دکتر محمدعلی خورسندیان

دکتر محمدعلی خورسندیان دانشیار دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه شیراز

دکتر محمدعلی خورسندیان

Dr. Mohammad Ali Khorsandian

دانشیار دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اجرای زودهنگام تعهدات در فقه و حقوق ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 6، شماره: 10
2 استصحاب در زمان و امور وابسته به آن (دریافت مقاله) مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 46، شماره: 2
3 الزام به اجرای عین تعهدات قراردادی در حقوق ایران در مقایسه با اسناد نوین حقوق خصوصی (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 22، شماره: 79
4 بررسی ابعاد و نقش مالکیت فکری در فرایند نوآوری باز با تاکید بر راهبردهای موجود (دریافت مقاله) دانش حقوق مدنی دوره: 9، شماره: 1
5 بررسی حجیت علم قاضی در فقه و حقوق ایران (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 67، شماره: 43
6 بررسی شرط ضمان عین مستاجره در فقه امامیه (دریافت مقاله) مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 50، شماره: 2
7 بررسی مفهوم و جایگاه شرط «بهترین تلاش» در حقوق ایران، امریکا و اسناد بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی دوره: 25، شماره: 3
8 برنامه درسی حقوق بشر در آموزش عالی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 10، شماره: 6
9 پژوهشی پیرامون شرط خیار به موجب استیمار (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 49، شماره: 4
10 پژوهشی در ماهیت، آثار و کاربردهای مهایات از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی و حقوق موضوعه (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 44، شماره: 1
11 تبیین فقهی- حقوقی ضمانت اجرای شرط بکارت در عقد نکاح (دریافت مقاله) مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 53، شماره: 2
12 تحلیل وضعیت فقهی- حقوقی معاملات به قصد فرار از دین با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوقی دوره: 11، شماره: 3
13 تعهد به رازداری بانکی و قلمرو آن در حقوق بانکی ایران (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 81، شماره: 98
14 قابلیت مطالبه منافع ناشی از طمع ورزی در قرارداد: مطالعه ای در حقوق امریکا و ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوقی دوره: 13، شماره: 3
15 قاعده "بسیط الحقیقه" و کاربردهای آن در اندیشه صدرایی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 7، شماره: 23
16 ماهیت حقوقی انواع قراردادهای پارکینگ در حقوق ایران و آمریکا (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوقی دوره: 9، شماره: 4
17 مبانی قاعده نفی اختلال نظام در فقه اسلامی و حقوق موضوعه (دریافت مقاله) مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 49، شماره: 1
18 مبانی و آثار شرط خلاف معاذیر قراردادی در حقوق کامن لا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران (دریافت مقاله) مجله حقوق خصوصی دوره: 20، شماره: 2
19 مسئولیت مدنی ناشی از آسیب به شخصیت مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 8، شماره: 3
20 مطالعه تطبیقی احسان، برادری و نیکوکاری و معیارها و مسئولیت های ناشی از آن در حقوق خصوصی اسلام، اروپا، و آمریکا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی دوره: 26، شماره: 3
21 مطالعه تطبیقی اصل احتیاط در حقوق مدرن وحقوق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 9، شماره: 2
22 مطالعه تطبیقی معیارهای اطلاع رسانی مخاطرات درمانی به بیمار در حقوق آمریکا، فرانسه، انگلستان و ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی دوره: 27، شماره: 1
23 نقدی بر ماده‌واحده قانون سقط درمانی (دریافت مقاله) دو فصلنامه تعالی بالینی دوره: 7، شماره: 3
24 نگرشی تطبیقی به ایجاب و قبول در حقوق اسلام و ایران و حقوق خصوصی مدرن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 5، شماره: 1
25 نواندیشی اجتهاد محور و روشنفکری معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 11، شماره: 3
26 واکاوی مبانی فقهی و حقوقی جواز انعقاد نکاح در فضای سایبری (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 4، شماره: 6
27 وضعیت حقوقی اشتغال زوجین در قوانین موضوعه ایران و لایحه پیشنهادی حمایت خانواده (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده دوره: 16، شماره: 54
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 جهانی شدن و حقوقدان مسلمان (دریافت مقاله) همایش جهانی شدن حقوق و چالشهای آن
2 کاستی های مهم قانون مدنی ایران در زمینه قراردادهای خدمات و ساخت با توجه به تحولات حقوق خصوصی نوین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت