دکتر محسن توکلی

دکتر محسن توکلی دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران

دکتر محسن توکلی

Dr. Mohsen Tavakoli

دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر پارامترهای هواشناسی تحت سناریوهای مختلف در ایستگاه هواشناسی یزد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 24، شماره: 4
2 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب حوزه آبخیز سد ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 10، شماره: 2
3 ارزیابی پتانسیل سیل خیزی حوزه های آبخیز با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز شهر ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت جامع حوزه های آبخیز دوره: 1، شماره: 1
4 ارزیابی تاثیر صنایع آلاینده بر میزان فلزات سنگین در خاکهای اطراف آن (مطالعه موردی: کارخانه سیمان ایلام) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 5، شماره: 19
5 ارزیابی کارایی روش های جداسازی جریان پایه در حوضه آبخیز گل گل، ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 8، شماره: 2
6 بررسی ارتباط بین روند تغییر شوری خاک، کاربری اراضی و فاکتورهای اقلیمی (مطالعه موردی: شادگان، خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 9
7 بررسی برخی علل تخریب خاک و اراضی اطراف کارخانه سیمان ایلام (دریافت مقاله) نشریه تخریب و احیاء اراضی طبیعی دوره: 2، شماره: 3
8 بررسی روند تغییرات کاربری اراضی در حوزه ی آبخیز دشت ماهیدشت با استفاده از تصاویر سنجش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه پایداری توسعه و محیط زیست دوره: 2، شماره: 2
9 بررسی عوامل موثر بر افت آب زیرزمینی دشت مهران، استان ایلام (دریافت مقاله) مجله هیدروژئولوژی دوره: 2، شماره: 2
10 بررسی منشاء آب های ظاهر شده در تونل آب بر نیروگاه سد سیمره، ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 2، شماره: 1
11 پتانسیل سنجی توسعه اکوتوریسم در منطقه بیابانی دهلران (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 11، شماره: 3
12 پهنه بندی منطقه آثار طبیعی ملی دهلران با استفاده از مدل تلفیقی Fuzzy-AHP (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 22، شماره: 66
13 پیش بینی اثرات تغییرات اقلیمی بر دما و بارش با استفاده از مدل های گردش عمومی جو، راهکاری برای کشاورزی پایدار (مطالعه ی موردی: شهرستان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 6
14 تهیه سند راهبردی مدیریت جامع حوزه آبخیز با استفاده از مدل SWOT و QSPM (مطالعه موردی: حوزه آبخیز میمه، استان ایلام) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 12، شماره: 24
15 شناسایی عوامل مؤثر بر بروز سیلاب شهری در حوزه آبخیز شهر ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 2
16 مقایسه دو روش تصمیم گیری فرایند تحلیل شبکه ای و تحلیل سلسله مراتبی فازی به منظور ارزیابی توان اکولوژیک کاربری اکوتوریسم (مطالعه موردی: آثار طبیعی ملی دهلران) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 8، شماره: 3
17 نقش بادشکن بیولوژیک در ایجاد میکرواقلیم در مناطق بیابانی دهلران، ایلام (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 10، شماره: 4
18 نقش حساسیت به فرسایش سازندهای زمین شناسی در فرسایش و تولید رسوب (مطالعه موردی: زیرحوزه های رودخانه دویرج استان ایلام) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 7، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثر نوع کاربری اراضی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک(مطالعه موردی: عین خوش دهلران، ایلام) (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
2 ارزیابی اثرات اجرای عملیات آبخوانداری بر خصوصیات پوشش گیاهی ایستگاه پخش سیلاب دهلران، ایلام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
3 ارزیابی پتانسیل آسیب پذیری آب زیرزمینی با استفاده از مدل دراستیک و اعمال آنالیز حساسیت حذف نقشه و تک پارامتری (منطقه موردی: دشت عباس) (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
4 ارزیابی فرسایش بادی با بهره گیری از مدل IRIFR.E.A (منطقه مورد مطالعه: منطقه بیابانی ابوغویر شهرستان دهلران) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گرد و غبار
5 ارزیابی کارایی مدل SDSM در پیشبینی تغییرات اقلیمی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک ایلام) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
6 Designing of Biological Windbreak using the Envi-met Headquarter Model (Case Study: Dehloran, Ilam) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گرد و غبار
7 بررسی آب زیرزمینی دشت مهران جهت استفاده در آبیاری اراضی کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
8 بررسی تاثیر اجرای طرحهای جنگلکاری بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی تپه های ماسه ای دهلرن ایلام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرسایش بادی
9 بررسی تاثیرگونه علف مار بر خصوصیات شیمیایی خاک در منطقه بیابانی عین خوش، دهلران (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
10 بررسی تأثیر کاشت گونه های کهور، استبرق، کنار و آتریپلکس بر خصوصیات خاک تپه های شنی دهلران ایلام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
11 بررسی ذرات معلق و میزان هدر رفت خاک در کاربری های مختلف در مناطق بیابانی (مطالعه موردی: عین خوش دهلران، ایلام) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گرد و غبار
12 بررسی رابطه بین سرعت آستانه فرسایش بادی و شوری خاک در کاربری های مختلف (مطالعه موردی: عین خوش– دهلران، ایلام) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گرد و غبار
13 بررسی روند تغییرات کاربری اراضی در حوضه آبخیز خشک ونیمه خشک دویرج با استفاده ازسنجش از دور و GIS (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
14 بررسی فرآیند بازی سازی در حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
15 بررسی کارائی انواع روشهای زمین آماری در توزیع مکانی تعداد روز طوفانی غرب و جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گرد و غبار
16 بررسی کاربرد مدل اسکالوگرام در اولویت بندی عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز سد ایلام (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
17 بررسی مسئله آبگذری از آهکهای تکیه گاه راست سد پاتاق کرمانشاه (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
18 بررسی و ارزیابی خشکسالی در مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از شاخص SPI و میانگین لغزان (مطالعه موردی: استان ایلام) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
19 بررسی ویژگی های گردشگران منطقه بیابانی دهلران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
20 پایش تغییرات درصد کربن آلی در عمق های مختلف کاربری کشت در شهرستان صالح آباد استان ایلام (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم زیستی
21 پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوزه سد ایلام به روش تحلیل سلسله مراتبی سیستمها (AHP) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
22 پهنه بندی خطر زمین لغزش و تعیین عوامل موثر بر آن در حوزه سد ایلام (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
23 پیش بینی تغییر اقلیم با استفاده از مدل گردش عمومی هوا در ایستگاه خرم آباد (دریافت مقاله) همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار
24 تاثیر اجرای طرحهای مرتعداری در جلوگیری از فرسایش خاک در استان ایلام (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
25 تاثیر گونه کهور پاکستانی بر برخی خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک منطقه عین خوش، دهلران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
26 مقایسه کارایی برخی روش های میانیابی در پهنه بندی شوری خاک شهرستان شادگان (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
27 مقایسهی مدلهای پهنهبندی بیابانزایی ICD ، MEDALUS و IMDPA مطالعه مروری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
28 و SPI بررسی و ارزیابی خشکسالی در مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از شاخص SPI میانگین لغزان (مطالعه موردی: استان ایلام) (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار