دکتر میراحمد امیرشاهی

دکتر میراحمد امیرشاهی دانشیار، دانشگاه الزهرا، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت، تهران، ایران

دکتر میراحمد امیرشاهی

Dr. Mirahmad Amirshahi

دانشیار، دانشگاه الزهرا، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.