دکتر سید مجتبی میرحسینی

دکتر سید مجتبی میرحسینی استادیار گروه مهندسی سیستم‌های انرژی دانشکده فناوری‌های نوین  دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر سید مجتبی میرحسینی

Dr. Seyed Mojtaba Mir hosseini

استادیار گروه مهندسی سیستم‌های انرژی دانشکده فناوری‌های نوین دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.