دکتر مهدی حسینی

دکتر مهدی حسینی  دانشیار گروه مهندسی معدن دانشگاه بین المللی امام خمینی

دکتر مهدی حسینی

Dr. Mehdi Hosseini

دانشیار گروه مهندسی معدن دانشگاه بین المللی امام خمینی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.