دکتر مهدی عرفانیان

دکتر مهدی عرفانیان گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه ارومیه

دکتر مهدی عرفانیان

Dr. Mehdi Erfanian

گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه یک روش نوین برای ارزیابی ریسک خشکسالی استان فارس با تلفیق داده های ماهانه بارندگی ماهواره TRMM و داده های شاخص پوشش گیاهی NDVI سنجنده Terra/MODIS (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 46، شماره: 1
2 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر وضعیت خشکسالی ایستگاه تبریز طی دوره های آتی با استفاده از مدل ریزمقیاس نمایی LARS-WG (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 14، شماره: 3
3 ارزیابی تطبیقی روش های برآورد مقدار بارندگی در حوضه دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 22، شماره: 65
4 ارزیابی خطر فرسایش خاک با استفاده از یک مدل فازی در آبخیز قرناوه گلستان (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 21، شماره: 6
5 ارزیابی دادههای ماهوارهای MODIS و TRMM در پایش خشکسالی حوضه آبریز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 30، شماره: 2
6 ارزیابی روش ترکیب خطی وزنی فازی در تهیه نقشه ریسک آتش سوزی جنگل (مطالعه موردی: جنگل های سردشت، آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 22، شماره: 3
7 ارزیابی شاخص خشکسالی SPEI و تحلیل روند با استفاده از روش های ناپارامتریک در ایستگاه های منتخب حوزه آبریز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 11، شماره: 22
8 ارزیابی مدل هیبرید در تخمین تابش خورشیدی روزانه در تعدادی از ایستگاه های تاب شسنجیایران (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
9 اولویت بندی زیرحوزه های شهری مستعد سیلاب با استفاده از تکنیک PCA به عنوان یک روش جدید وزن دهی (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 8، شماره: 20
10 پایش توزیع مکانی و زمانی شدت خشکسالی با استفاده از isoSPI و isoSDI در غرب دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 5
11 تحلیل روند بارندگی و شاخص تمرکز بارش در ایستگاه های سینوپتیک حوضه دریا چه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 18، شماره: 59
12 تحلیل روند تبخیر و تعرق مرجع و بارندگی در تعدادی از ایستگاه های سینوپتیک حوضه آبریز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 10، شماره: 1
13 تخمین تابش خالص روزانه حوضه آبریز دریاچه ارومیه در شرایط آسمان صاف با کاربرد داده های سنجنده MODIS (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 50، شماره: 4
14 توسعه و کاربرد مدل PMF۵۶-Hybrid برای تخمین تبخیر و تعرق مرجع در حوزه آبریز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 70
15 شبیه سازی ماهانه دبی جریان و رسوب حوزه آبخیز نازلوچای با مدل SWAT و اولویت بندی نواحی تولید رسوب (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 7، شماره: 4
16 مقایسه کارایی روشهای وزندهی شواهد، رگرسیون لجستیک و نسبت فراوانی در تهیه نقشه پتانسیل چشمه آب زیرزمینی در حوزه آبخیز چهلگزی، استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 20، شماره: 75
17 واسنجی داده های باران سری ۳B۴۲ و ۳B۴۳ ماهواره TRMM در زون های اقلیمی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 48، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی سردشت در دوره زمانی 1372 تا 1395 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
2 آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی/ پوشش زمین بر اساس تحلیل داده های سنجش از دور در حوزه آبخیز گدار دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS
3 آنالیز حساسیت مدل Swat درحوزه آبخیز نازلوچای بهروش الگوریتم MOGSA (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
4 آنالیز ماتریس همبستگی پارامترهای مورفومتری با کاربرد GIS ، RS درحوزه بالخلی چای اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
5 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم آینده بر دبی جریان ماهانه رودخانه سمینه رود (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
6 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر شاخص های منحنی تداوم جریان حوزه آبخیز لیقوان چای با استفاده از مدل WetSpa (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
7 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر وضعیت خشکسالی ایستگاه تبریز طی دوره های آتی با استفاده از مدل ریزمقیاس نمایی LARS-WG (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
8 ارزیابی پارامترهای موثر بر زمین لغزش با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور و روشهای اماری (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
9 ارزیابی تاثیر تغییر اقلیم بر تراز آب زیرزمینی دشت ارومیه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
10 ارزیابی تاثیر مدل های مختلف تابش بر نرخ تبخیر و تعرق مرجع (مطالعه موردی: ایستگاه تبریز) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
11 ارزیابی چهار روش تبخیر تعرق مرجع در حوزه دریاچه ارومیه با هدف -انتخاب بهترین مدل اقلیمی (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
12 ارزیابی داده های باران ماهواره TRMM در مناطق خشک و نیمه خشک ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
13 ارزیابی داده های بارش ماهواره TRMM و روش های مختلف زمین آماری برای تهیه نقشه متوسط بارندگی سالانه حوزه آبخیز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
14 ارزیابی روش زمین آماری GNSPI در بازسازی تصاویر معیوب ETM+ در منطقه خوی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
15 ارزیابی روشهای منحنی سنجه رسوب در برآورد بار معلق رودخانههای آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
16 ارزیابی کارایی مدل SDSM در ریزمقیاس نمایی متغیرهای اقلیمی در ایستگاه سینوپتیک مهاباد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS
17 ارزیابی کیفیت آب سطحی دشت نقده- اشنویه با استفاده از شاخص NSFWQI (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
18 ارزیابی کیفیت آب سطحی دشت نقده- اشنویه با استفاده از شاخص NSFWQI (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
19 ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی با استفاده از شاخص NSFWQI (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
20 ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی با استفاده از شاخصNSFWQI (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
21 ارزیابی مدل هیبرید در تخمین تابش خورشیدی و تهیه نقشه های فصلی تابش برای حوزه دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
22 ارزیابی مدل هیبرید در تخمین تابش روزانه خورشیدی در ایستگاه سینوپتیک تبریز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
23 ارزیابی و کالیبراسیون دادههای بارش ماهوارهایTRMM-3B42 V 6 در حوضه دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
24 اولویت بندی معیارهای فنی و زیست محیطی موثر در طراحی جاده های جنگلی به کمک روش تاپسیس (TOPSIS) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
25 اولویت بندی معیارهای موثر در طراحی جاده های جنگلی به کمک روش تاپسیس TOPSIS (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
26 اولویتبندی زیرحوزه ها بر اساس آنالیز و ترکیب پارامترهای مرفومتری بااستفاده از RS و GIS در حوزه بالخلی چای اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
27 برآورد احتمالات خشکسالی و ترسالی با استفاده از نمایه SPI و مدل زنجیره مارکف مطالعه موردی: ارومیه (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
28 برآورد تابش خالص با استفاده از محصولات مودیس برای شرایط آسمان صاف (مطالعه موردی: حوضه آبریز دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
29 برآورد تابش طول موج کوتاه روزانه بر اساس مدل رقومی ارتفاع و محصولات سنجنده مودیس در حوضه آبخیز آجی چای (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
30 برآورد خطرپذیری آبهای زیرزمینی نسبت به آلودگی با استفاده از مدل دراستیک مبتنی بر GIS در دشت نقده_اشنویه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
31 برآورد سطح پوشش برف با ترکیب داده های پوشش برف ماهواره های Terra و Aqua در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
32 برآورد غلظت رسوب معلق ورودی به مخزن سد علویان مراغه با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست ۸ (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری علوم آب، آبخیزداری و مهندسی رودخانه
33 برآورد و مقایسه دمای درخشندگی به دست آمده از Landsat-5/TM وTerra/MODIS در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
34 بررسی تاثیر پخش سیلاب بر آبخوان بر وضعیت کشاورزی مناطق پایین دست با استفاده از اطلاعات زمینی و تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی ایستگاه آبخوان قوشه) (دریافت مقاله) سومین همایش آبخوانداری
35 بررسی تأثیر کاربری اراضی بر پارامتر کیفیت آب توسط مدلهای رگرسیونی OLSو GWRمطالعه موردی: زیر حوزههای آبخیز شهرستان شیراز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
36 بررسی خشکسالی هواشناسی ایستگاه سینوپتیک ارومیه بر اساس شاخص های خشکسالیSPI,SPEI (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
37 بررسی مهمترین عواملی محیطی و فیزیوگرافی مؤثر بر فراوانی آتش سوزی جنگلهای سردشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
38 بسط تئوریهای هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفولوژیک و ژئومورفوکلیماتیک- مطالعه موردی در حوزه آبخیز سمنان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
39 به کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در روندیابی جریان و برآورد حجم رواناب باروش شماره منحنی )مطالعه موردی حوزه آبخیز نازلو چای ارومیه( (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
40 پایش جامع خشکسالی حوضه آبریز دریاچه ه با استفاده از داده های سنجش از دور (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
41 پهنه بندی شدت خشکسالی با استفاده از تحلیل واریوگرام و بررسی روند در زمین آمارمطالعه موردی : حوزه های آبخیز مهاباد (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
42 پیشنگری تغییرات بارش ماهانه با استفاده از داده های پایگاه CORDEX (مطالعه موردی: ایستگاه تبریز) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
43 تاثیر طول دوره آماری در تحلیل روند پارامترهای اقلیمی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
44 تاثیرپارامترهای فیزیکی و شیمیایی بر روی کیفیت آب رودخانه قره سو (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
45 تئوری موجک و شبکه پرسپترون چند لایه برای پیش بینی شاخص خشکسالی هواشناسی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت
46 تجزیه و تحلیل تطبیقی داده های الگوریتم V7 3B42 (TMPA) ماهواره TRMM در زون اقلیمی کوهستانی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
47 تحلیل توزیع فراوانی شاخص خشکسالی هیدرولوژیکی SDI به روش گشتاورخطی در تعدادی از ایستگاههای قسمت شرقی دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
48 تحلیل شدت- تداوم خشکسالی بر اساس توابع کاپولا در ایستگاه سینوپتیک تبریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
49 تصحیح شاخص خشکسالی SPI و RDI با انتخاب مناسب ترین توزیع هایآماری و کاربرد تابع انتقال هم احتمال (ایستگاه سینوپتیک ارومیه) (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
50 تعیین معیارهای محیطی، اقتصادی و اجتماعی توسعه پارک های جنگلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
51 تعیین مناسبترین توزیع شاخص SPI با استفاده از روش گشتاور خطیدر تعدادی از ایستگاه های حوضه آبریز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
52 تغییرات بارندگی سالانه و فصلی ایستگاه های حوضه آبریز دریاچه ارومیه از سال 1988تا 2013 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت
53 توزیع زمانی مکانی شاخص تراکمبارندگی روزانهCI در حوضهآبریز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
54 توسعه و معرفی مدل PMF56-Hybrid برای تخمین تبخیر و تعرق مرجع ( ET0 ) (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک تبریز) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
55 تهیه نقشه آسیب پذیری زیست محیطی با استفاده از GIS و روش فرار تبه ای پرومته II (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
56 تهیه نقشه پتانسیل چشمه آب زیرزمینی با استفاده از مدل نسبت فراوانی در حوزه آبخیز چهل گزی، استان کردستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
57 تهیه نقشه ریسک خشکسالی استان فارس از طریق ترکیب شاخص مبتنی بر آنومالی NDVI سنجنده MODIS و شاخص خشکسالی هواشناسی SPI (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
58 خصوصیات خاک منطقه بدلند در مقایسه با منطقه مرجع به منظور مدیریت بهینه اراضی عرصه های آبخیز (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
59 دستاوردهای پروژه انتخاب آبخیزهای نمونه‎ در مناطق همگن کشور (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
60 روند خشکسالی هواشناسی ایستگاه های سینوپتیک حوزه آبریز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
61 سلامت پروژه های آبخیزداری با تعیین سهم شاخصهای پتانسیل سیلاب (مطالعه موردی سه کانی) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
62 صحتسنجی دادههای بارندگی و حجمجریان در غرب دریاچهارومیه (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
63 کارایی الگوریتم ژنتیک در بهره برداری بهینه از مخزن در شرایط خشکسالی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
64 کاربرد روش دلفی و تکنیک تاپسیس( TOPSIS ) در تعیین و اولویتبندی معیارهای موثر در طراحی جاده-های جنگلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
65 کاربرد رویکرد دلفی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی در استخراج و اولویت بندی معیارهای موثر بر مکانیابی مکان های مناسب استقرار دکل های دیده بانی آتش سوزی جنگلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
66 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) در طراحی شبکه جاده های جنگلی در مناطق کوهستانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
67 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی وسنجش از دور در روندیابی جریان وبرآورد حجم رواناب با روش شماره منحنی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
68 کاربرد شاخص های گیاهی سنجنده MODIS در برآورد عمق رواناب سالانه حوزه آبخیز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
69 ماتریس بهینه لایه های اطلاعاتی در انتخاب آبخیز نمونه در بزرگ آبخیز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
70 مدل سازی و تخصیص منابع آب سطحی دشت سلماس با استفاده از مدل WEAP (دریافت مقاله) همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
71 معرفی مدل QUAL2K و معادلات حاکم بر آن و مقایسه آن با مدل QUAL2E (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
72 معرفی مدل های ریاضی کیفیت آب و تشریح مدل WASP و بررسی معادلات حاکم بر آن (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
73 معرفی معیارهای موثر در گزینش مکان های مناسب جهت احداث پارک های جنگلی در مناطق جنگلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
74 واکاوی تغییرات فرین بارش در حوضه آبریز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
75 همگن بندی حوزه های آبخیر و کاربرد آن در برآورد دبی سیلاب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
76 همگن بندی حوزه های آبخیر و کاربرد آن در برآورد دبی سیلاب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران