مهندس حسین زجاجی

مهندس حسین زجاجی ریاست گروه تخصصی شیشه انجمن سرامیک ایران

مهندس حسین زجاجی

Hossein Zojaji

ریاست گروه تخصصی شیشه انجمن سرامیک ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.