دکتر غلامرضا کرمی

دکتر غلامرضا کرمی دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

دکتر غلامرضا کرمی

Dr. Gholamreza Karami

دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Auditor Tenure, Auditor Industry Expertise, and Audit Report Lag: Evidences of Iran (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 10، شماره: 3
2 ارائه الگوی ارتقای آموزش رشته حسابداری در آموزش عالی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 30، شماره: 2
3 ارائه الگوی پیاده ‎سازی ارزش‎های منصفانه در ایران: با تاکید بر ‎گزارشگری و نظارت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 12، شماره: 1
4 ارائه چارچوبی برای تدوین الگوی بهینه گزارشگری مالی صندوق های بازنشستگی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 14، شماره: 2
5 ارزش افزوده اقتصادی و نقدشوندگی بازار سهام (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 12، شماره: 30
6 ارزیابی سلامت سازمانی مراکز و واحدهای تابعه دانشگاه پیام نور استان همدان (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 9، شماره: 3
7 ارزیابی شاخص افشای مسئولیت پذیری اجتماعی و بررسی ارتباط این شاخص با عملکرد مالی بانکها در ایران ( تحت رویکرد اسلامی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 22، شماره: 2
8 ارزیابی میزان بهره وری نیروی انسانی بر اساس مدل استاندارد تعالی منابع انسانی(APEX ) و مدل اچیو ( مورد مطالعه:یکی از شرکت های دولتی همدان ) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی مدیریت نوین دوره: 5، شماره: 3
9 اهمیت کیفیت محیط اطلاعات داخلی در اجتناب مالیاتی (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 12، شماره: 45
10 Identifying Tacit Knowledge Criteria and Experiences of Managers in the Earning Management Behavioral Pattern Using Delphi Method (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 6، شماره: 21
11 بررسی اثر راهبری شرکتی بر رابطه بین مدیریت سود و انگیزه های مالکانه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 4، شماره: 3
12 بررسی اثر سوگیری رفتاری سرمایه گذاران در بازده عرضه اولیه عمومی و نقش کیفیت سود در کاهش این اثر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 19، شماره: 4
13 بررسی برخی معیارهای کیفیت سود حسابداری در چرخه های تجاری (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 20، شماره: 4
14 بررسی تاثیر مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 23، شماره: 4
15 بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و مدیریت سود (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 2، شماره: 4
16 بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 12، شماره: 48
17 بررسی رابطه بین کیفیت سود و افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 13، شماره: 2
18 بررسی رابطه بین مالکین نهادی و محتوای اطلاعاتی سود (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 16، شماره: 1
19 بررسی رابطه بین مدیریت سود واقعی و مدیریت سودحسابداری به منظور هموارسازی سود در شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 9، شماره: 31
20 بررسی شواهد تجربی چسبندگی موجودی ها (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 29، شماره: 3
21 بررسی قدرت توضیح دهندگی معیارهای ارزشیابی در شرکت های با کیفیت سود متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 4، شماره: 3
22 بررسی محتوای اطلاعاتی افزاینده سود و جریان نقد عملیاتیآستانه ای : شواهدی از بازار بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 42
23 بررسی نقش مطبوعات تجاری در ارزش گذاری اطلاعات حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 3، شماره: 3
24 بررسی و تبیین جایگاه ارزش های اخلاقی در حرفه مالیات (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فراگیر دوره: 3، شماره: 4
25 بیست ویک سال تحقیقات رفتاری حسابداری: تجزیه وتحلیل کتاب شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 19، شماره: 75
26 تاثیر چرخه عمر شرکت بر میزان مربوط بودن معیارهای ریسک و عملکرد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 2، شماره: 3
27 تاثیر چرخه ی عمر شرکت و محافظه کاری بر ارزش شرکت (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 17، شماره: 1
28 تحلیل SWOT برای حرفه حسابرسی مستقل در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 28، شماره: 2
29 تخصص کمیته حسابرسی و مدیریت انتظارات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 10، شماره: 1
30 تدوین مدل پیاده‎سازی نظام ارزش‎های منصفانه در ایران با تاکید بر اندازه‎گیری (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 24، شماره: 4
31 تدوین مدل گزارشگری حسابداری تورمی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 22، شماره: 1
32 تدوین مدلی برای تعیین پاداش هیات مدیره شرکت های ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 8، شماره: 2
33 تعدیل مدل پیش بینی دستکاری سود با تاکید بر متغیر های محیطی و روش ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم های فرا ابتکاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 27، شماره: 20
34 چرخه عمر شرکت و هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 13، شماره: 52
35 راهبرد عملی بهایابی بر مبنای فعالیت با رویکرد پایداری (مطالعه موردی: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 14، شماره: 56
36 راهبری شرکتی و ارزشیابی شرکت: مدلی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 18، شماره: 64
37 سطح افشا و عوامل تعیین کنندهآن در بانک ها با تاکید بر سازوکارهای راهبری شرکتی و محوریت اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 17، شماره: 2
38 سنجش میزان مقبولیت و اهمیت عوامل تعیین کننده پاداش هیئت مدیره شرکت های ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 9، شماره: 4
39 سودمندی اطلاعات حسابداری نسبت به اطلاعات بازار در پیش بینی ورشکستگی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 3، شماره: 10
40 کاربرد مفهوم رجحان محتوا بر شکل در اجاره ها؛ چالشی در حسابداری اسلامی (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 10، شماره: 39
41 کیفیت گزارشگری مالی، سررسید بدهی و کارایی سرمایه گذاری: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 7، شماره: 1
42 مدل سیاست مالیاتی با تاکید بر ارزش های فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 18، شماره: 3
43 مدل عوامل موثر بر اختلاف بین ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 13، شماره: 1
44 مدلسازی حسابداری تورمی در ایران بر اساس روش تحلیل تم (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 28، شماره: 1
45 مدلی برای رتبه بندی سنجه های کیفیت سود در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 16، شماره: 62
46 مقایسه اطلاعات مالی مبتنی بر جریان های نقدی و اطلاعات مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی در پیش بینی بازده سهام با توجه به چرخه ی عمر شرکت ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 2، شماره: 3
47 ناهنجاری ناشی از عایدات، ناهنجاری ناشی از اقلام تعهدی و رابطه میان آن دو (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 5، شماره: 19
48 نقد شوندگی بازار سهام و هزینه سرمایه (مقایسه دو مدل رشد سود نقدی گوردن و قیمت گذاری دارایی سرمایه ای) (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های نوین حسابداری دوره: 1، شماره: 2
49 نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 12، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثر نقدشوندگی سهام بر رابطه بین مالکیت نهادی و ارزش شرکت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و چهارمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
2 بررسی ارتباط میان مدیریت سود واقعی با بهنگامی شناسایی سودها و زیان ها در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
3 بررسی تاثیر تنوع سازی کسب و کار بر ریسک، سودآوری و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
4 بررسی رابطه بین خوش بینی مدیریت با هموارسازی سود و دقت پیش بینی سود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
5 تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران
6 تأثیر کیفیت حسابرسی و ساختار مالکیت بر دقت سودهای پیشبینی شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
7 سیستم های اطلاعاتی حسابداری و چالشهای گزارشگری آنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
8 سیستمهای اطلاعاتی حسابداری و مدیریت خدمات عمومی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
9 طراحی مدل فرهنگ سازمانی برای استقرار مدیریت دانش (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
10 کیفیت اطلاعات حسابداری (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران
11 کیفیت سود: ابعاد و سنجه ها (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران
12 نگرشی بر سیستم اقتصادی - زیست محیطی حسابداری آب (دریافت مقاله) همایش ملی بحران کم آبی و راه های برونرفت