دکتر احمدرضا کیانی

دکتر احمدرضا کیانی Department of Counselling, Faculty of Education and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

دکتر احمدرضا کیانی

Dr. Ahmadreza Kiani Chelmardi

Department of Counselling, Faculty of Education and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Study of Death and Its Effect on Life in Saadi’s Works Based on Irvin Yalom’s Existential Psychotherapy (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 30، شماره: 92
2 آزمون مدل تعلق پذیری خنثی و سربار بودن در ایده و رفتار خودکشی در دانشجویان: بررسی نقش تعدیلی ناامیدی: یک مطالعه توصیفی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 20، شماره: 5
3 آزمون مدل ساختاری شکست، به دام افتادگی، ایده و اقدام به خودکشی براساس نظریه انگیزشی - ارادی رفتار خودکشی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 25، شماره: 5
4 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر مولفه‌های ادراک حمایت اجتماعی افراد معتاد (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 8، شماره: 3
5 اثربخشی مشاوره راه حل محور بر بخشش و دلزدگی زناشویی در زنان ناسازگار (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده دوره: 7، شماره: 3
6 اثربخشی مشاوره ی سیستمی بوئن بر بخشش و کاهش دلزدگی زناشویی در زنان ناسازگار (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 9، شماره: 36
7 اضطراب و رفتارهای خودمراقبتی مرتبط با ۱۹-COVID در دانشجویان بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی: یک مطالعه مقطعی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 13، شماره: 2
8 اعتباریابی و ویژگی های روان سنجی پرسشنامه نیازهای بین فردی در دانشجویان (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 9، شماره: 2
9 Comparing the Effectiveness of Bowen Systematic and Solution-Focused Counseling on Reducing the Divorce Risk, Burnout and Marital Discord among Discordant Females (دریافت مقاله) نشریه روانشناسی نوین دوره: 1، شماره: 4
10 Role of Perceived Family Resilience, Meaning in Life, and Differentiation in Making a Distinction Between Smoker and non-Smoker Students in Ardabil University of Medical Sciences (دریافت مقاله) مجله بین المللی پزشکی رضوی دوره: 10، شماره: 2
11 بررسی عشق سعدی براساس نظریه رواندرمانگری اگزیستانسیال اروین یالوم (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 20، شماره: 39
12 بررسی عوامل موثر بر اختلالات یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی استان قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 6، شماره: 4
13 پیش بینی اقدام به خودکشی بر اساس درد روانی، نیازهای بین فردی و فشار همسالان در دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 22، شماره: 88
14 پیش بینی رضایتمندی از ازدواج بر مبنای تجربیات ناگوار کودکی، رفتارهای دلبستگی، الگوهای تبادل و ادراک از ازدواج والدین در زوجین (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده و سلامت جنسی دوره: 1، شماره: 1
15 تاثیر برنامه والدگری مبتنی بر ذهن تمام عیار در افسردگی، اضطراب و تنیدگی مادران دارای فرزند دچار اختلال ناخشنودی جنسیتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 12، شماره: 2
16 تبیین عوامل تاثیرگذار بر فرسودگی شغلی کارکنان پلیس با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 17، شماره: 72
17 تجربیات دوران کودکی و نشانگان افسردگی-گرایش به خودکشی: بررسی نقش میانجی نشخوار فکری و تعلق پذیری خنثی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 11، شماره: 1
18 تدوین برنامه والدگری برای مادران دارای فرزند با نارضایتی جنسیتی و بررسی تاثیر آن بر تاب آوری و کیفیت رابطه والد-فرزندی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 16، شماره: 1
19 تدوین مدل ورزش شهروندی کلان شهرهای ایران : رویکرد توسعه یافتگی اجتماعی (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی جامعه شناختی در ورزش دوره: 3، شماره: 3
20 تنظیم هیجان در بیماران سایکوسوماتیک: مطالعه کیفی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 8، شماره: 1
21 خاستگاه تکاملی و ژنتیکی خودکشی (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 23، شماره: 1
22 خودمراقبتی در فضای مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه بهورز دوره: 29، شماره: 97
23 رابطه سبک های دلبستگی، حمایت اجتماعی و سبک های مقابله ای با تاب آوری روان شناختی در افراد دارای تجربه سوگ: ارائه مدل تحلیل مسیر (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 11، شماره: 41
24 رابطه سبک‌های تفکر با رضایت زناشویی در معلمین زن و مرد شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 18، شماره: 2
25 رابطه عملکرد خانواده با تعارضات زناشویی زوج های در آستانه طلاق (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 13، شماره: 2
26 شناسایی کشمکش های نقش جنسیتی و مالی زنان شاغل درگیر تعارضات زناشویی: مطالعه پدیدارشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 18، شماره: 64
27 طراحی مدل توسعه ورزش شهروندی کلان شهرهای ایران با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 22، شماره: 59
28 مطالعه تطبیقی ورزش شهروندی ایران با کشورهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش دوره: 12، شماره: 10
29 نقش کیفیت زندگی در مدرسه و خودتنظیمی تحصیلی در پیش بینی سرزندگی تحصیلی دانشآموزان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 8، شماره: 1
30 نقش میانجی احساس تعلق پذیری در رابطه بین سازگاری روان شناختی خانواده و وضعیت روان شناختی (افسردگی، احساس شکست و به دام افتادگی) دختران نوجوان در دوران شیوع ویروس کووید-۱۹ (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 12، شماره: 1
31 نقش نگرش به زندگی در احساس سربار بودن و تعلق پذیری خنثی در جانبازان (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 6، شماره: 21
32 نقش نگرش به زندگی در احساس سربار بودن و تعلق‌پذیری خنثی در جانبازان (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 7، شماره: 24
33 ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس معنای سوگ (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 19، شماره: 1
34 هم سنجی تاثیر درمان حالت روان بنه و درمان متمرکز بر هیجان در الگوهای ارتباطی همسران تازه ازدواج کرده دارای تعارض. (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 11، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی فقدان معناجویی در جوانان امروزی (دریافت مقاله) همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان
2 اثربخشی خانواده درمانی کوتاه مدت ستیر بر تنظیم شناختی هیجان زوجین ناسازگار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
3 اثربخشی خانواده درمانی کوتاه مدت ستیر بر حس انسجام زوجین ناسازگار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
4 اثربخشی درمان رایانهای در کاهش علائم افراد مبتلا به وسواس فکری عملی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
5 اثربخشی درمان مواجههای در کاهش علائم افراد مبتلا به وسواسفکری و عملی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
6 بررسی ارتباط بین سبکهای دلبستگی و تحریف شناختی با اضطراب دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
7 بررسی رابطه بین ادراک خانواده مبدا با رضایت زناشویی زنان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مشاوره
8 بررسی رابطه بین دلبستگی با سازگاری زناشویی زنان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مشاوره
9 بررسی رابطه بین سن، استرس و افسردگی مادران در دوران بارداری با افسردگی و نگرانی دختران نوجوان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
10 بررسی رابطه بین کیفیت ارتباط زوجین با خودشیفتگی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی ایده های کاربردی در علوم تربیتی، روانشناسی و مطالعات فرهنگی
11 بررسی رابطه بین کیفیت ارتباط زوجین با هوش هیجانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی ایده های کاربردی در علوم تربیتی، روانشناسی و مطالعات فرهنگی
12 بررسی رابطه خودکارآمدی با انگیزه پیشرفت تحصیلی (مطالعات مروری: نظام مند) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
13 بررسی رابطه سبک های اسنادی با انگیزه پیشرفت تحصیلی (مطالعات مروری: نظام مند) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
14 بررسی رابطه سبک های دلبستگی و اسنادهای ارتباطی در زنان متاهل (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران - کیفیت روابط در خانواده ایرانی
15 بررسی رابطه سبک های دلبستگی و تنظیم هیجان در زنان متاهل (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران - کیفیت روابط در خانواده ایرانی
16 بررسی رابطه مهارگری روانشناختی والدین با افسردگی دختران نوجوان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
17 بررسی عوامل تاثیرگذار بر روی سازگاری اجتماعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
18 بررسی عوامل تاثیرگذار بر روی سلامت خانواده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
19 بررسی مدل علی تاب آوری مادران بر اساس تعارضات والد-فرزند با میانجیگری اضطرابکرونا در دوران آموزش مجازی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
20 بررسی میزان تاثیر ذهن آگاهی بر امید به زندگی، بخشش و رضایت از زندگی در زوجین گرایش به روابط فرازناشویی (خیانت) مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
21 بررسی نقش سبک های دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا در پیش بینی دلزدگی زناشویی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
22 برنامه ریزی یکپارچه سازی منابع در باشگاه ورزشی و ارائه مدل SCERP (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
23 پیش بینی دلزدگی زناشویی براساس هوش هیجانی در زنان شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
24 پیش بینی ریسک طلاق بر اساس دلزدگی زناشویی در زنان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
25 تجربیات ناگوار کودکی و آسیب های دوران نوجوانی (مطالعه مروری) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی
26 تعیین نقش ارتباط خانوادگی و قلدری/ قربانی شدن در پیش بینی اضطراب دانش آموزان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
27 توسعه ورزش شهروندی برای غلبه بر ناتوانی های ناشی از عدم تحرک با استفاده از روش همسنجی برتر (دریافت مقاله) همایش ملی تحقیقات نوین در علوم ورزشی
28 خودکشی؛ علل، پیش آیندها، آموزش و راهکارهای پیشگیرانه (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش انجمن مشاوره ایران «مشاوره: ارتقا امید، آرامش و سلامت اجتماعی»
29 رابطه اضطراب و ادراک از تعارض والدین با رفتارهای خود آسیب رسان در دانش آموزان پسر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
30 رابطه اضطراب و ادراک از تعارض والدین با رفتارهای خود آسیب رسان در دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
31 رابطه بین اعتیاد به بازی آنلاین با دشواری تنظیم هیجان و بهداشت روان دانش آموزان در شرایط اپیدمی کرونا در شهرستان آستارا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یادگیری سیار، از نظر تا عمل
32 روند تغییرات هیجانی، ارتباطی در پنج سال اول ورود به کمپ در معتادان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
33 زوج درمانی با تاکید بر خشونت خانوادگی (مقاله ی مروری) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
34 مروری بر ارتباط ادراک حمایت اجتماعی و اعتیاد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
35 مروری بر استفاده از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افراد معتاد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
36 مروری بر رضایت زناشویی زوجین و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
37 معنویت و ورزش دو راهکار مهم در سلامت روان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
38 مقایسه خودکارآمدی و انعطاف پذیری روانشناختی در بین زوجین با و بدون فرزند (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب شناسی روانی
39 مقایسه دلزدگی زناشویی در زنان ناسازگار و عادی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
40 مقایسه کیفیت روابط و معنای زندگی در زوجین با و بدون فرزند (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آسیب شناسی روانی