دکتر مسعود ترابی آزاد

دکتر مسعود ترابی آزاد استاد

دکتر مسعود ترابی آزاد

Dr. masoud Torabi azad

استاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Hydrodynamic Model of Tidal Current in the Strait of Hormuz (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی سواحل، فراسواحل و محیط زیست دوره: 6، شماره: 1
2 A Hydrodynamic Model of Tidal Current in the Strait of Hormuz (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی سواحل، فراسواحل و محیط زیست دوره: 5، شماره: 1
3 ارزیابی عوامل موثر جهت مدیریت بحران در سوانح مربوط به حمل ونقل دریایی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مدیریت علوم دریایی دوره: 2، شماره: 2
4 Dispersion Simulation of Cesium ۱۳۷ Released from a Hypothetical Accident at the Bushehr Nuclear Power Plant in Persian Gulf (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی سواحل، فراسواحل و محیط زیست دوره: 2، شماره: 3
5 Identification and Mapping of Environmentally Sensitive Areas of the Coastal Strip of Guilan Province (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 9، شماره: 1
6 Investigation and comparison of the physical models performance of energy extraction from salinity gradient (PRO and RED) in Arvand river estuary (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی سواحل، فراسواحل و محیط زیست دوره: 6، شماره: 5
7 Startup time improvement of combined cycle power plants based on ‎stream splitting concept for heat recovery steam generators ‎ (دریافت مقاله) مجله پردازش گاز دوره: 5، شماره: 2
8 Techno-Economic and Environmental Evaluation of Expansion Turbines for Gas Field Improvement (Case study) (دریافت مقاله) مجله پردازش گاز دوره: 9، شماره: 1
9 Techno-Economic and Exergetic Analysis and Optimization of Integrated MED- RO Desalination System in the Genaveh Combined Cycle Power Plant (دریافت مقاله) مجله پردازش گاز دوره: 10، شماره: 1
10 بررسی آبشستگی در پایه های با مقاطع مربعی و مستطیلی اسکله های عمود بر دهانه ورودی بندرگاه (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 3، شماره: 1
11 بررسی اثرات افزایش دمای ناشی از تغییر اقلیم جهانی بر میانگین سطح تراز آب(MSL)در سواحل شمالی خلیج فارس(سواحل استان هرمزگان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 18، شماره: 3
12 بررسی پایداری و محاسبه میزان آسیب موج شکن بندر نوشهر با استفاده از پارامترهای محیطی و سازه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 18، شماره: 70
13 بررسی تاثیر عوامل جوی در ارتفاع سطح آب در سواحل شرقی استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 15، شماره: 58
14 بررسی تجربی اثر موج بر فرسایش ساحلی، مطالعه موردی: بندر شهید بهشتی چابهار (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 8، شماره: 2
15 بررسی تغییرات فصلی دامنه مولفه های جزرومدی درسواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه هیدروفیزیک دوره: 2، شماره: 2
16 بررسی روند تغییرات توپوگرافی دینامیکی تراز آب دریای خزر و اثر آن بر روی تغییرات خط ساحلی ایران با استفاده از داده های ارتفاع سنجی ماهواره ای (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 29، شماره: 115
17 بررسی مقاومت بدنه شناورها در دریای آرام (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 5، شماره: 3
18 بررسی و تحلیل الگوی شکست امواج در سواحل بوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 14، شماره: 4
19 بودجه گرمایی دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 16، شماره: 2
20 پیش بینی دمای سطحی آب با استفاده از آنالیز فوریه دردریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 14، شماره: 4
21 پیش بینی مدلهای عددی از حرکت لکه نفتی در خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 8، شماره: 4
22 تاثیر غشانانوساختار بر عملکرد مدل های فیزیکی استحصال انرژی از گرادیان شوری در رودخانه اروند (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 25، شماره: 1
23 تاثیر میدان مغناطیسی بر خواص فیزیکی آب و کاربرد آن در صنعت، کشاورزی و مدیریت منابع آب (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 19، شماره: 4
24 تحلیل امواج سواحل مکران با استفاده از پارامترهای بدون بعد تیزی و سن موج (دریافت مقاله) دوفصلنامه هیدروفیزیک دوره: 9، شماره: 1
25 تحلیل و بررسی مولفه های کشندی در خورهای بندر امام خمینی بوسیله نرم افزار T_Tide (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 17، شماره: 66
26 تخمین نیروی پسا و مقاومت اصطکاکی یک کشتی با استفاده از مدلسازی عددی و نتایج ارزیابی آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه هیدروفیزیک دوره: 3، شماره: 2
27 تعیین ضریب جذب نور مرئی در آبهای جنوبی دریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه پایداری توسعه و محیط زیست دوره: 1، شماره: 4
28 چالش ها و موانع سرمایه گذاری خارجی در جهت توسعه رویکرد حمل و نقل دریایی در استان های ساحلی جنوبی ایران با استفاده از یک مدل آماری (دریافت مقاله) فصلنامه علمی علوم و فنون آبخاکی دوره: 2، شماره: 1
29 چرخابه ها (Eddies) در خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 3، شماره: 3
30 رتبه بندی نوار ساحلی استان گیلان از نظر حساسیت به ریزش های نفتی با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره مکانی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 13، شماره: 3
31 شبیه ساز دینامیکی انتشار صوت زیر آب در تنگه هرمز (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 5، شماره: 9
32 شبیه سازی تاثیر تغییرات سطح آب ناشی از جریان های دریایی بر رسوب گذاری در سواحل بندر انزلی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی علوم و فنون آبخاکی دوره: 4، شماره: 1
33 شبیه سازی جبهه ترموهالاینی جریان خروجی خلیج فارس در دریای عمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه هیدروفیزیک دوره: 4، شماره: 1
34 شبیه سازی عددی جریان های ساحلی ناشی از باد در سواحل بندر آستارا (دریافت مقاله) نشریه هواشناسی و علوم جو دوره: 2، شماره: 3
35 کاربرد ریاضیات در شبیه سازی پدیده های فیزیکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 5، شماره: 2
36 محاسبه الگوریتم طراحی بدنه شناورهای تندرو و بررسی رفتار دینامیکی یک مدل کاتاماران پروازی (سرشی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 14، شماره: 56
37 محاسبه هدایت الکتریکی آبهای خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 15، شماره: 59
38 مدل توپوگرافی متوسط دینامیکی منطقه شمال اقیانوس هند با استفاده از داده های سنجش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 27، شماره: 105
39 مدل سازی الگوی جریان های سطحی ناشی از باد در منطقه ساحلی خلیج جاسک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی دوره: 2، شماره: 2
40 مدل سازی مکانی پارامترهای فیزیکی دما، شوری و چگالی خزر جنوبی با استفاده از تحلیل گر زمین آماری نرم افزار ArcGIS (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 17، شماره: 67
41 مدل عددی لکه نفتی در منطقه جزیره خارک (دریافت مقاله) دوفصلنامه مکانیک سیالات و آیرودینامیک دوره: 9، شماره: 2
42 مطالعه اثر متقابل دمای سطحی آب دریا برسرعت باد سطحی با استفاده ازداده های میدانی وماهواره ای درخزرجنوبی استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 25، شماره: 97
43 مطالعه پیچک‌های میان مقیاس تحت تاثیر جریان‌های ساحلی در خلیج فارس و نقش آن در اقلیم منطقه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 12، شماره: 46
44 مطالعه تاثیر انبساط گرمایی آب های نیمکره جنوبی برتوزیع دمای سطحی آب خلیج فارس در بازه سی و شش ساله (۱۹۸۲ - ۲۰۱۷) (دریافت مقاله) نشریه هواشناسی و علوم جو دوره: 4، شماره: 3
45 مطالعه تبخیر در خلیج فارس بر اساس یک مدل برهمکنش هوا – دریا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 12، شماره: 2
46 مطالعه جت‌های ساحلی خلیج فارس تحت تاثیر ترموکلاین با استفاده از شبیه سازی عددی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 15، شماره: 30
47 مطالعه جریان جزرومدی و جریان باقیمانده در خلیج فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه هیدروفیزیک دوره: 6، شماره: 2
48 مطالعه جریان های بزرگ مقیاس درغرب خزر جنوبی با استفاده ازداده های میدانی وماهواره ای (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 23، شماره: 92
49 مطالعه جریان های ساحلی خلیج فارس تحت تاثیر نفوذ آب اقیانوس هند با استفاده از شبیه سازی عددی (دریافت مقاله) نشریه هواشناسی و علوم جو دوره: 2، شماره: 1
50 مطالعه جریان های ساحلی ناشی از شکست موج درخلیج فارس(سواحل خلیج نایبند) (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 5، شماره: 3
51 مطالعه جریانهای سطحی ناشی از باد در سواحل بوشهر با استفاده از داده های ماهواره ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 15، شماره: 60
52 مطالعه میدانی تغییرات جریان های زمین گرد در خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 22، شماره: 87
53 مطالعه میدانی جریان های شمال تنگه هرمز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 18، شماره: 1
54 مکان یابی برای احداث بندرخشک جهت پشتیبانی از بنادر استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 22، شماره: 80
55 نقش تغییر اقلیم بر جریان های خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 4، شماره: 4
56 یک مدل همانندی برای امواج ناشی از باد در سواحل چابهار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 17، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A numerical Analysis of hydrofoil operation near the water surface and Development of a method to calculate the HYSUCAT dynamic performance in the conceptual design phase (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش صنایع دریایی
2 اثر نیروی باد بر جریانهای ساحلی ناشی از شناوری در منطقه شمال غربی خلیج فارس (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
3 استخرهای خورشیدی و کاربرد آن در پایین بردن سطح سفره آب شور زیرزمینی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
4 امکان سنجی احداث مزرعه توربین های بادی مستقر در آب در خلیج گرگان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
5 انتقال انرژی به چرخابه ها در خلیج فارس (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
6 اهمیت تصویر نگاری و عمق یابی در مناطق ساحلی با روش پرتو نگاری صوتی و استفاده از مدل ورتکس (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
7 Daily estimated radiation reached to the earth surface in Tehran province-Iran (Case study: Mehrabad weather station) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
8 Mathematics application in sound propagation modelling in sea water (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
9 Water level fluctuations using tide analysis data in northern coasts of the Gulf of Oman (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
10 بررسی الگوی باد در جنوب دریای خزر از روش EOF با تلفیق داده های ماهواره ای ASCAT و ایستگاه های سینوپتیک (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی
11 بررسی انرژی جزر و مد در بندر امام خمینی به وسیله نرم افزار T_Tide (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
12 بررسی تغییرات باد در منطقه جزیره قشم (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش صنایع دریایی
13 بررسی تغییرات تضعیف نور لیزر در آبهای شمالی خلیج فارس با استفاده از مدل فیزیکی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش صنایع دریایی
14 بررسی تغییرات کمیتهای فیزیکی و چگونگی ارتباط آنها در آبهای منطقه حفاظت شده جنگل های حراء (جزیره قشم) (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست
15 بررسی جریانات ناشی از تغییرات دما در خلیج چابهار (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش صنایع دریایی
16 بررسی روند تغیرات کمی و کیفی جریان ژئوستروفیک در خلیج فارس (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
17 بررسی روند تغییر غلظت ریزگردها با تغییرات دمای فصلی در استان خوزستان طی 30 سال اخیر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم دریایی و جوی: محیط زیست، انرژی های تجدید پذیر
18 بررسی شکست امواج دریا در سواحل دریایی نور (دریافت مقاله) همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر
19 بررسی مدلهای عددی در اقیانوسها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دینامیک شاره ها
20 بررسی و ارزیابی تاثیر عوامل طبیعی در حوادث جاده ای راه های ساحلی استان مازندران و ارائه راهکارهای موثر (مطالعه موردی: جاده سی سنگان استان مازندران) (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
21 بودجه گرمایی و توازن گرمایی در دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
22 پیشبینی ارتفاع موج ساحلی با استفاده از شبکه عصبی بازگشتی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
23 تاثیر جریان های ساحلی و پیچک های میان مقیاس در تغییرات زیست محیطی خلیج فارس (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
24 تحلیل ابعادی تغییرات شیب بستر در تبادل آب تنگه هرمز (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش صنایع دریایی
25 تحلیل عددی تاثیر هیدروفویل در عملکرد دینامیکی کاتاماران با بدنه پروازی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش صنایع دریایی
26 تخمین اثرات تنش باد و موج بر مقاومت حرکتی، سرعت و مصرف سوخت یک نفتکش غول پیکر در حالت پر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس
27 تعیین الگوی جریان های ساحلی ناشی از باد با استفاده از حل تحلیلی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک
28 تعیین الگوی دمای سطحی دریای عمان به روش هوش مصنوعی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
29 تعیین ضرایب معادله حالت و عدد ریچاردسون توده ای در آبهای جزیره قشم (جنگلهای حرا) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
30 جریانهای ساحلی ناشی از شکست موج در منطقه نوشهر (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش صنایع دریایی
31 شبیه سازی جریان های ساحلی خلیج فارس و تاثیر آن در انتشار آلودگی (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
32 شبیه سازی دینامیکی صوت زیر آب در خلیج فارس (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
33 عوامل موثر در مدیریت بحران در سوانح دریایی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
34 عوامل موثر در مکانیابی بنادر جدید با تاکید بر ملاحظات دفاع غیر عامل در خزر جنوبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس
35 محاسبه انتقال اکمن بااستفاده ازداده های میدانی و ماهواره ای درخزرجنوبی (دریافت مقاله) هفدهمین همایش صنایع دریایی
36 مدل عددی جریانهای ساحلی محدوده سواحل آستارا تا بندرانزلی (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
37 مدل عددی جهت پیش بینی حرکت میعانات گازی ناشی از ریزش اتفاقی در منطقه دریایی عسلویه (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
38 مدلسازی عددی تبادل آب در تنگه هرمز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس
39 مدلسازی عددی جریانات جزر و مدی در سواحل جزیره خارک (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش صنایع دریایی
40 مدلسازی مکانی پارامتر های فیزیکی و شیمیایی خلیج فارس با استفاده از تحلیلگر زمین آماری نرم افزار ArcGIS (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
41 مطالعه پیچک های میان مقیاس خلیج فارس با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
42 مطالعه تبخیر در ایستگاه های هواشناسی سواحل شمالی خلیج فارس (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک
43 مطالعه تغییرات خط ساحلی استان هرمزگان با استفاده از تحلیل تصاویر ماهواره ای راداری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آمایش سرزمین با تاکید بر دریا، بنادر و سواحل
44 مطالعه تغییرات سطح آب دریای عمان با استفاده از داده های ارتفاع سنجی ماهواره ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آمایش سرزمین با تاکید بر دریا، بنادر و سواحل
45 مطالعه جریان ناشی ازباد در خزر جنوبی ناحیه مجاور بندرانزلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
46 مطالعه کانالهای صوتی در تنگه هرمز (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
47 مطالعه میدانی فراسنجهای فیزیکی درسواحل استان بوشهر (دریافت مقاله) هفدهمین همایش صنایع دریایی
48 مطالعه و بررسی استحصال انرژی جزر و مد در بندر امام خمینی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انرژی اکو
49 مقایسه روش های آنالیز جزر و مد (مورد مطالعاتی بندرعباس) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری فیزیک و کاربردهای آن
50 نقش تغییر اقلیم بر جریانهای خلیج فارس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
51 هیدرودینامیک مناطق عمیق و کم عمق سواحل جنوبی دریای خزر (نور) (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی صنایع فراساحل