دکتر غلامرضا زهتابیان

دکتر غلامرضا زهتابیان استاد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج)

دکتر غلامرضا زهتابیان

Dr. Gholam Reza Zehtabian

استاد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشکارسازی مسیرهای طوفان گرد و غبار با استفاده از مدل های عددی و تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: استان اصفهان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 26، شماره: 1
2 آشکارسازی و مسیریابی رخداد گرد و غبار با استفاده از سنجش از دور و مدل عددی در استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 18، شماره: 1
3 اثر فاکتور محیطی آب زیرزمینی در پراکنش تیپهای گیاهی در اراضی حاشیه پلایای میقان اراک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 17، شماره: 3
4 ارائه الگوی بهینه مدیریتی به منظور بهره برداری از منابع آب، مطالعه موردی: دشت الشتر (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 7، شماره: 3
5 ارزیابی آسیب پذیری تخریب سرزمین با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه و سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز مهارلو-بختگان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 5
6 ارزیابی تاثیر تغییر اقلیم بر نوسانات آب زیرزمینی دشت برخوار اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 14، شماره: 4
7 ارزیابی روش هیبرید جهت تحلیل منطقه ای جریان کمینه در استان مازندران (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 1، شماره: 1
8 ارزیابی روند تغییرات کمی و کیفی آب زیرزمینی دشت کرج (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 26، شماره: 1
9 ارزیابی و آینده نگری تغییرات زمانی و مکانی شوری خاک با استفاده از مدل ترکیبیCA-Markov در مناطق خشک (مطالعه موردی: دشت میناب) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 2
10 ارزیابی و پایش پوشش گیاهی مبتنی بر منطق فازیبا استفاده از تصاویر ماهوار های(مطالعه موردی: پارک ملی بمو - شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 25، شماره: 100
11 ارزیابی و تحلیل بیابان زایی با استفاده از روش تحلیل بردار تغییر (منطقه مورد مطالعه: شهرستان قلعه گنج) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 29، شماره: 1
12 استفاده از داده های ماهواره لندست سنجنده + ETM جهت بررسی وضعیت پوشش زمین ( مطالعه موردی: کاشان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 20، شماره: 2
13 ComparabilityAnalyses of the SPI and RDIMeteorological Drought Indices in South Khorasan province in Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 1، شماره: 9
14 براورد آب مجازی و نیاز آبی گیاهان حاشیه بیابان با استفاده از تصاویر ماهوارهای (مطالعه موردی: دشت ورامین) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 5
15 بررسی اثر پساب شهری، آب شور و آب لب شور بر برخی از ویژگی های خاک (مطالعه موردی: دشت قم) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 23، شماره: 3
16 بررسی اثر تغییر اقلیم بر مقادیر جریان حدی حوزه آبخیز کن (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 9، شماره: 2
17 بررسی اثر معیار خاک در بیابان زایی با استفاده از مدل مدالوس (مطالعه موردی منطقه حبله رود) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 16، شماره: 4
18 بررسی اثرات خشکسالی بر ناپایداری اراضی کشاورزی دشت سگزی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 391
19 بررسی ارتباط بین معیارهای بیابان زایی و تغییر کاربری اراضی: ارائه متدولوژی عملیاتی پایش با استفاده از مدل IMDPA (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 10، شماره: 29
20 بررسی ارتباط عناصر غذایی خاک با پوشش گیاهی در حوزه آبخیز لار (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 4، شماره: 7
21 بررسی پوشش زیراشکوب در محیط های تحت کشت سیاه تاغ در منطقه اردستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 15، شماره: 4
22 بررسی تاثیر باند حرارتی و الگوریتم های طبقه بندی نظارت شده داده های ماهواره ای در تهیه نقشه های کاربری اراضی (مطالعه موردی: کاشان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 20، شماره: 1
23 بررسی تاثیر پخش سیلاب بر تغییرات کمی پوشش گیاهی (مطالعه موردی منطقه برآباد-سبزوار) (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 8، شماره: 25
24 بررسی تاثیر خشک سالی بر منابع آب زیرزمینی به منظور مدیریت بهینه بهره برداری، مطالعه موردی: دشت الشتر (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 6، شماره: 1
25 بررسی تاثیر شبکه های آبیاری سد کرخه بر تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای مطالعه موردی: منطقه نیمه خشک دشت عباس (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 27، شماره: 106
26 بررسی تاثیر عملیات آبخیزداری در حوزه های بالادست مناطق شهری (مطالعه موردی: حوزه های آبخیز مشرف به مناطق ۵ و ۲۲ تهران) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 11، شماره: 22
27 بررسی تغییرات اراضی بیابانی با استفاده از داده های سنجش از دور (مطالعه موردی: کاشان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 20، شماره: 4
28 بررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت و کمیت آب های زیرزمینی دشت سرایان در خراسان جنوبی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 24، شماره: 2
29 بررسی تغییرپذیری مکانی عامل فرسایش پذیری خاک با استفاده از برخی روش های زمین آماری(مطالعه موردی: حوزه آبخیز نومه رود) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 13، شماره: 2
30 بررسی توسعه مزارع و پوشش گیاهی دست کاشت در حاشیه کویر دامغان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 11، شماره: 3
31 بررسی چالش های گرد و غبار و راهکارهای مقابله با آن در منطقه سیستان (دریافت مقاله) مجله علمی- تخصصی دانشجویی زیست سپهر دوره: 14، شماره: 1
32 بررسی خشکسالی با استفاده از شاخص SPEI و ارتباط آن با وقوع گردوغبار (مطالعه موردی: استان خوزستان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 28، شماره: 1
33 بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی شاخص های کیفی آب زیرزمینی دشت جیرفت (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 25، شماره: 2
34 بررسی روند تغییرات کاربری اراضی بر روی کیفیت آب زیرزمینی دشت یزد-اردکان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 6، شماره: 252
35 بررسی روند زمانی و مکانی شاخص منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت یزد– اردکان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 22، شماره: 4
36 بررسی روند فرونشست دشت اصفهان با استفاده از تکنیک تداخل سنجی تفریقی راداری (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 14، شماره: 3
37 بررسی شدت اثر معیار زمین شناسی- ژئومورفولوژی و معیار خاک بر بیابان زایی منطقه دشت سگزی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 19، شماره: 4
38 بررسی علل شوری خاک در استان کرمان (مطالعه موردی : دشت کبوترخان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 13، شماره: 4
39 بررسی قابلیت شاخص های مختلف دورسنجی در بارزسازی پوششهای سطح زمین در مناطق خشک (مطالعه موردی: نجم آباد ساوجبلاغ) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 17، شماره: 2
40 بررسی نوسان پارامتر های اقلیمی با استفاده داده‍ های مرکز پیش بینی میان مدت جوی اروپایی (مطالعه موردی: منطقه شیرکوه - استان یزد) (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 13، شماره: 46
41 بررسی و تحلیل ارتباط زمانی و مکانی بین خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 24، شماره: 96
42 بررسی و مقایسه اثرات فعالیت های کشاورزی بر ویژگی های تخریبی خاک منطقه اشتهارد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 27، شماره: 2
43 بررسی وضعیت عناصر غذایی خاک در اراضی کشاورزی و مرتعی (مطالعه موردی: کویر میقان اراک) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 22، شماره: 1
44 پایش روند تغییرات پوشش گیاهی و کاربری اراضی با استفاده از داده های رقومی لندست (مطالعه موردی دشت سروستان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 24، شماره: 72
45 تاثیر تغییر کاربری اراضی بر روی تخریب زمین و بیابان زایی در حوزه آبخیز روانسر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 4، شماره: 16
46 تاثیر مدیریت آبیاری و الگوی کشت بر شاخص های کیفیت خاک (مطالعه موردی: عرصه های کشاورزی سمنان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 9
47 تجزیه و تحلیل تغییرات کمی و کیفی آب زیرزمینی و ناهنجاری های اقلیمی موثر بر روند بیابان-زایی دشت گرمسار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 4، شماره: 13
48 تعیین چارچوب مفهومی ریسک گرد و غبار برمبنای سنجش تاب آوری (بررسی موردی: جنوب غرب کشور) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 5، شماره: 1
49 تعیین حساسیت رسوبات دریاچه ای به فرسایش بادی و نقش آن در ایجاد گردوغبار (مطالعه موردی: دریاچه خشک شده پریشان، استان فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 12، شماره: 1
50 تعیین شاخص فرسایندگی مناسب باران در اقلیم نیمه خشک سرد ایران، مطالعه موردی: استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 1، شماره: 1
51 تعیین شدت تخریب منابع آب در منطقه کاشان با استفاده از مدل بیابان زائی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 28، شماره: 30
52 تعیین موثرترین ویژگی ها به منظور ارزیابی کیفیت خاک در اراضی کشاورزی دشت محمدشهر کرج (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 35، شماره: 2
53 تفکیک سطوح پیشایندهای رفتاری بر مبنای شاخص های پایداری و خصوصیات فردی کشاورزان (موردمطالعه: شهرستان قلعه گنج) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 13، شماره: 3
54 شبیه سازی آینده تغییرات مکانی و زمانی کاربری و پوشش اراضی در مناطق خشک (مطالعه موردی: دشت میناب) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 28، شماره: 3
55 شبیه سازی و پیش بینی مولفه های اقلیمی دما و بارش در مناطق خشک (مطالعه موردی: دشت میناب) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 18، شماره: 66
56 شناسایی رخساره های ژئومورفولوژی غرب استان تهران( مطالعه موردی: شهرستان ملارد) (دریافت مقاله) نشریه رویکردهای نوین در مهندسی آب و محیط زیست دوره: 1، شماره: 2
57 شناسایی کانون های گردوغبار با استفاده از مدل WRF - Chem و طرح واره های فرسایش بادی GOCART و AFWA (طوفان شبیه سازی شده ۲ خرداد ۱۳۹۷) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 19، شماره: 2
58 شناسایی مناطق برداشت رسوب در کانون فرسایش بادی غرب استان تهران (مطالعه موردی: شهرستان ملارد) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 29، شماره: 2
59 کاربرد فرایند تحلیلی سلسله مراتبی(AHP) در ارزیابی راهبردهای بیابان زدایی (مطالعه موردی: منطقه خضرآباد یزد) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 17، شماره: 1
60 کاربرد مدل های WRF-Chem و HYSPLIT در بررسی کانون و مسیر گرد و غبار (مورد مطالعه: طوفان گرد وغبار سپتامبر۲۰۱۵ در کلانشهرتهران) (دریافت مقاله) نشریه هواشناسی و علوم جو دوره: 4، شماره: 1
61 مدلسازی توزیع مکانی برخی از خصوصیات شیمیایی آبهای زیرزمینی (مطالعه موردی در حوزه آبخیز گرمسار) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 17، شماره: 1
62 نقدی بر مدل ایرانی ارزیابی پتانسیل بیابان زایی(IMDPA) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 2، شماره: 4
63 نقش کشاورزی در تخریب حاصلخیزی خاک منطقه طالقان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 19، شماره: 1
64 واکاوی آماری پدیده گرد و غبار (مطالعه موردی اصفهان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 25، شماره: 4
65 واکاوی تغییرات زمانی و مکانی روزهای گردوغبار در فلات مرکزی ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 27، شماره: 4
66 هشدار اولیه بیابان زایی آبخوان دشت مشهد بر اساس پیش بینی پارامترهای کمی و کیفی آب زیرزمینی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An Evaluation on the Intensity of Desertification by using IMDPA model (Case study: Khezr Abad_Elah Abad of Yazd_plain ) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
2 آزمون پنج شاخص پرکاربرد خشکسالی هواشناسی (مطالعه موردی: استان‌های اصفهان و فارس) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
3 آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از دادههای سنجش از دور(مطالعه موردی: کاشان) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
4 ارائه مدل منطقه ای برآورد سیلاب در حوزه های آبخیز شهری استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
5 ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت خضرآباد به روش دراستیک (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
6 ارزیابی اثرات خشکسالی برکیفیت منابع آب سطحی (مطالعه موردی حوزه دورود- بروجرد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
7 ارزیابی اقتصادی-اجتماعی پخش سیلاب برآبخوان کوهدشت (استان لرستان) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
8 ارزیابی تغییرات کیفیت منابع آب زیرزمینی حوضه تسوج (دریافت مقاله) همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
9 ارزیابی راهبردهای بیابان زدایی با کاربرد مدل AHPٍ ELECTRE مطالعه موردی منطقه خضرآباد یزد (دریافت مقاله) همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی
10 ارزیابی راهبردهای بیابانزدایی با کاربرد مدل تحلیلی سلسله مراتبی ahpو تکنیک اولویت بندی ترجیحی براساس تشابه به پاسخهای ایده آل TOPSIS مطالعه موردی منطقه خضرآباد یزد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
11 ارزیابی سازه های گابیونی در کنترل رسوب در حوزه توچال (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
12 ارزیابی شاخص های کیفیت خاک به منظور بررسی پایداری اراضی (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
13 ارزیابی شدت بیابان زایی با استفاده از مدل IMDPA مطالعه موردی حوزه آبخیز تربت جام خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
14 ارزیابی شدت بیابانزایی استان کرمان بر اساس مدل IMDPA (دریافت مقاله) همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
15 ارزیابی شدت بیابانزایی منطقه کاشان از منظر معیار خاک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
16 ارزیابی شدت بیابان‌زایی ناشی از تخریب منابع آب با استفاده از روش IMDPA (مطالعه موردی: طشک، فارس) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
17 ارزیابی عملیات آبخیزداری و تاثیر آن بر سطح ایستابی آب زیرزمینی (مطالعه موردی: غرب پارچین) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
18 ارزیابی کیفی منابع آب زیرزمینی با استفاده از زمین آمار(مطالعه موردی: منطقه اشتهارد) (دریافت مقاله) همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
19 ارزیابی کیفیت آب زیر زمینی دشت کاشان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
20 ارزیابی وضعیت بالفعل بیابان زایی، با تاکید بردو معیار پوشش گیاهی و خاک (مطالعه موردی: کویر میقان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
21 استحصال آب قنات و توسعه پایدار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
22 الگوی ایرانی ارزیابی پدیده بیابان زایی در توسعه پایدار منطقه ای (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گرد و غبار
23 انگشت نگاری، رویکردی نوین در منشایابی گردوغبار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا
24 اولویت بندی حوزه های ابخیز از نظر پتانسیل سیل خیزی با نرم افزار HEC-HMS مطالعه موردی: حوزه ابخیز نازلوچای استان اذربایجان غربی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
25 Comparison of soil degradation in the surface and depth layer in different land use (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
26 Investigate land use changes in North of Urmia lake basin (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
27 بررسی آسیب پذیری زیست محیطی EV منطقه خضرآباد یزد نسبت به خطر بیابان زایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
28 بررسی اثر کشاورزی و نوع آبیاری در فاکتور های اصلاحی و تخریبی خاک های مناطق خشک (مطالعه موردی دشت ورامین) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
29 بررسی اثر معیار خاک در بیابان زایی با استفاده از مدل مدالوس ( مطالعه موردی منطقه حبله رود ) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
30 بررسی افت آب زیرزمینی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی: دشت کاشان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
31 بررسی افت سطح آب زیر زمینی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS مطالعه موردی: دشت یزد اردکان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
32 بررسی انجام عملیات آبخیزداری درکاهش اثرات خشکسالی(مطالعات موردی حوزه آبخیز فوجرد- قم) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم
33 بررسی پارامترهای اقلیمی با استفاده از مدل گردش عمومی جوHadCM3 مطالعه موردی: قلعه قاضی -استان هرمزگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
34 بررسی پتانسیل سیل خیزی و اولویت بندی حوزه های آبخیز با استفاده از مدل HEC-HMS و مقایسه آن با روش تجربی فرانکو - رودیر مطالعه موردی: حوزه آبخیز نازلوچای استان اذربایجان غربی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
35 بررسی پتانسیل فرسایش بادی در دشت کازرون (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
36 بررسی پدیده ی بیابان زایی و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران
37 بررسی تاثیر پساب بازیافتی تصفیه خانه قم در احیای اراضی بیابانی و توسعه برپوشش گیاهی منطقه (مطالعه موردی: دشت قم) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
38 بررسی تاثیر عامل بی رویه کشاورزی در بیابان زایی (مطالعه موردی کویر میقان اراک) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
39 بررسی تأثیر آب خاکستری بر کیفیت خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
40 بررسی تغییرات پوشش گیاهی در مناطق بیابانی با استفاده از دادههای سنجش از دور(مطالعه موردی: کاشان) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
41 بررسی تغییرات سطح دریاچه پریشان و کاربری اراضی اطراف آن با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
42 بررسی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تکنیک هایGIS وRS (مطالعه موردی: منطقه شمال خوزستان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
43 بررسی تغییرات مکانی سطح آب زیرزمینی دردشت گرمساربا استفاده اززمین آماروGIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
44 بررسی تغییرات مکانی و پهنهبندی غلظت املاح محلول آبهای زیرزمینی بااستفاده از زمین آمار(مطالعه موردی:دشت راور) (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
45 بررسی توان حمل ماسه در غرب استان تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا
46 بررسی خصوصیات شیمیایی (درصد سدیم، پتاسیم و ازت) خاک تحت تأثیرآبیاری با آبهای نامتعارف (مطالعه موردی: شهرستان زابل ) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
47 بررسی داده های بادسنجی غرب استان تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا
48 بررسی رخساره های ژئومورفولوژی غرب استان تهران( مطالعه موردی: شهرستان ملارد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
49 بررسی روند شدت بیابان زایی در شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردی : قلعه قاضی-استان هرمزگان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
50 بررسی روند کیفیت آب از نظر شرب و کشاورزی و تاثیر توسعه شهری بر آن (مطالعه موردی: اشتهارد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
51 بررسی عوامل موثر بر بهبود فرهنگ زیست محیطی کشاورزان شهرستان جیرفت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
52 بررسی عوامل موثر بر تشدید فرسایش بادی در استان سمنان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
53 بررسی کاربرد و کارایی روشهای عددی و گرافیکی تعیین مناطق همگن هیدرولوژیک (مطالعه موردی حوضه آبخیز دریاچه نمک ایران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
54 بررسی کیفیت شیمیایی آب های سطحی برای مصارف کشاورزی درحوزه آبخیز بختگان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
55 بررسی نقش پروژه های مقابله با خشکسالی در تقلیل اثرات زیانبار آن (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
56 بررسی و ارائه برنامه مدیریت زیست محیطی و آموزشی برای سد طالقان مطالعه موردی منطقه طالقان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
57 بررسی و مقایسه وضعیت عناصر غذایی خاک با تاکید بر K،PوN در لایه سطحی اراضی کشاورزی و مرتعی(مطالعه موردی :شهرستان خاتم) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
58 بررسی وضعیت بالفعل بیابان زایی دشت گرمسار با تاکید بر معیار کشاورزی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
59 بررسی وضعیت بالفعل بیابانزایی بر اساس مدل Icd (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
60 بررسى کمى و کیفى انرژى تابش خورشیدى در مناطق بیابانی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
61 پایش بیابانزایی و سیستم هشدار بیابانزایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
62 پایش تغییرات کمی سطح آب زیرزمینی دشت سگزی اصفهان در دوره آماری 1382-1393 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
63 پایش خشکسالی و ترسالی استان البرز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
64 پایش روند خشکسالی با استفاده از شاخص باران استاندارد شده (مطالعه موردی: در ایستگاه فیروز آباد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
65 پایش و رصد شدت بیابان زایی در دشت کاشان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
66 پدیده بیابان زایی و تحقیقات صورت گرفته جهت کنترل آن (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران
67 پسآب، اهمیت و کاربرد آن در کشاورزی و فضای سبز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
68 پهنه‌بندی کیفی آبهای زیرزمینی اراضی مجاور دریاچه طشک با استفاده از GIS (مطالعه موردی: طشک، فارس) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
69 تاثیر پخش سیلاب بر منابع آب زیرزمینی شرق دشت بیرجند (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
70 تاثیر فعالیتهای کشاورزی بر شوری و سدیمی شدن خاک (مطالعه موردی: منطقه طالقان) (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
71 تاثیر گردوغبار و ریزگردها و الودگی ناشی از انها بر سلامت انسان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
72 تاثیر و نقش کشاورزی بر روند شور شدن منابع آب و خاک در دشت کرمان به عنوان چالشی جدی در جهت افزایش بیابانزایی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
73 تأثیر کشاورزی بر وضعیت آب زیرزمینی شمال غرب استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
74 تحلیل طوفان های گرد و غبار با استفاده از ترسیم گلباد و گل توفان (مطالعه موردی: ایستگاه ورزنه استان اصفهان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
75 تخمین تبخیر- تعرق محصولات زراعی و باغی شهر آباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
76 تعیین بهترین شاخص فرسایندگی باران در اقلیم نیمه خشک سرد ایران (مطالعه موردی ایستگاه تحقیقات حفاظت خاک کبوده علیا – کرمانشاه) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
77 تعیین سهم منابع ذرات گردوغبار به روشPMF (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
78 تعیین شدت فرسایش بادی در منطقه کاشان با استفاده از مدل بیابانزایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرسایش بادی
79 تعیین وزن معیار های محیطی مدلIMDPA با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی(ANN) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
80 تغذیه مصنوعی سفره آب زیر زمینی با استفاده از سازه های سنتی (مطالعه موردی دشت گزیر-بندرلنگه) (دریافت مقاله) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
81 تغییرپذیری تولید رواناب و رسوب معلق در مقیاس پلاتهای کوچک در حوزه آبخیز نومه رود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
82 خشک شدن تالاب هامون و تاثیر آن بر سلامت مردم منطقه سیستان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویین تن سازی سیستان
83 رتبه بندی راهبردهای بیابان زدایی با استفاده ازرویکرد MADM و مدل مجموع وزنی WSM مطالعه موردی منطقه خضرآباد یزد (دریافت مقاله) همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی
84 روند تغییرات سطح آب زیرزمینی حوضه شمال دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار
85 سیستم هشدار اولیه بیابان زایی بر اساس دو فاکتور آب و اقلیم (مطالعه موردی: دشت کاشان) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
86 شناسایی کانون های بحرانی گردوغبار غرب استان تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
87 علف کش های طبیعی عامل موثر در حفظ محیط زیست و سلامت بشر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست
88 علل پائین بودن راندمان آبیاری در منطقه ورامین (دریافت مقاله) هفتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
89 کاربرد آنالیز تاکسنومی عددی دربرنامه ریزی توسعه پایدار بیابانزدایی مطالعه موردی استان یزد (دریافت مقاله) همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی
90 کاربرد سنجش از دور در استخراج نقشههای کاربری اراضی(مطالعه موردی: کاشان) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
91 کاربرد مدل تاکسنومی توسعه یافته به منظور پهنه بندی پتانسیل خطر فرسایش بادی در منطقه خضراباد یزد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
92 کاربرد نرم افزار GIS در تعیین شدت بیابانزایی براساس مدل ایرانی بیابانزایی مطالعه موردی: آباده طشک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
93 کاربرد همگن سازی عددی و غیرعددی در برآورد خشکسالی های هیدرولوژیک (جریان های حداقل) (مطالعه موردی دریاچه نمک ایران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
94 محاسبه شدت فرسایش بادی و میزان رسوبدهی منطقه جرقویه اصفهان با استفاده از مدل I.R.I.F.R (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
95 محور مقاله: کیفیت خاک و مدیریت پایدار خاک- ارزیابی شاخص های پایداری خاک در سه کاربری مرتعی، زراعی و باغی سمنان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
96 مدیرت کشاورزی در حوزه های آبخیز جهت رسیدن به توسعه پایدار (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
97 مفهوم اب مجازی و نقش آن د رمدیریت منابع اب و اقتصاد جهانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
98 مقایسه تاثیر آبیاری قنات و چاه در تغییرات کیفیت خاک (مطالعه موردی : دشت یزد - اردکان) (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
99 ملاحظات موجود در ادبیات آب مجازی به منظور مدیریت بحران آب در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
100 منشایابی ماسه های روان با استفاده از تحلیل باد و دانه بندی رسوبات ماسه ای (مطالعه موردی: شهرستان ملارد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
101 مهندسی رودخانه و راه کارهای عملیاتی اصلاح گستره های سیل گیر آن (مطالعه موردی : حوزه آبخیز سد شهید یعقوبی- تربت حیدریه) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
102 نقش عوامل انسانی و طبیعی در توسعه بیابان‌زایی و راه‌های مقابله با آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع خاک و آب
103 نقش فرهنگ قرآنی در سلامت محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست
104 واسنجی ضریب تلفات اولیه با نرم افزار HEC-HMS مطالعه موردی : حوزه آبخیز ینگجه (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
105 واسنجی ضریب تلفات اولیه بارش در مقیاس حوزه آبخیز مطالعه موردی: حوزه آبخیز ینگجه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران