دکتر جاوید صدرائی

دکتر جاوید صدرائی دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر جاوید صدرائی

Dr. Javid Sadraei

دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات سیتوتوکسیک داروی ۵-فلورواوراسیل بر پروماستیگوتهای لیشمانیا ماژور والقائ آپوپتوز در انگل (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 21، شماره: 7
2 ارزیابی اثر پپتید کایمریک سکروپین-ملیتین (CM۱۱) بر روی تروفوزوئیت ژیاردیا لامبلیا در شرایط برون تنی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 29، شماره: 177
3 اولین گزارش از کوتاه ترین زنجیره پروتئینی سیستئین پروتئاز B در کمپلکس لیشمانیا دنووانی و تفسیرهای بیوانفورماتیکی در ارتباط با این موتاسیون (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 12، شماره: 2
4 Comparison of the Effect of Metronidazole, Tinidazole, Mango and Blueberry Extracts on Trichomonas vaginalis in Vitro (دریافت مقاله) فصلنامه عفونت، اپیدمیولوژی و پزشکی دوره: 2، شماره: 3
5 Electrochemiluminesence Epidemiologic Detection of Toxoplasma gondii Infection in Pregnant Women With Direct and Indirect Diagnostic Techniques (ELISA Avidity Plus Biochemical Assay) (دریافت مقاله) مجله اپیدمیولوژی و نظام سلامت دوره: 5، شماره: 1
6 Fever of Unknown Origin with Final Diagnosis of Imported Malaria: A Case Study (دریافت مقاله) مجله پزشکی سفر و بهداشت جهانی دوره: 1، شماره: 2
7 Infection Rate and Clinical Symptoms of Trichomoniasis among Women Referring to the Hospital in Mahshahr City in Khuzestan Province, Southwest of Iran (دریافت مقاله) فصلنامه عفونت، اپیدمیولوژی و پزشکی دوره: 8، شماره: 1
8 بررسی اثر عصاره آبی و الکلی گیاه مورد (Myrtus communis L.) بر روی تاکی زوئیت های توکسوپلاسما گوندی در شرایط برون تنی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 35، شماره: 2
9 بررسی ژنوتیپ های ژیاردیا دئودنالیس در بیماران بدون علامت با استفاده از ژن بتاژیاردین (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 27، شماره: 150
10 بررسی مقایسه ای عصاره آبی و الکلی پنیرک و خارخاسک با مترونیدازول بر دو ساب تایپ تریکوموناس واژینالیس در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 26، شماره: 4
11 بررسی میزان آلودگی رت های وحشی شهر تهران به باکتری های انتروباکتریاسه مقاوم به آنتی بیوتیک در سال ۱۳۸۸ (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 20، شماره: 78
12 بررسی میزان شیوع عفونت کریپتوسپوریدیایی در گاوداری های شهرستان شهریار، استان تهران و اهمیت بهداشتی آن در انسان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 22، شماره: 4
13 تاثیر آلویه امودین بر رشد و القای آپوپتوز در پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 17، شماره: 5
14 شناسایی مولکولی ایزوله های زیونوز انتروسایتوزون بینیوسی در ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 16، شماره: 1
15 فراوانی آنتی بادی ضد نیوسپورا کانینو مدر نمونه های شیر تعدادی از گاوداری های شهرستان شهریار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 30، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Detection of Toxoplasma gondii in stray Cats (Felis catus) of Tehran using GRA6 gene (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام
2 In Vitro evaluation of susceptibility of Trichomonas vaginalisisolates to MetronidazoleI in Alborz province (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
3 بررسی و مقایسه اثر دو داروی آنتی کوکسیدیال موننسین ،تولترازوریل و مخلوط آن ها بر روی تک یاخته کریپتوسپوریدیوم پاروم جدا شده از گاو در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی