دکتر مرزبان فرامرزی

دکتر مرزبان فرامرزی دانشیار  گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

دکتر مرزبان فرامرزی

Dr. Marzban Faramarzi

دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات کوتاه مدت آتش سوزی با شدت های مختلف بر ترکیب و تنوع بانک بذر خاک در اکوسیستم جنگلی زاگرس، شهرستان سیروان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 3، شماره: 9
2 ارزیابی شدت بیابان زایی با تاکید بر معیار آب زیرزمینی با استفاده از مدل IMDPA (مطالعه موردی: دشت مهران، استان ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت جامع حوزه های آبخیز دوره: 1، شماره: 1
3 ارزیابی کارایی شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی روند بیابان زایی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (مطالعه موردی: دشت دهلران، ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 7، شماره: 3
4 استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین برای مدل سازی منابع آب زیرزمینی در دشت موسیان استان ایلام (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 10، شماره: 3
5 بررسی ارتباط بین روند تغییر شوری خاک، کاربری اراضی و فاکتورهای اقلیمی (مطالعه موردی: شادگان، خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 9
6 بررسی تاثیر شبکه های آبیاری سد کرخه بر تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای مطالعه موردی: منطقه نیمه خشک دشت عباس (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 27، شماره: 106
7 بررسی تاثیر عامل های محیطی و مدیریتی بر غنای گونه ای علف های هرزمحصولات زمستانه استان ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 16، شماره: 2
8 بررسی تغییرات کاربری اراضی بر اساس تجزیه و تحلیل متریک های سیمای سرزمین با استفاده از سنجش از دور و GIS در منطقه خشک و نیمه خشک دهلران (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 5، شماره: 1
9 بررسی روند بیابان زایی با استفاده از مدل IMDPA با تاکید بر سه معیار اقلیم، آب و زمین شناسی (مطالعه موردی: دشت دهلران استان ایلام) (دریافت مقاله) نشریه تخریب و احیاء اراضی طبیعی دوره: 1، شماره: 2
10 بررسی سطوح مختلف کودهای ازته و فسفره بر عملکرد علوفه ای اسپرس در شرایط دیم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 6، شماره: 2
11 بررسی و مقایسه روند بیابان زایی در مناطق خشک و نیمه خشکبا تاکید بر معیار اقلیم(مطالعه موردی: دشت عباس و دشت دهلران، استان ایلام) (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 7، شماره: 2
12 بررسی وضعیت بیابان زایی با استفاده از مدل ایرانی ارزیابی پتانسیل بیابان زایی (مطالعه موردی: دشت گندمبان، قصر شیرین) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 7، شماره: 1
13 پایش تاثیر خشکسالی بر تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: حوزه آبخیز ایلام) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 11، شماره: 4
14 پیش بینی مکانی واحدهای خاک در محیط سامانه های اطلاعات جغرافیایی در اراضی سیوان استان ایلام (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 33، شماره: 2
15 تحلیل فراوانی حداکثر بارش روزانه و تعیین مناسب ترین توابع توزیعی در حوزه آبخیز سد بوستان، استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
16 مقایسه برخی ویژگی های فیزیکی- شیمیایی و میکروبی خاک در ارتباط با خشکیدگی درختان بلوط در طبقات مختلف ارتفاع از سطح دریا در جنگل های زاگرس جنوبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 8، شماره: 16
17 مکان یابی سدهای زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک غرب ایران (مطالعه موردی: مهران، استان ایلام) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 7، شماره: 13
18 نقشهبرداری رقومی کلاس فامیل خاک با استفاده از رویکرد یادگیری ماشین (مطالعه موردی: اراضی نیمهخشک غرب ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 24، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی به منظور روند بیابان زایی دشت مهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
2 آنالیز متریک های سیمای سرزمین در بررسی تغییرات کاربری اراضی مطالعه موردی: منطقه دهلران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
3 اثرات گرد و غبار بر سلامت انسان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
4 استفاده از داده های میدانی و تصاویر ماهوارهای برای مطالعه طوفان های گردوغبار در اکوسیستم های مرتعی غرب ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گرد و غبار
5 Studying the Efficiency of Drought different Indices in Mehran Plain– Ilam Province (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
6 برآورد پارامترهای مورفومتری و هیدرولوژیکی حوضه آبخیز گل گل با استفاده از GIS (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
7 بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی بر روند بیابانی شدن به عنوان یک شاخص از تغییر اقلیم با استفاده از GIS و RS (مطالعه موردی جنوب دشت مهران) (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
8 بررسی پدیده گرد و غبار و اثرات ناشی از آن در کشور با تأکید بر استان ایلام (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
9 بررسی تاثیر افزیاش ارتفاع برروی شاخصهای تنوع گونه ای a,b,y درمراتع خشک و نیمه خشک غرب کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
10 بررسی تاثیرچرای دام برروی شاخصهای تنوع گونه ای α ، β γ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
11 بررسی تغییرات تراکم پوشش گیاهی قسمتی از جنگل ها و مراتع استان ایلام با استفاده از سنجش از دور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
12 بررسی تغییرات هدایت الکتریکی براساس فصول سال در دشت مهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
13 بررسی روند بیابان زایی با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: منطقه دهلران- استان ایلام) (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
14 بررسی روند تغییرات اقلیمی در رابطه با پوشش گیاهی با استفاده از دادههای سنجش از دور در مراتع نیمه خشک غرب ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
15 بررسی سطوح مختلف کودهای ازته و فسفره بر عملکرد علوفه ای اسپرس در شرایط دیم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 بررسی منشأ و علل گرد و غبار و اثرات آن بر محیط زیست در غرب کشور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
17 تاثیر خشکسالی بر کمیت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت مهران- استان ایلام) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
18 تعین بهترین کوکریجینگ جهت تخمین ماده آلی خاک رویشگاه زالزالک با پارامترهای وابسته (مطالعه موردی:دینارکوه آبدانان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
19 حفاظت از تنوع زیستی، راهکار دستیابی به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
20 شناسایی عوامل آلوده کننده منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت مهران) (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
21 متدولوژی مکان یابی سدهای زیرزمینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
22 مقایسه روش های مختلف طبقه بندی جهت بررسی تغییر کاربری اراضی (مطالعه موردی: حوزه هیجداندشت، ایلام) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
23 مقایسه کارایی برخی روشهای زمین آمار به منظور بررسی پراکنش شوری در رویشگاه زالزالک (مطالعه موردی: منطقه دینارکوه آبدانان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی