دکتر محمود صابر

دکتر محمود صابر استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمود صابر

Dr. Mahmood Saber

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی ضوابط ناظر بر بازجویی از متهم در مرحله تحقیقات ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 13، شماره: 1
2 تبیین مبانی و اصول سکولاریسم؛ با تاکید بر تاثیر آن در نظام های حقوقی اروپایی و ایران (دریافت مقاله) فصلنامه حقوقی دانشگاه اصفهان دوره: 5، شماره: 1
3 تحلیل جرم ((اخلاق در نظام اقتصادی کشور)) از طریق قبول سپرده اشخاص در حقوق ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 6، شماره: 11
4 تحلیل جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قبول سپرده اشخاص در حقوق ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 13، شماره: 11
5 حمایت از منافع عمومی حقوق کیفری؛ مطالعه تطبیقی ایران و برخی کشورها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 7، شماره: 24
6 طراحی مدل مفهومی آسیبشناسی ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 85، شماره: 113
7 کاربست تدابیر پیشگیرانه قهرآمیز در پرتو ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری؛ راهکارها و ضرورت ها (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 85، شماره: 115
8 مسئولیت کیفری موسسه های اعتباری در حقوق ایران (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 81، شماره: 100
9 مقررات شکلی و ماهیتی توبه در نظام قانونگذاری کیفری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 20، شماره: 71
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تبیین الگوی مطلوب مداخله کیفری در وضعیت تعارض منافع بخش عمومی ؛ مطالعه تطبیقی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارتقای شفافیت و نقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد