دکتر عباسعلی سلطانی

دکتر عباسعلی سلطانی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر عباسعلی سلطانی

Dr. Abbas Ali Soltani

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.