دکتر سیدعباس حسینی

دکتر سیدعباس حسینی استادیار گروه مهندسی عمران آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

دکتر سیدعباس حسینی

Dr. Seyed Abbas Hosyni

استادیار گروه مهندسی عمران آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی آزمایشگاهی پارامترهای موثر بر ظرفیت انتقال بار بستر در بسترهای فرسایشی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 4
2 بررسی تغییرات زمانی و روند دبیهای حداقل در آبخیزهای منتخب دامنه جنوبی البرز (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 6، شماره: 2
3 بررسی عملکرد مدل اتوماتای سلولی در شبیه سازی سیلاب های شهری (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 14، شماره: 3
4 بررسی قابلیت مدل ترکیبیPSO-ANFIS در پیش بینی عمق آبشستگی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 1، شماره: 1
5 مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی ناشی از ترکیب جتهای موازی و تاثیر فاصله جتها بر نرخ فرسایش (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 7، شماره: 24
6 مطالعه آزمایشگاهی تعیین رابطه ضریب آبگذری سرریزهای کلید پیانویی ذوزنقه ای و بررسی حساسیت پارامترهای موثر در آن (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 6، شماره: 23
7 مقایسه آبشستگی پاییندست سرریزهای کلید پیانویی ذوزنقهای و مستطیلی (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 15، شماره: 2
8 هجوم آب شور بر سیستم منابع آب دشت آذرشهر و ارزیابی اثرات آن در تامین نیازهای 20 سال آینده (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اصلاح اثر شیب رودخانه با روابط تجربی موجود جهت برآورد بار بستر روخانه-مطالعه موردی، رودخانه آبشینه (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
2 بررسی آزمایشگاهی انتقال بار بستر در رودخانه های با شیب تند (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
3 بررسی آزمایشگاهی مقایسه سرریز کلید پیانویی با سرریزهای کنگره ای و خطی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
4 بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی انتقال بار بستر برروی شیبهای تند (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
5 بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی انتقال بار بستر روی شیبهای تند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
6 بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی انتقال باربستر برروی شیب های تند (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
7 بررسی الگوی جریان و آبشستگی موضعی دراطراف پایه پل با ستون مرکب – مطالعه موردی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
8 بررسی امکان بهبود رژیم هیدرولیکی جریان در مخازن ته نشینی به کمک تعبیه صفحات زاویه دار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی عمران
9 بررسی پرش هیدرولیکی در جریان های حاوی ذرات بار بستر (بستر فرسایش ناپذیر) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
10 بررسی تاثیر شیب دیواره سرریز جانبی بر مشخصات جریان به کمک مدلسازی عددی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 بررسی تجربی رسوبگذاری دو بعدی و سه بعدی مغشوش (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
12 بررسی توزیع بی بعد تنش برشی در جداره کانال روباز مستطیلی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
13 بررسی توزیع سرعت عرضی در رودخانه گرگانرود با استفاده از مدل ریاضی FLOW3D (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
14 بررسی جریان در بدنه جریانهای گل آلود و تاثیر غلظت شیب و دبی بر آن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
15 بررسی حرکت پیشانی جریان چگال سه بعدی بر روی یک سطح شیبدار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
16 بررسی عددی ساختار سینماتیکی جریانهای گل آلود و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
17 بررسی عددی ساختار سینماتیکی جریانهای گلآلود تحت تاثیرشیب کف، زبری و عدد رینولدز ورودی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
18 بهبود حل معادلات جابجایی - دیفیوژن - واکنش به کمک طرحهای تفاضلی مرتبه بالا و اعمال لزجت مصنوعی در آنها (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
19 پهنه بندی سیلاب ناشی از شکست سد به صورت دوبعدی با استفاده ازHEC-RAS:مطالعه موردی سد علویان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
20 پهنه بندی سیلاب ناشی از شکست سد به صورت دوبعدی و یک بعدی با استفاده از HEC-RAS و GIS : مطالعه موردی سد علویان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
21 پهنه بندی سیلاب ناشی از شکست سد به صورت یک بعدی با استفاده ازArc- و HEC-RAS GIS :مطالعه موردی سد علویان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
22 تاثیر پوشش گیاهی برسرعت جریان در کانال اصلی یک کانال مرکب با استفاده از مدل Flow-3D (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
23 تاثیر وجود رسوبات معلق در جریان بر ضریب ثابت پروفیل سرعت لگاریتمی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
24 تحلیل اقتصادی نشت در شبکه های آبرسانی؛ مطالعه موردی:شهر ورامین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت مصرف و هدر رفت آب
25 تعیین معیار طراحی فیلتر سدهای خاکی و سنگریز برای هسته مرکزی متشکل از مصالح بادانه بندی مخلوط (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سد سازی ایران
26 تلفیق RS و GIS برای شبیه سازی هیدرودینامیکی و پهنه بندی سیلاب رودخانه جاجرود (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
27 شبیه سازی عددی انتقال و پخش آلودگی ناشی از یک منبع آلاینده در بالادست مخزن سد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سد سازی
28 طراحی شیر فلکه اتوماتیک برای کاهش مصارف آب روزانه منازل مسکونی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
29 کارایی هیدرولیکی حوض های ته نشینی پربار با استفاده از روش منحنی های توزیع زمان ماند (دریافت مقاله) کارگاه بین المللی و همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب
30 کاربرد مدل سازی امواج و بستر رسوبی حاصل از شکست سد با استفاده از روش ابقایی FDS بر پایه حل کننده های ریمن (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
31 کاربرد نرم افزار FLOW-3D در مدلسازی ساختار هیدرودینامیکی جریانهای گل آلود پیوسته ورودی به مخازن سدها (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
32 مدل سازی سرعت جریان میانگین در اطراف آبشکن نفوذپذیر و نفوذناپذیر با استفاده از مدل عددی Flow-3D (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
33 مدل سازی عددی ساختار هیدرودینامیکی جریانهای گل آلود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سد سازی
34 مدلسازی عددی جابجایی و پخش آلودگی در آبهای سطحی با استفاده از طرحهای عددی با دقت بالا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آب
35 مدلسازی عددی جریان عبوری از سرریزهای اوجی و نیلوفری (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
36 مشخصات هیدرولیکی، ساختار جریان و پروفیل سرعت در جریان چگال (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
37 مقایسه تحلیل حساسیت پارامترهای مهم آبشستگی در روابط متداول (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
38 مقایسه روش های کلاسیک و روش Roe-TVD با محدود کننده فلاکس در مدلسازی عددی جریان در مسئله شکست سد (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
39 مقایسه فرسایش و الگوی جریان پایه پلهای مرکب تحت اثر موج و جریان عبوری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس
40 نقش خصوصیات هیدروژئولوژیکی آبخوانهای کم عمق در تعیین مناسب ترین روش زمین آمار در ارزیابی کیفی آب زیرزمینی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران