دکتر ضرغام محمدی

دکتر ضرغام محمدی استاد گروه زمین شناسی، دانشگاه شیراز، ایران

دکتر ضرغام محمدی

Dr. Zargham Mohammadi

استاد گروه زمین شناسی، دانشگاه شیراز، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی آسیبپذیری استان یزد در برابر خشکسالی با استفاده از شاخص بارش معیار و روش های زمینآماری (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 7، شماره: 20
2 ارزیابی روشهای تعیین ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان بر اساس آزمون پمپاژ در استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 5
3 انتخاب شاخص خشکسالی SPI مناسب با تکیه بر وضعیت آبهای زیرزمینی در دشت یزد- اردکان (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 10، شماره: 2
4 بررسی خصوصیات هیدروشیمیایی آب زیرزمینی و روند تکامل شوری آن در دشت سمنان (دریافت مقاله) مجله هیدروژئولوژی دوره: 2، شماره: 1
5 واسنجی و ارزیابی روش SCS در برآورد سیلاب در حوضه آبریز پسکوهک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 42، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آبزمین شیمی و زمین دماسنجی چشمههای گرمابی تخت سلیمان (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
2 ارزیابی کارایی روش SCS در برآورد هیدروگراف سیلاب در حوضه پسکوهک و مقایسه آن با هیدروگراف واقعی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
3 ارزیببی دقت روش های مختلف محاسبه هدایت هیدرولیکی آبخوان آزاد بر اساس مرحله برگشت آزمون پمپاژ (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
4 استفاده ازتولید پراکنده بر اساس الگوریتم مبتنی بر تکرار با رویکرد اقتصادی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
5 برآورد هدایت هیدرولیکی با استفاده از اطلاعات لاگ حفاری به روش آنالیز فازی، مطالعه ی موردی دشت بوشکان (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
6 بررسی رفتار هیدرودینامیکی سیستم های کارستی با استفاده از آنالیز سری های زمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
7 بررسی غلظت فلوئور و اثرات زیست محیطی آن در شهرستان لامرد (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
8 بررسی فرآیند های اثرگذار بر هیدروشیمی آبخوان دشت آبدان در استان بوشهر (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
9 بررسی فرایندهای تأثیرگذار بر هیدروژئوشیمی آبخوان سعادتشهر در استان فارس (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
10 بررسی گسترش آلاینده محلول در آبخوان آبرفتی به کمک مدل های ریاضی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بهداشت محیط
11 بررسی مسیر و سرعت حرکت اب در ساختگاه سد دوستی با استفاده از ردیابی ماده رنگی (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
12 بررسی و کنترل حرکت آلاینده های محلول در آب زیر زمینی با مدل های تحلیلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
13 بررسی هیدروژئوشیمی چشمههای دشت تشان (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
14 بررسی هیدروژئولوژیکی دشت سعادتشهر در استان فارس (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
15 بررسی هیدروشیمیایی منابع آب در منطقه خرانق به کمک روشهای آماری چند متغیره (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
16 بکارگیری واریوگرام در مطالعه سیستم چشمه های کارستی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
17 پتانسیل فرار آب در ساختگاه سد سمیره (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
18 پهنه بندی خطر زمین لغزش شهرستان دنا بر اساس سیستم GIS با استفاده از روش AHP (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
19 تعیین حوضه آبگیر چشمه گراب با استفاده از مطالعات زمین شناسی، هیدروژئولوژیکی و بیلان (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
20 تعیین میزان تخلیه مجاز از دشت بوشکان بر اساس مدل سازی آب زیرزمینی توسط GMS (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
21 شبیه سازی ضریب آبگذری با استفاده از روش های زمین آماری با هدف تعیین محل چاههای پمپاژ (مطالعه موردی معدن گل گهر) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
22 کاربرد تحلیل آماری چند متغیره جهت مدیریت آب های زیرزمینی در یک سفره ساحلی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
23 مدلسازی هیدروژئوشیمیایی معکوس آبخوان دشت چاهدراز با استفاده از نرم افزار PHREEQC (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
24 مطالعه شوری آب های زیرزمینی در یک سفره ساحلی: مطالعه موردی دشت آبدان – دیر، بوشهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
25 مقایسه کاربرد مدلهای تحلیلی و عددی انتقال آلاینده محلول در آب زیر زمینی (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
26 نقش تغییر الگوی هیدروژئولوژیکی در بحران آبی دریاچه های طشک و بختگان (دریافت مقاله) بیست و چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران