دکتر حامد زندمقدم

دکتر حامد زندمقدم

دکتر حامد زندمقدم

Dr. Hamed ZandMoghadam

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز بافت رسوبی و تاثیر پوشش گیاهی در تپه های نبکای شهداد، شرق کرمان: کاربردی جهت ساز و کار تشکیل آنها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 29، شماره: 115
2 آنالیز رخساره های اوولیتی سازند بادامو در جنوب شرق کرمان، جنوب بلوک طبس: الگویی از مدل ساحل و پشته های ساحلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 27، شماره: 108
3 آنالیز رسوبات جزر و مدی کوارتزیت راسی در شرق زرند کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 25، شماره: 2
4 ارزیابی تغییرات کانی شناسی رسوبات متاثر از معدن مس درآلو، جنوب کرمان: کاربردی جهت مطالعات زیست محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 39، شماره: 1
5 اهمیت خارپوستان در تفسیر شرایط رسوب گذاری دریایی دیرینه با تاکید بر اکینوئیدهای میوسن (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 7، شماره: 14
6 بررسی تشکیل پیریت های فرامبویید در شیل های سیاه دریایی دونین بالایی در جنوب شرق ایران مرکزی: کاربردی در جهت ارزیابی میزان اکسیژن آب در محیط های رسوبی دیرینه (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 22
7 پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ های رسوبی سیلیسی- آواری سازند پادها در برش خوش ییلاق، البرز شرقی: کاربردی برای تحلیل خاستگاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 35، شماره: 2
8 تشکیل انواع ساختارهای میکروبی (استروماتولیتها) بر اساس تغییرات محیط رسوبی و نوسانات سطح آب دریا: مثالی از نهشته های کربناته کامبرین پسین، شمال غرب کرمان، ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه دیرینه شناسی دوره: 2، شماره: 2
9 تفسیر توالی پاراژنتیکی نهشته های سیلیسی آواری سازند داهو (کامبرین پیشین) درخاور و جنوب خاور زرندکرمان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 18، شماره: 70
10 چینهنگاری سکانسی نهشتههای کربناته سازند درنجال ) کامبرین پسین) در شرق و جنوب شرق زرند، شمال غرب کرمان: کاربردی برای جغرافیای دیرینه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 30، شماره: 1
11 سنگ نگاری و زمین شیمی سنگ میزبان کربناتی معادن سرب و روی کاروانگاه و دهنو در شمال کوهبنان،کرمان (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 28، شماره: 2
12 کاربرد کاتدولومینسانس، ایزوتوپ های پایدار و سیالات درگیر برای شناسایی و تفسیر انواع دولومیت های سازند پادها واقع در بلوک طبس، ایران مرکزی (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 22، شماره: 4
13 کانی شناسی و ژئوشیمی بخش سولفیدی معدن سرب و روی طرز، شمال استان کرمان، مورد مطالعاتی از کانسارهای رسوبی با سنگ میزبان کربناته (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 35، شماره: 3
14 ماکروفسیل های گیاهی، اثرفسیل ها، آنالیز رخساره ها و تفسیر محیط رسوبی سازند هجدک در برش چینه شناسی ده شیخ، شمال کرمان (ایران مرکزی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 35، شماره: 4
15 معرفی و مکانیزم تشکیل انواع ساختهای تغییر شکل یافته رسوبات نرم در توالی کلوت های شهداد، جنوب غرب بیابان لوت (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 20
16 مقایسه ژئوشیمیایی ماسه سنگ‌های سازند پادها در شمال بلوک‌های طبس و یزد: کاربردی برای جغرافیای دیرینه (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 11، شماره: 1
17 منشاء و تاریخچه رسوبگذاری نهشته های سیلیسی آواری سازند داهو (کامبرین پیشین) در شمال غرب کرمان، ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 25، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز رخساره های جزر و مدی-سبخایی سازند پادها واقع در ارتفاعات ازبک کوه (برش الگو)، شمال شرق طبس (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
2 بررسی مشخصات بافتی، ساختی و کانی شناسی رگه های سرب دار در معدن سرب و روی طرز واقع در شرق کوهبنان، شمال استان کرمان (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
3 پالئواکولوژی مرجان های اسکلرکتینا (کرتاسه پیشین ) در برش گردنه سیریز (بهرمان استان کرمان) (دریافت مقاله) چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین
4 تاثیر پوشش گیاهی بر پارامترهای رسوب شناسی و ژیومورفولوژیکی در نبکاهای شمال شهداد (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
5 تفسیر تاریخچه پس از رسوبگذاری و توالی پاراژنتیکی ماسه سنگهای سازند پادها واقع درشمال کرمان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
6 ژئوشیمی کانسار سرب و روی تاجکوه با سنگ میزبان کربناته واقع در جنوب بساب، شمال استان کرمان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی انجمن رسوب شناسی ایران
7 ساختارهای رسوبی گلی و ماسه سنگی و فرآیندهای تشکیل آن ها دررودخانه های قدیمه و عهد حاضر (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
8 کانی شناسی و توالی پاراژنتیکی ماده معدنی تاجکوه (جنوب بساب، شمال استان کرمان): مطالعه موردی از کانسارهای سرب و روی با سنگ میزبان کربناته (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی انجمن رسوب شناسی ایران
9 گزارش اولین رخداد از کانی سازی مس نوع اگزاتیک در ایران (دریافت مقاله) چهلمین گردهمایی ملی علوم زمین
10 لیتواستراتیگرافی و چینه نگاری برش سیریز در منطقه بهرمان (استان کرمان) (دریافت مقاله) چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین
11 محیط رسوبگذاری و چینه نگاری سکانسی نهشته های سازند پادها در شمال طبس،شرق ایران مرکزی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
12 مطالعه موردی از معدن تاجکوه واقع در جنوب بساب، شمال استان کرمان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی انجمن رسوب شناسی ایران
13 معرفی ساختار های استروماتولیتی- ترومبولیتی سازند کوهبنان (کامبرین میانی) در برش داهوئیه (جنوب شرق زرند)، شمال کرمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
14 معرفی و مکانیزم تشکیل انواع ساخت های تغییر شکل یافته رسوبات نرم در توالی کلوت های شهداد، جنوب غرب بیابان لوت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی انجمن رسوب شناسی ایران
15 مقایسه رخساره ها و محیط های رسوبگذاری کوارتزیت راسی در ایران مرکزی و البرز (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران