دکتر علی نمکی

دکتر علی نمکی Assistant Prof., Department of Finance and Insurance, Faculty of Management, University of Tehran, Iran.

دکتر علی نمکی

Dr. Ali Namaki

Assistant Prof., Department of Finance and Insurance, Faculty of Management, University of Tehran, Iran.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.