دکتر یداله مهرعلیزاده

دکتر یداله مهرعلیزاده استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران

دکتر یداله مهرعلیزاده

Dr. Yadolah Mehralizadeh

استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام فنی و حرفه ای استان خوزستان در چارچوب اهداف و انتظارات نظام جامع آموزش مهارت و فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 6، شماره: 17
2 ارائه الگوی پارادایمی بازسازی و بهسازی نظام استاندارد مهارت بر اساس روش داده بنیاد: مطالعه موردی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 1، شماره: 3
3 ارائه مدل برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه های آزاد اسلامی استان فارس (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 41
4 ارایه الگوی توانمندسازی مدیران مراکز مجری آموزشهای مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی در بخش غیردولتی: یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 19، شماره: 3
5 الگوی شایستگی های حرفه ای اعضا هیات علمی با رویکرد کارآفرینی در دانشگاه ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت دوره: 2، شماره: 4
6 الگوی شایستگی های حرفه ای اعضا هیات علمی با رویکرد کارآفرینی در دانشگاه ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت دوره: 3، شماره: 5
7 امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت دانش در شرکت پالایش گاز ایلام (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش دوره: 3، شماره: 28
8 Identifying the Main and Secondary components Affecting Organizational Agility in the Petroleum University of Technology (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی تجارت نفت دوره: 5، شماره: 3
9 بازار و منافع گسترده آموزش عالی در ابعاد فردی و اجتماعی در نظام آموزشی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 14، شماره: 3
10 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کارایی درونی مدارس جهت ارائه الگوی ساختاری کیفیت آموزشی( مورد مطالعه مدارس دوره دوم متوسطه نظری استان ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 10
11 بررسی تغییرات جهانی شدن آموزش عالی بر آموزش معماری و داوری طرح های معماری در دانشگاه های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 18، شماره: 4
12 بررسی جایگاه مدیریت دانش در دانشگاه شهید چمران اهواز بر اساس نظریه نوناکا ( (SECIو رابطه آن با فرهنگ سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 9، شماره: 1
13 بررسی موانع پداگوژیکی یاددهی و یادگیری برتوسعه آموزش الکترونیکی درنظام آموزش عالی (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 3، شماره: 4
14 بررسی موانع جذب و نگهداشت کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه ای شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 3، شماره: 9
15 بررسی میزان انطباق آموزش های فنی و حرفه ای با نیازهای آموزشی بخش صنایع در شهرستان خرمشهر (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 8، شماره: 29
16 بررسی میزان انطباق آموزش های هنرستان های فنی و حرفه ای با نیازهای آموزشی صنایع کوچک شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 6، شماره: 22
17 بررسی نقش تعاملی دانشگاه و شهرداری در ایجاد و توسعه شهر یادگیرنده (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 5، شماره: 12
18 بررسی نگرش اعضای هیات علمی در خصوص کارکردهای دانشگاه (مطالعه موردی: دانشگاه شهید چمران اهواز) (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 13، شماره: 1
19 بررسی وضعیت موجود و مطلوب آموزش های فنی و حرفه ای در بخش صنایع؛ مطالعه موردی (شهرستان خرمشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 5، شماره: 17
20 پیش برنده ها و بازدارنده های دانشگاه ایرانی در دوره معاصر (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 14، شماره: 2
21 تأثیر برنامه های درسی کارشناسی ارشد رشته های علوم تربیتی بر رشد مهارت های شغلی، انتظارات شغلی و شانس اشتغال دانش آموختگان این رشته ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 11، شماره: 21
22 تبیین راهبردهای داوری طرح های معماری و نقش آن در فرایند یادگیری دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 13، شماره: 1
23 تحلیل عاملی عوامل موثر در ایجاد الگوی شایستگی مدیران برای مدارس کارآفرینانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت دوره: 2، شماره: 4
24 تحلیل عاملی عوامل موثر در ایجاد الگوی شایستگی مدیران برای مدارس کارآفرینانه (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مطالعات مدیریت و رهبری در سازمان های آموزشی دوره: 2، شماره: 3
25 تحولات آموزش عالی و انقلاب صنعتی چهارم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دانشگاهی دوره: 2، شماره: 1
26 تدوین الگوی کیفیت بخشی در آموزش و پرورش بر اساس سرمایه اجتماعی و کارایی درونی (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 17، شماره: 1
27 تدوین الگوی کیفیت بخشی مدارس بر اساس سرمایه اجتماعی و اثربخشی مدارس مقطع متوسطه دوم نظری (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 14، شماره: 4
28 راهبرد چابکی سازمانی، راهبرد بقا و موفقیت دانشگاه صنعت نفت (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 13، شماره: 51
29 شناسایی عوامل موثر در بهبود آموزشهای ضمن خدمت مدیران مراکز مجری آموزشهای مهارتی و حرفهای علوم پزشکی؛ یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 20، شماره: 1
30 شناسایی و تحلیل ساختاری پیشران های موثر بر آینده نظام آموزش دانشگاهی در فضای انقلاب صنعتی چهارم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 17، شماره: 61
31 طراحی الگوی تسهیل فرایند یاددهی - یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 7، شماره: 25
32 طراحی الگویی به منظور بازسازی سیستم دانشگاهی در علوم تربیتی، با تاکید بر رویکرد اشتغال زایی (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 11، شماره: 41
33 طراحی مدل ارزیابی وضعیت سرمایه فکری با رویکرد بهبود بهره وری(موردمطالعه: دانشگاه های کشور) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 15، شماره: 2
34 طراحی مدل اشتغال پذیری فارغ التحصیلان دانشگاه (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 17، شماره: 2
35 طراحی مدل سلسله مراتبی شایستگی مدیران با رویکرد مدارس کارآفرینانه (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 15، شماره: 2
36 طراحی و استقرار نظام جامع ملی مهارت و فناوری: تحلیلی بر روند تحولات و آسیب شناسی نظام آموزش فنی و حرفه ای استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 1، شماره: 4
37 ماموریت و چشم انداز اداره آموزش و توسعه (مورد مطالعه: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت ، حسابداری و اقتصاد دوره: 4، شماره: 3
38 مطالعه اکتشافی موانع اجرای برنامه معلم پژوهنده: یک پژوهش آمیخته (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 7، شماره: 27
39 واکاوی بنیادها و تحولات دانشگاههای مهارتی و فنی و حرفه ای در پرتو انقلاب صنعتی چهارم (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 12، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی عملکرددانشگاه شهیدچمران درفرایند بازنگری برنامه درسی طی برنامه چهارم توسعه (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انجمن آموزش عالی ایران
2 انقلاب صنعتی و استانداردهای مهارت و کسب و کار (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی اینترنت اشیا
3 اینترنت اشیاء آموزش و مدیریت کسب و کارهای دیجیتال (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی اینترنت اشیا
4 بررسی آمادگی شرکت پالایش گاز ایلام جهت پیاده سازی سیستم مدیریت دانش (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی
5 بررسی اثربخشی ارتباطات سازمانی مدیران از دید کارکنان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
6 بررسی اثربخشی دورههای آموزشی ضمن خدمت بر عملکرد شغلی کارکنان بانک ملت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
7 بررسی افزیاش حضورزنان درآموزش عالی وعدم تعادل آن با نیازهای بازارکاراز منظرآمایش آموزش عالی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انجمن آموزش عالی ایران
8 بررسی تطبیقی زیر ساخت های فرهنگی - آموزش موثر در طراحی و اجرای دوره های آموزش الکترونیکی در دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه گوتنبرگ سوئد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
9 بررسی جایگاه مراکز رشد و فناوری استان خوزستان در توسعه علم و فناوری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، علوم تربیتی و روانشناسی
10 بررسی عوامل تأثیرگذار بر کارآفرینی سازمانی و رابط آن با عملکرد سازمانی (مطالعه موردی کمیته امداد امام خمینی استان خوزستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
11 برنامه ریزی مدیریت استراتژیک و ارایه راهکارهای بهبود جایگاه برند مطالعه موردی صدا و سیمای بوشهر (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
12 تبیین مفهوم سیاست تجمیع و ادغام (با تاکید بر تجمیع و ادغام واحدها و مراکز دانشگاهی) (دریافت مقاله) همایش ساماندهی آموزش عالی: سناریوهای پیش رو
13 تبیین و نقد مبانی نظری و فلسفی یادگیری مادام العمر از منظر سازمان های جهانی بویژه یونسکو (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
14 تحلیل نظام پیشنهادها براساس الگوی سوات SWOT فرصت، تهدید، قوت و ضعف در اموزش و پرورش شهر باغ بهادران (دریافت مقاله) هشتمین جشنواره و همایش ملی نظام پیشنهادها
15 جایگاه آمایش آموزش عالی درنظام برنامه ریزی توسعه پنجم کشور (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انجمن آموزش عالی ایران
16 جهانی شدن و چشم انداز آینده برنامه ریزی درسی درکشورهای درحال توسعه (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
17 جهانی شدن و چشم اندازآینده برنامه ریزی درسی درکشورهای درحال توسعه (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
18 جهانی شدن وچشم اندازآینده ی برنامه ریزی درسی درکشورهای درحال توسعه (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
19 طرح ریشه کنی بیسوادی در بین والدین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
20 فرایند کمی و کیفی بازنگری برنامه های درسی دانشگاه شهید چمران طی برنامه توسعه چهارم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
21 مدیریت آموزشی درسایه نظریه آشوب (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
22 مطالعه تطبیقی یادگیری مادالعمر در دانشگاه ها: بررسی تجربه دانشگاه های بین المللی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
23 نقدی بر گژراهه ساماندهی آموزش عالی ایران از منظر ماهیت و چیستی دانشگاه (دریافت مقاله) همایش ساماندهی آموزش عالی: سناریوهای پیش رو
24 هوشمند سازی صنایع در سایه تاثیرات انقلاب صنعتی چهارم و تحولدیجیتال (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی اینترنت اشیا
25 یادگیری پویپا در بستر دانشگاه: بازانگاری برای یادگیری (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران