دکتر حاجی کریمی

دکتر حاجی کریمی استاد گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

دکتر حاجی کریمی

Dr. Haji Karimi

استاد گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات انتقال آب از سد کرخه بر روی بالا آمدگی آب های زیرزمینی دشت عباس ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 8، شماره: 4
2 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب حوزه آبخیز سد ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 10، شماره: 2
3 ارزیابی اثرات خشکسالی هواشناسی بر آبخوانهای کارستی با شرایط توسعهیافتگی کارست متفاوت (مطالعه موردی: دو آبخوان کارستی بیستون- پرآو و کوه پاطاق) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 1
4 ارزیابی پایداری برآوردهای مدل بیشینه آنتروپی برای مدل سازی فرسایش شیاری (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 9، شماره: 2
5 ارزیابی پتانسیل نشت از جناح راست سد بهشت آباد با استفاده از مطالعات هیدروژئولوژی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 14، شماره: 1
6 ارزیابی رشد فروچاله های گچی و مخاطرات ناشی از آن (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 26، شماره: 80
7 ارزیابی رفتار هیدرودینامیکی و توسعهیافتگی کارست در محدوده تاقدیس گرین (مطالعه موردی: بلوکهای الشتر و نورآباد) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 29، شماره: 3
8 ارزیابی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب شهر ایلام در حذف کل کلی فرم، کلی فرم مدفوعی و سایر عوامل موثر بر کیفیت آب (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 22، شماره: 1
9 ارزیابی کارایی روش های جداسازی جریان پایه در حوضه آبخیز گل گل، ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 8، شماره: 2
10 ارزیابی کارایی شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی روند بیابان زایی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (مطالعه موردی: دشت دهلران، ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 7، شماره: 3
11 ارزیابی میزان تاثیر معیارهای اقلیم و آب در شدت بیابان زایی منطقه ابوغویر دهلران با استفاده از مدل IMDPA (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 5، شماره: 20
12 ارزیابی و تهیه نقشه خسارت بیابان زایی در دشت ابوغویر دهلران، استان ایلام (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 18، شماره: 3
13 ارزیابی هوازدگی و مقاومت واحدهای سنگی نسبت به فرسایش در منطقه اسلام آباد غرب، استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک دوره: 3، شماره: 3
14 بررسی اثر کیفیت آب های زیرزمینی بر بیابان زایی دشت مهران (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 11، شماره: 2
15 بررسی اثرات اجتماعی - مدیریتی ریزگردها از نقطه نظر زنبورداران و راهکارهای حمایتی از زنبورداران (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون زنبور عسل دوره: 8، شماره: 15
16 بررسی الگوریتم های مختلف زمین آماری جهت پهنه بندی بارش سالیانه استان ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 14، شماره: 35
17 بررسی تاثیر واحدهای سنگ چینه شناسی مختلف بر توسعه کارست و تغییرپذیری آبدهی چشمه های کارستی، استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 36، شماره: 1
18 بررسی تغییرات الگوی جریان در دشت موسیان و ارزیابی تاثیر آن در تغییر دینامیک منطقه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 10، شماره: 2
19 بررسی تغییرات شوری رودخانه به روش هیدروشیمیایی در مناطق بیابانی (مطالعه موردی: رودخانه نمکلان، استان ایلام) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 8، شماره: 1
20 بررسی تغییرات منطﻘهای بارش سالانه با کاربرد روشهای زمین آمار (مطالعه موردی: استان ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 19، شماره: 53
21 بررسی توسعه کارست در توده پرآو بیستون با استفاده از ضرایب فرود، زمان مرگ چشمه ها و تحلیل نتایج ایزوتوپی و شیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 41، شماره: 69
22 بررسی توسعه یافتگی و ویژگی های هیدرودینامیکی سامانه های کارستی با استفاده از تجزیه و تحلیل منحنی فرود هیدروگراف (مورد مطالعه: آبخوان های کارستی حوضه رودخانه الوند) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 47، شماره: 3
23 بررسی روند بیابان زایی با استفاده از مدل IMDPA با تاکید بر سه معیار اقلیم، آب و زمین شناسی (مطالعه موردی: دشت دهلران استان ایلام) (دریافت مقاله) نشریه تخریب و احیاء اراضی طبیعی دوره: 1، شماره: 2
24 بررسی عملکرد خاک رس اصلاح شده در حذف هیدروکربن های آروماتیک از محیط های آبی (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 23، شماره: 5
25 بررسی عوامل مؤثر در تغییرات الگوی جریان آب سطحی و تأثیرات آن در دینامیک محیط (مطالعه موردی: دشت موسیان استان ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 12، شماره: 44
26 بررسی عوامل موثر بر افت آب زیرزمینی دشت مهران، استان ایلام (دریافت مقاله) مجله هیدروژئولوژی دوره: 2، شماره: 2
27 بررسی عوامل موثر بر تکامل فروچاله های کارستیک در سازند گچساران با استفاده از مدل فازی نمونه پژوهش: دشت مارون کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 11، شماره: 3
28 بررسی منشاء آب های ظاهر شده در تونل آب بر نیروگاه سد سیمره، ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 2، شماره: 1
29 بررسی نقش گسل خشکرود بر رفتار هیدروژئولوژیکی آبخوان دشت زرندیه ساوه (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 17، شماره: 34
30 بهینه سازی و تحلیل حساسیت پارامترهای موثر بر بار رسوب بر پایه الگوریتم SUFI۲ (مطالعه موردی: حوضه آبخیز رودخانه دویرج) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 72
31 پتانسیل یابی آب های زیرزمینی از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در حوضه ی مهدیشهر (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 3، شماره: 8
32 پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه آبخیز چرداول ایلام با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 7، شماره: 4
33 پهنه بندی خطر شکل گیری فروچاله های گچی در سازند گچساران با استفاده از مدل فازی مطالعه موردی: دشت جابر بدره ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 53، شماره: 2
34 تاثیر برداشت از منابع آب آبرفتی بر آبدهی چشمه های کارستی (مطالعه موردی: نواحی مرکزی استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 45، شماره: 1
35 تجزیه وتحلیل عوامل موثر بر آبخیزداری و ارائه راهبرد مدیریتی مناسب با استفاده از مدل SWOT (حوزه آبخیز رودخانه دویرج) (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 9، شماره: 35
36 تحلیل کیفی چشمه های کارستی استان کرمانشاه با استفاده از مدلهای آماری و هیدروشیمیایی(مطالعه موردی: آبخوان کارستی توده های پرآو- بیستون وحوضه الوند ) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 11، شماره: 40
37 تعیین عرصه های مناسب برای پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی در حوضه آبخیز چرداول استان ایلام با استفاده از مدل منطق بولین (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 7، شماره: 21
38 تعیین منشا و سازوکارهای تشکیل چشمه های گوگردی و آبگرم تاقدیس سیاهکوه، جنوب غرب ایران، با استفاده از خصوصیات هیدروژئوشیمی و ایزوتوپی (دریافت مقاله) مجله هیدروژئولوژی دوره: 5، شماره: 2
39 تهیه نقشه قابلیت آبیاری اراضی کشاورزی آبهای زیرزمینی دشت مهران در محیط GIS (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 2، شماره: 2
40 سهم اثر دو سرشاخه سیول و قدح در کاهش کیفیت آب رودخانه میمه؛ تعیین نقاط بحران خیز و ارائه راهکارها (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک دوره: 2، شماره: 3
41 عوامل موثر بر میزان شوری و ECرودخانه میمه و راهکارهای علاج بخشی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 15، شماره: 3
42 کاربرد GIS و تحلیل سلسله مراتبی در تعیین مناطق مستعد آب های زیرزمینی دشت مهران- استان ایلام (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 5، شماره: 16
43 گزارش فنی: بررسی اثر شاخص بارش استاندارد SPI بر عملکرد تولید گندم در اراضی دیم استان ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 9، شماره: 4
44 محاسبه بعد فراکتال سازندهای زمین شناسی و بررسی ارتباط آن با حساسیت سازندها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 50، شماره: 2
45 مدل‌سازی مؤلفه‌های مورفومتری فروچاله های گچی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 73
46 مدیریت منابع آب های زیرزمینی دشت مهران از طریق تعیین حجم و میزان بهره برداری از آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 4، شماره: 7
47 مقایسه تراکم و بعد فراکتال شبکه های زهکشی در مقیاس و دقت های مختلف (مطالعه موردی: حوزه های آبخیز استان ایلام) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 10، شماره: 19
48 مقایسه کارایی منعقدکننده طبیعی کیتوزان با پلی آلومینیم کلراید در حذف کدورت از آب (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 21، شماره: 4
49 مقایسه ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و هیدروژئولوژیک چشمه های کارستی مناطق غربی و شرقی استان ایلام، ایران (دریافت مقاله) مجله علوم زمین خوارزمی دوره: 8، شماره: 1
50 مکان یابی سدهای زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک غرب ایران (مطالعه موردی: مهران، استان ایلام) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 7، شماره: 13
51 نقش حساسیت به فرسایش سازندهای زمین شناسی در فرسایش و تولید رسوب (مطالعه موردی: زیرحوزه های رودخانه دویرج استان ایلام) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 7، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تغییرات رنگ، فونت و DEM و نوع سازند در محاسبه بعد فراکتال با استفاده از نرم افزار فراکتالیز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
2 اثرات زیست محیطی انتقال آب از سد کرخه به منطقه دشت عباس ایلام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
3 اثرات منفی سیل و راهکارهای مقابله با آن در ایلام (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
4 ارزیابی اثر بارندگی های دو سال اخیر بر تاج پوشش جنگل کاری های شهرستان ایلام با استفاده از تصویر ماهواره ای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
5 ارزیابی اثر کمی طرح پخش سیلاب بانرحمان مهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
6 ارزیابی اثرات سازندهای زمین شناسی بر کیفیت آبهای زیرزمینی دشت ایوان، ایلام (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
7 ارزیابی اثرات سیل سال گذشته بر اراضی شهرستان سیروان و ارائه راهکارهای اصلاحی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین
8 ارزیابی پتانسیل آسیب پذیری آب زیرزمینی با استفاده از مدل دراستیک و اعمال آنالیز حساسیت حذف نقشه و تک پارامتری (منطقه موردی: دشت عباس) (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
9 ارزیابی پتانسیل توسعه کارست در محدوده تاقدیس کبیرکوه در استان ایلام (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
10 ارزیابی حوضه آبخیز گلال کبود استان ایلام با استفاده از فناوری نوین GIS به منظور اجرای صحیح طرح های آبخیزداری (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی
11 ارزیابی خطر زمین لغزش با روش آنبالاگان در حوضه آبخیز گلالرود ایلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
12 ارزیابی شدت فرسایش بادی در دشت چنگوله ایلام به روش تجربی IRIFR.E.A (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
13 ارزیابی عملکرد تولید زراعت دیم و آبی گندم تحت تاثیر تنش گردوغبار در استان ایلام (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گرد و غبار
14 ارزیابی عملکرد مخازن سدها در تخصیص آب در شرایط خشکسالی با استغاده از مدلWEAP‏(مطالعه موردی : سد ایلام) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
15 ارزیابی فرسایش بادی با بهره گیری از مدل IRIFR.E.A (منطقه مورد مطالعه: منطقه بیابانی ابوغویر شهرستان دهلران) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گرد و غبار
16 ارزیابی کمی منابع آب زیرزمینی به منظور بهینه سازی بهره برداری از سفره آب زیرزمینی (مطالعه موردی محدوده مطالعاتی سنقر در استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
17 ارزیابی میزان دقت روشهای متداول درونیابی جهت تهیه نقشه دمای استان ایلام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS
18 امکان سنجی پهنه بندی بارندگی استان ایلام با استفاده از کریجنینگ معمولی، کروی و دایره ای در محیط GIS (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
19 انسیل یابی منابع آب شرب اضطراری جهت شهر ایلام با توجه به شرایطخشک سالی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
20 اهمیت بررسی آسیب پذیری زیست محیطی منابع آب زیرزمینی و راهکارهای مدیریتی در کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
21 Differentiation of spring catchment area using isotope data, Case study: Beshiveh Plain springs, Kermanshah (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار
22 Exploring Talkhab Landslides and Possible Threats to the Village (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
23 Physicochemical differences Reasons of the Alvand basin’s main karst springs (دریافت مقاله) کنفرانس بررسی منابع آب استان کرمانشاه
24 Studying the Efficiency of Drought different Indices in Mehran Plain– Ilam Province (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
25 بحران آب و بررسی نقش آن در توسعه پایدار کشور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
26 برآورد دبی اوج سیل در دوره بازگشت های مختلف (حوزه آبخیز بانرحمان،استان ایلام) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
27 برآورد میزان فرسایش و تخمین رسوب در حوضه آبخیز چرداول (استان ایلام) با استفاده ازGIS (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
28 بررسی آسیب پذیری زیست محیطی آب زیر زمینی دشت برتش دهلران با استفاده از مدل DRASTIC (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
29 بررسی آسیب پذیری زیست محیطی آب زیرزمینی دشت برتش دهلران با استفاده از مدل DRASTIC (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
30 بررسی آنالیز تراوش و پایداری سدCarsington در حالت بارگذاری استاتیکی(مطالعه موردی) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی عمران
31 بررسی اثر ریزگردها بر گردشگری استان ایلام (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
32 بررسی اثرات اقتصادی خشکسالی بر درآمد کشاورزان در منطقه کارزان استان ایلام (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
33 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب (دریافت مقاله) اولین همایش حفاظت از تالاب ها واکوسیستم های آبی
34 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب ایران و جهان (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
35 بررسی اثرات تغییر اقلیم و خشکسالی بر آبدهی رودخانه ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
36 بررسی استفاده از آب های نامتعارف در مناطق خشک ونیمه خشک در مدیریت بحران آب (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
37 بررسی استفاده از آب های نامتعارف در مناطق خشک ونیمه خشک در مدیریت بحران آب (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
38 بررسی افت سطح آبهای زیرزمینی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی: دشت ابوغویر، استان ایلام) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
39 بررسی انواع خشکسالی و تاثیرآن برتوسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
40 بررسی برخی فلزات سنگین در پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر ایلام وتغییرات آنها در مسیر رودخانه گدارخوش (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
41 بررسی پساب های پرورش ماهی در رودخانه کلم (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
42 بررسی تاثیر اقلیم روی فرآیندهای هوازدگی سنگ ها با استفاده از نمودار پلتیر در منطقه اسلام آبادغرب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
43 بررسی تاثیر تزریق بر دبی نشت در سدهای خاکی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
44 بررسی تأثیر پخش سیلاب بر آبخوان منطقه مهران با استفاده از داده های پیزومتری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
45 بررسی تأثیر خشکسالی بر پارامترهای شیمیایی منابع آب زیرزمینی شهر ایلام طی سالهای 88-74 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
46 بررسی ترکیب ایزوتوپهای پایدار اکسیژن 18 و دوتریم در بارشهای زاگرس غربی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار
47 بررسی تغییرات پارامترهای فیزیک و شیمایی و فلزات سنگین در مسیر رودخانه گدارخوش، استان ایلام (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
48 بررسی تغییرات غلظت ریزگردها و وقوع آن در شهرهای مختلف استان ایلام در بهار و تابستان (مطالعه موردی: سال 1390) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
49 بررسی تغییرات هدایت الکتریکی براساس فصول سال در دشت مهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
50 بررسی توسعه شهر ایلام با استفاده از سنجش از دور جهت برنامه ریسی و مدیریت شهری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
51 بررسی توسعه کارست در کوه دالاخانی سنقر، کرمانشاه (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
52 بررسی خصوصیات هیدروژئولوژیکی و هیدروژئوشیمیایی چشمه کارستی آبدانان (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک
53 بررسی دلایل کاهش آبدهی چاه های بهره برداری کشاورزی شرب با استفاده از روش ویدئومتری (دریافت مقاله) همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
54 بررسی رابطه بین تغییرات سطح آب نفوذ پذیری لایه های زمین شناسی با استفاده از شبکه پیزومتری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
55 بررسی رابطه شوری با تراز آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت موسیان، ایلام) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
56 بررسی روش های مختلف تعیین تخلخل در سفرهای آب زیرزمینی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
57 بررسی روند بارش سالیانه در شهر ایلام (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
58 بررسی روند تغییرات کاربری اراضی در حوضه آبخیز خشک ونیمه خشک دویرج با استفاده ازسنجش از دور و GIS (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
59 بررسی سطح افت آب زیرزمینی در آبخوان دشت مهران در محیط GIS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آب
60 بررسی سطح افت آب زیرزمینی در آبخوان دشت مهران در محیط GIS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آب
61 بررسی شاخصهای BOD ، جامدات محلول و کدروت در رودخانه کنگیر شهرستان ایوان به منظور تعیین کیفیت آب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
62 بررسی عدم قطعیت ناشی از اثر مقیاس در تعیین میزان هدایت هیدرولیکی گستره های کارستی (مطالعه موردی آهکهای جهرم- آسماری جناح راست سد بهشت آباد) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
63 بررسی علل تفاوت فیزیکوشیمیایی چشمه های کارستی تاقدیس پودنو فیروزآباد (دریافت مقاله) دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
64 بررسی عوامل موثر بر پارامترهای هیدروژیوشیمیایی چشمه آبگرم سرگرو دهلران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
65 بررسی کارائی انواع روشهای زمین آماری در توزیع مکانی تعداد روز طوفانی غرب و جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گرد و غبار
66 بررسی کیفیت آب شرب شهر مهران و روشهای جلوگیری از کاهش کیفیت آن (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
67 بررسی کیفیت چشمه آبگرم سر گرو دهلران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
68 بررسی مسئله آبگذری از آهکهای تکیه گاه راست سد پاتاق کرمانشاه (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
69 بررسی مکانیسم تشکیل طوفان های گردوغبار از دیدگاه هواشناسی در استان ایلام (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گرد و غبار
70 بررسی مکانیسم زلزله های جنوب استان ایلام و تأثیر آن در ساخت و سازهای منطقه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
71 بررسی میزان تغییرات مورفودینامیکی یخچال یخار دماوند در تصاویر ماهواره ای با استفاده منطق فازی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
72 بررسی نقش عوامل اقلیمی در جذب گردشگران در استان ایلام (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
73 بررسی وضعیت لرزه خیزی استان ایلام با عنایت به لرزه های اخیر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
74 بررسی وضعیت لرزه خیزی استان ایلام باعنایت به لرزه های اخیر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
75 بررسی ویژگی های هیدروژئولوژی دشت زرنه شهرستان ایوانغرب- ایلام (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
76 بررسی ویژگیهای هیدروژئوشیمیایی دشت ایوان و پهنه بندی کیفیت آب آن برای مصارف مختلف (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
77 بررسی هیدروژئولوزی و مکانیسم تشکیل غار سریزجان فیروزآباد (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
78 بررسی هیدروژئولوژی سازند جهرم - آسماری در محدوده مخزن سد بهشت آباد با ردیابی رنگی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
79 بکارگیری شاخص SPI جهت ارزیابی خشکسالی هواشناسی در توده بیستون پرآو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
80 به کارگیری تکنیک‌های سنجش از دور و GIS در بررسی نقش عوامل ساختاری، GDJ,G,Cd;d و توپوگرافی در رهنمون چشمه‌های تاقدیس کارستی بیرگ در استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
81 بهره برداری بهینه ازانرژی خورشیدی درایستگاه پمپاژ شناورسدایلام (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
82 بهینه یابی جهت، عمق و طول پرده آببند در سدها با استفاده از مدل تفاضل محدود modflow (مطالعه موردی سد بهشت آباد) (دریافت مقاله) پنجمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران
83 پهنه بندی اقلیمی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
84 پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوزه سد ایلام به روش تحلیل سلسله مراتبی سیستمها (AHP) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
85 پهنه بندی خطر زمین لغزش و تعیین عوامل موثر بر آن در حوزه سد ایلام (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
86 پهنه بندی خطر وقوع فروچاله گچی در دشت جابر استان ایلام (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
87 پهنه بندی فرسایش پذیری از دیدگاه زمین شناسی (منطقه ی مورد مطالعه: حوضه ی بنادک سادات- یزد) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
88 پهنه بندی فرسایش خاک و تولید رسوب با مدل MPSIAC و تکنیک GIS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زنگوان استان ایلام) (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
89 پهنهبندی خطر زمین لغزش در حوضه آبخیز واستان – ساری (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
90 تاثیر پخش سیلاب بر آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت مهران استان ایلام) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
91 تاثیر پخش سیلاب موسیان بر آبخوان منطقه بر اساس اطلاعات پیزومترها (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
92 تاثیر تغییرات هدایت الکتریکی آب زیرزمینی بر روند بیابان زایی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی دشت مهران) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
93 تاثیر خشکسالی بر کمیت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت مهران- استان ایلام) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
94 تاثیر سازند گچساران و آغاجاری بر شوری آبهای منطقه میمک، استان ایلام (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
95 تأثیر خشکسالی اخیر در کیفیت شیمیایی آب رودخانه سیکان دره شهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آب
96 تخمین آبدهی سالانه و تهیه نقشه پتانسیل حدکثر سیلاب در حوضه آبخیز چرداول یلام در محیط GIS (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
97 تعیین افق های محتمل فرار آب از تکیه گاه چپ سد سیمره با استفاده از تلفیق دادههای لاگهای حفاری ژئوتکنیک و سطح تراز آب زیرزمینی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
98 تعیین پارامترهای مدل نشت از مخزن سدها در مناطق کارستی با استفاده از تحلیل هیدروگراف چشمه (مطالعه موردی سد بهشت آباد) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم زمین، آب و هوا و تغییرات اقلیمی
99 تعیین حساسیت سازندهای زمین شناسی حوزه دویرج منطقه خشک و نیمه خشک دهلران به فرسایش پذیری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
100 تعیین حوضه آبگیر چشمه های تنگ آتشگاه به روش زمین شناسی و هیدروژئولوژی (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
101 تعیین سیاست های بهره برداری بهره ورانه ازمخازن سدها درسالهای خشک با استفاده ازمدل weap مطالعه موردی: سدایلام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
102 تکنیک مدیریت منابع آب در مناطق خشک سدهای زیرزمینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
103 جایگاه مدیریت یکپارچه منابع آب در برنامه های توسعه پایدار کشور (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
104 جریان افشان کاذب، تعبیر جدیدی از جریان در محیطهای کارستی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
105 چالش های زیست محیطی پیش روی انتقال بین حوضه ای در ایران و جهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
106 حساسیت سازندها از روی میزان رسوبدهی آنها(مطالعه موردی چند حوضه در ایلام) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
107 خصوصیات سفره کارستی پودنو با استفاده از پارامترهای فیزیکوشیمیایی چشمه های روستای آتشکده (دریافت مقاله) دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
108 رفتار سنجی تراوش در سدهای خاکی (مطالعه مورد سد ایلام) (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
109 رفتار ناهنجار هیدروشیمی چشمه های گوگردی و آبگرم چنگوله، غرب استان ایلام، در دوره ترسالی خیلی شدید (دریافت مقاله) سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
110 رفتارسنجی تراوش درسدهای خاکی موردسدایلام (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
111 زمین لغزش روستای میان ایوان از توابع استان ایلام، پتانسیلی برای جذب گردشگر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
112 ضرورت مدیریت اضافه برداشت از چاه های بهره برداری، عاملی جهت تعادل بخشی آبخوان ها(مطالعه موردی: دشت مهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
113 طبقه بندی مخاطرات خشکسالی استان ایلام با استفاده از شاخص استاندارد شده بارش (SPI) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
114 علل افت سطح آب زیرزمینی دشت مهران، استان ایلام (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
115 کاربرد ایزوتوپ های طبیعی پایدار و ناپایدار در پهنه بندی هیدروژئولوژیکیمحدوده مخزن و سد بهشت آباد (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
116 کاربرد GIS در تهیه نقشه مناطق مستعد زمین لغزش حوضه آبخیز گلالرود ایلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
117 کاربرد GIS در مطالعات اقلیم (مطالعه موردی حوزه آبخیز سد ایلام) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
118 کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در مکان یابی محل های مناسب پخش سیلاب (مطالعه موردی دشت مهران استان ایلام) (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
119 لزوم توجه به مسایل زمین شناسی در پروژه های راه سازی استان ایلام مطالعه موردی: جاده آبدانان - میمه (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
120 متدولوژی مکان یابی سدهای زیرزمینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
121 مدل سازی منطقه ای خطرات زمین لغزش در حوضه آبخیز چرداول ایلام (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
122 مدل سازی و آنالیز حساسیت جریان آب زیر زمینی دشت سنقر با استفاده از نرم افزارGMS (دریافت مقاله) همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
123 مدلسازی فرسایش خاک و تولید رسوب در حوضه سد ایلام با استفاده از روش پسیاک اصلاح شده و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
124 مدیریت حوضه آبریز چرد اول از طریق مدلسازی فرسایش و رسوب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
125 مدیریت منابع آبهای زیرزمینی در مناطق خشک از طریق تعیین حجم و میزان بهره برداری از آنها در محیط GIS مطالعه موردی: دشت مهران در استان ایلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
126 مروری بر چشمه های گردوغبار ایران و جهان و روش های کنترل آنها (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گرد و غبار
127 مسائل و مشکلات پیزومترها در ساختگاه سدهای کشور (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
128 مطالعه کمی و کیفی جشمه های باغ رستم از نظر امکان بهره برداری مستقیم،جهت مصرف شرب و آب معدنی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
129 مقایسه سیستم جریان آب زیرزمینی برای چشمه های سراب و سیاه گاو آبدانان (استان ایلام) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
130 منشار و سازوکار گرم شدن چظمه های زمین گرمایی اهرم و میراحمد (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
131 ناکارآمدی روابط تجربی در برآورد نیاز آبی گیاه در منطقه کارزان استان ایلام (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
132 نقش جاذبه های گردشگری شهرستان پاوه در توسعه گردشگری منطقه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
133 نقش سازند گچساران در تخریب کیفیت آب سراب سیاه گاو (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک
134 نقش واحدها و رخساره های ژئوموفولوژی در پخش سیلاب محسن آب مهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
135 ویژگیهای هیدروشیمی سازندهای محدوده سد سازبن (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران