پروفسور برومند صلاحی

پروفسور برومند صلاحی عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

پروفسور برومند صلاحی

Prof. Bromand Salahi

عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرهای رویدادهای خالص و ترکیبی پدیده های ENSO و IOD بر نوسان های بارش پاییزه در شمال باختری ایران (دریافت مقاله) نشریه هواشناسی و علوم جو دوره: 4، شماره: 3
2 ارتباط شاخص اقلیمی NAO با مقادیر میانگین، حداکثر و حداقل دمای ماهانه شمال غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 14، شماره: 33
3 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر تغییرات تبخیر و تعرق پتانسیل در دشت مغان با سناریوهای RCPs (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 12، شماره: 4
4 ارزیابی پتانسیل انرژی باد و امکان‌سنجی استفاده از آن در ایستگاه‌های همدید استان فارس (دریافت مقاله) مجله آب و هواشناسی کاربردی دوره: 2، شماره: 1
5 ارزیابی تاثیر رخداد هم زمان فازهای نوسانات شبه دوسالانه با فازهای نوسان اطلس شمالی و نوسان شمالگان بر دمای زمستانه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 21، شماره: 79
6 ارزیابی تغییرات اقلیمی آینده استان اصفهان با استفاده از مدل هایHADCM و 3 BCM2 در محیط ریزگردانLARS-WG (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 4، شماره: 16
7 ارزیابی تغییرات کاربری اراضی حوضه کیوی چای و تحلیل روند تغییرات بارش و دمای آن در دوره های آتی با مدل های CMIP۵ (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 27، شماره: 85
8 ارزیابی خشکسالی های سرشاخه شمالی حوزه آبخیز رودخانه زاب در دوره ۱۴۴۴-۱۳۹۰ (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 12، شماره: 42
9 ارزیابی دورنمای تغییرات تبخیر-تعرق مرجع حوزه آبخیز رودخانه ارس در شرایط اقلیمی آینده تحت سناریوهای RCP (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 15، شماره: 1
10 ارزیابی عملکرد مدل های ریزمقیاس گردانی LARS-WG و SDSM در شبیه سازی تغییرات اقلیمی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 9، شماره: 31
11 ارزیابی عملکرد مدل های ریزمقیاس گردانی LARS-WG و SDSM در شبیه سازی تغییرات اقلیمی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 9، شماره: 31
12 ارزیابی فعالیت های نئوتکتونیکی حوضه آبریز علی آبادچای هوراند با استفاده از شاخص های تکتونیکی (SL-FD–BR- BS (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 6، شماره: 2
13 ارزیابی کارایی مدل های سری زمانی در تعیین بهترین مدل برای پیش بینی بارش های سالانه ایستگاه های منتخب شمال غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 6، شماره: 1
14 ارزیابی مدل IHACRES در شبیه سازی جریان رودخانه ای در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 12، شماره: 43
15 ارزیابی نحوه پراکنش آلودگی هوای خروجی از دودکش های پالایشگاه نفت تبریز با استفاده از مدل AERMOD (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 14، شماره: 1
16 ارزیابی نوسانات دما و بارش آینده دشت اردبیل به منظور مدیریت و برنامه ریزی تاریخ شروع کشت و طول دوره رشد گندم (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 361
17 ارزیابی واکنش هیدرولوژیکی حوضه آبریز کیوی چای به تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 12، شماره: 4
18 استخراج و تحلیل الگوهای سینوپتیک منجر به توفان های تندری دشت اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 47، شماره: 3
19 امکان سنجی استفاده از انرژی باد در شهرستان پارس آباد مغان گامی بسوی توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 14، شماره: 53
20 Monitoring and Analyzing of the Relationship between Climatic Elements and Skin Cancer in the Years ۲۰۱۲-۲۰۱۴ (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 6، شماره: 4
21 The Comparison of MODIS Land Surface Temperature with Meteorological Stations Measurements in Iran (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 48، شماره: 4
22 برآورد انرژی باد در دشت اردبیل براساس برونداد مدل های اقلیمی و سناریوی RCP در دهه های آینده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 11، شماره: 1
23 برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل بخش جنوبی حوضه ارس بر مبنای داده های مدل GFDL ریزگردان دینامیکی CORDEX (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 9، شماره: 4
24 برآورد زمانی فضایی بارش با استفاده از داده های ماهواره ی GPM در حوضه ی آبریز جازموریان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 36، شماره: 1
25 برآورد میزان تبخیر و تعرق در ارتباط با تغییرات اقلیمی در حوزه ی آبخیز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 12، شماره: 41
26 برآورد نیاز آبی گندم تحت شرایط تغییر اقلیم در دشت مغان (پارس آباد) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 16، شماره: 60
27 برآورد نیاز آبی گندم تحت شرایط تغییر اقلیم در دشت مغان (پارس آباد) ارسال مجدد- مقاله ۱۶۹۷ (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 16، شماره: 60
28 بررسی اثر ریزگردهای بیابانی بر صفات رویشی و عملکرد انگور عسکری در شیراز (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 7، شماره: 1
29 بررسی ارتباط الگوی پیوند از دور دریای شمال- خزر با بارش های ایران (مطالعه موردی: استان اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 13، شماره: 2
30 بررسی ارتباط نوسانات چرخندگی تغییرات اقلیمی بارش های شمال غرب ایران (مطالعه موردی: ایستگاه سردشت) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تغییرات آب و هوایی دوره: 2، شماره: 8
31 بررسی زمانی-مکانی تبخیر و تعرق در بخش جنوبی حوضه آبریز رودخانه ارس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 24، شماره: 74
32 بررسی شیب دمای سطح زمین در ایران با داده های روزهنگام مودیس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 48، شماره: 4
33 بررسی گرد و غبار و ارزیابی امکان پیش بینی آن بر اساس روش های آماری و مدل ANFIS در ایستگاه زابل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 13، شماره: 38
34 بررسی نقش گرمایش جهانی بر نوسانات فراسنجهای باد و فشار تراز دریا در منطقه سیستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 3
35 بررسی ویژگی های آماری و همدیدی طوفان های تندری استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 42، شماره: 72
36 پایش تاثیر گرمایش جهانی برکشت گندم در دشت مغان (گرمی) با کاربرد مدل گردش عمومی جوی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 23، شماره: 68
37 پایش تغییرات کاربری اراضی و ارتباط آن با دمای سطح زمین و شاخص پوشش گیاهی در نواحی جنوبی استان اردبیل (مطالعه موردی: حوضه آبریز گیوی چای) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 13، شماره: 4
38 پایش غلظت فلزات سنگین ناشی از طوفان گردوغبار در خاک اکوسیستم های زراعی گندم در جنوب استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 52، شماره: 4
39 پایش ماهواره ای دمای روزهنگام سطح زمین حوضه ی آبریز جازموریان با استفاده از فرآورده های سنجنده ی مودیس (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 14، شماره: 52
40 پایش مکانی و زمانی سطح پوشش برف با تصاویر NOAA-AVHRR در بازه زمانی ۹۳- ۱۳۸۵ (مطالعه موردی: حوضه آبخیز بالیقلوچای) (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 12، شماره: 3
41 پایش و تحلیل تطبیقی نقش خشکسالیهای هواشناسی بر تغییرات سطح ایستابی چاه های پیزومتری دشت مرند (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 4، شماره: 4
42 پهنه بندی دمای رویه ی زمین ایران با داده های مودیس (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 5، شماره: 7
43 پیش بینی تاریخ های شروع و پایان یخبندان های سبک و سنگین استان کرمانشاه بر اساس برونداد مدل های اقلیمی Bcm۲ و Hadcm۳ با بهره گیری از ریزگردان LARS– (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 21، شماره: 59
44 پیش بینی تغییر پارامترهای اقلیمی حوضه آبریز دریاچه ارومیه در دوره ۲۰۳۰-۲۰۱۱ (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 11، شماره: 37
45 پیش بینی و تحلیل امواج گرمایی شهر زنجان با استفاده از ریزگردان لارس دبلیو جی و شاخص بالدی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 11، شماره: 40
46 پیش بینی و تحلیل تغییرات بارش های ماهانه ی شهرستان اردبیلبا استفاده از مدل های آریما، اتورگرسیو و وینترز (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 5
47 پیش بینی و تحلیل رخداد یخبندان های سبک و سنگین استان اردبیل با استفاده از خروجی ریزگردان لارس دبلیو جی در دهه های آینده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 7، شماره: 3
48 پیش‎بینی تغییرات دما و بارش در دهه ۲۰۵۰ در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 8، شماره: 4
49 پیشبینی روند تغییرات یخبندان در ایستگاه هواشناسی کاشان (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 28، شماره: 3
50 تاثیر رژیم های متفاوت آبیاری بر ویژگی های فیزیولوژیک، عملکرد و بهره وری آب ژنوتیپ های سیب زمینی(.Solanum tuberosum L) در اردبیل (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 9، شماره: 3
51 تحلیل آماری همدید بادهای توفنده زمستانه و تابستانه شهرستان های اردبیل، پارس آباد و خلخال در بازه زمانی ۱۹۹۲- ۲۰۱۲ (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 23، شماره: 70
52 تحلیل رخداد هم زمان فازهای نوسان اطلس شمالی و نوسان شمالگان با فازهای انسو و تاثیر آن بر دمای زمستانه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 54، شماره: 3
53 تحلیل روند تغییرات بیشینه سرعت بادهای ۱۲۰ روزه سیستان با آزمون های من-کندال و شیب تخمین سن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 9، شماره: 2
54 تحلیل سینوپتیک مخاطرات اقلیمی شهرستان یاسوج، (مطالعه موردی: بارش سنگین 20 اسفند 1389) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 5
55 تحلیل شاخص های خشکسالی و بارش استاندارد شده در مراکز شهرهای استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 11، شماره: 21
56 تحلیل فضایی خشکسالی اقلیمی شمال غرب ایران با استفاده از آماره خودهمبستگی فضایی (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 3، شماره: 3
57 تحلیل مکانی و زمانی توفان های تندری در دشت اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 51، شماره: 1
58 تحلیل همدید پدیده تگرگ در شمال غرب ایران بر مبنای شاخص های ناپایداری (دریافت مقاله) نشریه هواشناسی و علوم جو دوره: 4، شماره: 1
59 تحلیل همدید و آماری مه های فرودگاه اردبیل و ارائه ی ساعات مناسب پروازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 43، شماره: 77
60 تحلیلی بر الگوهای سینوپتیکی مولد بارش های رگباری (مطالعه موردی: بارش ۱۳۲ میلیمتری مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۱ شهرستان بهشهر) (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 14، شماره: 29
61 تغییرات پیش نگری شده دمای کمینه و بیشینه بر مبنای روش های ریزمقیاس نمایی آماری دهه آتی (۲۰۵۰-۲۰۲۱) در ایستگاه خرم آباد (دریافت مقاله) نشریه هواشناسی و علوم جو دوره: 4، شماره: 1
62 ردیابی منابع گرد و غبار سطوح مختلف جو سنندج با استفاده از مدل HYSPLIT به منظور مدیریت مخاطرات محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 341
63 شبیه سازی اثر تغییر اقلیم بر عملکرد و کارایی مصرف آب سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) در اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 6
64 شناسایی کانونهای گرد و غبار و آنالیز فیزیکوشیمایی ذرات آن در منطقه دزفول (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 9، شماره: 23
65 کاربرد روش ELECTRE در سطح بندی پتانسیل تراکم آلاینده های هوا در سطح شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 7، شماره: 23
66 مدل سازی و پیش بینی دبی های رودخانه های استان اردبیل با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 5، شماره: 1
67 مطالعه اثر رودباد قطبی بر بارش های فصل سرد ایران (دریافت مقاله) نشریه هواشناسی و علوم جو دوره: 4، شماره: 3
68 مطالعه جریان های مدل گردش اتمسفری بزرگ مقیاس بر روزهای بارش شدید دشت اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 22، شماره: 66
69 معرفی نرم افزار رسم گلباد (WRplot ۳.۵۰) به زبان ساده (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 14، شماره: 55
70 واکاوی ارتباط بارش های سنگین با باد های حدی در استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 5، شماره: 4
71 واکاوی ارتباط بین عناصر اقلیمی با سرطان پوست در استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 44
72 واکاوی همدیدی امواج سرما یی شهر اردبیل و برآورد دوره های بازگشت و تغییرات آن در سال های آینده (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 5، شماره: 4
73 واکاوی همدیدی بارش سنگین مورخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ شهر مینو دشت (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 9، شماره: 4
74 وضعیت پیشانی جبهه‌ قطبی در ارتباط با فصل سرد بر روی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 13، شماره: 49
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکار سازی ارتباط الگوهای دمای سطحی اقیانوس اطلس بر نوسانات دمای شهرستان آستارا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
2 آشکار سازی ارتباط الگوهای دمای سطحی اقیانوس اطلس بر نوسانات دمایی شهرستان رشت (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
3 آشکارسازی تغییرات شاخصهای رطوبتی شهرستان اردبیل با استفاده از مدلهای رگرسیونی و پلی نومیال (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
4 آشکارسازی نوسانات فشار فصلی سطح دریا در ایستگاه اردبیل بر مبنای خروجی برخی مدلهای جوی تحت طرحواره A۱T-MES (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
5 ارزیابی اثرات گرد و غبار و آئروسل های بر بروز بیماری های تنفسی در شهرستان یزد طی بازه زمانی 5 ساله 1389-1393 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی
6 ارزیابی بارش های بهاره شهرستان اردبیل در ده ههای آتی با استفاده از ریزگردان Lars wg (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
7 ارزیابی تاثیر تغییر اقلیم بر روی مرحله گل دهی درخت سیب درمنطقه مشگین شهر در استان اردبیل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
8 ارزیابی تغییر اقلیم بر روند موج گرمایی در دوره 2012 -2050 با استفاده از ریز مقیاس نمایی دادههای مدل گردش عمومی جو (مطالعه موردی دشت اردبیل) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری،عمران،محیط زیست
9 ارزیابی تغییرات SLP فصلی در ایستگاه سینوپتیک اردبیل بر اساس برونداد برخی مدل های اقلیمی تحت سناریوی P50 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی
10 ارزیابی شرایط اقلیم آسایشی نقاط چهارگانه استان اصفهان در جهت توسعه اکوتوریسم با استفاده از شاخص بیکر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
11 ارزیابی فرصتها و چالش های گردشگری شرق استان اصفهان با استفاده از شاخص های زیست اقلیمی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم
12 ارزیابی نقش امواج بادهای غربی در بروز سیلاب در حوضه آبخیز بالیخلوچای اردبیل (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
13 ارزیابی و پایش خشکسالی با استفاده از مدل DIC (مطالعه ی موردی: شهرستان اردبیل) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
14 استخراج و تحلیل الگوهای تراز 500 میلی بار مولد بارش سنگین در شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
15 الگوبندی و تحلیل همدید سامانه های منجر به پدیده تگرگ در ایستگاه های منتخب آذربایجان غربی به منظور مدیریت مخاطرات محیطی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
16 الگوبندی و تحلیل همدیدی تگرگ های شهرستان سردشت به منظور مدیریت مخاطرات طبیعی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
17 الگویابی رودبادهای مستقر در شمال غرب ایران در فصل زمستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
18 امکان سنجی اقلیمی کشت زعفران با استفاده از روش ساو در شمال و شرق سبلان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین
19 امکان سنجی اقلیمی کشت زعفران با استفاده از روش ویکور در شمال و شرق سبلان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین
20 امکان سنجی بارورسازی ابرها در استان اردبیل گامی نوین در مدیریت تامین منابع آبی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
21 امکان سنجی مناطق مناسب جهت توسعه کشت ذرت در سه شهرستان اردبیل نمین، نیر با استفاده از شاخص دما، بارش (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
22 انتخاب بهترین توزیع آماری برای داده های بارش تگرگ در ایستگاه های سینوپتیک استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار
23 Investigation of blocking trend in Siberian and Azores high pressure systems in the meteorology of the Iranian plateau (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی، نوآوری و تکنولوژی
24 Investigation of blocking trend in Siberian and Azores high pressuresystems in the meteorology of the Iranian plateau (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشگاه آرمانی در گام دوم انقلاب
25 بارشهای فراگیر سنگین تهدید اقلیمی برای منطقه شمالغرب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
26 بارورسازی ابرها مدیریت نوین جهت تامین منابع آبی منطقه مطالعه موردی امکانسنجی باروری ابرها در استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
27 برآورد احتمال موج گرمایی استان اردبیل با استفاده از مد LARS-WG (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
28 بررسی تاثیر یخبندان های پاییزه و بهاره در فعالیت و استقرار کلنی های زنبورعسل در اطراف کوه سبلان (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
29 بررسی آماری یخبندان های کشاورزی در شهرستان الیگودرز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
30 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر روی متغیر حداقل دما طی دوره (۲۰۱۸-۲۰۳۰) در استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی
31 بررسی اثرات توسعه اکوتوریسم پایدار در مناطق بیابانی استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
32 بررسی ارتباط گازهای گلخانه ای وردسپهر با نوسانات بارش استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
33 بررسی بارش رگباری مورخ 1385/1/29 در برخی از ایستگاههای آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
34 بررسی بارشهای سنگین و پیش بینی آن در استان مازندران (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
35 بررسی پتانسیل باد در جهت استفاده از انرژی آن در ایستگاه سینوپتیک خوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
36 بررسی پتانسیل های بارورسازی ابرها در استان ایلام به منظور افزایش منبع آبی، با تکنیک SWOT (دریافت مقاله) همایش منطقه ای چالشها و راهکارهای توسعه در مناطق محروم
37 بررسی تاثیر شاخص نوسان جنوبی (SOI) بر میزان رطوبت نسبی سواحل جنوبی ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
38 بررسی تاثیر عوامل اقلیمی بر رشد گیاه نخود در استان کرمانشاه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
39 بررسی تاثیرتغییر اقلیم بروضعیت اقلیم گردشگری شهرستان کنگاور بااستفاده ازمدل TCI و LARS-WG (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
40 بررسی تأثیر دما و رطوبت نسبی بر رشد گیاه برنج در شهرستان لنجان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
41 بررسی تغییرات بارش و دما حداقل و حداکثر تحت تغییر اقلیم دردوره آماری 2030-2011 مطالعه ی موردی: شهر گرمی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
42 بررسی توزیع مکانی و زمانی بارش تگرگ در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
43 بررسی توفان های تندری غرب کشور با رویکرد کاهش خسارات محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
44 بررسی خشکسالی های استان اردبیل با استفاده از شاخص های آماری و سینوپتیکی (دریافت مقاله) همایش بحران آب و ضرورت احیای حقابه استان اردبیل
45 بررسی رابطه بین پدیده النینو_نوسانات جنوبی(انسو)و خشکسالی ها و ترسالی های استان اردبیل (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
46 بررسی رخدادتوفانهای تندری سیلاب سازدراستان کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
47 بررسی روند تغییرات دمای ایستگاه های استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
48 بررسی روند وقوع بارش درایستگاه هواشناسی رامسر با استفاده ازروش من ـ کندال (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
49 بررسی سیستماتیک طوفانهای گردوغبار در استان فارس در دهه ی گذشته (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
50 بررسی سینوپتیکی فرین دمایی استان آذربایجان شرقی در روز 1.20.1964 مطالعه موردی شهرستان تبریز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
51 بررسی سینوپتیکی و آماری بارش های سنگین و سیل زا در استان کردستان در ترازهای سطح دریا ژئوپتانسیل 850 و 500 هکتوپاسکال (دریافت مقاله) اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا
52 بررسی شرایط آب و هوایی برای کشت دانه های روغنی کلزا و ذرت (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
53 بررسی شرایط اقلیم گردشگری و بیوکلیمایی آستارا، انزلی و منجیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
54 بررسی علل همدید سیلاب نیر (مطالعه موردی:۲۵ فروردین ماه ۱۳۷۵) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
55 بررسی کاهش محسوس ماندگاری برف در شهر اردبیل با رویکرد آشکارسازی تغییرات اقلیمی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
56 بررسی نقش تغییرات عناصر اقلیمی بر نوسانات دبی آب سطحی مطالعه موردی حوضه آبریز قره سو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
57 بررسی نقش تغییرات عناصر اقلیمی بر نوسانات دبی آبهای سطحی حوضه آبریز ارس ( در محدوده استان اردبیل) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
58 بررسی و تحلیل نوسانات بارش برف در شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب
59 بررسی وضعیت پهنه بندی آگروکلیماتیک کشت درخت به در استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی
60 بررسی ویژگی های آماری توفان های تندری و بلایای طبیعی در شهرکرد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
61 بررسی ویژگی های آماری توفان های تندری و بلایای طبیعی در لردگان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
62 پهنه بندی و تحلیل رخداد روزهای خشکسالی در شمالغرب ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
63 پهنه بندی و تحلیل شاخص ها و نواحی حرارتی نیمه شمالی ایارن با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
64 پیش بینی تغییرات متوسط SLP سالانه در ایستگاه سینوپتیک اردبیل بر اساس برونداد برخی مدل های اقلیمی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی
65 پیش بینی دماهای حداکثر برخی ایستگاه های استان لرستان در دو دهه آینده بر اساس ریزگردانی اقلیمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روز آینده، شهر آینده
66 پیش بینی دماهای حداکثر شهرستان اردبیل با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه و شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
67 پیش بینی سرعت های ماهانه باد با استفاده ازمدل شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه MLP مطالعه موردی: شهرستان خلخال (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
68 پیش نگری دماهای حداقل ایستگاه های منتخب استان لرستان در ۲۰ سال آتی بر اساس مدل LARW-WG (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روز آینده، شهر آینده
69 تأثیر سامانه بلوکینگ امگایی بر بارشهای استان اربیل (مطالعه موردی: بارش سنگین 29 می 1998) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
70 تأثیر سامانه های بلوکینگ در بارش های شدید فصل زمستان شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلابهای شهری
71 تحلیل آماری و پیش بینی طوفان گردوخاک در استان فارس با استفاده از مدل روند خطی ـ پلی نومیال در سالهای 2002-1993 (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
72 تحلیل آماری و سینوپتیکی بارش های برف سنگین شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
73 تحلیل آماری و سینوپتیکی بارشهای سنگین برف نوژه و فرودگاه همدان با رویکرد مخاطرات محیطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
74 تحلیل آماری و سینوپتیکی تگرگ شهرستان مشگین شهر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
75 تحلیل آماری یخبندان های زودرس و دیررس شهرستان خرم آباد و تاثیرات آن بر کشاورزی این شهرستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
76 تحلیل ارتباط بین الگویهای SST اقیانوس اطلس با تغییر پذیری روزهای گرد و خاک تابستان کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
77 تحلیل افت و خیزهای پارامتر SLP فصلی دشت اردبیل بر مبنای خروجیمدلهای آب و هوایی و سناریوی جوی B۲IMA (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
78 تحلیل الگوهای فشار سطح زمین مسبب بارش های سیلابی حوضه آبخیز بالیخلوچای اردبیل (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
79 تحلیل الگوهای مولد بارش های سنگین شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
80 تحلیل روند تعداد روزهای بارشی شهرستان اردبیل با استفاده از مدل های رگرسیونی و من کندال (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
81 تحلیل سری های زمانی تبخیرسالانه شهر اردبیل (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
82 تحلیل سنوپتیکی سامانه های سیل زا در حوضه ی قره سو (مطالعه ی موردی: سیلاب مورخ 20 شهریور 1389، ایستگاه آلادیزگه) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
83 تحلیل سینوپتیکی بارشهای سنگین شهرستان تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
84 تحلیل سینوپتیکی تأثیر بارش های شدید بر محیط زیست شهرستان تبریز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
85 تحلیل سینوپتیکی خشکسالی های شاخص استان اردبیل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
86 تحلیل سینوپتیکی عوامل ایجاد بارشهای سیل زا در استان لرستان ۱۲ فروردین سال ۱۳۹۸ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی و مدیریت در جامعه
87 تحلیل سینوپتیکی عوامل ایجاد بارشهای سیل زا در مشگین شهر ۲۴ تیر سال ۱۳۹۹ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی و مدیریت در جامعه
88 تحلیل سینوپتیکی فرین بارش در شهرستان اردبیل 2.18.1990 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
89 تحلیل سینوپتیکی موج گرمای سال 1394 شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری،عمران،محیط زیست
90 تحلیل سینوپتیکی و دینامیکی سیستمهای جوی سواحل جنوب ایران مطالعه موردی:استان بوشهر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
91 تحلیل سینوپتیکییخبندان های زودرس و دیررس در شهرستان کنگاور با رویکرد توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
92 تحلیل موقعیت های زمانی و مکانی جابجایی هستههای سرعت مستقر در نیمهشمالی ایران (دریافت مقاله) همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار
93 تحلیل نوسانات یخبندان های فراگیر با رویکرد سامانه ی بوکینگ (مطالعه موردی: یخبندان فراگیر 19-16 بهمن 1384 استان اردبیل) (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
94 تحلیل نوسانات یخبندان های فراگیربا رویکرد سامانه ی بلوکینگ ( مطالعه ی موردی: یخبندان فراگیر ۵ ژانویه تا ۲۳ ژانویه ۲۰۰۸ در استان اردبیل) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
95 تحلیل و الگوسازی رطوبت شهرستان اردبیل با استفاده از مدل ساریما (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
96 تحلیل و بررسی نقش بلوکینگ های جوی و اثر آن ها بر دماهای فرین پایین شمال غربایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار
97 تحلیل و طبقه بندی الگوهای تراز 500 هکتوپاسکال مولد بادهای توفنده در شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
98 تحلیل و طبقه بندی بادهای توفنده شهرستان اردبیل در دو دهه گذشته بر اساس مولفه مبنا (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
99 تحلیل ویژگی های آماری و همدیدی طوفان های تندری شهرستان آستارا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
100 تحلیل همدید بارش های بالای بیست میلی متر شهرستان کرمانشاه(مطالعه ی موردی بارش 28 تا 31 اکتبر 2015) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
101 تحلیل همدیدی خشکسالی های شاخص مطالعه ی موردی (اردبیل و خلخال) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی
102 تحلیل همدیدی و سینوپتیکی سامانه های سیل زا در حوضه ی قره سو (مطالعه ی موردی: سیل مورخ 3 خرداد 1382، ایستگاه دوست بیگلو) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
103 تحلیلی بر الگوهای اتمسفری ایجاد کنندهی طوفانهای گردوخاک در ایستگاه شیراز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
104 تحلیلی بر الگوهای سینوپتیکی بارش های سنگین استان همدان (مطالعه موردی: بارش 31 مارس 2009 ایستگاه های نهاوند، ملایر، فرودگاه) (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
105 تحلیلی بر الگوهای سینوپتیکی مولد بارش های رگباری (مطالعه موردی: بارش 132 میلی متری مورخ 1391/7/22 شهرستان بهشهر) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری
106 تحلیلی بر علل خیزش طوفان های گردوغبار در استان فارس در دهه ی گذشته (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
107 تحلیلی برالگوهای اتمسفری ایجاد کننده بارشهای سنگین ایستگاه رامسر (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
108 توان سنجی باد در راستای قائم و ارزیابی اقتصادی آن در اردبیل با استفاده از تکنیک برگشتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک
109 چگالی سنجی انرژی باددرایستگاه سینوپتیک ارومیه بهمنظور دستیابی به انرژی پایدار (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
110 روندیابی تغییرات گازهای گلخانه ای و بارش در ایستگاه های منتخب استان اردبیل بر مبنای آزمونT (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
111 رویکرد کاربردی شاخصه های اقلیمی دربرآورد آسایش اقلیم گردشگری مطالعه موردی استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
112 شاخص های انسانی آسایش اقلیمی مطالعه موردی : شهرستان گرمی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
113 شناسایی و تحلیل عوامل ایجاد کننده یخبندانهای شهرستان کرمانشاه به منظور مدیریت بهینه بحران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
114 شناسایی وپهنه بندی مناسب جهت استفاده از انرژی باد در استان اردبیل با استفاده ازGIS (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
115 طوفان های تندری ته دیدی اقلیمی برای شهرستان پارس آباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
116 کاربرد مدل ANNS در تخمین پارامتر دبی مطالعه موردی: حوضه ابریز سامیان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
117 محاسبه شاخصهایی دمایی درجه روز - رشد G.D.D گیاه کلزا در مراحل مختلف فنولوژی جهت تعیین تاریخ کاشت مناسب و پیش بینی مراحل رویشی و زایشی این محصول در شهرستان اردبیل، نمین، نیر (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
118 مدلسازی پیشبینی دماهای حداقل شهرستان اردبیل با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا
119 مطالعه آماری و تعیین الگو های جوی رخداد طوفان گرد و خاک در استان فارس (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها
120 مطالعه شاخصهای ناپایداری در تشکیل تگرگ در ایستگاه هواشناسی مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
121 مقایسه توانایی مدل شبکه های عصبی مصنوعی با مدل های رگرسیون خطی و غیر خطی در پیش بینی مقادیر رواناب در بخش علیای حوضه آبریز قره سو (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
122 نقش الگوهای همدید فشار تراز دریا در رخداد بارشهای سنگین شهرستان اردبیل به منظور مدیریت ریسک سیلاب (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
123 واکاوی روند بارش و گازهای گلخانه ای اتمسفر با آزمون ناپارامتری من- کندال (مطالعه موردی: ایستگاه های سینوپتیک منتخب استان اردبیل) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
124 واکاوی همدید نقش پراکنش سامانه های فشار سطح زمین در بروز یخبندان های فرین خلخال (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست
125 واکایی همدیدی یخبندان فرین در شمال غرب ایران (مطالعه موردی شهرستان مشگین شهر 2017.2.18) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی