دکتر علیرضا جلیلی فرد

دکتر علیرضا جلیلی فرد Professor of Shahid Chamran University of Ahvaz

دکتر علیرضا جلیلی فرد

Dr. Alireza Jalili Fard

Professor of Shahid Chamran University of Ahvaz

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.