دکتر حسن پوربابائی

دکتر حسن پوربابائی استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

دکتر حسن پوربابائی

Dr. Hassan Pourbabaei

استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر عوامل محیطی بر پراکنش گیاهان مرتعی در منطقه دیواندره کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 4، شماره: 11
2 اثرات بلندمدت آتش سوزی بر ترکیب گونه های چوبی و تجدید حیات طبیعی آنها در جنگل های هیرکانی (مطالعه موردی: جنگل لساکوتی تنکابن، استان مازندران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 5، شماره: 9
3 ارزیابی توان رویش ارتفاعی توده های صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoides Marsh.) با استفاده از مدل جمعی تعمیم یافته (مطالعه موردی: صنوبرکاری های سنواتی منطقه گیسوم و هفت دغنان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 24، شماره: 2
4 ارزیابی مقدار مواد سوختنی پس از آتش سوزی در جنگل کاری های کاج تدا با استفاده از خط نمونه و روش FLM (مطالعه موردی: جنگل کاری های تخسم در استان گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 23، شماره: 3
5 ارزیابی وضعیت موجود جنگل کاریهای پهن برگ بومی در شرق گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 15، شماره: 4
6 اقلیم شناسی درختی (Dendroclimatology) بلندمازو در منطقه سراوان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 19، شماره: 1
7 الگوی پراکنش درختان و رقابت آشکوب ها در مراحل تحولی جنگل در توده های آمیخته گیلان (دریافت مقاله) مجله پژوهش و فناوری محیط زیست دوره: 5، شماره: 8
8 BIODIVERSITY OF WOODY SPECIES IN Acer platanoides SITES IN THE SHAFAROUD FORESTS, GILAN (IRAN) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 5، شماره: 2
9 Long-Term Effects of Timber Extraction by a Crawler Tractor on Soil Condition Recovery in a Mixed Forest (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 15، شماره: 0
10 برآورد ارتفاع درختان نمدار (.Tilia begonifolia Stev) با استفاده از مدل های غیرخطی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 27، شماره: 4
11 بررسی اثرات جاده جنگلی بر پوشش گیاهی و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، (مطالعه موردی: جنگل های شفارود، سری ۲) (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 2، شماره: 3
12 بررسی الگوی پراکنص مکانی با استفاده از دو روش فاصله ای و کوادراتی در مناطق تحت تاثیر تفرج در زاگرس (دریافت مقاله) مجله پژوهش و فناوری محیط زیست دوره: 4، شماره: 6
13 بررسی بوم شناختی درختان داغداغان در جنگل های غرب گیلان، مطالعه موردی: رویشگاه های رضوانشهر و تنیان (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 2، شماره: 4
14 بررسی تغییرات ویژگی های خاک در تیپ های خالص و آمیخته راش در جنگل های غرب گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 9، شماره: 4
15 بررسی تنوع پوشش گیاهی در جنگلکاری های کاج تدا در مناطق عزیزکیان و لاکان رشت (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 33، شماره: 41
16 پراکنش سرخدار معمولی (Taxus baccata) و تنوع زیستی(Biodiversity) با گونه های چوبی رویشگاههای آن در جنگلهای گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 24، شماره: 21
17 تاثیر اجرای شیوه تک گزینی بر تنوع گونه های علفی در جنگل آمیخته راش (مطالعه موردی: ناو اسالم، گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 23، شماره: 4
18 تاثیر ارتفاع از سطح دریا و مولفه های خاک بر خصوصیات پوشش گیاهی (حوزه آبخیز اسالم) (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 13، شماره: 3
19 تاثیر اندازه روشنه های حاصل از برش تک گزینی بر تنوع گونه های علفی در جنگل های کوهستانی شمال کشور، (مطالعه موردی: راشستان های لومیر اسالم) (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 2، شماره: 3
20 تاثیر حفاظت بر الگوی پراکنش مکانی درختان غالب در جوامع راش (مطالعه موردی: ماسال، گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 2، شماره: 4
21 تاثیر زمین لغزش ناشی از فعالیت های اجرایی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: جنگل های تنکابن و رامسر) (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 14، شماره: 3
22 تاثیر سن جاده بر تغییرات تنوع و اهمیت نسبی پوشش گیاهی در فواصل مختلف از حاشیه جاده جنگلی (بررسی موردی: جنگل های غرب گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 5، شماره: 3
23 تاثیر سن جاده در شناسایی گروه گونه های بوم شناختی و عوامل محیطی موثر بر آنها درجنگل های غرب استان گیلان (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 5، شماره: 10
24 تاثیر شیوه تدریجی - پناهی بر تنوع گونه های گیاهی در جنگل های راش شرقی (مطالعه موردی: جنگل های شفارود- گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 16، شماره: 1
25 تاثیر عوامل فیزیوگرافیک بر تنوع گونه های درختی (تحقیق موردی: پارک جنگلی کندلات، گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 21، شماره: 2
26 تاثیر متغیرهای توپوگرافی و خاک بر تغییرات پوشش گونه های علفی در جنگل های حوضه ۷ اسالم، تالش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 6، شماره: 4
27 تاثیرات آتش سوزی در دوره های مختلف زمانی بر ترکیب و تنوع بانک بذر خاک در جنگل های بلوط لرستان (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 12، شماره: 1
28 طبقه بندی پوشش های درختی و درختچه ای و ارتباط آنها با برخی ویژگی های خاک و شرایط توپوگرافی در جنگل های شفارود استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 17، شماره: 3
29 فون کنه های خانواده (Cheyletidae (Acari: Trombidiformes در زیستگاه های مختلف بخش مرکزی استان گیلان و تعیین گونه های غالب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی دوره: 8، شماره: 4
30 کاربرد روش خوشه بندی دو مرحله ای برای بررسی اثر مدیریت حفاظتی جنگل های بلوط ایلام بر خصوصیات خاک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 21، شماره: 2
31 مدل سازی پراکنش راش در جنگل های کران رودی با استفاده از مدل HOF (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 23، شماره: 4
32 مدل سازی ضریب شکل درختان راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky) با استفاده از رگرسیون های غیرخطی در جنگل های گیلان (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 11، شماره: 3
33 مطالعه اثر جاده های جنگلی بر ترکیب گونه ای گیاهان علفی در جنگل ها (مطالعه موردی: جنگل اسالم) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 6، شماره: 1
34 مقایسه تجدید حیات طبیعی و تغییرات رویش شعاعی درختان در توده های بهره برداری شده و بهره برداری نشده راش شرقی، مطالعه موردی: جنگل های اسالم (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 11، شماره: 2
35 مقایسه وضعیت زادآوری و تنوع گونه های علفی در روشنه های ایجاد شده و طبیعی (بررسی موردی: سری سه جنگل های ناو اسالم گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 5، شماره: 1
36 نقش حفاظت بر ویژگی های کمی و کیفی گونه آوری (Quercus macranthera C. A. Mey) در جنگل های رودبار استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 11
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر قرق بر خصوصیات فیزیکی خاک مطالعه موردی :جنگلهای پیرانشهر (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
2 اثر قرق کوتاه مدت بر خصوصیات شیمیایی خاک در جنگل های زاگرس شمالی (مطالعه موردی: جنگل های پیرانشهر) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل
3 ارزیابی کمی و کیفی توده های جنگل کاری صنوبر، توسکا و کاج تدا و توده طبیعی (مطالعه موردی پارک جنگلی بی بی یانلو آستارا) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
4 ارزیابی وضعیت کیفی رودخانه شفارود با استفاده از شاخص های زیستی و فون بی مهرگان کفزی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
5 The study of the presence and absence of Almond (Amygdalus scoparia Spach.) in relation to topographic factors in protected area Malé Galle, Fars province of Iran (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
6 برآورد ترسیب کربن خاک در توده های خالص و آمیخته راش (مطالعه موردی: سری سه ناو اسالم) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
7 بررسی اثر آتش سوزی برتنوع گونه های گیاهی، مطالعه موردی: سراوان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی
8 بررسی اثرات حفاظت بر تنوع گونه ای گیاهان با استفاده از مدل های توزیع فراوانی (مطالعه موردی: ماسال، گیلان). (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
9 بررسی الگوی پراکنش مکانی درختان در تیپ انجیلی آمیخته و انجیلی ممرز با تابع Kرایپلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
10 بررسی تاثیر جهت جغرافیایی برخصوصیات کمی درختان زربین، رودبار، گیلان ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
11 بررسی تأثیر آتشسوزی بر تغییرات تنوع گونههای علفی در اکوسیستمهای جنگلی زاگرس میانی، مطالعه موردی: تنگه بزازخانه کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
12 بررسی تغییرات اهمیت نسبی SIV گونههای درختی و درختچهای با افزایش ارتفاع از سطح دریا در منطقه حفاظت شده کبیرکوه، استان ایلام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
13 بررسی تنوع درختچه ها در جوامع حفاظت شده و حفاظت نشده راش (Fagus orientals Lipsky)، مطالعه موردی: ماسال، گیلان (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
14 بررسی تنوع درختچه ها در جوامع حفاظت شده و حفاظت نشده راش، مطالعه موردی: ماسال، گیلان (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
15 بررسی تنوع زیستی biodiversity گونه های چوبی در جنگلهای راش گیلان (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار
16 بررسی تنوع زیستی گونه های چوبی در طرح موزه میراث روستایی استان گیلان (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
17 بررسی تنوع زیستی گونه های گیا هی در جنگل طبیعی موزه میراث روستایی گیلان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی
18 بررسی تنوع زیستی گونه های گیاهی در جنگلهای طبیعی و دست کاشت منطقه سراوان رشت (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
19 بررسی تنوع زیستی گونه های گیاهی در رویشگاههای بلوط سفید ارسباران (مطالعه موردی: چوبه درق و دارانا) (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
20 بررسی تنوع زیستی گونه های گیاهی در سطح گروهای اکو لوژیک در جنگل راش شمال ایران(مطالعه موردی: سری 2 ناو اسالم، گیلان) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی
21 بررسی تنوع گونه ای تجدید حیات در اندازه های مختلف روشنه های تاج پوشش در جنگل های راش، مطالعه موردی: اسالم، گیلان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
22 بررسی تنوع گونه های درختی در رویشگاه زربین در شرق گیلان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل
23 بررسی تنوع گونهای تجدید حیات مناطق حفاظت شده و حفاظت نشده در جوامع راش، ماسال،گیلان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
24 بررسی تنوع مورفولوژی میوه درخت شاه بلوط در استان گیلان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
25 بررسی خصوصیات کمی درختان زربین Cupressus sempervirens var. Horizontalis درجهت های مختلف جغرافیایی درذخیره گاه زربین سیدان، رودبار، گیلان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
26 بررسی درصد پوشش علفی در روشنه های طبیعی با اندازه های متفاوت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
27 بررسی درصد پوشش علفی در سطح مسیرهای چوبکشی و حاشیه جاده های جنگلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل
28 بررسی روشنه های حاصل از افتادن درختان در اکوسیستم های جنگلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
29 بررسی ساختاروبرازش توابع توزیع احتمال برای مدلسازی توزیع قطری درتوده های آمیخته پهن برگ جنگلهای هیرکانی مطالعه موردی:سری سیستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
30 تاثیر اندازه روشنه های حاصل از سیستم تک گزینی بر خصوصیات خاک سطحی( مطالعه موردی: جنگل های ناو- اسالم) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
31 تاثیر تنوع و غنای گونه های درختی در جنگل حاشیه رودخانه بر تنوع و غنای گونه های بزرگ بی مهرگان کف زی و شرایط اکولوژیکی رودخانه، مطالعه موردی: رودخانه امام زاده ابراهیم استان گیلان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
32 تاثیر غنا و تنوع زیستی جنگلهای حاشیه رودخانه بر پارامتر های زیست محیطی آن، مطالعه موردی: رودخانه امامزاده ابراهیم استان گیلان (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
33 تأثیر ارتفاع از سطح دریا بر تنوع گونه های درختی در رویشگاه زربین در شرق گیلان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
34 تأثیر اندازه عرصه های باز جنگلی بر درصد پوشش و تنوع گونه های علفی در راشستان های لومیر اسالم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
35 تأثیر روشنههای مصنوعی با اندازههای مختلف بر تنوع گونه های علفی در توده آمیخته راش مطالعه موردی: ناو اسالم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
36 تأثیر عوامل فیزیوگرافیک بر تراکم زادآوری طبیعی گونه های چوبی در جنگل های کردکوی (استان گلستان) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
37 تأثیر قرق بر تنوع گونه های درختی و درختچه ای در جنگلهای زاگرس شمالی مطالعه موردی: جنگلهای پیرانشهر (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
38 تأثیر گونههای مختلف بر میزان ترسیب کربن خاک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
39 تأثیرسیستم تک گزینی بر خصوصیات فیزیکی خاک (مطالعه موردی: جنگل های ناو اسالم) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل
40 تعیین الگوی پراکنش مکانی درختان انجیلی (Parrotia persica C.A.Mey) در تیپ خالص و تیپ انجیلی- خرمندی، در حوضه چفرود گیلان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
41 تعیین الگوی پراکنش مکانی رقابت و اجتماع پذیری درختان در توده های آمیخته پهن برگ مطالعه موردی:سری سیستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
42 تعیین مناسبترین مساحت قطعه نمونه در برآورد یکنواختی گونه های درختی در جنگلهای راش Fagus orientalis lipsky در شمال ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
43 تنوع گونه های درختی در رابطه با خصوصیات فیزیکی خاک در رویشگاه زربین در شرق گیلان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
44 تنوع گیاهان در رابطه با ارتفاع از سطح دریا در جنگلهای کردکوی، استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
45 رابطه بین خصوصیات خاک و تراکم زادآوری گونه ممرز در اندازه های مختلف روشنه حاصل از شیوه تک گزینی(مطالعه موردی_ ناو اسالم) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
46 شناسایی گروه گونه های اکولوژیک در منطقه حفاظت شده ماله گاله، استان فارس (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
47 شناسایی و بررسی گونه های علفی مستقر بر روی دامنه های خاکبرداری و خاکریزی جاده های جنگلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
48 کارایی تابع O-ring در تعیین الگوی مکانی و کنش متقابل درختان در توده های آمیخته پهن برگ جنگلهای شمال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
49 مدل سازی توزیع فراوانی ارتفاع درتوده های آمیخته ناهمسال (مطالعه موردی: سری سیستان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
50 مقایسه برخی خصوصیات فیزیکی خاک در مناطق اکوتون و جنگل در شمال ایران (دریافت مقاله) همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار