دکتر هرمز سهرابی

دکتر هرمز سهرابی دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر هرمز سهرابی

Dr. Hormoz Sohrabi

دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مدل سازی زیتوده جنگل های شاخه زاد بلوط غرب با استفاده از متریک های استخراج شده از داده های لایدار هوایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 10
2 Assessment of Circadian Rhythmicity of Respiratory Determinants Related to Diurnal Activities of Children and Adolescents: A Case Study in the City of Isfahan (دریافت مقاله) مجله سم شناسی پزشکی آسیا اقیانوسیه دوره: 6، شماره: 1
3 اثر نوع پیش پردازش رقومی و روش مدل سازی بر برآورد اندوخته کربن روی زمینی جنگل های زاگرس با استفاده از تصویرهای لندست 8 (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 9، شماره: 4
4 ارزیابی روش های مختلف تعیین ضریب شکل برای برآورد حجم درختان صنوبر و دارتالاب دست کاشت (منطقه کلوده- استان مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 4، شماره: 12
5 استفاده از مدل ارتفاعی تاج استخراج شده از تصاویر پهپاد برای برآورد ارتفاع درختان در جنگل سیسنگان (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 10، شماره: 3
6 امکان افزایش دور آبیاری بدون کاهش رشد رویشی نهال های رز با اعمال پلیمر سوپرجاذب Trawat A۲۰۰ در یک منطقه نیمه خشک (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 27، شماره: 2
7 Modeling spatial patterns and species associations in a Hyrcanian forest using a multivariate log-Gaussian Cox process (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدل سازی آماری: نظری و کاربردها دوره: 1، شماره: 2
8 برآورد زیتوده روی زمین درختان کم قطر ممرز، راش و انجیلی با استفاده از مدل رگرسیون توانی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 22، شماره: 2
9 برآورد مکانی اندوخته کربن روی زمین جنگل های بلوط زاگرس با استفاده از رگرسیون کریجینگ، رگرسیون وزن دار جغرافیایی کریجینگ و تصاویر لندست ۸ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 24، شماره: 3
10 بررسی اثر تاج پوشش جنگل در دو حالت با برگ (leaf-on) و بدون برگ (leaf-off) بر داده های PALSAR-۲ به منظور برآورد زیتوده در جنگل های هیرکانی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 29، شماره: 114
11 بررسی ارتباط بین خوشخوراکی و ارزش غذایی گونه ها در مراتع تحت چرای شتر (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 22، شماره: 2
12 بررسی تنوع گونه های گیاهی در واحدهای اکوسیستمی در منطقه جنگلی ده سرخ، جوانرود (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 33، شماره: 41
13 بهره گیری از رویکرد بوت استرپ برای مقایسه روش های مدل سازی آماری در برآورد سنجش ازدوری زی توده روی زمینی جنگل های زاگرس (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 11، شماره: 2
14 تاثیر پلیمر سوپرجاذب (Tarawat A۲۰۰) و دور آبیاری بر رشد نهال بادام (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 2
15 تاثیر شدت برداشت در شیوه جنگل شناسی تک گزینی بر زیست توده انجیلی- ممرز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 7، شماره: 3
16 تعیین مناسبترین طول خط نمونه در برآورد تاج پوشش و تراکم جنگل های مانگرو(مطالعه موردی جزیره قشم) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 22، شماره: 3
17 تهیه نقشه پوشش گیاهی مناطق کران رودی با استفاده از طبقه بندی پیکسل مبنا و شیءمبنا تصاویر چندزمانه ماهواره سنتینل-۲ (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 13، شماره: 3
18 کربن آلی و ذخیره کربن آلی خاک در توده‎های مدیریت شده و مدیریت نشده راش-ممرز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 0
19 مدلسازی اندوخته کربن روی زمینی جنگل های زاگرس با استفاده از داده های زمینی و تصاویر ماهواره لندست 8 (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 24، شماره: 4
20 مقایسه روش های فاصله ای اندازه گیری تراکم در الگوی پراکنش تصادفی شبیه سازی شده (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 21، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از عامل بسط زی توده در برآورد اندوخته کربن توده های بلوط ایرانی در استان چهارمحال بختیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
2 برآورد میزان جذب Co2 اتمسفر توسط جنگل‌کاری اطراف کارخانه فولاد مبارکه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
3 بررسی روند تغییرات سطح ویژه برگ در گونه زبان گنجشک Fraxinus excelsior مطالعه موردی: پارک ملت شهرکرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
4 به کارگیری تصاویر پهپاد برای برآورد ارتفاع درختان در یک جنگل پهن برگ هیرکانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
5 تحلیلی برروشهای نمونه برداری برای برآوردکمیت های مختلف پسماندچوبی درشت درجنگل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
6 توان ذخیره کربن کاج تهران در جنگل‌کاری‌های اطراف مناطق صنعتی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
7 تولید کربن فعال از ضایعات درخت کاج )فضای سبز فولاد مبارکه اصفهان( برای جذب کادمیوم از محلولهای آبی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
8 جذب کروم شش ظرفیتی با استفاده از کربن سنتز شده از ضایعات درخت سرو (فضای سبز فولاد مبارکه اصفهان) (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
9 خواص تغذیه ای و دارویی میوه بلوط ایرانی در جنگل های غرب کشور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
10 سطح مناسب قطعه نمونه برای برآورد ویژگیهای کمی پسماندچوبی درشت درکف جنگل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
11 نقش جنگل های غرب کشور در مواجهه با چالش های اقلیمی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
12 نقشه برداری پوشش گیاهی مانگرو مبتنی بر طبقه بندی شی ءمبنا با استفاده از تصاویر ماهواره لندست ۹ (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران