دکتر نبی الله منصوری

دکتر نبی الله منصوری استاد مهندسی محیط زیست ، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

دکتر نبی الله منصوری

Dr. Nabialah Mansouri

استاد مهندسی محیط زیست ، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.