دکتر عباسعلی سلیمانی خشاب

دکتر عباسعلی سلیمانی خشاب دانشگاه امام حسین (ع)

دکتر عباسعلی سلیمانی خشاب

Dr. Abbas-Ali Soleymani Khashab

دانشگاه امام حسین (ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.