دکتر محمدعلی شاه حسینی

دکتر محمدعلی شاه حسینی دانشیار، گروه MBA، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

دکتر محمدعلی شاه حسینی

Dr. Mohammad Ali Shah Hoseini

دانشیار، گروه MBA، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.