دکتر طیبه صاحب

دکتر طیبه صاحب استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

دکتر طیبه صاحب

Dr. Tayebeh Saheb

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار حقوقی انحراف ناموجه از مسیر بر مسئولیت متصدی حمل و نقل کالا : بررسی تطبیقی حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون روتردام ۲۰۰۹ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی دوره: 25، شماره: 4
2 اعتبار شرط آزادی برای انحراف از مسیر در قراردادهای حمل ونقل دریایی: حقوق ایران، انگلستان و آمریکا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 11، شماره: 43
3 بایسته های قانونی نظام مالکیت فکری ایران در مسیر الحاق به سازمان تجارت جهانی (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 69، شماره: 51
4 بررسی تطبیقی حق مالکیت اختراعات دانشگاهی و موسسه های پژوهشی (تحلیلی با تکیه بر مفهوم عدالت) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی دوره: 21، شماره: 2
5 تحلیل مفهوم، کارکرد و اثربخشی پایش گران غیرمستقیم اطلاعات مالی در بازار سرمایه (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی دوره: 26، شماره: 4
6 توثیق نرم افزار (مطالعه تطبیقی در الحاقیه آنسیترال در خصوص توثیق اموال فکری، قانون متحدالشکل تجاری آمریکا و حقوق ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی دوره: 22، شماره: 4
7 جایگاه اطلاعات و دانش در میان عوامل تولید (دریافت مقاله) فصلنامه دین و قانون دوره: 3، شماره: 7
8 چارچوب حقوقی بهره برداری از آثار ادبی و هنری مجهول: مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی کانادا، آمریکا، دانمارک و ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه حقوقی معاصر دوره: 4، شماره: 2
9 حاکمیت اراده درتعیین دادگاه صالح به رسیدگی در دعاوی مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل جاده ای کالا؛ مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی افغانستان، ایران و کنوانسیون CMR (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی دوره: 26، شماره: 2
10 حق انصراف از انتشار آثار ادبی ( مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی و برخی نظام های حقوقی شناسایی کننده حق ) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 8، شماره: 31
11 دشواری های حقوقی حاکم بر بهره برداری از آثار ادبی و هنری مجهول المالک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی دوره: 19، شماره: 1
12 کثرت گرایی ارزشی در نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 7، شماره: 25
13 مسئولیت مالیاتی مدیران در برابر عملیات ققنوس متقلبانه (مطالعه تطبیقی حقوق استرالیا و ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی دوره: 28، شماره: 1
14 مطالعه تطبیقی موجبات تغییر در مدیریت موقوفات منصوص التولیه در حقوق ایران و عراق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی دوره: 23، شماره: 2