دکتر نورالدین رستمی

دکتر نورالدین رستمی دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

دکتر نورالدین رستمی

Dr. Noredin Rostami

دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثر تغییر کاربری اراضی دشت مهران بر پارامترهای کیفی آب سطحی در دوره های ترسالی و خشک سالی (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 11، شماره: 34
2 ارزیابی پتانسیل سیل خیزی حوزه های آبخیز با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز شهر ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت جامع حوزه های آبخیز دوره: 1، شماره: 1
3 ارزیابی تاثیر صنایع آلاینده بر میزان فلزات سنگین در خاکهای اطراف آن (مطالعه موردی: کارخانه سیمان ایلام) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 5، شماره: 19
4 ارزیابی تغییرات کاربری اراضی در دوران جنگ عراق و ایران و پس از آن (مطالعه موردی: حوضه آبخیز شهر ایلام) (دریافت مقاله) جغرافیا و پایداری محیط دوره: 3، شماره: 3
5 ارزیابی هوازدگی و مقاومت واحدهای سنگی نسبت به فرسایش در منطقه اسلام آباد غرب، استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک دوره: 3، شماره: 3
6 بررسی برخی علل تخریب خاک و اراضی اطراف کارخانه سیمان ایلام (دریافت مقاله) نشریه تخریب و احیاء اراضی طبیعی دوره: 2، شماره: 3
7 بررسی تغییرات شوری رودخانه به روش هیدروشیمیایی در مناطق بیابانی (مطالعه موردی: رودخانه نمکلان، استان ایلام) (دریافت مقاله) جغرافیا و پایداری محیط دوره: 8، شماره: 1
8 بررسی وضعیت بیابان زایی با استفاده از مدل ایرانی ارزیابی پتانسیل بیابان زایی (مطالعه موردی: دشت گندمبان، قصر شیرین) (دریافت مقاله) جغرافیا و پایداری محیط دوره: 7، شماره: 1
9 پتانسیل سنجی توسعه اکوتوریسم در منطقه بیابانی دهلران (دریافت مقاله) جغرافیا و پایداری محیط دوره: 11، شماره: 3
10 پهنه بندی خطر سیلاب در محدوده شهر ایلام با استفاده از روش AHP و GIS (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 1
11 پهنه بندی میزان فرسایش پذیری خاک و تعیین عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گلان، ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت جامع حوزه های آبخیز دوره: 3، شماره: 3
12 تحلیل اولویت بندی عوامل موثر بر عدم مشارکت جوامع محلی در طرح های بیابان زدایی (مطالعه موردی: منطقه عین خوش، استان ایلام) (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 8، شماره: 3
13 تعیین مکان مناسب برای دفن بهداشتی پسماند های شهرستان ایلام (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 29، شماره: 3
14 شناسایی عوامل مؤثر بر بروز سیلاب شهری در حوزه آبخیز شهر ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 2
15 شناسایی و اولویتبندی شاخصهای موثر در عدم مشارکت جوامع روستایی در طرحهای بیابانزدایی (مطالعه موردی: منطقه موسیان، شهرستان دهلران، استان ایلام) (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 7، شماره: 3
16 نقش بادشکن بیولوژیک در ایجاد میکرواقلیم در مناطق بیابانی دهلران، ایلام (دریافت مقاله) جغرافیا و پایداری محیط دوره: 10، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه الگوی مناسب مدیریت بحران سیلاب شهری با مشارکت مردم در شهر ایلام (دریافت مقاله) اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۱
2 ارتباط ویژگیهای مورفومتری حوضه های آبخیز و فرسایش پذیری در سطوح مختلف ارتفاعی در محسن آب مهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
3 ارزیابی اثر کمی طرح پخش سیلاب بانرحمان مهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
4 ارزیابی تاثیر تغییرات کاربری و پوشش گیاهی بر رواناب سطحی (منطقه مورد مطالعه: حوزه آبخیز امامه) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
5 ارزیابی کارایی مدل SDSM در پیشبینی تغییرات اقلیمی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک ایلام) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
6 استخراج الگوهای زمانی بارش به روش احتمالات مرکب (مطالعه موردی: حوزه معرف امامه) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
7 Designing of Biological Windbreak using the Envi-met Headquarter Model (Case Study: Dehloran, Ilam) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گرد و غبار
8 Evaluation the role of mechanical structures on hydraulic and hydrologic characteristics of the watershed (Case Study: Sira-Kalvan watershed, Iran) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
9 Extraction of Rainfall Temporal Patterns using Monte Carlo simulation technique (Case Study: Joustan Watershed, Iran) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
10 بررسی برخی از روابط تجربی برآورد زمان تمرکز در حوزه آبخیز میمه استان ایلام (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
11 بررسی تاثیر اقلیم روی فرآیندهای هوازدگی سنگ ها با استفاده از نمودار پلتیر در منطقه اسلام آبادغرب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
12 بررسی ذرات معلق و میزان هدر رفت خاک در کاربری های مختلف در مناطق بیابانی (مطالعه موردی: عین خوش دهلران، ایلام) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گرد و غبار
13 بررسی رابطه بین سرعت آستانه فرسایش بادی و شوری خاک در کاربری های مختلف (مطالعه موردی: عین خوش– دهلران، ایلام) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گرد و غبار
14 بررسی سطح آبزیرزمینی با شبکه عصبیمصنوعی و روش وزندهی عکس فاصله مطالعه موردی: دشتهای گناباد در خراسان رضوی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
15 بررسی ویژگی های گردشگران منطقه بیابانی دهلران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
16 پهنه بندی خشکسالی با استفاده از نمایه استاندارد بارش (SPI) (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد ایلام) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گرد و غبار
17 تاثیر اقدامات آبخیزداری بر مدیریت سیلاب شهری (دریافت مقاله) اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۱
18 تاثیر پخش سیلاب بر آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت مهران استان ایلام) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
19 تاثیر سازند گچساران و آغاجاری بر شوری آبهای منطقه میمک، استان ایلام (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
20 تحلیل ارتباط بین شدت خشکسالی و وقوع گردوغبار در استان ایلام (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گرد و غبار
21 ضرورت جامع نگری در مدیریت و برنامه ریزی حوزه های آبخیز (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
22 عوامل موثر بر رضایتمندی گردشگران مناطق بیابانی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گرد و غبار
23 کاربرد تکنیک های RS و GIS در ارزیابی تغییرات کاربری اراضی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز شهر ایلام) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گرد و غبار
24 کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در مکان یابی محل های مناسب پخش سیلاب (مطالعه موردی دشت مهران استان ایلام) (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
25 نگرش مدیریتی بر اساس ارزیابی وآمایش سرزمین به جنگل های زاگرس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های جامعه محور در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست