افشین زهدی

 افشین زهدی

افشین زهدی

Afshin Zohdi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی پتانسیل ها و توانمندی های شهرستان ماه نشان جهت احداث ژئوپارک با استفاده از مدل های کومانسکو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای اقتصادی دوره: 2، شماره: 5
2 پتروگرافی و ژئوشیمی ایزوتوپی دولومیت های سازند بایندور در برش نمونه، جنوب غرب زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 35، شماره: 1
3 پتروگرافی، ژئوشیمی و سازوکار دولومیتی شدن توالی های پرکامبرین پسین در برش چپقلو، جنوب شرق زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 34، شماره: 2
4 تاریخچه رسوبگذاری و پس از رسوبگذاری عضو گوری در جنوب خاور حوضه رسوبی زاگرس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 27، شماره: 106
5 تکامل زیستی پلتفرم کربناته سازند تله زنگ در منطقه کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 37، شماره: 1
6 تکامل محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند سروک در منطقه الشتر (شمال لرستان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 34، شماره: 1
7 چینه شناسی، محیط رسوبی و ژئوشیمی سازند روته در منطقه قارخوتلو، جنوب باختر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 35، شماره: 3
8 چینه‏ نگاری سنگی، پتروگرافی و زمین‌شیمی عناصر کمیاب ماسه‎سنگ ‏های بخش میانی سازند قرمز بالایی در منطقه حمزه‎‎لو (شمال‏ باختر زنجان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 15
9 چینه نگاری سنگی، پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه سنگ های بخش میانی سازند قرمز بالایی منطقه قزلجه، شمال غرب زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 36، شماره: 4
10 چینه نگاری، رخساره‌های رسوبی و جایگاه تکتونیکی ماسه‌سنگ‌های بخش میانی سازند قرمز بالایی در بُرش کانسار چهرآباد، شمال باختر زنجان (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 12، شماره: 1
11 ژئوشیمی ماسه‎سنگ های سازند رازک، جنوب  خاور حوضه رسوبی زاگرس: کاربرد در تعیین جایگاه زمین ساختی، سنگ مادر و هوازدگی دیرینه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 26، شماره: 103
12 ساز و کار تشکیل کنگلومرا های درون حوضه ای: مطالعه موردی در تریاس و ژوراسیک منطقه زنجان (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 7، شماره: 14
13 سنگ چینه نگاری، ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی سازند قم در برش کانسار سلستین مادآباد، جنوب زنجان (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 11، شماره: 2
14 سنگ نگاری و زمین شیمی عناصر اصلی و فرعی ماسه سنگ های سازند قرمز بالایی در برش کانسار سرب- روی چهرآباد (شمال باختر زنجان) با تاکید بر جایگاه تکتونیکی و برخاستگاه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 29، شماره: 116
15 سنگ نگاری، زمین شیمی و مدل دولومیتی شدن سازند تله زنگ (پالئوسن پسین- ائوسن پیشین) در جنوب و جنوب باختر کرمانشاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 7، شماره: 13
16 طبقه بندی سنگ‌های رسوبی فسفاتی سازند جیرود در برش گرمابدر، البرز مرکزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 7، شماره: 14
17 کانه زایی، ساخت، بافت و خاستگاه کانسار سرب-‌روی و مس با میزبان رسوبی چهرآباد، شمال باختر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 12، شماره: 2
18 کانه زایی، کانی شناسی، ساخت و بافت و ژنز کانسار سرب و روی اورتاسو، شمال غرب زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 11، شماره: 3
19 محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند روته در غرب زنجان (برش آق بلاغ) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 27، شماره: 108
20 محیط رسوبی، چینه نگاری سکانسی و ژئوشیمی عنصری سازند تله زنگ در جنوب کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 35، شماره: 2
21 مدل دولومیتی شدن سازند سلطانیه در جنوب باختر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 26، شماره: 104
22 مرز نئوپروتروزوییک-کامبرین در سازند سلطانیه بر مبنای مطالعات ایکنولوژی، برش سیدکندی، کوههای سلطانیه، شمال باختری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 30، شماره: 117
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 سنگ نگاری و کانه زایی آهن در منطقه قارابلاغ- زنجان با استفاده از اسپکتروسکوپی لیزر رامان (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
2 سنگ نگاری و کانه نگاری سنگ میزبان و کانه زایی مس در منطقه گلجیک- زنجان با استفاده از اسپکتروسکوپی لیزر رامان (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
3 شناسایی نهشتههای توربیدایتی و تکامل پلتفرم کربناته سازند جهرم، جنوب شرق حوضه رسوبی زاگرس (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
4 مدل دولومیتی شدن سازند الیکا در منطقه زنجان (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور