دکتر محمدعلی شاه حسینی

دکتر محمدعلی شاه حسینی دانشیار، گروه MBA، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

دکتر محمدعلی شاه حسینی

Dr. Mohammad Ali Shah Hoseini

دانشیار، گروه MBA، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Model for ITSM Software Selection using Fuzzy TOPSIS Approach (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 5، شماره: 4
2 An ERP Selection Framework in Constructor Companies using Fuzzy AHP Approach (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 5، شماره: 2
3 ارائه الگوی مدیریت ریسک منابع انسانی در صنعت بانکداری بر اساس تحلیل داده بنیاد (مورد مطا لعه: بانک های ملت تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 12، شماره: 2
4 ارائه چارچوب استراتژی قیمت گذاری در شرکتهای چندکاناله (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 15، شماره: 1
5 ارائه چارچوبی برای تبیین ابعاد و مولفه های توسعه منابع انسانی در سازمان های پروژه محور (موردمطالعه؛ وزارت نیرو) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 12، شماره: 2
6 ارائه چارچوبی برای تبیین ابعاد و مولفه های توسعه منابع انسانی در سازمان های پروژه محور (موردمطالعه؛ وزارت نیرو) (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 12، شماره: 2
7 ارائه چارچوبی برای مدیریت منابع انسانی سبز (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 8، شماره: 4
8 ارائه چارچوبی متضمن شاخص های مرتبط برای ارزیابی آمادگی بانک های تجاری جهت استفاده از فناوری بلاک چین با روش فراترکیب (دریافت مقاله) دوفصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران دوره: 13، شماره: 49
9 ارائه مدل استراتژی های کنترل براساس الگوی نتیجه ای دو بعدی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 52
10 ارائه مدل رقابت پذیری منطقه ای مبتنی بر ساختار اکوسیستم کارآفرینی دانش بنیان (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 11، شماره: 44
11 ارائه مدل کنترل راهبردی در هلدینگ‌های تولیدی صنعت الکترونیک (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 14، شماره: 3
12 ارائه مدل هم راستایی استراتژی های منابع انسانی با استراتژی های کلان سازمانی در شرکت ملی نفت ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 11، شماره: 42
13 ارائه مدل همرقابتی در شرکت های هواپیمایی داخلی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 15، شماره: 4
14 ارائه مدل هویت سازمانی با رویکرد برند کارفرما؛ یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 12، شماره: 1
15 ارائه مدل هویت سازمانی با رویکرد برند کارفرما؛ یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 12، شماره: 1
16 ارائه مدلی برای مدیریت اتحادهای راهبردی تحقیق و توسعه در صنعت خودروی کشور ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 1
17 ارایه مدل مفهومی براساس عوامل موثر بر پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در گروه شرکت های همکاران سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 1، شماره: 4
18 ارایه مدل هم آفرینی ارزش در شرکت های دانش بنیان حوزه فاوا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 14، شماره: 56
19 ارزش ویژه برند خدمات و رفتار خرید مشتریان، مورد مطالعه بانک انصار (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 1، شماره: 3
20 ارزیابی و مقایسه شاخص های کلیدی عملکرد توسعه پایدار در صنعت پتروشیمی با استفاده ازSMAA و SMAA-S (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 2
21 استخراج عوامل موثر بر فرایند شکل گیری حاکمیت شرکتی در اتحادهای استراتژیک از نوع سرمایه گذاری مشترک بین المللی با استفاده از روش مرور نظام مند (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 1
22 الگوسازی موانع استقرار نظام کنترل راهبرد در راهبردهای تجاری در سطح ملی (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 8، شماره: 3
23 اولویت بندی صنایع کشور بر اساس تفکر نظام بانکی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 56، شماره: 1
24 Dynamic Product Portfolio Management Modeling for the Financial Technology Industry (دریافت مقاله) مجله مالی ایران دوره: 4، شماره: 3
25 Factors Influencing Job Promotion in Iranian Nursing Profession, Barriers and Facilitators (دریافت مقاله) مجله مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی دوره: 9، شماره: 1
26 بررسی پیشایندها و پیامدهای کلیدی عشق به برندخریداران گوشی تلفن همراه در تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 2، شماره: 1
27 بررسی تاثیر حمایت سازمانی ادراک‎شده و حمایت سرپرست ادراک‎شده بر تعهد سازمانی و عملکرد فردی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 8، شماره: 2
28 بررسی عشق برند خریداران گوشی تلفن همراه در تهران (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 10، شماره: 38
29 بررسی و شناسایی چالش های توسعه و صادرات خدمات فنی مهندسی در حوزه نفت و گاز (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 16، شماره: 2
30 پیش‎بینی مصارف گاز طبیعی کشور در افق برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور و نقد سیاست‎های مرتبط (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 3، شماره: 1
31 تاثیر باورهای توحیدی بر چشم انداز سازمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 3، شماره: 7
32 تاثیر عوامل ادراک قیمتی بر مشتری و پذیرش قیمت (مطالعه موردی: خدمات تلفن همراه شرکت ام. تی. ان.ایرانسل) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 6، شماره: 3
33 تاثیر نوسازی لوگو بر نگرش مشتریان به برند (مطالعه موردی لوگوی بانک مهر اقتصاد) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 2، شماره: 2
34 تاملی بر چشم انداز سازمان در پرتو استعاره های قرآنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و مدیریت دوره: 3، شماره: 5
35 تبیین محورهای توسعه مدیران منابع انسانی نظام بانکی مبتنی بر شایستگی: کاربرد تحلیل تم (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 13، شماره: 50
36 تحلیل استراتژی های بازاریابی بانک های خصوصی ایران در دوران رکود اقتصادی سال-های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 9، شماره: 33
37 تحلیل تخصیص فعالیت ها در شرکت های هواپیمایی به رقابت و همکاری بر مبنای راهبرد هم رقابتی با دلفی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 14، شماره: 55
38 تحلیل ساختاری امکان بهبود عملکرد شغلی در فضای دورکاری در دوران همه گیری کرونا (صنعت مورد مطالعه: لوازم خانگی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 14، شماره: 56
39 تحلیل و نگاشت روند تکامل پژوهش های واگذاری کسب و کار (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 17، شماره: 2
40 تدوین الگوی توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 19
41 تدوین و طراحی مدل ارزشیابی عملکرد مبتنی بر شایستگی معلمان دبیرستانی در ایران: کاربست رویکرد ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 13، شماره: 2
42 تعیین مکانیسم های حاکمیت شرکتی در سرمایه گذاری مشترک بین المللی و شناسایی عوامل موثر بر آنها (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 19، شماره: 43
43 تعیین ویژگی های موثر بر رفتار مصرف کنندگان اینترنت پر سرعت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 7، شماره: 2
44 توسعه مدل عشق به برندهای ورزشی درمیان مصرف کنندگان ایرانی با استفاده از تحلیل های کیفی و کمی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 58
45 توسعه مدلی برای سنجش کیفیت خدمات مشتریان فین تک ها با استفاده از رویکرد مرور نظام مند (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 12، شماره: 2
46 توسعه و توانمندسازی منابع انسانی: الزام موفقیت مدیریت استراتژیک منابع انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 5، شماره: 16
47 سناریونویسی بهای نفت خام بر اساس شناسایی عوامل کلیدی و تجزیه و تحلیل فعل و انفعالات بازیگران (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 11، شماره: 4
48 شناسایی ابعاد اثرگذاری هویت سازمانی بر استراتژی سازمان: رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 1
49 شناسایی ابعاد مدل های ذهنی تصمیم گیران استراتژیک در نهادهای حاکمیتی (موردمطالعه: نمایندگان مجلس شورای اسلامی) (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 12، شماره: 48
50 شناسایی الزامات و نیازمندی های موفقیت مدیریت راهبردی منابع انسانی در صنعت خودرو (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 7، شماره: 2
51 شناسایی شایستگی های مطلوب دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مدیریت، با تمرکز بر رویکرد اسلامی- ایرانی (مطالعه موردی: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 3، شماره: 8
52 شناسایی عوامل موثر بر انتخاب کانال مصرف کننده به منظور تعیین استراتژی بهینه قیمت گذاری شرکت های چندکاناله (مورد مطالعه:صنایع خرده فروشی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 8، شماره: 4
53 شناسایی عوامل موثر بر همکاری بانک ها و فین تک ها با استفاده از مرور نظام مند ادبیات علمی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 2
54 شناسایی و تحلیل کلان روندهای موثر بر بهای نفت خام با رویکرد آینده نگاری (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 12، شماره: 2
55 شناسایی و ترکیب قابلیت های سازمانی در موفقیت رقابتی صنعت نوشیدنی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 15، شماره: 26
56 شناسایی و دسته بندی موانع و چالش های پیاده سازی برنامه راهبردی منابع انسانی در شرکت برق منطقه ای خراسان به روش کیو (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 7، شماره: 1
57 طراحی الگوی اعتباربخشی با تاکید بر فرایند یاددهی-یادگیری در موسسات آموزش عالی الکترونیکی: پژوهشی کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 11، شماره: 36
58 طراحی الگوی شایستگی مدیران پروژه در صنعت نفت (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 9، شماره: 36
59 طراحی الگوی نظام یاددهی-یادگیری ترکیبی در دانشگاه: تبیین ابعاد و مولفه ها (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 17، شماره: 4
60 طراحی چارچوب مفهومی رهبری تحول دیجیتال در سازمان های ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 2
61 طراحی مدل توسعه شایستگی رهبری مدیران صنعت فولاد با استفاده از نظریه برخاسته از داده ها (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 11، شماره: 43
62 طراحی مدل شایستگی های عمومی مدیران ارشد سازمان های دولتی افغانستان(مورد مطالعه: سازمان های دولتی استان هرات) (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 13، شماره: 49
63 طراحی مدل فناوری عملکرد انسانی در شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 11، شماره: 42
64 طراحی مدل نوین سبک زندگی ایرانی- اسلامی با روش گرندد تئوری (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 3
65 طراحی مدل هویت سازمانی با تاکید بر نقش برند کارفرما با استفاده از نظریه داده بنیاد (موردمطالعه شرکت سایپا) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 15، شماره: 1
66 طراحی مدلی برای سناریونگاری بر اساس شناسایی عوامل کلیدی و تجزیه و تحلیل فعل و انفعالات بازیگران کلیدی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 11، شماره: 39
67 فن کاوی: تکنیکی توانمند در نوآوری فناورانه (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 25، شماره: 60
68 فهم کیفیت تعامل سازه های رهبری پیچیدگی و سازمان اجتماعی از دیدگاهی مبتنی بر علوم پیچیده (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 13، شماره: 47
69 مدل سازی ساختاری تفسیری هویت برند سازمانی در بازار B۲B صنعت IT با نگاهی به عملکرد بازاریابی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 8، شماره: 2
70 مدل مفهومی مسئولیت اجتماعی شرکت ها در حوزه گردشگری ایران با رویکرد نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 16، شماره: 53
71 مدیریت هم رقابتی، حلقه مفقوده در دستیابی رقبا به نوآوری مشترک: یک مطالعه مرور نظام مند پیشینه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 12، شماره: 1
72 مطالعات نظام مند مدل های کسب وکار باز (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 30
73 نگاه به آینده و تدوین چشم انداز دانشگاه ها: مطالعه ی موردی در دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 3، شماره: 3
74 نگرش تحلیلی بر کنترل راهبردی؛ الگوها و دیدگاه ها (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مطالعات راهبردی ناجا دوره: 4، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آینده پژوهی مالی هلدینگ های تامین مالی شده از طریق بازار سرمایه داخلی با تاکید بر ذی نفعان (دریافت مقاله) سومین همایش مالی ایران: محور اصلی آینده پژوهی صنعت مالی
2 اولویت بندی اطلاعات مورد نیاز مدیران ارشد در سیستم های هوشمندی استراتژیک در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
3 Big data in inter-organizational learning field: Review of literature (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
4 The digital and big data technologies’ applications in organizational learning: a systematic literature review and avenues for future research (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
5 بررسی تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر نوآوری و یادگیری سازمانی با میانجی گری قابلیت های مدیریت دانش صنعت بانکداری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت
6 بررسی میزان نوآوری سازمانی در شرکت سازه گستر سایپا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها
7 بررسی نفوذ جبهه آب شور به سفره آزاد دشت قره سو (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
8 بررسی ویژگی های هوش تجاری در دانشگاه الکترونیکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
9 بررسی، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر نگهداشت کارکنان با استعداد (با عملکرد بالا) در شرکت ملی نفت ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین حسابداری، مدیریت و علوم انسانی در هزاره سوم
10 بهبود زنجیره عرضه با استفاده از مدل توزیع و موجودی غیر متمرکز مورد : شرکت ایساکو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
11 تاثیر روابط مدیریتی بر نوآری مدل کسب وکار و عملکرد شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
12 تفکر راهبردی: چیستی و چگونگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
13 ذهن آگاهی سازمانی : توانمند سازی سازمان برای مواجهه با ابهامات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
14 شناسایی و اولویت بندی دانش های کلیدی لجستیک در حوزه نفت و گاز (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
15 ضرورت توجه به آموزش و توسعه منابع انسانی در سازمانها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
16 مزایای مدیریت از راه دور در مقایسه با مدیریت به روش سنتی در پروژه های ساختمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار
17 مطالعه رابطه عدالت سازمانی و امنیت شغلی در کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
18 مطالعه ی اثر ویژگی های شخصیتی نوجوانان و جوانان بر قصد خریدبرندهای لوکس: مورد مطالعه شهر شیراز (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
19 نقش پذیرش فناوری بلاکچین بر عملکرد رقابتی زنجیره تامین شرکتهای نوپا باتاکید بر نقش میانجی نوآوری فرایند و نوآوری رابط های (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
20 نقش کارآفرین به عنوان استراتژیست در موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
21 هماهنگی و تعاملات درون سازمانی الزام موفقیت مدیریت استراتژیک منابع انسانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
22 همسوسازی کارکنان در اجرای استراتژی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران