دکتر محمد خانه باد

دکتر محمد خانه باد دانشیار گروه آموزشی زمين شناسي دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمد خانه باد

Dr. Mohammad Khanebad

دانشیار گروه آموزشی زمين شناسي دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز بافت رسوبی و تاثیر پوشش گیاهی در تپه های نبکای شهداد، شرق کرمان: کاربردی جهت ساز و کار تشکیل آنها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 29، شماره: 115
2 ارزیابی فرسایش خاک و تولید رسوب با به کارگیری مدل پسیاک اصلاحی و GIS در حوضه آبریز عشق آباد- سوله (جنوب باختر قوچان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 17
3 ارزیابی گونه های سنگ مخزن آسماری میدان گچساران با استفاده از روش آنالیز خوشه ای به کمک شبکه عصبی مصنوعی نگاشت خود سازمان یافته (SOM) (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 26، شماره: 6
4 ارزیابی محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی، تعیین کیفیت و گسترش زون های مخزنی سازند کنگان، واقع در تاقدیس تابناک (زاگرس جنوبی) (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 29، شماره: 6
5 انواع دولومیت‎های سازند آسماری در میدان نفتی آغاجاری و تاثیر آنها بر روند نمودارهای تزریق جیوه (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 28، شماره: 6
6 بررسی بافت، رخساره های رسوبی و روند ریزشوندگی رسوبات در رودخانه ی فاروب رومان (شمال شرق نیشابور) (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 2، شماره: 5
7 بررسی تاثیر فرآیندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند آسماری (با تاکید بر بخش ماسه سنگی) در یال شمالی میدان نفتی آغاجاری (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 26، شماره: 1
8 بررسی تاثیر فعالیت گنبد نمکی درمدان بر روند رسوب گذاری سازند سروک با استفاده از شواهد چینه شناسی و رسوب شناسی (دریافت مقاله) ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز دوره: 1397، شماره: 161
9 بررسی تغییرات طولی اندازه ذرات و ترکیب رسوبات در رودخانه بقیع (شمال غرب نیشابور) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 32، شماره: 1
10 بررسی رخساره های رسوبی و الگوی برانبارش رسوبات در رودخانه مولید (جنوب شرق قاین) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 33، شماره: 1
11 بررسی رخساره های رسوبی و تغییرات ریزشوندگی رسوبات به طرف پایین دست حوضه سرغایه سرنیش (جنوب مشهد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 5، شماره: 2
12 بررسی رخساره‌ها، محیط رسوبی و دیاژنز سازند سروک در چاه شماره 6 میدان نفتی اهواز (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 9، شماره: 2
13 بررسی عوامل کنترل کننده ی تشکیل کانی های سیلیس و پیریت در خرده های اسکلتی واحد ۲ سازند شیشتو (کربونیفر پیشین) واقع در حوض دوراه – جنوب شرقی طبس (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 20، شماره: 1
14 بررسی ویژگی های مورفو رسوبی مخروط افکنه رودخانه کال شور نیشابور در شمال شرق ایران با تاکید بر کنترل های اقلیمی کواترنر (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 4، شماره: 4
15 تاثیر تکتونیک نمک در تاقدیس کورده بر تغییرات ضخامت، رخساره ها، محیط رسوبی و دیاژنز سازند سروک (فارس، زاگرس) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 33، شماره: 2
16 تاثیر تکتونیک نمک کورده بر تغییرات دیاژنزی سازندهای سروک و ایلام در تاقدیس کورده (فارس، زاگرس) (دریافت مقاله) ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز دوره: 1397، شماره: 159
17 تاثیر روند ریزشوندگی به سوی پایین دست رسوبات رودخانه ای: مطالعه موردی، رودخانه راین واقع در جنوب شرقی کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 3، شماره: 3
18 تاثیر گنبد نمکی درمدان بر رخساره ها و دیاژنز نهشته های سنومانین سانتونین (ناحیه فارس، زاگرس) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 11، شماره: 1
19 تحلیل رخساره ها و تفسیر محیطی اثر رخساره های گلوسی فانجیتس و کروزیانا در سازند آیتامیر (ناحیه بزنگان حوضه کپه داغ، شمال خاوری ایران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 5، شماره: 10
20 تخمین مقاومت تراکمی تک محوری آهک های مارنی سازند آبدراز با استفاده از خصوصیات فیزیکی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 6، شماره: 3
21 تفسیر توالی دیاژنتیکی و ژئوشیمی سازند پروده (ژوراسیک میانی) در بلوک طبس، شرق ایران مرکزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 13، شماره: 1
22 توزیع الکتروفاسیس های مخزنی در رخساره های رسوبی سازند آسماری میدان نفتی قلعه نار (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 18
23 چینه نگاری سکانسی زون های پایینی سازند آسماری در میدان نفتی مارون با استفاده از آنالیز ریز رخساره ها، نقشه های هم سنگی و نمودارگاما (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 30، شماره: 4
24 چینه نگاری سکانسی سازند آیتامیر (آلبین- سنومانین) در برش های باغک و شوریجه - خاور حوضه کپه داغ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 26، شماره: 103
25 خاستگاه و موقعیت تکتونیکی سازند کشف رود در برش ناویا (غرب بجنورد) بر مبنای مطالعات پتروگرافی و ژئو شیمی ماسه سنگ ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 4، شماره: 8
26 دیاژنز و تاثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی آغاجاری، جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 28، شماره: 112
27 رخساره ها و محیط رسوبی سازند تیرگان در ناحیه بزنگان، شرق حوضه رسوبی کپه داغ (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 13، شماره: 2
28 رخساره ها و چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان در برشهای آبگرم و سیرزار در شمال شرق حوضه رسوبی کپه داغ (دریافت مقاله) دوفصلنامه دیرینه شناسی دوره: 1، شماره: 1
29 رخساره ها و فرآیندهای دیاژنزی و تاثیر آن ها بر توزیع ویژگی های پتروفیزیکی و کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی گچساران (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 5، شماره: 9
30 رخساره ها، محیط رسوبی و عملکرد فرآیندهای دیاژنزی موثر بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی رامین (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 2، شماره: 4
31 رخساره های رسوبی و روند ریز شوندگی رسوبات در رودخانه عشق آباد سوله (جنوب غرب قوچان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 5، شماره: 1
32 رخساره های سنگی و محیط رسوبی بخش قدیر از سازند نایبند در منطقه معادن زغالسنگ پروده، شرق ایران مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 28، شماره: 109
33 رخساره های سنگی، پیوستگی رسوبی و ترکیب رسوبات در رودخانه صدخرو (غرب سبزوار) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 31، شماره: 2
34 رسوب شناسی سد های طولی دررودخانه الیاتو (جنوب باخترفریمان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 26، شماره: 101
35 رسوب شناسی و ژئوشیمی توفا و ارتباط آنها با هیدروشیمی چشمه ها به همراه مثالی از توفای آبگرم کلات- شرق حوضه کپه داغ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 33، شماره: 4
36 رسوب شناسی و مورفومتری تپه های ماسه ای (نوع برخان و نبکا) حاشیه کویر حاج علی قلی واقع در جنوب دامغان (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 1، شماره: 3
37 ژئوشیمی نهشته های کواترنری رودخانه کال شور بینالود (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 10، شماره: 1
38 سازوکار تشکیل و خاستگاه کانی گلاکونی در سازند آیتامیر (آلبین-سنومانین) در برش های باغک و شوریجه-شرق حوضه ی رسوبی کپه داغ (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 23، شماره: 1
39 سنگ نگاری و زمین شیمی عنصری دولومیت های سازند سیبزار (دونین میانی) در شرق نیشابور (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 27، شماره: 2
40 سنگ نگاری و زمین شیمی ماسه سنگ های سازند سیبزار (دونین میانی) در شرق نیشابور: کاربردی برای موقعیت زمین ساختی و آب و هوای دیرینه (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 31، شماره: 4
41 کنودونت های تریاس پیشین سازند سرخ شیل در برش چینه شناسی رباط شور (باختر طبس، خاور ایران مرکزی) و بررسی ضریب تغییر رنگ آنها در ارتباط با توان تولید هیدروکربور (دریافت مقاله) مجله زمین شناسی نفت ایران دوره: 11، شماره: 21
42 محیط رسوبی و برخاستگاه ماسه سنگ های سازند شوریجه (نیوکومین) در برش آبگرم، شرق حوضه کپه داغ (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 7، شماره: 1
43 محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی نهشته های ژوراسیک میانی: مطالعه موردی از برش ناویا در غرب بجنورد، غرب کپه داغ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 32، شماره: 4
44 محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی نهشته های مخلوط سیلیسی آواری کربناته سازند آیتامیر (ناحیه بزنگان شرق حوضه رسوبی کپه داغ) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 7، شماره: 2
45 مرجان­های باشکیرین (کربنیفر پسین) سازند سردر در برش زلدو، کوه­های ازبک­کوه، خاور ایران مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 30، شماره: 1
46 مطالعات دیاژنتیکی و ژیوشیمیایی رخساره های سیلیسی آواری منتسب به اردوویسین کوه راهدار، غرب طبس (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 3، شماره: 1
47 مطالعه ژئوشیمی رسوبات رودخانه مولید، جنوب شرق قائن به منظور تعیین نرخ هوازدگی، میزان آلودگی رسوبات و ارزیابی خطر زیست محیطی عناصر فلزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی دوره: 7، شماره: 14
48 مطالعه سیلاب های بزرگ رودخانه کلات با استفاده از شواهد دیرینه تراز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 5، شماره: 17
49 مطالعه کورتکس اووییدهای آهن دار سازند شیشتو و بررسی نقش فعالیت های میکروبی در تشکیل آنها (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط بین ویژگی های فیزیکی و دوام داری سنگ های آهک مارنی سازند آبدراز (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
2 ارزیابی ارتباط بین خصوصیات فیزیکی ومکانیکی و دوام داری سنگ های مارنی سازند آبدراز وآب تلخ درناحیه کپه داغ، شمال شرق ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
3 ارزیابی شکنندگی سنگ آهک سازند اسفندیار (شمال طبس ) با استفاده از روابط تجربی (دریافت مقاله) چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین
4 اهمیت مدیریت ژیومورفیکی حفاظت منابع آب کارست در شرق کپه داغ (مطالعه موردی: کارست های کوهستانی حوضه کلات) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
5 برآورد دبی و سطح سیلاب های بزرگ با استفاده از هیدرولوژی پالئوسیلاب (مطالعه موردی : سیلاب بزرگ سال 1365 دررودخانه قره آغاج استان فارس) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
6 برخاستگاه شیل های پارهسازند اول سازند شیرگشت در جنوب کوههای درنجال، شمال طبس (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران
7 برخاستگاه لایه های ماسه سنگی سازند پادها در شمال بوژان نیشابور بر اساس شواهد پتروگرافی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
8 برخاستگاه لایه های ماسه سنگی سازند پادها در شمال بوژان نیشابور بر اساس شواهد ژئوشیمیایی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران
9 برخاستگاه ماسه سنگهای سازند شوریجه (کرتاسه تحتانی) واقع در ناحیه آبگرم، شرق حوضه کپه داغ براساس داده های ژئوشیمی عناصر اصلی (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
10 برخاستگاه میان لایه های ماسه سنگی سازند سیبزار (دونین میانی) در شرق نیشابور: بر اساس شواهد پتروگرافی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
11 بررسی اشکال ژئومورفولوژی رودخانه فاروب رومان در شمال شرق نیشابور (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
12 بررسی اشکال ژیومورفولوژی رودخانه داغیان واقع در جنوب غرب شهرستان قوچان (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
13 بررسی پارامترها ی فیزیوگرافی وتاثیرآنها در رسوبزایی حوضه آبریزالیاتو واقع درجنوب غرب فریمان (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
14 بررسی پارامترهای رسوبی و ریزشوندگی رسوبات به سمت پایین دست رودخانه کنگ واقع در غرب شهرستان طرقبه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی انجمن رسوب شناسی ایران
15 بررسی پیشینه ژئوشیمیایی و آلودگی عناصر سنگین در خلیج گرگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
16 بررسی تغییرات اندازه و ترکیب ذرات رودخانه مایان (رودخانه یی با بستر گراولی و شیب زیاد) واقع در جنوب غرب مشهد (دریافت مقاله) پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
17 بررسی ریزرخساره ها و چینه نگاری سکانسی سازند کنگان در یکی از چاه های میادین گازی زاگرس جنوبی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
18 بررسی محیط رسوبی و گسترش ماسه سنگ های زون 5 میدان نفتی مارون بر اساس خصوصیات پتروگرافی، نقشه ی هم سنگی و نمودار گاما (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
19 پیش بینی شاخص دوام - وارفتگی با استفاده از خواص فیزیکی سنگ آهک های سازند اسفندیار در شمال شهر طبس (دریافت مقاله) چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین
20 تاثیر پوشش گیاهی بر پارامترهای رسوب شناسی و ژیومورفولوژیکی در نبکاهای شمال شهداد (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
21 تاثیر شکستگی ها و سایر فرایندهای دیاژنزی در کیفیت مخزن آسماری میدان نفتی منصوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت
22 تعیین برخاستگاه ماسه سنگهای سازند پادها در برش دالمه ، شمال شرق اردکان بر اساس پتروگرافی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
23 تعیین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی ماسه سنگ های سازند شوریجه شرق حوضه کپه داغ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جغرافیا و زمین شناسی
24 تفسیر توالی پاراژنتیکی ماسه سنگ های سازند پادها واقع در شمال بوژان (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
25 چینه نگاری سکانسی رسوبات کرتاسه زیرین (سازند تیرگان) در شرقی ترین بخش کپه داغ (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران
26 چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان در ناحیه بزنگان، شرق کپه داغ (دریافت مقاله) سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
27 خاستگاه شیل های آهکی )سازند گورپی( سیستم رسوبی پیشانی فورلندی زاگرس، دزفول شمالی: براساس داده های ژئوشیمیایی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران
28 رابطه بین پیوستگی رسوبی و پارامترهای بافتی به طرف پایین دست در حوضه آبریز رودخانه رادکان، شمال غرب چناران (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
29 رخساره ها و محیط رسوبگذاری سازند تیرگان واقع در روستای شوراب، شرق حوضه رسوبی کپه داغ (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
30 رخساره های رسوبی و چینه نگاری سکانسی سنگ آهک های سازند تیرگان در برش های آبگرم و سیبزار در شمال شرق حوضه رسوبی کپه داغ (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
31 رخساره های سنگی و مدل رسوبی رودخانه افین درجنوب شرق قائن (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
32 ریزرخساره ها و محیط رسوبی سازند سروک در چاه شماره 383 در میدان نفتی اهواز (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
33 ژئوشیمی عناصر اصلی شیل های سازند شوریجه واقع در ناحیه آبگرم، شرق کپه داغ با نگرشی بر برخاستگاه (سنگ منشأ، موقعیت تکتونیکی و شرایط هوازدگی دیرینه) (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
34 ژئوشیمی ماسه سنگ های سازند عشین در شمال خاوری نایین، با نگرش ویژه به منشأ و موقعیت زمین ساختی (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
35 شناسایی و بررسی مهم ترین عوامل دیاژنتیکی مؤثر بر کیفیت مخزنی زون 1 سازند آسماری در میدان نفتی رامین (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
36 عوامل کنترل کننده فرسایش نوع تافونی درماسه سنگهای سازند نیزار، شمال شرق ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
37 مطالعه برخاستگاه سنگهای سیلیسی آواری سازند آیتامیر در برش شوراب واقع در شرق کپه داغ بر اساس داده های ژئوشیمیایی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران
38 مطالعه ژئوشیمیایی شیل های سازند عشین واقع در شمال خاوری نایین: با نگرشی بر منشأ،موقعیت تکتونیکی و شرایط هوازدگی قدیمه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
39 نقش هوازدگی نمکی در ایجاد تافونی در سازند شمشک واقع در بخش شمالی بینالود و مقایسه آن با هوازدگی شیمیایی در گرانیتهای جنوب مشهد (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
40 نگرشی بر روشهای ارزیابی ژئوشیمیایی سنگ منشاء هیدروکربن با استفاده از لاگ های پتروفیزیکی:MLPNN و ΔlogR (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران