دکتر مجید شاه حسینی

دکتر مجید شاه حسینی استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مجید شاه حسینی

Dr. Majid Shah-Hosseini

استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.