دکتر یوسف روزبهان

دکتر یوسف روزبهان استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر یوسف روزبهان

Dr. Yousef Rouzbehan

استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر افزودن بیوچار در جیره های حاوی پروبیوتیک بر متغیرهای تخمیر برون تنی، شاخص های سلامت، باکتری های رکتوم و آنزیم های خون گوساله های هلشتاین (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 11، شماره: 4
2 اثر خشککردن، سیلو کردن یا پلی اتیلن گلیکول بر ارزشغذایی پسماندهای پسته (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 40، شماره: 2
3 اثر سطوح مختلف کود مرغی فرآوری شده در جیره غذایی بر عملکرد پرواری گوساله های نر هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 45، شماره: 3
4 اثر فرآوری حرارتی بر ترکیب شیمیایی، بخ شهای پروتیینی و گوار شپذیری بستر جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 44، شماره: 1
5 اثر قارچ نوروسپورا سیتوفیلا بر ترکیب شیمیایی،قابلیت هضم و تجزیه پذیری تفاله چغندرقند (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 40، شماره: 4
6 اثر مصرف پس ماند پسته پاک کنی در جیره غذایی بر فراسنجه های تخمیر برون تنی و عملکرد بزهای رائینی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 11، شماره: 27
7 اثرجایگزینی سطوح مختلف دانه ذرت به جای جوبرعملکرد گاوهای هلشتاین دراوایل دوره شیردهی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 44، شماره: 2
8 اثرسطوح مختلف دانه ذرت و جو بررشدوعملکرد گوساله های هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 43، شماره: 2
9 اثرفراوری دپوکردن درسطوح گوناگون رطوبت وعمقهای متفاوت برسالم سازی بسترجوجه گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 44، شماره: 4
10 ارزش غذایی تفاله مرکبات (لیمو و پرتقال) عمل آوری شده با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا (Neurospora sitophila) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 43
11 ارزش غذایی تفاله مرکبات (لیمو و پرتقال) عمل آوری شده با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا (Neurospora sitophila) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 43
12 ارزش غذایی علوفه پرسیاوشان و مریم گلی و تاثیر گنجاندن آنها در جیره بر قابلیت هضم، تولید متان، ظرفیت آنتی اکسیدانی و فراسنجه های تخمیر برون تنی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 11، شماره: 2
13 ارزیابی گوارش پذیری و کیفیت پروتیین علوفه تازه و سیلو شده تاج خروس بر اساس سیستم کربوهیدرات و پروتیین خالص کرنل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 40، شماره: 3
14 بررسی اثربرخی گیاهان دارویی برپارامترهای هضم شکمبه ای درشرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 43، شماره: 2
15 بررسی ارزش غذایی و عملکرد علف سبز غلات تولید شده در سامانه هیدروپونیک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 8، شماره: 15
16 بررسی تاثیر گیاه گلپر برفراسنجه های تخمیرشکمبه گوسفندوتولید گازمتان به روش درون شیشه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 44، شماره: 4
17 تاثیر پوست انار عصاره گیری نشده و عصاره گیری شده بر فراسنجه های تولید گاز با استفاده از شیرابه شکمبه گوسفند نژاد قزل (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 2، شماره: 2
18 تاثیر دوره عادت دهی به برگ بلوط بر گوارش پذیری آزمایشگاهی و فراسنجه های شکمبه بز الموت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 41، شماره: 3
19 تاثیر سطوح مختلف روی معدنی، نانو و آلی بر جذب روی، پروتئین میکروبی، متابولیت ها و ایمونوگلوبولین های خون و آغوز در میش و بره (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 20، شماره: 4
20 تاثیر سه نوع برگ گیاه اکالیپتوس بر تخمیر شکمبه ای، جمعیت پروتوزوآیی و تولید گاز متان به روش برون تنی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 45، شماره: 4
21 تاثیر منابع مختلف روی بر جمعیت های میکروبی، آنزیم های هیدرولیتیک و فراورده های تخمیر برون تنی شکمبه ای در گوسفند (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 25، شماره: 4
22 تاثیرافزودن پودرچربی پالم، روغن سویا یادانه کامل سویای تف داده درجیره دوره انتقال برعملکرد گاوهای شیری هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 43، شماره: 3
23 تاثیرعصاره تفاله انگور برپارامترهای تولید گازوجمعیت تک یاخته های شکمبه بااستفاده ازشیرابه شکمبه گوسفند (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 44، شماره: 4
24 تاثیرعصاره گل گاو زبان Echium amoenum برمتابولیت های پلاسمای خون و برآورد گازمتان بره های نرمهربان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 44، شماره: 3
25 تاثیرعصاره گل گاوزبان برتخمیر شکمبه ای، جمعیت پروتوزوآبی وکاهش تولیدگازمتان به روش برون تنی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 43، شماره: 2
26 تخمین گوارش پذیری آزمایشگاهی ماده آلی پوسته پسته بااستفاده ازشیرابه شکمبه گوسفندتالشی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 42، شماره: 3
27 ترکیب شیمیایی و تاثیر خوشاریزه و پولیکاریا بر فراسنجه های تخمیر، متان و ظرفیت آنتی اکسیدانی شکمبه با روش برون تنی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 21، شماره: 4
28 تعیین ارزش غذایی سه گونه یونجه یکساله با استفاده از روش هایin vivo ,in vitro و خوش خوراکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 41
29 تعیین ارزش غذایی سه گونه یونجه یکساله با استفاده از روش هایin vivo ,in vitro و خوش خوراکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 41
30 تفکیک بخشهای پروتیینی برخی موادخوراکی معمول درایران به روش سیستم کربوهیدرات و پروتیین خالص کورنل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 42، شماره: 2
31 توان بیوچار در تقویت اثرگذاری پروبیوتیک های باسیلی و لاکتوباسیلی بر جمعیت های میکروبی، آنزیم های هیدرولیتیک و تخمیر برون تنی شکمبه گوسفند (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 12، شماره: 3
32 قابلیت هضم جیره های غذایی حاوی کنسانتره داخلی و خارجی با استفاده از نشانگرهای اکسید کروم و لیگنین در اسب ترکمن (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 5، شماره: 3
33 کاربرد بقایای خشک پسته درتغذیه بزهای شیرده رایینی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 40، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر افزودن ملاس وتلقیح باکتریایی (لاکتوباسیلوس پلانتاریوم) بر کیفیت سیلاژ سیب زمینی (دریافت مقاله) همایش ملی تغذیه دام و طیور
2 اثر سطوح مختلف پروتئین عبوری بر رشد و خصوصیات لاشه بز نر رائینی (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
3 اثر مخلوط کردن علوفه خشک و سیلاژ تاج خروس رقم اولترا با ذرت علوفهای بر خصوصیات شیمیایی و هضم پذیری در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) همایش ملی تغذیه دام و طیور
4 اثر مکمل چربی بر بیان ژن گیرنده PPARγدر اوایل شیردهی گاوهای شیری (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
5 اثرسطوح متفاوت انرژی و پروتئین قابل متابولیسم برعملکرد پرواری بزغاله های نر رائینی (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
6 بررسی اثر پسماند مایع حاصل از عرق گیری برگ «به» Cydonia Obionga بر قابلیت هضم، ظرفیت آنتی اکسیدانتی و تولید متان در شرایط برون تنی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی امنیت غذایی ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی
7 بررسی تلقیح باکتریایی )لاکتوباسیلوس بوخنری( بر پایداری هوازی سیلاژ سیبزمینی و مقایسه آن با سیلاژ ذرت (دریافت مقاله) همایش ملی تغذیه دام و طیور
8 بررسی عملکرد سطوح کم تفاله انار به عنوان افزودنی در کنترل آثار منفی آفتکشمالاتیون بر تخمیر برونتنی شکمبه (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی امنیت غذایی ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی
9 تاثیر اکسید روی و نانواکسید روی بر برخی فراسنجه های تخمیر شکمبه به روش برون تنی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
10 تاثیر بقایای مایع حاصل از عرقگیری و اسانسگیری رزماری (.Rosmarinus officinalis L) بر تولید متان، ظرفیت آنتی اکسیدانی و فراسنجه های برون تنیشکمبه در گوسفند (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست، توسعه شهری و روستایی
11 تاثیر مکمل های اکسید و نانواکسید روی در جیره بر سوبسترای تجزیه شده حقیقی، گوارش پذیری ماده آلی و انرژی قابل متابولیسم با روش برون تنی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
12 تأثیر تغذیه پوست خارجی بادام فراوری شده با اوره بر مصرف خوراک، عملکرد رشد و هزینه جیره در بره های پرواری شال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
13 تأثیر سطوح مختلف پروتئین غیرقابل تجزیه بر صفات کمی و کیفی الیاف بزهای نر رائینی (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
14 تأثیر سطوح مختلف تفاله خشک پرتقال بر عملکرد بره های نر پرواری تغذیه شده با بستر طیور (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی رویکردهای نوین در کشاورزی و محیط زیست در راستای توسعه پایدار و تولید ایمن
15 ترکیب شیمیایی پوست بادام فرآوری شده با اوره و تأثیر تغذیه آن بر جمعیت پروتوزوای شکمبه بره (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
16 تعیین انرژی مورد نیاز نگهداری و رشد بزغاله های نر رائینی (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
17 تعیین قابلیت هضم و خصوصیات تجزیه پذیری بعضی از مواد خوراکی به روشهای in vivo, in vitro, in situ (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
18 مقایسه ترکیب شیمیایی و گوارشپذیری علوفه خشک و سیلاژ ذرت با تاجخروس رقم خارکوفسکی به روش تولیدگاز (دریافت مقاله) همایش ملی تغذیه دام و طیور
19 مقایسه ترکیب شیمیایی و گوارشپذیری مواد مغذی دانه جو و علوفه هیدروپونیک جو به روش تولید گاز (دریافت مقاله) همایش ملی تغذیه دام و طیور
20 مقایسه قابلیت هضم برگ بلوط (Quercus spp.) در دو گونه بز (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور