دکتر سید احسان سید ابریشمی

دکتر سید احسان سید ابریشمی دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سید احسان سید ابریشمی

Dr. Seyedehsan Seyedabrishami

دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Direct Demand Model of Departure Time and Modefor Intercity Passenger Trips (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 3، شماره: 2
2 Analysis of Speed Profiles at An Unsignalised Intersection for Left Turning Vehicles (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 8، شماره: 2
3 Application of A Route Expansion Algorithm for Transit Routes Design in Grid Networks (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 4، شماره: 3
4 آثار مستقل و ترکیبی سیاست های قیمت گذاری تراکم و بهبود سیستم اتوبوس رانی در استفاده از خودروی شخصی در سفرهای شغلی به محدوده ی زوج-فرد تهران (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 33، شماره: 4
5 ارائه مدل مسیریابی وسایل نقلیه امدادی در شبکه‌های کوچک و متوسط (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 12، شماره: 1
6 ارزیابی مسیرهای حمل مواد خطرناک مبتنی بر ریسک :مطالعه موردی مسیرهای تهران- مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 8، شماره: 3
7 ارزیابی مسیرهای حمل مواد خطرناک مبتنی بر ریسک-مطالعه موردی مسیرهای تهران-مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 7، شماره: 1
8 Evaluating the Willingness to Pay for Urban Congestion Priced Zones (Case Study of Tehran) (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 1، شماره: 3
9 Final Analytical Comparison of Aggregate and DisaggregateMode Choice Models Transferability (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 2، شماره: 2
10 پیش بینی کوتاه مدت تعداد مسافر خطوط اتوبوس شهر تهران: نمونه موردی خط پل کریمخان- میدان جمهوری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 10، شماره: 3
11 تحلیل رفتار مسافران ایرانی در انتخاب شرکت های هوایی در سفرهای بین المللی (مطالعه موردی: پروازهای جنوب شرق آسیا) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 7، شماره: 4
12 تحلیل و مدلسازی عوامل مؤثر بر استفاده موتورسواران از کلاه ایمنی، مطالعه موردی: شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 2
13 تع یین ارزش زمانی کاربران شبکه راه در معابر قیمت گذاری شده شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 4، شماره: 3
14 تعیین عوارض بهینه مالکیت و عوارض استفاده از خودرو با رویکرد کمینه کردن هزینه های بیرونی: مطالعه موردی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 5، شماره: 2
15 زمان بندی حرکت قطارها با استفاده از الگوریتم شاخه و حد و الگوریتم ابتکاری جستجوی پرتو- مطالعه موردی: مسیرهای دوخطه ریلی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 1
16 شناسایی پارامترهای موثر در مدل های شبیه سازی خردنگر ایمنی (مطالعه موردی بزرگراه برون شهری مشهد-سبزوار-تهران) (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 19، شماره: 1
17 کاربرد آزمونهای آماری در تشخیص خطای انتشار در فرا تحلیل اثرات ایمنی نمونه موردی: فرا تحلیل اثرات طرحهای آرام سازی ترافیک شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 3، شماره: 3
18 مدل فراوانی و شدت تصادفات برون شهری با به کارگیری الگوی رگرسیون پواسون (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 31، شماره: 3
19 مدلسازی مدتزمان فعالیت خرید با استفاده از مدلهای مدت: غیرپارامتری پارامتری، نمونه موردی شهر قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 8، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر داده ها ی جستجوی گوگل در پیش بینی حجم تردد راه با استفاده از رویکرد سری زمانی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
2 اثر متقابل انتخاب وسیله نقلیه و زمان شروع سفر در سفرهای غیر کاری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
3 ارائه راهکارهای اصلاح عملکرد خطوط اتوبوسرانی با استفاده از دادههای بدستآمده از سیستمهای اخذ خودکار کرایه و موقعیتیاب خودکار وسیله نقلیه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
4 ارائه مدل تحلیل رضایت کاربران حمل ونقل عمومی در خط 4 اتوبوس تندرو شهر تهران (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
5 ارائه مدل تمایل به پرداخت کاربران جهت ورود به محدوده قیمت گذاری شده شهری (مطالعه موردی: محدوده طرح ترافیک تهران) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
6 ارائه یک روش ابتکاری برای طراحی خطوط شبکه حمل ونقل همگانی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
7 ارایه یک روش ابتکاری برای طراحی شبکه اتوبوسرانی تغذیه کننده خط ریلی و تعیین فرکانس (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
8 ارزیابی ضریب بحرانی مصرف ظرفیت در برخی از خطوط راه آهن ایران (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
9 ارزیابیاثرات زیستمحیطی تسهیلاتجدید حمل و نقل در گستره های نابسامان شهری با روش وزن ترکیبی (مطالعه موردی: بزرگراه شوش، منطقه 15 شهر تهران (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
10 استفاده از مدل هم ارزیدر برآورد جذب سفرکاربری های شهری نمونه مطالعاتی: منطقه 6 شهر تهران (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
11 اولویت بندی ویژگی های مهم از دیدگاه کاربران سیستم های حمل ونقل همگانی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
12 Presenting a Basis Changing Approach for Locating the Transportation Network Sensors (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
13 بازطراحی خطوط همگانی شهر یزد به منظور ارتقاء حمل ونقل پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نوآوری در صنایع سبز
14 برتری میدان بر تقاطع چراغدار در احجام ترافیکی کم تا متوسط مطالعه موردی تقاطعات استاد معین دامپزشکی و پاسداران لواسانی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
15 بررسی الگوی مصرف سوخت در حمل ونقل شهری بر اساس ویژگیهای اقتصادی-اجتماعی (مطالعه موردی: شهر شیراز) (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
16 بررسی عوامل مؤثر بر تخلف سرعت وسایل نقلیه در بزرگراه های ایران با استفاده از داده های ترددشمارهای ثابت حلقه القایی (دریافت مقاله) نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای
17 بررسی عوامل موثر بر زمان سفر با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره با روش های مستحکم شده و FGLS (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
18 بررسی ملزومات طراحی میدان مدرن و امکان سنجی اصلاح طرح هندسی میادین موجود مطالعه موردی میدان محلاتی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
19 بررسی و مقایسه روشهای مختلف تحلیلی محاسبه ظرفیت در خطوط ریلی مطالعه موردی محور دورود-اندیمشک (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
20 به کارگیری رویکرد مدل های انتخاب گسسته در مدل سازی مدت زمان فعالیت خرید؛ نمونه موردی: شهر قزوین (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
21 بهبود عملکرد خطوط اتوبوسرانی با استفاده از سیستمهای هوشمند موجود در حملونقل همگانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند
22 پیاده سازی و تحلیل الگوریتم ابتکاری در طراحی شبکه خطوط حمل ونقل همگانی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
23 پیش بینی کوتاه مدت پارامترهای ترافیکی با استفاده از روش ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
24 پیش بینی وضعیت ترافیک راه های برون شهری، رویکرد آماری در مقابل رویکرد یادگیری ماشین (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
25 پیشبینی کوتاه مدت وضعیت ترافیک با استفاده از کلان داده ترافیکی راه های برونشهری برداشت شده از سامانه های هوشمند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تهران هوشمند
26 تحلیل اقتصادی تسهیلات جدید حمل و نقل با روش همایی (مطالعه موردی: تقاطع امام علی (ع) - جادهم سنتو در استان یزد) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
27 تحلیل تاثیر سرعت حرکت قطارها بر افزایش ظرفیت خطوط شبکه ریلی با استفاده از ارایه مدل ریاضی (مطالعه موردی: محور بافق-سیرجان) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
28 تحلیل تمایل به پرداخت رانندگان ایرانی و عوامل اثر گذار بر آن برای استفاده از خودرو با سوخت پاک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
29 تحلیل عملکرد خطوط اتوبوسرانی با استفاده از داده های سیستم های هوشمند حمل ونقل همگانی و ارائه راهکارهای بهبود عملکرد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
30 تحلیل عوامل تاثیرگذار بر رفتار رانندگان ایرانی برای استفاده از خودرو با سوخت جایگزین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی شهرسازی، عمران،معماری
31 تحلیل عوامل تاثیرگذار و تعیین تمایل به پرداخت رانندگان برای استفاده از خودرو با سوخت جایگزین در شهر تهران (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
32 تحلیل کشسانی تقاضای اتوبوس تندرو شهر تهران با تغییر ساختار کرایه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
33 تطبیق و تحلیل داده های موقعیت مکانی اتوبوس و جمع آوری خودکار کرایه برای بهبود عملکرد خطوط اتوبوسرانی شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تهران هوشمند
34 جایگاه انتخاب مقصد در سفرهای اختیاری، مطالعه موردی شهر قزوین (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
35 در نظرگیری اثر ساختار خانوار در مدلهای انتخاب وسیله نقلیه به تفکیک هدف سفر با استفاده از مفهوم چرخهی زندگی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
36 رفتار سنجی شاغلین در تقاضای پارکینگبرای سفرهای کاری مطالعه موردی: محدوده میرداماد (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
37 روشی ابتکاری برای مسیریابی بهینه در شبکه خطوط تغذیه کننده حمل ونقل همگانی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
38 روشی برای ارزیابی کارایی دوربین های کنترل سرعت در محورهای برون شهری ( مطالعه موردی محورهای استان سمنان) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
39 شناسایی تاثیر عوامل روانشناختی و اقتصادی-اجتماعی بر استفاده از کلاه ایمنی موتورسواران (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
40 ضرورت آیندهنگری حمل ونقلی در تغییرات طرحهای توسعه شهری (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
41 طراحی و پیاده سازی سیستم مسیریاب خودروها با الگوریتم دایجسترا (دریافت مقاله) نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای
42 کاربرد الگوریتم ترکیب کوژ درحل مساله زمان بندی ارسال ناوگان خالی همگانی به ایستگاه های میانی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
43 کاربرد بهینه سازی خطی در ساماندهی ترددشماری محورهای جاده ای کشور (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
44 مدل ابتکاری برای طراحی بهینه شبکه اتوبوسرانی تغذیه کننده خط ریلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
45 مدل ارزیابی شیوه تاثیرگذاری شاخص های طرح هندسی بر سرعت وسایل نقلیه در راه های دو خطه برون شهری (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
46 مدل ارزیابی شیوه تاثیرگذاری ویژگیهای سفر بر خطرپذیری رانندگان بر اساس اطلاعات شرکتهای بیمه خودرو (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
47 مدل بهینه سازی عملکرد خطوط اتوبوسرانی با راهکار سرویس دهی محدود در ایستگاه ها از طریق شبیه سازی خط اتوبوس (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
48 مدل پیش بینی زمان واقعی تصادف مبتنی بر داده های ترافیکی در شبکه حمل و نقل برون شهری (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
49 مدل سازی رفتار انتخاب وسیله ی مسافران شهر تهران در اثر اجرای همزمان سیاست های مدیریت تقاضا با ترکیب داده های رجحان آشکار شده و بیان شده (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
50 مدلی برای طراحی شبکه تغذیه کننده خطوط حمل و نقل انبوه بر توسط الگوریتم زنبور عسل (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
51 مروری بر تأثیر سیاستهای بیمهای بر ایمنی ترافیک (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
52 مقایسه میزان رضایت کاربران اتوبوس تندرو شهر تهران با استفاده از شاخص رضایت کاربران-مطالعه موردی خطوط 1 و 4 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
53 مکانیابی بهینه نصب سامانه‌های کنترل سرعت هوشمند در جاده‌ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
54 میزان اثرگذاری ویژگی های فردی خریداران و نوع کالا در انتخاب شیوه ی خرید (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک