دکتر سید حمیدرضا صادقی

دکتر سید حمیدرضا صادقی استاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سید حمیدرضا صادقی

Dr. Seyed Hamidreza Sadeghi

استاد دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آماده سازی خاک برای مطالعات آزمایشگاهی فرسایش بر رواناب سطحی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 7، شماره: 14
2 اثر اعمال اقدامات مدیریت اراضی بر فرسایش خاک و تولید رسوب در حوزه آبخیز گلازچای اشنویه، آذربایجان غربی (دریافت مقاله) نشریه تخریب و احیاء اراضی طبیعی دوره: 2، شماره: 3
3 اثر حساسیت به فرسایش و کاربری اراضی بر خصوصیات مورفومتری رسوب بستر (مطالعه موردی: رودخانه وازرود) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 4
4 اثر کاربرد پلی آکریلآمید در مهار فرسایش پاشمانی از خاک تحت تاثیر پدیده انجماد- ذوب (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 6
5 اثر کاه و کلش برنج بر تولید رواناب سطحی و هدررفت خاک در کرت های کوچک (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 3، شماره: 4
6 اثر کاه و کلش برنج بر زمان شروع و ضریب رواناب ناشی از باران (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 8، شماره: 2
7 اثر ویژگیهای هیدرولیکی کانال بر تغییرات ریخت شناسی رسوبهای بستر (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 2، شماره: 1
8 اثرات کنترل کنندگی دبی بر برخی از متغیر های کیفی آب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 8، شماره: 2
9 ارتباط کاربری اراضی با فرسایش خاک در زیرحوضه مندریجان در حوزه آبخیز سد زاینده رود (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 2، شماره: 3
10 ارزیابی آب نمود واحد لحظه ای کلارک در‎ ‎تخمین سیلاب در حوزه آبخیز کسیلیان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 4، شماره: 1
11 ارزیابی اثربخشی اقدامات زیستی و مهندسی موثر بر خدمات هیدرولوژیک حوزه آبخیز افین (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 11، شماره: 40
12 ارزیابی دقت و کارآیی رابطه جهانی فرسایش خاک و برخی از نسخ آن در برآورد رسوب رگبارهای منفرد (مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی خسبیجان، اراک) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 46
13 ارزیابی دقت و کارآیی رابطه جهانی فرسایش خاک و برخی از نسخ آن در برآورد رسوب رگبارهای منفرد (مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقات منابع طبیعی خسبیجان، اراک) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 47
14 ارزیابی رابطه ی بین متغیر مستقل آگاهی از عملیات حفاظت خاک و آبخیزداری با مشارکت مردمی در حوزه های آبخیزدر جهت توسعه ی روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 14، شماره: 44
15 ارزیابی روش های تخمین ضریب ذخیره آب نمود واحد لحظه ای کلارک در شبیه سازی آب نمود واحد سیل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 14، شماره: 53
16 ارزیابی روش های مختلف مدل سازی روابط مولفه های باران نگار و آب نگار واحد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 14، شماره: 52
17 ارزیابی علل ایجاد فرسایش آبکندی در بخشی از استان ایلام (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 2، شماره: 3
18 ارزیابی عملکرد مدل های مختلف نفوذ تجمعی در کاربری ها وبافت های مختلف خاک با استفاده از شبیه ساز باران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
19 ارزیابی میدانی عملکرد دستگاه خودکار تخمین غلظت رسوب معلق رودخانه مبتنی بر الکترونیک نوری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 18، شماره: 3
20 ارزیابی و تغییرپذیری سیل محور سلامت حوزه آبخیز دروازه قرآن شیراز از سازه های آبخیزداری (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 36، شماره: 5
21 الگوی مدیریت زیستی فرسایش خاک در حوزه های آبخیز (مطالعه کاربردی: گلازچای اشنویه، آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 4
22 امکان سنجی کاهش هدررفت خاک با استفاده از زغال زیستی حاصل از پسماند کارخانه های صنایع لبنی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 4
23 اهمیت زمان پیمایش بین خطوط هم زمان تمرکز در دقت تخمین سیلاب از آب نمود واحد لحظه ای کلارک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 4
24 بازخوانی مطالعات تفضیلی-اجرایی حوزه آبخیز فخران خراسان جنوبی مبتنی بر مدیریت جامع حوزه های آبخیز (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت جامع حوزه های آبخیز دوره: 2، شماره: 4
25 بررسی آزمایشگاهی نقش پوشش گیاهی در تولید رواناب در کرت های کوچک تحت چرخه انجماد-ذوب (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 34، شماره: 4
26 بررسی ارتباط بین دبی آب و ماده آلی موجود در رسوبات معلق در حوزه آبخیز جنگلی آموزشی کجور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 6، شماره: 1
27 بررسی تغییر کاربری اراضی در بیابان زایی محدوده شهر اردکان با استفاده از سنجش از دور (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 15، شماره: 1
28 بررسی تغییرات فصلی رسوب زایی و عوامل خاکی موثر بر آن در کاربری مرتع (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 62
29 بررسی رسوب نمودهای رگبار در حوزه آبخیزمعرف خامسان (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 5، شماره: 1
30 بررسی عملکرد بندهای سنگی‌توری‎ در مقدار و دانه‌بندی رسوبات در حوزه آبخیز رزین در غرب ایران (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 5
31 بررسی عوامل موثر بر مشارکت بهره برداران در طرح های مرتع و آبخیزداری ( مطالعه موردی: حوزه آبخیز کوشک آباد خراسان رضوی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 6، شماره: 1
32 بررسی کارآیی روش زمان-سطح و هیدروگراف واحد لحظه ای کلارک در برآورد دبی سیلاب (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 3، شماره: 3
33 بررسی نقش عوامل توپوگرافی در آغاز فرسایش آبکندی (مطالعه موردی: دره شهر در استان ایلام) (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 7، شماره: 21
34 بررسی نقش کاربری اراضی بر نوع و شدت فرسایش خاک (مطالعه موردی: حوزه آبخیزکسیلیان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 7، شماره: 1
35 بررسی نقش کاربری اراضی بر نوع و شدت فرسایش خاک(مطالعه موردی: حوزه آبخیزکسیلیان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 7، شماره: 1
36 بررسی نقش مدیریت چرای آزاد و دست کاشت مراتع بر تولید روانآب (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 20، شماره: 2
37 بهبودپذیری نفوذ آب در یک خاک حساس به فرسایش در شرایط آزمایشگاهی از طریق افزایش مصنوعی جمعیت ریزموجودات خاکزی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 47، شماره: 4
38 بهینه سازی کاربری اراضی درحوزه های آبخیز به منظور کمینه سازی فرسایش خاک با استفاده از برنامه ریزی خطی (مطالعه موردی حوزه آبخیز بریموند، استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 4
39 بهینه سازی کاربری اراضی درحوزه های آبخیز به منظور کمینه سازی فرسایش خاک با استفاده از برنامه ریزی خطی (مطالعه موردی حوزه آبخیز بریموند، استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 38
40 پاسخ رسوب نمود و حلقه های سنجه رسوب به نوع و توزیع مکانی کاربری اراضی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 7، شماره: 1
41 پایایی، تاب آوری و آسیب پذیری حوزه آبخیز چالوس مبتنی بر شاخص خشک سالی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 14، شماره: 1
42 پویایی فرسایش خاک طی رگبار تحت تاثیر اصلاح کاربری اراضی در زیرآبخیزهای اولویت دار حوزه آبخیز گلازچای، آذربایجان غربی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 13، شماره: 26
43 پهنه‌بندی اجمالی استان‌های کشور بر اساس شاخص‌های تنش آبی، سیل، ‌خشک‌سالی و فرسایندگی باران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 13، شماره: 1
44 پهنه‌بندی پویایی سلامت آبخیز شازند بر اساس دبی‌های مشخصه کم‌آبی و پرآبی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 3
45 تاب آوری آبخیز: مفهوم و ضرورت (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 8، شماره: 31
46 تاثیر اصلاح کننده های خاک روی تعییرات آب نمود و رسوب نمود در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 8، شماره: 16
47 تاثیر برداشت شن و ماسه بر خصوصیات ریخت سنجی رسوبات بستر رودخانه (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 1، شماره: 2
48 تاثیر برداشت شن و ماسه بر میزان بار رسوبی و دانه بندی بار بستر در رودخانه ی کجور (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 8، شماره: 26
49 تاثیر برداشت شن و ماسه رودخانه ای بر تغییرپذیری ماهانه غلظت رسوب معلق (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 3، شماره: 3
50 تاثیر بندهای سنگی توری و سنگی ملاتی بر دانه بندی رسوبات انباشته درحوزه آبخیز رزین کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 15، شماره: 55
51 تاثیر تغییر کاربری اراضی بر رواناب سالانه حوزه آبخیز گاران در استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 2، شماره: 2
52 تاثیر تندی و جهت شیب بر روان آب سطحی و رسوب از کرت های کوچک آزمایشی درحوزه آبخیز کجور (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
53 تاثیر خشکسالی بر تغییرات مکانی-زمانی سلامت حوزه آبخیز افین (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 15، شماره: 1
54 تاثیر روش های مختلف محاسبه عامل توپوگرافی بر صحت برآورد هدررفت خاک در مقیاس رگبار (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 14، شماره: 28
55 تاثیر کاربرد جداگانه و ترکیبی ورمی کمپوست و نانو ذرات سیلیکا بر نفوذپذیری خاک (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 7، شماره: 1
56 تاثیر نوع و سطح مصرف پلی آکریل آمید بر هدررفت خاک (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 4، شماره: 3
57 تاثیرپذیری تولید رواناب و رسوب خاکهای تحت چرخه انجماد- ذوب در شرایط شبیه ساز باران (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 2، شماره: 1
58 تاثیرپذیری تولید رواناب و هدررفت خاک از افزودنی نرمه ضایعاتی در کرت های آزمایشگاهی کوچک (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
59 تاثیرپذیری زمان شروع و ضریب رواناب از شدت بارندگی و رطوبت پیشین خاک در پلات های آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 8، شماره: 2
60 تاثیرپذیری شاخص سلامت آبخیز مبتنی بر شاخص SPI از طول دوره آماری (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 17، شماره: 61
61 تاثیرپذیری مولفه های رواناب و رسوب کرت های آزمایشی کوچک از کاربرد پسماند آلی ویناس (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 45، شماره: 4
62 تأثیر نوسانات هیدرولوژیکی بر غلظت مواد مغذی آب‌های ورودی به دریاچه زریوار (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 2
63 تجارب و پیامدهای انتقال آب بین حوضه ای در جهان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 12، شماره: 2
64 تحلیل آورد رواناب، رسوب معلق و مواد مغذی ورودیهای مختلف به دریاچه زریوار در پایه زمانی رگبار و آب پایه (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 2، شماره: 1
65 تحلیل الگوهای مکانی عامل فرسایندگی باران در مقیاسهای زمانی متفاوت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 7، شماره: 4
66 تحلیل الگوی اتصال ساختاری رسوب در حوزه آبخیز تهم زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 10، شماره: 2
67 تحلیل تخریب سیمای سرزمین حوزه آبخیز نکا با استفاده از متریک های اکولوژی سیمای سرزمین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 6، شماره: 3
68 تحلیل تغییرات زمانی فرآیندهای هیدرولوژیکی کرت های کوچک آزمایشی در یک حوزه آبخیز جنگلی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 21، شماره: 6
69 تحلیل تغییرات زمانی و مکانی کیفیت اب در حوزه ابخیز کارون با استفاده از روش های آماری چند متغییره (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 6، شماره: 3
70 تحلیل حلقه های سنجه رسوبی فرسایش بین شیاری در رگبارهای پیاپی تحت شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 2
71 تحلیل داده های رسوب نگار حوضه چهل گزی سد قشلاق (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 4، شماره: 3
72 تحلیل دقت دانه بندی رسوبات بستر با استفاده از پردازش تصاویر حاصل از دوربین های با قدرت تفکیک مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 5، شماره: 2
73 تحلیل رسوب‎نمود و حلقه های سنجه رسوب رگبار در حوزه آبخیز گلاز اشنویه، آذربایجان غربی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 21، شماره: 5
74 تحلیل کیفیت خاک بوم سازگان حوزه آبخیز شازند (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 8
75 تحلیل مفاهیم حاکم بر فرآیندهای فرسایش آبی، تولید و انتقال رسوب در حوزه های آبخیز (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 4، شماره: 12
76 تحلیل مقایسه ای اثر روش های محاسباتی مختلف برآورد عامل توپوگرافی بر میزان و توزیع مکانی هدررفت خاک در حوزه آبخیز شازند (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 14، شماره: 2
77 تحلیل مقایسه ای اثر شدت باران و شیب پلات های آزمایشگاهی بر مولفه های فرسایش ناشی از اثر قطره های باران (RIIE) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 46، شماره: 4
78 تحلیل مقایسه ای مفاهیم سلامت وپایداری حوزه آبخیز یادداشت فنی (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 5، شماره: 2
79 تحلیل منطقه ای برآورد رسوب معلق درحوضه اصفهان و سیرجان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 2، شماره: 3
80 تحلیل و ارزیابی تاثیرپذیری مولفه های رواناب از کاربرد سطوح مختلف پلی آکریل آمید (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 2، شماره: 2
81 تحلیل هم روندی تغییرات شاخص های فرسایندگی فورنیه اصلاح شده و بارش استاندارد شده در استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 10، شماره: 4
82 تخمین خطر فرسایش خاک با کاربست و ارزیابی صحرایی مدل ICONA در حوزه آبخیز ساحلی سورک، استان هرمزگان (دریافت مقاله) نشریه تخریب و احیاء اراضی طبیعی دوره: 2، شماره: 4
83 تخمین دبی روزانه با استفاده از مدل IHACRES در برخی از حوزه های آبخیز استان گلستان (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 4، شماره: 7
84 تخمین رسوب رگبار بر اساس متغیرهای بارش و روان آب در حوزه آبخیز آموزشی و پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 2
85 تعمیم نتایج کرت‎های آزمایشگاهی و صحرایی فرسایش تحت باران شبیه‎سازی شده (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 4، شماره: 12
86 تعیین اندازه مناسب کرت های برآورد روان آب و رسوب آبخیزهای کوچک در حوزه آبخیز سنگانه، استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 14، شماره: 52
87 تعیین زمان بارندگی پیشین موثر بر دبی خروجی حوزه آبخیز مرتعی تنگراه (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 3، شماره: 6
88 تعیین سهم منابع تولید رسوب از طریق مقایسه نتایج روش های تهیه نقشه سیمای فرسایش، انگشت نگاری و اندازه گیری میدانی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 5، شماره: 3
89 تعیین مشارکت زیرحوضه های آبخیز جاغرق در دبی اوج و حجم رواناب به منظور اولویت بندی در کنترل سیلاب (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 6، شماره: 12
90 تغییر ات تولید رواناب در هنگام بارندگی در اثر کاربرد پودری و محلول سطوح مختلف پلی آکریل آمید (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 46، شماره: 3
91 تغییرات دانه‎بندی رسوبات معلق رودخانه در اثر برداشت شن و ماسه (مطالعه موردی: رودخانه واز) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 4، شماره: 2
92 تغییرات زمانی و مکانی ارتباط غلظت رسوبات معلق با برخی آلاینده های رودخانه زاینده رود (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 8، شماره: 25
93 تغییرات زمانی و مکانی الگوی اتصال ساختاری رسوب در حوزه ی آبخیز تهم چای زنجان (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 3
94 تغییرات مکانی خطر فرسایش خاک در حوزه آبخیز بریموند استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 37، شماره: 3
95 تغییرات مکانی و زمانی توزیع اندازه ی ذرات رسوبات معلق رودخانه ی کجور (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 3، شماره: 8
96 تغییرپذیری اثرات متقابل برخی از صفات خاک بر زمان شروع رواناب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کجور) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 7، شماره: 13
97 تغییرپذیری ارتباط رسوب معلق و مقدار ماده آلی ذره ای در مقیاس های زمانی فصلی، ماهانه و رگبار (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 6، شماره: 1
98 تغییرپذیری خصوصیات باران شبیه سازی شده از تغییر دبی و فشار پمپ (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 10، شماره: 34
99 تغییرپذیری رابطه ی توان حمل جریان با دانه بندی بار معلق در رود کجور (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 5، شماره: 14
100 تغییرپذیری غلظت و توزیع اندازه موثر ذرات رسوب در مراحل ابتدایی و تکاملی تولید رواناب از شیب ها و شدت های مختلف بارندگی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 9، شماره: 2
101 تغییرپذیری مقدار و ویژگی های دانه بندی و ریخت سنجی رسوبات بستر رودخانه در اثر برداشتمعادن شن و ماسه (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 1
102 تغییرپذیری هیدروگراف واحد حوزه آبخیز کسیلیان در پایه های زمانی بارش موثر متفاوت (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 21، شماره: 4
103 توزیع اندازه ذرات پاشمان در طول فلوم آزمایشگاهی تحت تاثیر شیب ها و شدت های مختلف بارندگی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 47، شماره: 4
104 توزیع اندازه ذرات رسوب معلق در فواصل زمانی معین در رودخانه کجور (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 3، شماره: 2
105 توزیع های فراوانی بهینه عامل فرسایندگی باران در ایران (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
106 تولید رواناب در خاک های آلوده به نفت سفید و گازوییل (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 46، شماره: 1
107 تهیه معادلات سنجه رسوب در شاخه های بالا رونده و پایین رونده آبنگار با استفاده از مفهوم رگرسیون (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 1، شماره: 1
108 تهیه و تحلیل منحنی سنجه ی دبی حوزه ی آبخیز جنگلی آموزشی کجور در مقیاس های گوناگون زمانی (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 3، شماره: 9
109 حکمرانی وبرنامه ریزی حوضه رودخانه/آبخیز (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 6، شماره: 22
110 حلقه های سنجه رسوب رگبار در حوزه آبخیز چهل گزی سد قشلاق (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 6، شماره: 1
111 خصوصیات اندازه ذرات رسوبات معلق انتقالی در جریان پایه و سیلابی رودخانه (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 77
112 رفتارسنجی تولید رواناب در خاک های آلوده به گازوییل در اثر تلقیح ریزموجودات خاک زی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 54، شماره: 5
113 روند تغییرات شاخص تخریب زمین در حوزه آبخیز شازند، استان مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 9، شماره: 4
114 روند تغییرات هدررفت خاک و غلظت رسوب بر اثر کاربرد پلی آکریل آمید (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 2، شماره: 4
115 زیستایی آبخیز: مفهوم و ضرورت (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 11، شماره: 40
116 سلامت آبخیز (قسمت اول): مدل مفهومی پایایی، انعطاف پذیری و آسیب پذیری (RRV) (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 4، شماره: 14
117 سلامت آبخیز (قسمت دوم): مدل مفهومی فشار، وضعیت و پاسخ (PSR) (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 4، شماره: 15
118 سلامت آبخیز (قسمت سوم): مدل مفهومی بنیه، ساختار و انعطاف پذیری (VOR) (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 5، شماره: 16
119 شبیه سازی تغییرات درون رگباری ضریب روان آب با استفاده از مولفه های بارشی در حوزه ی آبخیز بار نیشابور (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 4، شماره: 10
120 شبیه سازی رسوب نمود با استفاده از آب نمود (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 8، شماره: 1
121 شناسایی موثرترین ویژگی های فیزیکی حوزه در ریخت سنجی رسوبات بستر (مطالعه موردی: رودخانه واز) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 4، شماره: 1
122 ضرورت تقویت تاب آوری بخش کشاورزی در حفاظت خاک وآب (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 10، شماره: 37
123 ضرورت عدالت محیط زیستی در آبخیزداری. (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 10، شماره: 37
124 طراحی، ساخت و ارزیابی یک نمونه بردار ساده و دقیق بار بستر رودخانه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 9، شماره: 2
125 طراحی، ساخت و واسنجی شبیه ساز باران قابل حمل برای مطالعات صحرایی روان آب و فرسایش خاک (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 10، شماره: 34
126 عدم قطعیت عامل فرسایش پذیری (K) برآوردی با استفاده از نموگراف USLE در خاک های آهکی شهرستان هشترود، شمال غربی ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 40، شماره: 1
127 کارآیی آبنمود واحد لحظه ای Clark در بازسازی آبنمود واحد سیل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 1، شماره: 2
128 کارایی روش های مختلف آنالیز آماری در تخمین مولفه های آب نمود واحد مصنوعی آبخیزهای شمال کشور (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 3، شماره: 5
129 کاربرد پلی آکریل آمید در مهار اثر چرخه انجماد- ذوب در خاک بر تولید رواناب و هدررفت خاک (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 10، شماره: 1
130 کاربرد ترکیبی پلی آکریل آمید و ورمی کمپوست بر مهار رواناب و فرسایش خاک (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 9، شماره: 1
131 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و مدل های همبستگی در برآورد تلفات خاک در پلات های مستقر در مناطق تخریب شده و نشده در حوزه آبخیز جنگلی آموزشی و پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 7، شماره: 21
132 کاربرد مقایسه‌ای روش‌های اسکنر نوری، شیارسنج، پارافین در اندازه‌گیری فرسایش شیاری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 12، شماره: 1
133 کاربست ترکیبی رویکردهای فشار-حالت-پاسخ و برنامه ریزی راهبردی در مدیریت جامع و مشکل محور حوزه آبخیز میخ ساز در غرب مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 11، شماره: 3
134 کاربست رویکرد مشارکتی در شناسایی زیرآبخیزهای بحرانی از نظر پتانسیل تولید سیلاب در آبخیز چشمه کیله، استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک دوره: 3، شماره: 3
135 کاربست مفهوم تاب آوری در تحلیل امنیت منابع پایه حوزه آبخیز شازند، استان مرکزی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 13، شماره: 25
136 کاهش رواناب سطحی خاک‌های متأثر از چرخه انجماد-ذوب با استفاده از سیانوباکتری‌های خاک‌زی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 3
137 کاهش هدررفت خاک و آب از طریق تحریک باکتری های خاک زی در مقیاس کرت های کوچک آزمایشگاهی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
138 کنش پذیری فرسایش آبی از برخی مولفه های اقلیمی (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 9، شماره: 34
139 مدل سازی بارش، روان آب و رسوب (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 4، شماره: 11
140 مدل سازی تولید روان آب حوزه های آبخیز استان کردستان با استفاده از متغیرهای فیزیوگرافی و اقلیمی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
141 مدل سازی رسوب نگار واحد لحظه ای (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 7، شماره: 4
142 مدیریت جامع و مشکل محور حوزه آبخیز با استفاده از چارچوب برنامه ریزی راهبردی (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 15، شماره: 52
143 مدیریت زیستی فرسایش خاک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گاوشان، استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 35، شماره: 4
144 مدیریت سازگار آبخیز (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 8، شماره: 29
145 مروری بر افزودنی های مورداستفاده در حفاظت خاک وآب در ایران (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 29، شماره: 1
146 مروری بر عملکرد ریزموجودات خاک زی بر مولفههای هدررفت خاک و آب (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 9، شماره: 35
147 مروری بر کابرد پسماند آلی نیشکر در مدیریت منابع خاک و آب (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 2، شماره: 6
148 مروری بر کاربرد علم توزیع اندازه ذرات رسوبی در مقیاس های مکانی و زمانی (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 5، شماره: 17
149 مشارکت منابع رسوبی حوضه ای و آبراهه ای در تامین بار رسوب معلق رگبار در آبخیز گلازچای (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 10، شماره: 35
150 معرفی روش ارزیابی بصری کیفیت خاک (VSA) (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 4، شماره: 13
151 معرفی و کاربرد تئوری بازی در مدیریت مشارکتی حوزه های آبخیز (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 6، شماره: 20
152 معرفی و کاربرد مفاهیم مدیریت سازگار و رویکرد بیلان صفر در کاهش تخریب زمین (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 2، شماره: 7
153 مفهوم سازی و ارزیابی سلامت آبخیز آسیاب رود شهرستان چالوس (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 14، شماره: 27
154 مفهوم و ضرورت برگشت پذیری آبخیز (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 10، شماره: 39
155 مفهوم و نقش اتصال ساختاری و عملکردی در مدیریت رسوب حوز ههای آبخیز (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 3، شماره: 8
156 مقایسه تغییرات درون و میان رگباری رواناب و رسوب در پلات های مستقر در کاربری های مرتع و جنگل احیا شده (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 7، شماره: 2
157 مقایسه تولید رسوب در دو جهت شمالی و جنوبی با استفاده از کرت کوچک (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 4، شماره: 3
158 مقایسه تولید رواناب سطحی، هدررفت خاک و عناصر غذایی در آبخیزهای نمونه و شاهدکاخک، استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 3
159 مقایسه تولید رواناب و رسوب در دو کاربری مرتع و دیم (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 18، شماره: 2
160 مقایسه روش های FAO، USDA و FRWMO در تهیه نقشه قابلیت اراضی حوزه آبخیز گلازچای اشنویه (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 9، شماره: 4
161 مقایسه مقادیر نفوذپذیری، روان آب و پستی و بلندی خرد درپلات های کوچک مستقر در دو تیمار مرتعی چرای آزاد و قرق کوتاه مدت (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 24، شماره: 6
162 مهارپذیری تولید رواناب و هدررفت خاک با استفاده از پسماندهای مختلف گوگردی در خاک مارنی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 54، شماره: 2
163 نظری بر سابقه و کاربرد افزودنی های خاک در مدیریت منابع خاک و آب (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 1، شماره: 2
164 نقش اقدامات زیستی بر فرآیند فرسایش خاک با استفاده از مدل InVEST در حوزه آبخیز شارقنج، خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 13، شماره: 2
165 نقش خاکپوش سطحی زغال زیستی حاصل از پسماند کارخانه های لبنی بر نفوذ و رواناب در کرت های کوچک آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 48، شماره: 4
166 نقش خصوصیات باران بر دقت تخمین رواناب مدل SCS (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 1، شماره: 2
167 نقش ریزموجودات خاک زی در مهار رواناب و هدررفت خاک (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 2، شماره: 5
168 نقش شیب شکن بر تغییر عمق و سطح سیلاب در بخشی از رودخانه کن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 3، شماره: 1
169 نقش غنی سازی پوسته زیستی خاک از طریق تلقیح و تحریک باکتری ها در افزایش نیتروژن خاک حساس به فرسایش (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 2
170 نموگرافی جدید برای برآورد عامل فرسایش پذیری (K) در بخشی از خاک های نواحی نیمه خشک در شمال غربی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 49
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تلقیح سیانوباکتری ها بر زمان شروع رواناب طی رگبار طبیعی در کرتهای آزمایشی کوچک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
2 اثر رگبارهای متوالی بر هدررفت خاک ناشی از فرسایش شیاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
3 اثر کاربرد زغال زیستی تولید شده از ضایعات نیشکر بر کاهش رواناب از پلات های آزمایشگاهی بزرگ (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
4 اثر ویژگیهای خاک بر رواناب در خاکهای آهکی ناحیه نیمه خشک شمال غربی ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
5 اثربخشی دانش بومی در مدیریت پایدار حفاظت خاک و آب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
6 اثرچرخه انجماد - ذوب برضریب روان آب (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
7 ارایه یک چهارچوب شاخص-محور برای ارزیابی جامع سلامت و پایداری آبخیزها با تاکید بر آینده پژوهی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
8 ارتباط بین پارامترهای شیمیایی کیفیت و دبی آب در رودخانه هراز (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
9 ارتباط بین فرسایش خاک و وسعت کاربری اراضی کشاورزی در حوزه آبخیز شازند، استان مرکزی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
10 ارتباط تولید رسوب سالانه با شاخص فورنیه در حوزه آبخیز مندریجان سد زاینده رود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
11 ارزیابی اجمالی پایداری حوزه آبخیز با استفاده از تغییرات زمانی و مکانی پوشش گیاهی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
12 ارزیابی پایداری سلامت حوزه ی آبخیزبا استفاده ازروش تفکیک رسوبات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
13 ارزیابی توانایی مدل جهانی فرسایش خاک اصلاح شده EUSLE در تخمین رسوب رگبارها (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
14 ارزیابی روند تخریب زمین مبتنی برسندروم های تخریب (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
15 ارزیابی سلامت حوزهآبخیز آسیاب رود با مدل مفهومی فشار-حالت-پاسخ (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
16 ارزیابی عملکرد مدل AWBM در شبیه سازی فرآیند بارش - رواناب در حوزه های فاقد آمار (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
17 ارزیابی کارایی منحنی سنجه رسوب در حوزه آبخیز معرّف خامسان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
18 ارزیابی کیفی ارتباط بین حضور و مساحت فرسایش خاک با کاربری اراضی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
19 ارزیابی منحنیهای سنجه ماهانه در برآورد رسوب معلق حوزه آبخیز زاینده رود (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
20 استفاده از روش های پردازش تصویر برای جداسازی رسوبات بست رودخانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس داده کاوی ایران
21 افزایش دقت تخمین مدل SCS از طریق جایگزینی مقدار کل بارش با بارش در زمان تمرکز حوزه آبخیز خانمیرزا و کسیلیان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
22 امکان سنجی برآورد رسوب رگبارها با استفاده از مدل AOF (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
23 اهمیت و کاربرد علم توزیع اندازه ذرات رسوب در محیط های طبیعی (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
24 Runoff and Suspended Sediment load from main Tributaries into the Zarivar Lake (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
25 برآورد عامل فرسایشپذیری بر اساس مدل RUSLE در بخشی از خاکهای آهکی شمالغرب ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
26 بررسی آستانه توپوگرافی وقوع فرسایش آبکندی در شهرستان دره شهر استان ایلام (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
27 بررسی اثر مدیریت کاربری اراضی بر تولید رواناب و سیل خیزی در سطح حوزه آبخیز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
28 بررسی اجمالی توانمندی و پایداری حوزه آبخیز دامنه شمالی البرز (دریافت مقاله) همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر
29 بررسی الگوی تغییرات مکانی رسوب معلق سه ایستگاه حوزه آبخیززاینده رود درفصل بهار (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
30 بررسی امکان بکارگیری مدل GIUH در شبیه سازی عکس العمل هیدرولوژیکی حوزه آبخیز خانمیرزاد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
31 بررسی اهمیت مدیریت کاربری سرزمین بر تولید رواناب و سیل خیزی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
32 بررسی تاثیر ویژگیهای فیزیکی – شیمیائی و نفوذپذیری خاک بر گسترش فرسایش تونلی در شهرستان لامرد، جنوب استان فارس (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
33 بررسی تغییرات بینسالی درازمد ت ضریب روانآب در حوزه آبخیز بار نیشابور (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
34 بررسی تغییرات درون رگباری رسوبات معلق و فلزات سنگین آهن، روی و کروم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
35 بررسی تغییرات رواناب در واحدهای کاری حوزه آبخیزگنبد در استان همدان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
36 بررسی تغییرات رواناب و رسوب در دو شیب مختلف در حوزه آبخیز جنگلی کجور (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
37 بررسی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز شهرچای اورمیه) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
38 بررسی عوامل موثر بر عدم مشارکت بهرهبرداران در عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز تیرگان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
39 بررسی کارایی برخی از روش های برآورد فرسایندگی باران در حوزه آبخیز چهل- گزی سد قشلاق (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
40 بررسی نقش برداشت شن و ماسه بر افزایش توان حمل رسوب رودخانه (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
41 بررسی و تحلیل روند دبی، بارش، دما و تبخیر )مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
42 بررسی ویژگیهای خاک در سه منطقه دارای فرسایش تونلی در جنوب و شرق استان فارس (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
43 بررسی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی موثر بر پایداری خاکدانه در خاکهای آهکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
44 بهبود محتوای کربن و نیتروژن و پایداری خاک تحت چرخه انجماد- ذوب با تلقیح سیانوباکتری (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
45 پایش تغییرات کاربری اراضی در زیر حوضههای استان کردستان با استفاده ازGIS (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
46 پتانسیل افزودنی نانوالیاف در کاهش زمان شروع رواناب در کرت های آزمایشی کوچک (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
47 تاثیر برداشت شن و ماسه بر میزان انتقال بار معلق و بستر در رودخانهی کجور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
48 تاثیر تلقیح باکتریهای خاکزی بر کاهش رواناب سطحی خاک متاثر از فرآیند یک چرخه انجماد-ذوب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
49 تاثیر روستا به عنوان یک آلاینده نقطه ای در آورد مواد مغذی (روستای دره تفی دریاچه سریوار) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران با محوریت محیط زیست
50 تاثیر روش و الگوریتم های مختلف در برآورد عامل توپوگرافی فرسایش خاک (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
51 تاثیر سد لار بر سیلاب های حوزه آبخیز هراز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
52 تاثیر سطح تردد و کوبیدگی بر میزان هدررفت خاک مسیر های چوبکشی در جنگل های بهره برداری شده (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
53 تاثیرپذیری تولید رواناب از افزودنی مولکولارسیو ضایعاتی پالایشگاه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
54 تاثیرپذیری زمان رواناب از افزودنی نرمه حاصل از کارتن های کنگره ای کهنه (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
55 تاثیرپذیری مولفه های رواناب از کاربرد سطحی نانوسیلیکا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت «پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­‌های آبخیز»
56 تأثیرپذیری تولید رواناب از کاربرد پلیآکریلآمید محلول در دو شدت و دوام بارندگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
57 تجارب مدل سازی سیل ناشی از شکست سدهای خاکی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
58 تجزیه و تحلیل تغییرات ماهانه دبی در حوزه آبخیز شهری خرمآباد (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
59 تحلیل آستانه شروع روانآب دو تیمار مرتعی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
60 تحلیل آماری وضعیت سیل در بخشی از حوزه آبخیز سد کرج (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
61 تحلیل ارتباط پراکنش کاری اراضی با خصوصیات آبنمود رگبار درحوزه آبخیز گلاز اشنویه آذربایجان غربی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
62 تحلیل ارتباط فرسایش با پدیده آبگریزی خاک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
63 تحلیل ایجاد شیار با تزریق رواناب اضافی در کرت آزمایشگاهی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
64 تحلیل پدیده پسماند در منحنی سنجه دبی در سیلابهای مشاهداتی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
65 تحلیل پدیده سیلاب درمناطق کوهستانی (دریافت مقاله) سمینار کاهش اثرات و پیشگیری از سیل
66 تحلیل تخریب زمین بوم سازگان مرتعی حوزه آبخیز شازند با استفاده ازخصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
67 تحلیل تغییرات کاربری اراضی شهرستان ارومیه با استفاده از LCM (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
68 تحلیل رسوبنگارهای حوزه آبخیز جنگلی کجور (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
69 تحلیل روند بارش سالانه حوزه آبخیز شهرستان اورمیه (شهرچای) با استفاده از آزمون ناپارامتری من-کندال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
70 تحلیل روند بارش و دبی با دو روش لیو و من کندال در حوزه آبخیز قزاقلی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
71 تحلیل روند بارش و دبی ماهانه، فصلی و سالانه در حوزه آبخیز کارده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
72 تحلیل مروری مفاهیم و روش های ارزیابی سلامت و پایداری آبخیزها (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
73 تحلیل مقایسه ای آلودگی نگار فلزات سنگین در حوزه آبخیز شهری و طبیعی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
74 تحلیل مقایسه ای تغییرپذیری شاخص های ارزیابی سلامت فشار، حالت و پاسخ در حوزه آبخیز شازند (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
75 تخمین توزیع قطری قطرات باران با استفاده از روش لکهای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
76 تخمین مقایسه ای هدررفت خاک ناشی از فرسایش شیاری با استفاده از دو روش ریخت سنجی و برجای گذاری و توزین رسوب (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
77 تعیین الگوی توزیع زمانی بارش شش ساعته حوزه آبخیز امامه و انتخاب بهترین روش معمول جهت پیشبینی این الگو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
78 تعیین الگوی توزیع زمانی ضریب رواناب بارشهای با تداوم یک ساعت با استفاده ازروش پیلگریم در حوضه آبخیز امامه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
79 تعیین بهترین معادله نفوذ بارش در سطح حوزه آبخیز امامه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
80 تعیین حساسیت خاکها به فرسایش آبی در نواحی نیمهخشک شمالغربی ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
81 تعیین خطای برآورد عامل فرسایش پذیری USLE در خاکهای نواحی نیمه خشک ایران (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
82 تعیین دورههای هیدرولوژیکی حوزه آبخیز کوشکآباد خراسان رضوی با استفاده ازسامانه اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر
83 تعیین عامل فرسایشپذیری معادله جهانی فرسایش خاک در خاکهای آهکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
84 تغییر پذیری زمانی مشارکت مکانی تولید رواناب در حوزه های آبخیز شاهد و نمونه گنبد، استان همدان (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
85 تغییر گستره انواع مهم فرسایش خاک در بخشی از حوزه آبخیز سد زاینده رود (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
86 تغییرات رسوب معلق روزانه در رودخانه کجور (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
87 تغییرات زمانی روانآب و رسوب در تیمار مرتع طی تابستان و پاییز 1388 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
88 تغییرات فصلی کیفیت آب سطحی حدواسط تونلهای اول و دوم کوهرنگ و ایستگاه قلعه شاهرخ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
89 تغییرات ماهانه دبی در حوزه آبخیز جنگلی کجور (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
90 تغییرات مکانی دانهبندی رسوبات معلق در یک بازه از رودخانه کجور (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
91 تغییرپذیری توزیعهای برازشی بر دادههای بارش ایستگاه سینوپتیک سنندج در مقیاسهای مختلف زمانی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
92 تغییرپذیری تولید رواناب در پلاتهای کوچک مستقر در تیمارهای مرتعی قرق کوتاه مدت و چرا طی فصل تابستان 1387 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
93 تغییرپذیری حساسیت به تخریب زمین و روند آن برمبنای شاخص های تاب آوری و حساسیت زمین (مطالعه موردی: جنوب غرب استان مرکزی) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
94 تغییرپذیری دبی و غلظت رسوب طی پاییز 1387 در حوزه آبخیز جنگلی کجور (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
95 تغییرپذیری زمانی ضریب روانآب در مراتع ییلاقی کدیر (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
96 تغییرپذیری مدلهای ماهانه بارش-روانآب در حوزه آبخیز تنگراه در استان گلستان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
97 تلفیق مدلهای HEC-HMS و HEC-RAS در GIS به منظور شبیه سازی سیلاب (مطالعه موردی: حوزه جاغرق) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی مسیلها (کالها)
98 تلقیح سیانوباکترها در مقیاس صحرایی برای مهار رواناب (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
99 تهیه مدل توزیع مکانی تولید رواناب در حوزه های آبخیز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب
100 تهیه نوموگراف برآورد حجم رسوبات در سدهای اصلاحی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
101 جایگاه سامانه سطوح ابگیر در مدیریت آبخیز (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
102 حساسیت پذیری تخریب زمین در حوزه آبخیز شازند استان مرکزی به عوامل جمعیتی و مدیریتی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
103 دانه بندی رسوبات معلق در طی یک رگبار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
104 دبی مؤثر انتقال رسوبات معلّق در حوزه آبخیز جنگلی کجور (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
105 دستاوردهای پروژه انتخاب آبخیزهای نمونه‎ در مناطق همگن کشور (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
106 رد یابی میزان پلی آکریل آمید خروجی مورد استفاده در مهار فرسایش از پلات های کوچک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
107 ساده ترین راه برآورد عامل فرسایش پذیری خاک متناسب با خاک های آهکی ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
108 ساز و کار و عملکرد سیانوباکترها در حفاظت زیستیخاک و آب (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
109 شبیه سازی سیل در دو حوزه آبخیز شهری تهران (دریافت مقاله) همایش آبخیزداری شهری
110 ضرورت استفاده ازپلیمرها درمدیریت منابع آب و خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
111 ضرورت کاربرد شاخصها و معیارهای مختلف در گزینش مدل بهینۀ سنجۀ رسوب (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
112 ضرورت کاربست اکولوژی زیست مهندسی در مدیریت جامع حوزه آبخیز (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
113 ضرورت کاربست رویکرد پیوند آب - غذا - انرژی در مدیریت جامع حوزه آبخیز (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
114 ظرفیت سازی افزایش تاب آوری در مقابل سیلاب (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
115 عملکرد روش حد وسط دسته ها در بهبود روابط ماهانه سنجه رسوب (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
116 فرمول بندی فرسایش خاک به منظور کاربری بهینه اراضی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
117 قابلیت مفهوم رگرسیون در شبیه سازی رسوبنگار (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
118 کارایی ضایعات بهره برداری جنگل در کاهش فرسایش خاک مسیرهای چوبکشی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
119 کاربرد MUSLT در برآورد رسوب ناشی از رگبارهای منفرد (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
120 کاربرد پدیده های هیدرولوژیک در پدافندهای غیرعامل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم
121 کاربرد تحلیل اثر رگبارهای متوالی در مدیریت آب در کرت های واجد فرسایش شیاری (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
122 کاربرد تخریب زمین بی اثر LDN در مدیریت منابع آب و خاک (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
123 کاربرد روش کیفی و کمی MPSIACدر برآورد فرسایش و رسوب جهت اولویت بندی عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز سد کرج (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
124 کاربرد روش های تصمیمگیری گرودار محور در مدیریت امن سیلاب (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
125 کاربرد مدل فرسایش دامنه ای (HEM) در تخمین فرسایش ناشی از کرتهای آزمایشی شخم خورده (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
126 کاربرد منطق فازی در اولویت بندی عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیزشهرستانک کرج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت منابع آب
127 کاربرد نرم افزار SedInConnect در ارزیابی اتصال ساختاری رسوب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز معرف خامسان) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
128 کاربرد و ارزیابی مدل HEM در تخمین فرسایش مراتع تالش (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
129 کاربرد هم بست آب- انرژی- غذا در مدیریت منابع آب (دریافت مقاله) همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
130 کاربرد هیدرولوژی نظامی در پدآفندهای غیرعاملی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
131 کاربست پهنه بندی و تحلیل سلامت در شناسایی مشکلات حوزه آبخیز میخ ساز در غرب مازندران (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
132 کاربست پیوند آب-غذا-انرژی در مدیریت منابع آب کشاورزی در حوزه آبخیز شازند (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
133 کاربست چارچوب سلامت آبخیز در ارزیابی عملکرد اقدامات آبخیزداری (مطالعه موردی حوزه آبخیز میخ ساز در غرب استان مازندران) (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
134 کاربست مدل IntEro در ارزیابی فرسایش خاک حوزه آبخیز شازند، استان مرکزی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
135 کاربست مدیریت سازگار در آسیب شناسی مهار سیلاب در استان گلستان (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
136 کاربست مفهوم تاب آوری در تحلیل امنیت منابع پایه حوزه آبخیز شازند، استان مرکزی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
137 کاهش تخریب اراضی در محدوده اکتشاف معدن با استفاده از روش GeoBotany (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
138 کشاورزی حفاظتی: رویکردی نوین در امنیت منابع خاک و آب (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
139 گستره مکانی و زمانی استفاده از ریزموجودات خاک زی در مدیریت منابع آب و خاک (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
140 ماتریس بهینه لایه های اطلاعاتی در انتخاب آبخیز نمونه در بزرگ آبخیز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
141 مؤثرترین پایه زمانی شد ت باران در تبیین رسوب رگبار (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
142 محور مقاله: فرسایش آبی، سیلاب و حفاظت خاک و آب- بررسی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی رسوبات حوزه آبخیز رزین (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
143 مد لسازی غلظت با دانه بندی رسوبات معلق (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
144 مدل سازی تغییرات مکانی رواناب در بخشی از خاک های آهکی در شمال غربی ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
145 مدل سازی نسبت تحویل رسوب در خاک های آهکی نواحی نیمه خشک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
146 مدلسازی رفتار هیدرومتئولوژی حوزه ی آبخیز آق قلا (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
147 مدلسازی ضریب زبری مانینگ در بازهای از رودخانه کارده (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
148 مدلهای ریاضی و کامپیوتری براورد فرسایش و رسوب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرسایش و رسوب
149 مدیریت بهینه منابع آب و خاک با استفاده از تکنیکهای برنامهریزی ریاضی و مدلهای کامپیوتری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
150 مدیریت سازگار آبخیز مبتنی بر ارزیابی سلامت و پایداری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت «پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­‌های آبخیز»
151 مروری بر تجربه های پروژه Grain for Green در مدیریت فرسایش خاکs (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
152 معرفی دو روش برای تهیه معادلات سنجه رسوب در شاخه های صعودی و نزولی هیدروگراف (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت اراضی - فرسایش خاک و توسعه پایدار
153 معرفی رویکرد مهار رواناب و هدررفت خاک با استفاده از پسماند گوگردی پالایشگاهی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
154 مغذی شدن آب ها در اثر حمل عناصر غذایی خاک (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
155 مقاسه تحلیلی فرسایندگی و توان حمل فرسایش بادی و آبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرسایش بادی
156 مقایسه برخی خصوصیات خاک در دو موقعیت بالا و پایین دامنه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
157 مقایسه تأثیر برخی روشهای تعیین سرعت متوسط آب در دقت برآورد دبی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
158 مقایسه تغییرات ماهانه نفوذ و وزن مخصوص ظاهری خاک در جنگل احیا شده (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
159 مقایسه توانایی خاک کاربری های مرتع و دیم زار درتولید رواناب و رسوب در دو فصل بهار و تابستان مطالعه موردی حوزه آبخیز شهر کهنهقوچان (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
160 مقایسه توانایی خاک کاربریهای مرتع و دیمزار در تولید رواناب و رسوب در دوفصل تابستان و پاییز (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
161 مقایسه توزیع عمقی رطوبت خاک در طول آبکند (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
162 مقایسه تولید رسوب و رواناب در کاربری کشاورزی رها شده و مرتع فقیر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
163 مقایسه چند شیوه برآورد فرسایش و رسوب در حوزه اوزون دره (دریافت مقاله) سمینار ملی بررسی سیاستها و روشهای بهره وری بهینه از اراضی
164 مقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در دوکاربری مرتع و دیم مطالعه موردی حوزه آبخیز شهر کهنه قوچان (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
165 مقایسه روشهای برآورد نسبت تحویل رسوب متوسط با روش مستقیم در حوزه آبخیز چهلگزی سد قشلاق (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
166 مقایسه عملکرد روشهای تعیین سرعت نفوذ بارش در کلاسهای مختلف خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
167 مقایسه کارآیی و واسنجی مدلهای MUSLE-E و MUSLE-S در تخمین رسوب رگبار (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
168 مقایسه کاربری دیمزار و مرتع فقیر در تولید رواناب و رسوب در فصل زمستان (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
169 مقایسه میزان تولید روانآب و فرسایش خاک در تیمارهای جنگلی بکر و تخریب-شده (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
170 مقایسه نقشه های هم فرسایندگی سالانه مبتنی بر شاخص فورنیه اصلاح شده و ویشامیر و اسمیت در ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
171 مقیاس اقتصادی بهینه برای شبیه سازی مولفه های آب نمود در حوزه آبخیز گلازچای اشنویه، آذربایجان غربی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
172 مکانیابی زیرحوزههای موثر بر دبی اوج و حجم سیل بهاره با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کوشکآباد خراسان رضوی) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
173 موجودیت و نیمرخ عمقی سزیم-137 در خاک مرجع در جنوب استان کردستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
174 مهار تولید رواناب در خاک های آلوده به مواد نفتی با استفاده از تلقیح ریزموجودات خاک زی (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
175 مهمترین عوامل هیدرولیکی کنترل کننده مورفومتری رسوب بستر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
176 نظری بر اصول برنامه ریزی، طراحی و پایش سیستمهای استحصال آب و تجارت برخی از کشورها (دریافت مقاله) سومین همایش آبخوانداری
177 نقش آتشسوزی مرتع بر تغییرپذیری روانآب و رسوب نقش آتشسوزی مرتع برتغییرپذیری روانآب و رسوب (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
178 نقش افزودنی های خاک برمقدار روان آب (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
179 نقش اقدامات اصلاحی مرتع در حفاظت آب، خاک و پوشش گیاهی مراتع اسالم (دریافت مقاله) همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر
180 نقش بارش در رخداد سیل 1398 حوزه آبخیز گرگان رود (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
181 نقش برداشت معدن شن و ماسه در تغییر محتوی فلزات سنگین همراه رسوبات معلق در رودخانه کجور (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
182 نقش عوامل هیدرولوژی در ارزیابی سلامت آبخیز حوزه آبخیز پیشکوه در استان یزد (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
183 نقش نفوذپذیری خاک در فرسایش تونلی در جنوب استان فارس (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
184 نقش هم عملکردی اندازه های سلولی مقیاس های مختلف نقشه توپوگرافی بر تحلیل برآورد زمان تمرکز در حوزه آبخیز گلازچای اشنویه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
185 نموگرافی جدید برای برآورد عامل فرسایش پذیری (K) در خاک های نواحی نیمه خشک ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
186 واسنجی رابطه Keulegan برای برآورد ضریب زبری مانینگ در رودخانه کارده (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
187 واسنجی مدل SCS در حوزه های آبخیز درجزین و خانمیرزا (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
188 هم روندی تغییرات غلظت رسوب معلق با پوشش گیاهی، بارش و دبی در حوزه آبخیز پنجاب، استان مازندران (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی