دکتر علی سروش زاده

دکتر علی سروش زاده دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علی سروش زاده

Dr. Ali Sorooshzadeh

دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بنزیل آمینوپورین، کودهای زیستی حل کننده فسفات و وزن بنه مادری بر شاخص های کمی گل و بنه های دختری زعفران (Crocus sativus L.) در منطقه یاسوج (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 8، شماره: 1
2 اثر تنش گرما بر رشد و خصوصیات گیاهی سه رقم تجاری چغندرقند (Beta vulgaris L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 19، شماره: 4
3 اثر حذف جوانه ها و اندازه بنه بر صفات رشدی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 1، شماره: 2
4 اثر دمای محیط ریشه بر فعالیت آنتی اکسیدانت های بنه زعفران (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 2، شماره: 2
5 اثر سیستم های کشت و تغذیه برگی با کود روی بر عملکرد، اجزای عملکرد و آب مصرفی برنج (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 6، شماره: 1
6 اثر محلول پاشی روی (Zn) و اکسین (IBA) بر فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانت در ذرت دانه ای (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 2، شماره: 3
7 اثر محلول پاشی عنصر روی و تنظیم کننده رشد اکسین بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت دانه ای در شرایط کمبود آب (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 25، شماره: 4
8 اثر نانو سیلیس و تبوکونازول روی برخی صفات فیزیولوژیکی، رشد و عملکرد شکر سفید چغندرقند تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 35، شماره: 2
9 اثر وزن بنه مادری و غلظت های عناصر غذایی و متیونین بر سبز شدن زعفران (.Crocus sativus L) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 7، شماره: 2
10 اثرسیستم های مختلف تغذیه بااستفاده ازکودسبزوزیوپونیکس برعملکرد کمی و کیفی آفتابگردان درکشت متوالی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 2
11 ارزیابی عملکرد و صفات رویشی زعفران (Crocus sativus L.) تحت تاثیر تاریخ کاشت و اندازه بنه در دشت ورامین (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 32، شماره: 5
12 بررسی اثر اندازه بنه و آغشته سازی بنه با پلی آمین ها بر عملکرد و صفات رویشی و کیفی زعفران (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 2
13 بررسی اثر ورمی کمپوست، کودهای زیستی و نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی مریم گلی (Salvia officinalis L.) تحت شرایط مختلف رطوبتی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
14 بررسی امکان تولید زعفران (Crocus sativus L.) در سیستم کشت عمودی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 5، شماره: 2
15 بررسی تاثیر بستر کشت، حذف جوانه های جانبی و اندازه بنه مادری بر تولید بنه های دختری و صفات مرفولوژیک زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 31، شماره: 2
16 بررسی تاثیر نیترات پتاسیم و پلی آمین پوترسین بر برخی از خصوصیات رویشی و بیوشیمیایی کلزا تحت شرایط تنش غرقابی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 8، شماره: 30
17 بررسی سیستم های مختلف حاصلخیزی خاک بر برخی صفات فیزیولوژیکی، عملکرد و میزان اسانس مریم گلی (Salvia officinalis L.) در شرایط مختلف رطوبتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 32، شماره: 2
18 بررسی کمیت و کیفیت محصول چغندرقند در دو روش آبیاری نشتی و قطره ای در شمال خوزستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 22، شماره: 1
19 تاثیر آبیاری در بهار بر کارایی مصرف آب و عملکردچغندرقند پاییزه (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 22، شماره: 2
20 تاثیر اکسین و عنصر مس بر رشد زعفران (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 6، شماره: 19
21 تاثیر تاریخ کاشت و اندازه بنه بر عملکرد گل و صفات فیزیولوژیک زعفران (Crocus sativus L.) در شرایط آب و هوایی دشت ورامین (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 2، شماره: 4
22 تاثیر روش استخراج عصاره اندام هوایی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea Purpurea L.) بر خاصیت ضد میکروبی آن در تعدادی از باکتری های بیماری زا (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 13، شماره: 3
23 تاثیر محلول پاشی عنصر روی و هورمون اکسین بر تغییرات هورمونی و رشد گیاه ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 6، شماره: 22
24 تاثیر مصرف خاکی و محلول پاشی آهن بر روی برخی از خصوصیات کیفی دانه گیاه بادام زمینی (Arachis hypogeae L.) در خاک قلیایی (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 2، شماره: 5
25 تاثیر مقدار و نحوه تقسیط نیتروژن بر عملکرد غده و بعضی خصوصیات کمی ارقام مختلف سیب زمینی (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 23، شماره: 1
26 تاثیر نانو نقره بر خصوصیات رشد رویشی زعفران (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آبیاری تکمیلی در مراحل مختلف رشد بر تجمع و انتقال ازت و سایر صفات دیگر در ژنوتیپ ای مختلف گندم دیم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 اثر تاریخ کشت و اندازه پداژه بر میزان غلظت رنگیزه های فتوسنتزی برگ زعفران در دشت ورامین (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
3 اثر سیستم های مختلف تغذیه تلفیقی با استفاده از زئوپونیکس و کود شیمیایی اوره بر عملکرد کمی و کیفی آفتابگردان (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
4 اثر محلول پاشی عنصر روی و تنظیم کننده اکسین بر برخی صفات کمی و کیفی ذرت دانه ای تحت شرایط کمبود آب (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 اثر مصرف آهن بر روی برخی از عناصر اندام های هوایی و دانه بادام زمینی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
6 اثر مصرف خاکی و محلول پاشی آهن بر فعالیت برخی از آنزیم های آنتی اکسیدانت در گیاه بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) در آستانه اشرفیه (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 ارزیابی رابطه کمی عمکلرد با تاریخ کاشت و اندازه بنه زعفران (Crocus sativus L.) در دشت وارمین (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
8 ارزیابی عملکرد و صفات رویشی زعفران (Crocus sativus L.) در شرایط تاریخ کاشت و اندازه بنه گوناگون در دشت ورامین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
9 بررسی اثر عناصر ریز مغذی آهن، روی و منگنز بر عملکرد بذر سویا در آذربایجان غربی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 بررسی اثر محلول پاشی منگنز (Mn) و روی (Zn) بر صفات کیفی پنج رقم گلرنگ (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 بررسی اثرات تاریخ کاشت و محلول پاشی نیتروژن و بر در مراحل زایشی بر روی میزان روغن و پروتئین دانه های سویا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 بررسی اثرات تاریخ کاشت و محلول پاشی نیتروژن و بر در مراحل زایشی بر رویع ملکرد و اجزا عملکرد سویا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 بررسی اثرات فواصل ردیف و تراکم های مختلف بر عملکرد کمی و پروتئین ذرت سیلویی در منطقه ورامین (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 بررسی اثرعناصر ریز مغذی روی (Zn) و منگنز (Mn) بر وضیت کلروفیل فلئورسنس در ارقام مختلف گلرنگ (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
15 بررسی اثرعناصرریزمغذی آهن روی منگنز برعملکرد کمی سویا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 بررسی اثرعناصرریزمغذی رویZn) و منگنز Mn بروضعیت کلروفیل فلئورسنس درارقام مختلف گلرنگ (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 بررسی تاثیر محلولپاشی اسیدهای آمینه روی عملکرد و اجزای عملکرد دانه کلزا ( Brassica (napus L در شرایط قطع آبیاری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات
18 بررسی تأثیر عناصر منگنز (Mn) و روی (Zn) بر مراحل رشد ارقام گلرنگ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
19 بررسی تغییرات فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی کورم های زعفران تحت تنش سمیت مس (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
20 بررسی توانایی رقابتی ارقام و لاین های برنج (Oryza sativa) با علف هرز سوروف (Echinochloa crus-galli) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
21 بررسی شاخص های رشد برنج (Oryza sativa L.) موثر بر توانایی رقابت با علفهرز سوروف (Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 بررسی عملکرد اجزا عملکرد و تعدادی خصوصیات مرفوفیزیولوژیک و روابط بین آنها در ژنوتیپ های جو دیم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 تاثیر برهم کنش اکسین و عنصر مس بر رشد ریشه و جوانه زعفران (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
24 تاثیر بستر کشت و اندازه پیازهای مادری بر رشد و اندازه پیازهای دختری گیاه دارویی زعفران (Crocus Sativus) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
25 تاثیر پیشتیمار تریازول بر جوانهزنی و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان در بذور کلزا در شرایط غرقابی (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
26 تاثیر تغذیه برگی سویا در مرحله دانه بندی، بر قدرت جوانه زنی بذرهای حاصله در شرایط شور (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
27 تاثیر تغذیه برگی عناصر غذایی در مرحله دانه بندی، بر کیفیت محصول دو رقم سویا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
28 تاثیر محلول پاشی کلسیم و محلول غذایی در مرحله دانه بندی، بر عملکرد دو رقم سویا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
29 تاثیر محلول پاشی و پخش سطحی سولفات روی بر عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت سویا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
30 تاثیر نانوسیلور روی رشد ریشه گیاه زعفران تحت شریط تنش غرقابی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
31 تاثیرتنش شوری برغلظت هورمونهای آبسزیک اسید ABA و اکسین IAA دربرگ پرچم برنج درمرحله زایشی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
32 تاثیرمحلول پاشی اوره نیترات کلسیم و نیترات پتاسیم برتحمل تنش غرقابی درکلزا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
33 تأثیر باکتری سودوموناس بر رشد گندم نان در شرایط سمیت کادمیوم (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
34 تأثیر عنصر روی و باکتری سودوموناس در قابلیت جذب کادمیوم توسط گندم نان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
35 تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت ارقام جدید کلزا در مناطق سردسیر و معتدل (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
36 روش موثر در شکست خواب و جوانه زنی گیاه تاتوره Datura stramonium L. (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
37 کاهش اثرات مخرب تنش غرقابی بر کلزا با کاربرد کودهای زیستی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
38 مطالعه اثر توام آرایش کشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای آن در ذرت سیلویی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
39 مطالعه تاثیر عناصر کم مصرف بر عملکرد و اجزاء عملکرد سویا در میاندوآب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
40 مطالعه درصد و عملکرد روغن کلزا (Brassica napus L) تحت تاثیر محلولپاشی اسیدهای آمینه در شرایط تنش خشکی اخر فصل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات
41 واکنش کلزا به تلقیح بذری و محلول پاشی کودهای زیستی تحت شرایط غرقابی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران