دکتر مهدی ارزنلو

دکتر مهدی ارزنلو استاد گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز

دکتر مهدی ارزنلو

Dr. Mahdi Arzanlou

استاد گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی توانایی کنترل بیولوژیک مخمر Pichia membranaefaciens در برابر بیمارگرهای پوسیدگی خوشه انگور Aspergillus tubingensis و Penicillium crustosum (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 5، شماره: 1
2 ارزیابی مقاومت ارقام گندم نسبت به جدایه های قارچ Mycosphaerella graminicola دشت مغان در مرحله گیاهچه ای در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 2
3 ارزیابی مقاومت نسبی شش رقم آفتابگردان در برابر گونه Alternaria alternata (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 49، شماره: 1
4 Biodiversity of Aspergillus species in soils of the National Park of Urmia Lake (NW Iran) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 16، شماره: 2
5 Biodiversity of Hyphomycetes in soils of Urmia lake basin (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 14، شماره: 2
6 Five new species of Penicillium and Talaromyces for mycobiota of Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 16، شماره: 2
7 Identification of some fungal species involved in biodegradation of petroleum pollutants in Northwest of Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 12، شماره: 1
8 Molecular and phenotypic characterization of ascomycetous yeasts in hypersaline soils of Urmia Lake basin (NW Iran) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 16، شماره: 2
9 Molecular identification of basidiomycetous yeasts from soils in Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 16، شماره: 1
10 Morphological and molecular characterization of three new Fusarium species associated with inflorescence of wild grasses for Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 14، شماره: 2
11 Multigene phylogeny and morphotaxonony of Septoria spp. from Iran along with a checklist of septoria-like taxa (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 18، شماره: 2
12 New records and hosts for Exserohilum and Pyrenophora species in Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 21، شماره: 1
13 Some new species of Mucorales for mycoflora of Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 14، شماره: 2
14 Three Penicillium species new for the mycobiota of Iran from soils of the National Park of Urmia Lake (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 17، شماره: 2
15 بررسی مولکولی جدایه های Absidiaبر اساس ناحیهrDNA-ITS (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 49، شماره: 4
16 تشخیص مولکولی گونه هایMycosphaerella ایجادکننده بیماری مرکب سیگاتوکا با استفاده از آغازگرهای اختصاصی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 41، شماره: 2
17 ردیابی قارچ Biscogniauxia mediterranea، یکی از عوامل دخیل در بیماری زوال درختان بلوط در جنگل های سردشت (استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 53، شماره: 3
18 ردیابی گونه Biscogniauxia mediterranea، عامل بیماری پوسیدگی ذغالی بلوط از جنگل های ارسباران و ارزیابی بیماری زایی آن روی بلوط در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 52، شماره: 2
19 شناسایی چند گونه بیمارگر گیاهی متعلق به خانواده Didymellaceae براساس تجزیه و تحلیل چند ژنی و ریخت شناختی در استان های آذربایجان شرقی و غربی (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 54، شماره: 2
20 شناسایی ریخت شناختی و مولکولی Elsinoë punicae، عامل بیماری اسکب انار در استان های گلستان و مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 54، شماره: 2
21 شناسایی ریخت شناختی و مولکولی و آزمون بیماری زایی گونه های سپتوریا دخیل در بیماری لکه برگی گونه های جنس Populusدر استان های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل* (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 51، شماره: 3
22 شناسایی و بررسی بیماریزایی گونه های فورازیوم همراه ریشه چغندرقند در منطقه کرج (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 16، شماره: 2
23 مطالعه اثرات غلظت های مختلف عناصر مس، منگنز و نیکل در رشد و اسپورزایی برخی از گونه های جنس Trichoderma (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 2
24 وقوع بیماری لکه برگی سرکوسپورایی خربزه در استان گیلان و شناسایی عوامل مرتبط براساس روش های مولکولی و ریخت شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 56، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی روابط فیلوژنتیکی جدایه های Absidia بر اساس نشانگر ITS (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
2 بررسی موقعیت تاکسونومیک Bipolaris oryzae بر پایه آنالیزژنهای ریبوزومی (ITS) و ژن کد کننده پروتئین EF1-α (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
3 بیماری زوال بلوط و اهمیت آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
4 تعیین (IC(50 برخی قارچ های جداسازی شده از خاک های آلوده ی معدن انگوران زنجان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
5 تنوع زیستی مخمرهای اپیفیت حبه های انگور در برخی از مناطق منتخب انگورخیز شمال غرب ایران (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
6 تنوع و جمعیت قارچ های اندوفیت در برگ مرکبات (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
7 زوال درختان بلوط در منطقه رویشی زاگرس تهدیدی برای جنگل های ارسباران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
8 شناسایی گونه های قارچی مرتبط با بیماریهای لکه برگی جو در مزارع جو استان آذربایجان شرقی با استفاده از مفهوم تلفیقی گونه (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران