دکتر اکبر حسینی پور

دکتر اکبر حسینی پور دانشیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر اکبر حسینی پور

Dr. Akbar Hosseinipour

دانشیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.