دکتر مسلم آقایی طوق

دکتر مسلم آقایی طوق

دکتر مسلم آقایی طوق

Dr. moslem Aghaei togh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتقای گزارش ملی بررسی دوره ای جهانی حقوق بشر (UPR) جمهوری اسلامی ایران در حوزه زنان؛ الزامات و راهکارها (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 10
2 استناد به اصول حقوقی در آرای دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 3، شماره: 6
3 انواع دعاوی اداری در ایران و فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 23، شماره: 83
4 بایسته های حقوق اساسی مدیریت وضعیت ها یاضطراری با تاکید بر کووید ۱۹ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 25، شماره: 1002
5 بررسـی مبانـی و ابزارهـای «اقتصاد قانون اساسی» و کاربرد آن در مهندسی قانون اساسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 21
6 بررسی رویکرد تفسیری شورای نگهبان در پرتو هرمنوتیک فلسفی گادامر (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 8، شماره: 1
7 بررسی مفهوم نهادهای زیرمجموعه رهبری و کیفیت نظارت بر آنها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 26، شماره: 96
8 تاملی در خصوص اثر ابطال مقررات مغایر با قانون (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 48، شماره: 2
9 تبیین مفهوم اصل عدم تفویض قانون گذاری در پرتو اصل برتری قانون اساسی؛ نقدی بر رویه شورای نگهبان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 14، شماره: 38
10 تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 20، شماره: 62
11 تحول حقوق و آزادی های شهروندی در مصر مبتنی بر قانون اساسی 2012 میلادی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 1، شماره: 1
12 تدوین شکلی؛ حلقه مفقوده نظام تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 83، شماره: 106
13 حدود صلاحیت قضات در خودداری از اجرای مقررات دولتی مخالف با قانون (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 5، شماره: 14
14 درآمدی آسیب شناختی بر نحوه شمول قوانین و مقررات عمومی بر شرکتهای دولتی مستلزم ذکر نام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 2، شماره: 3
15 درآمدی تطبیقی بر ضرورت توسعه ی دعاوی کامل در حقوق اداری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 7، شماره: 20
16 قاعده عدم امکان توقیف اموال عمومی و دولتی در ایران؛ رویکردی انتقادی تطبیقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 19، شماره: 56
17 مسئله یابی حقوقی در ناآرامی های ۱۴۰۱ ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره: 5، شماره: 16
18 نظارت قضایی بر عدم وضع مقررات در ایران در پرتو حقوق اداری تطبیقی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 49، شماره: 3
19 نگاه تطبیقی به صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال مقررات (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 22، شماره: 79
20 نگاهی مفهوم شناختی به تدوین قوانین و تمییز آن از تنقیح (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 47، شماره: 1
21 نگرشی تطبیقی بر عدم تمرکز محلی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 6، شماره: 18
22 نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 17، شماره: 58
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 الزام دولت به ارایه لایحه توسط مجلس در پرتو اصل تفکیک قوا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم انسانی
2 تفکیک حقوق عمومی از حقوق خصوصی با تاکید بر تبیین ماهیت حقوق کار (دریافت مقاله) همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی
3 حقوق شهروندی در عصر جهانیشدن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
4 حقوق شهروندی و حقوق بشر: اشتراکات و تمایزها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
5 روشهای تفسیر قانون اساسی در حقوق اساسی تطبیقی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
6 ضرورت و جایگاه تفسیر در حقوق اساسی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی
7 کاوشی نو در اصل 112 قانون اساسی؛ بررسی مفهوم مصلحت نظام از دیدگاه حقوقی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی
8 نقش دولت و والدین در آموزش و پرورش فرزندان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه جامعه شناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
9 نگاهی به قانون جرم سیاسی مصوب 1395 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
10 وزارت دادگستری؛ فراز و نشیب صلاحیتها (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت