دکتر محمدعلی کاظم بیگی

دکتر محمدعلی کاظم بیگی دانشیارگروه تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه تهران

دکتر محمدعلی کاظم بیگی

Dr. Mohammad Ali Kazem beyki

دانشیارگروه تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی نقش ارتش ج . ا .ایران در نخستین سال جنگ در مقابله و تثبیت تجاوز ارتش بعث عراق (جبهه جنوب) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون نظامی دوره: 17، شماره: 58
2 پیامدهای فعالیت های میسیونرهای آمریکایی در جامعه آسوری آذربایجان (۱۲۵۰-۱۳۴۴ ق./۱۸۳۴-۱۹۲۵ م.) (دریافت مقاله) مجله ادیان و عرفان دوره: 55، شماره: 2
3 تبیین روش مالک بن نبی در حصول معرفت اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 26، شماره: 103
4 تشیع در بیهق زمینه های سیاسی-اقتصادی(سده های3-7ق) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 42، شماره: 85
5 چیستی فرهنگ و الزامات بازسازی آن از منظر مالک بن نبی  (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 11، شماره: 42
6 سامانیان و نقبای حسینی نیشابور (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 42، شماره: 84
7 کاربست «نظریه مکتب» در تاریخ نگاری دوره اسلامی: امکان یا امتناع (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی دوره: 47، شماره: 2
8 ملاحظاتی در باب تصحیحات تاریخ بیهق (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی دوره: 46، شماره: 1
9 موانع حرکت تمدنی و راهبردهای مواجهه با آن از دیدگاه مالک بن نبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اندیشه معاصر مسلمین دوره: 4، شماره: 7
10 نظام آبیاری و رابطه آن با مالکیت زمین در مازندران عصر قاجاریه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 36، شماره: 1