دکتر سمیرا رویان

دکتر سمیرا رویان استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سمیرا رویان

Dr. Samira Royan

استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی دیوارنگاری معاصر تهران از دیدگاه مخاطب (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 2، شماره: 41
2 بررسی نقش واسطه ای شخصیت برند در ارتباط بین تجربه برند و سازه های ارتباطی (مورد مطالعه: برند سامسونگ در بین دانشجویان موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع دوره: 2، شماره: 5
3 خوانش تشریفات خوراک و خوان درباری صفوی از خلال متون تصویری و نوشتاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 12، شماره: 2
4 دلالت های معنایی تصویر دیگری در مجموعه بیلبوردهای «صداقت آمریکایی» (دریافت مقاله) مبانی نظری هنرهای تجسمی دوره: 8، شماره: 1
5 دیرینه شناسی تحول صورت و محتوای نقاشی تاریخی در گذار از نئوکلاسی سیسم به پست مدرنیسم (دریافت مقاله) فصلنامه پیکره دوره: 12، شماره: 34
6 نسبت رویت پذیری با قدرت در اندیشه فوکو (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 12، شماره: 48
7 نشانه شناسی ارتباطات بینافرهنگی صفویان و گورکانیان با استناد بر آثار نگارگران مهاجر ایرانی در دربار گورکانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه هنرهای صناعی ایران دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 کتاب هنرمند؛ هنر چندرسانه ای و قابلیتهای ارتباطی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی هنرهای معاصر و ارتباطات
2 واکاوی نقاشی معاصر ایران از منظر بازنمایی ایثار و مقاومت در تصویرسازی شهادت (با تاکید بر آثار جشنواره هنر مقاومت) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ایثار، مقاومت، جهاد و شهادت