دکتر سیدمصطفی سید حسینی تزرجانی

دکتر سیدمصطفی سید حسینی تزرجانی Yazd Cardiovascular Research Center, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

دکتر سیدمصطفی سید حسینی تزرجانی

Dr. Seyed Mostafa Seyed Hossieni Tezerjani -MD

Yazd Cardiovascular Research Center, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.