دکتر افشین زهدی

دکتر افشین زهدی عضو هیات علمی دانشگاه زنجان

دکتر افشین زهدی

Dr. Afshin Zohdi

عضو هیات علمی دانشگاه زنجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ادغام داده‎‍های رسوب شناسی و ژئوشیمی ایزوتوپی برای درک چارچوب چینه نگاری سکانسی نهشته‎‍های ژوراسیک میانی–بالایی سازندهای سرگلو و نجمه در شمال غرب کرمانشاه (ناحیه اورامان، برش های دودان و کزی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 38، شماره: 2
2 ارزیابی پتانسیل ها و توانمندی های شهرستان ماه نشان جهت احداث ژئوپارک با استفاده از مدل های کومانسکو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای اقتصادی دوره: 2، شماره: 5
3 بازسازی محیط رسوبگذاری نهشته های میکروبیالی سازند نجمه به سن ژوراسیک بالایی در منطقه پاوه کرمانشاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 20
4 پتروگرافی و ژئوشیمی ایزوتوپی دولومیت های سازند بایندور در برش نمونه، جنوب غرب زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 35، شماره: 1
5 پتروگرافی و ژئوشیمی دولومیت های سازند الیکا در برش زال جلفا، شمال غرب ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 19
6 پتروگرافی، ژئوشیمی و سازوکار دولومیتی شدن توالی های پرکامبرین پسین در برش چپقلو، جنوب شرق زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 34، شماره: 2
7 تاریخچه رسوبگذاری و پس از رسوبگذاری عضو گوری در جنوب خاور حوضه رسوبی زاگرس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 27، شماره: 106
8 تاریخچه رسوبگذاری، دیاژنز و زمین شیمی سازند تله-زنگ،جنوب لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 18، شماره: 71
9 تکامل زیستی پلتفرم کربناته سازند تله زنگ در منطقه کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 37، شماره: 1
10 تکامل محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند سروک در منطقه الشتر (شمال لرستان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 34، شماره: 1
11 تیپ و نحوه تشکیل رخداد معدنی سرب و روی با سنگ میزبان رسوبی تریان، شمال باختر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 32، شماره: 1
12 چارچوب محیط رسوبگذاری و شرایط پالئواکولوژیکی سازند سرگلو ) ژوراسیک میانی( در ناحیه اورمان،کرمانشاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 19
13 چینه شناسی، محیط رسوبی و ژئوشیمی سازند روته در منطقه قارخوتلو، جنوب باختر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 35، شماره: 3
14 چینه‏ نگاری سنگی، پتروگرافی و زمین‌شیمی عناصر کمیاب ماسه‎سنگ ‏های بخش میانی سازند قرمز بالایی در منطقه حمزه‎‎لو (شمال‏ باختر زنجان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 15
15 چینه نگاری سنگی، پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه سنگ های بخش میانی سازند قرمز بالایی منطقه قزلجه، شمال غرب زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 36، شماره: 4
16 چینه ‎‍نگاری و بازسازی محیط رسوب گذاری سازندهای دلیچای و لار در برش ینگجه (جنوب خاوری زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 38، شماره: 4
17 چینه نگاری، رخساره‌های رسوبی و جایگاه تکتونیکی ماسه‌سنگ‌های بخش میانی سازند قرمز بالایی در بُرش کانسار چهرآباد، شمال باختر زنجان (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 12، شماره: 1
18 ریزدیرینه شناسی و محیط رسوبی سازند قم در شمال غرب زنجان (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 13، شماره: 2
19 زیست چینه نگاری و چینه نگاری سکانسی نهشته های کربونیفر زیرین زون البرز بر مبنای فرامینیفرهای بنتیک و ژئوشیمی ایزوتوپی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 12، شماره: 4
20 ژئوشیمی ماسه‎سنگ های سازند رازک، جنوب  خاور حوضه رسوبی زاگرس: کاربرد در تعیین جایگاه زمین ساختی، سنگ مادر و هوازدگی دیرینه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 26، شماره: 103
21 ژئوشیمی و توالی دیاژنزی سازند تله زنگ در جنوب غرب کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 32، شماره: 1
22 ساز و کار تشکیل کنگلومرا های درون حوضه ای: مطالعه موردی در تریاس و ژوراسیک منطقه زنجان (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 7، شماره: 14
23 سنگ چینه نگاری، ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی سازند قم در برش کانسار سلستین مادآباد، جنوب زنجان (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 11، شماره: 2
24 سنگ چینه نگاری، سنگ نگاری و زمین شیمی ماسه سنگ های بخش میانی سازند قرمز بالایی در منطقه تریان، شمال باختر زنجان (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 14، شماره: 2
25 سنگ نگاری و زمین شیمی عناصر اصلی و فرعی ماسه سنگ های سازند قرمز بالایی در برش کانسار سرب- روی چهرآباد (شمال باختر زنجان) با تاکید بر جایگاه تکتونیکی و برخاستگاه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 29، شماره: 116
26 سنگ نگاری، زمین شیمی و مدل دولومیتی شدن سازند تله زنگ (پالئوسن پسین- ائوسن پیشین) در جنوب و جنوب باختر کرمانشاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 7، شماره: 13
27 سیستم رسوب گذاری و جغرافیای دیرینه نهشته های میوسن در شمال خاوری ماهنشان (زنجان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 21
28 طبقه بندی سنگ‌های رسوبی فسفاتی سازند جیرود در برش گرمابدر، البرز مرکزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 7، شماره: 14
29 کانه زایی، ساخت، بافت و خاستگاه کانسار سرب-‌روی و مس با میزبان رسوبی چهرآباد، شمال باختر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 12، شماره: 2
30 کانه زایی، کانی شناسی، ساخت و بافت و ژنز کانسار سرب و روی اورتاسو، شمال غرب زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 11، شماره: 3
31 محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند روته در غرب زنجان (برش آق بلاغ) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 27، شماره: 108
32 محیط رسوبی، چینه نگاری سکانسی و ژئوشیمی عنصری سازند تله زنگ در جنوب کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 35، شماره: 2
33 مدل دولومیتی شدن سازند سلطانیه در جنوب باختر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 26، شماره: 104
34 مرز نئوپروتروزوییک-کامبرین در سازند سلطانیه بر مبنای مطالعات ایکنولوژی، برش سیدکندی، کوههای سلطانیه، شمال باختری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 30، شماره: 117
35 مطالعه شواهد پسروی جهانی سطح آب دریا در رسوبات میوسن میانی منطقه زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 38، شماره: 2
36 نحوه تشکیل و نوع کانسار سرب- روی (فلوئور- باریم) سرچلشک، منطقه سوادکوه، استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 14، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی شرایط محیط رسوب گذاری سازند سرگلو به سن ژوراسیک میانی با استفاده از آنالیز آماری بر روی دو کفه ای های پوزیدونیا در شمال غرب کرمانشاه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی انجمن رسوب شناسی ایران
2 ارزیابی محیط رسوبگذاری توالی ژوراسیک بالایی سازند نجمه در شمال غرب استان کرمانشاه با تاکید بر سازه های میکروبیالی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی انجمن رسوب شناسی ایران
3 بررسی ارتباط بین شرایط احیایی و محیط نهشتی دیرینه طی نهشت سازند جیرود، برش گرمابدر، البرز مرکزی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی انجمن رسوب شناسی ایران
4 بررسی پوشش بورایدی در فولاد St12 به روش پلاسمای الکترولیتی (دریافت مقاله) چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح
5 تاریخچه رسوبگذاری سازند زیارت در رخنمون های آبدال و کاوند، غرب زنجان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی انجمن رسوب شناسی ایران
6 چینه نگاری و کانی شناسی ماسه سنگ های لیت آرنایتی سازند قرمز بالایی در مناطق زنجان و هشترود (دریافت مقاله) چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین
7 سنگ نگاری و کانه زایی آهن در منطقه قارابلاغ- زنجان با استفاده از اسپکتروسکوپی لیزر رامان (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
8 سنگ نگاری و کانه نگاری سنگ میزبان و کانه زایی مس در منطقه گلجیک- زنجان با استفاده از اسپکتروسکوپی لیزر رامان (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
9 شناسایی نهشتههای توربیدایتی و تکامل پلتفرم کربناته سازند جهرم، جنوب شرق حوضه رسوبی زاگرس (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
10 محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند سلطنیه در برش سیدکندی، جنوب غرب زنجان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی انجمن رسوب شناسی ایران
11 مدل دولومیتی شدن سازند الیکا در منطقه زنجان (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
12 مقایسه جوشکاری نقطه ای در اتصالات مشابه و غیر مشابه فولادهای پیشرفته استحکام بالای مارتنزیتی (AHSS) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
13 ویژگی های زمین شناسی ، کانی شناسی و ساخت و بافت کانه زایی در رخداد معدنی روی - سرب توزلو، جنوب قیدار، استان زنجان (دریافت مقاله) چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین