دکتر مهدی ارزنلو

دکتر مهدی ارزنلو استاد گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز

دکتر مهدی ارزنلو

Dr. Mahdi Arzanlou

استاد گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 [مقاله کوتاه علمی] بررسی قابلیت کنترل زیستی مخمر Pichia guilliermondii جداسازی شده از پارک ملی دریاچه ارومیه در کنترل بیماری های پس از برداشت انگور (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهار زیستی در گیاه پزشکی دوره: 8، شماره: 2
2 ارزیابی توانایی کنترل بیولوژیک مخمر Pichia membranaefaciens در برابر بیمارگرهای پوسیدگی خوشه انگور Aspergillus tubingensis و Penicillium crustosum (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 5، شماره: 1
3 ارزیابی مقاومت ارقام گندم نسبت به جدایه های قارچ Mycosphaerella graminicola دشت مغان در مرحله گیاهچه ای در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 2
4 ارزیابی مقاومت نسبی شش رقم آفتابگردان در برابر گونه Alternaria alternata (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 49، شماره: 1
5 ارزیابی میزان مقاومت ارقام مختلف گوجه فرنگی مورد کشت در استان آذربایجان شرقی در برابر نژاد یک قارچ Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 7، شماره: 3
6 Biodiversity of Aspergillus species in soils of the National Park of Urmia Lake (NW Iran) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 16، شماره: 2
7 Biodiversity of Hyphomycetes in soils of Urmia lake basin (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 14، شماره: 2
8 Five new species of Penicillium and Talaromyces for mycobiota of Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 16، شماره: 2
9 Identification of some fungal species involved in biodegradation of petroleum pollutants in Northwest of Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 12، شماره: 1
10 Molecular and phenotypic characterization of ascomycetous yeasts in hypersaline soils of Urmia Lake basin (NW Iran) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 16، شماره: 2
11 Molecular identification of basidiomycetous yeasts from soils in Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 16، شماره: 1
12 Morphological and molecular characterization of three new Fusarium species associated with inflorescence of wild grasses for Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 14، شماره: 2
13 Multigene phylogeny and morphotaxonony of Septoria spp. from Iran along with a checklist of septoria-like taxa (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 18، شماره: 2
14 New records and hosts for Exserohilum and Pyrenophora species in Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 21، شماره: 1
15 Some new species of Mucorales for mycoflora of Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 14، شماره: 2
16 Three Penicillium species new for the mycobiota of Iran from soils of the National Park of Urmia Lake (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 17، شماره: 2
17 بررسی اثر بازدارندگی سه گونه از قارچ Trichoderma روی رشد سه گونه از قارچ Fusarium در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 22، شماره: 4
18 بررسی اثرآنتاگونیتسی جدایه های درون زی و تجاری تریکودرما روی قارچ Phaeoacremonium minimum ، عامل بیماری نوار برگی انگور (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 7، شماره: 1
19 بررسی مولکولی جدایه های Absidiaبر اساس ناحیهrDNA-ITS (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 49، شماره: 4
20 پتانسیل بازدارندگی برخی جدایه های قارچ های آنتاگونیست روی قارچ Cercospora beticola، عامل بیماری لکه برگی سرکوسپورایی چغندرقند در شرایط آزمایشگاه و گلخانه (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 4، شماره: 2
21 تاثیر برخی گونه های قارچ تریکودرما و میکوریز بر ویژگی های رشدی و عملکرد دانه شوید (Anethum graveolens L.) در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 30، شماره: 1
22 تاثیر گونه های تریکودرما بر رشد و جذب عناصر غذایی در گوجه فرنگی تحت تنش کم آبی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 29، شماره: 2
23 تشخیص مولکولی گونه هایMycosphaerella ایجادکننده بیماری مرکب سیگاتوکا با استفاده از آغازگرهای اختصاصی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 41، شماره: 2
24 تشخیص مولکولی گونه ی Biscogniauxia mediterranea، عامل بیماری ذغالی بلوط، با استفاده از آغازگرهای اختصاصی (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 5، شماره: 2
25 تعیین تیپ های آمیزشی قارچ Cercospora beticola، عامل بیماری لکه برگی سرکوسپورایی چغندرقند با استفاده از آغازگرهای اختصاصی و امکان تشکیل مرحله جنسی آن در شرایط آزمایشگاه و گلخانه (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 1، شماره: 1
26 تنوع ژنتیکی جمعیت های گونه Sphaerulina frondicola عامل بیماری لکه برگی صنوبر در استان آذربایجان شرقی با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD و ISSR (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 9، شماره: 4
27 ردیابی قارچ Biscogniauxia mediterranea، یکی از عوامل دخیل در بیماری زوال درختان بلوط در جنگل های سردشت (استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 53، شماره: 3
28 ردیابی گونه Biscogniauxia mediterranea، عامل بیماری پوسیدگی ذغالی بلوط از جنگل های ارسباران و ارزیابی بیماری زایی آن روی بلوط در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 52، شماره: 2
29 شناسایی چند گونه بیمارگر گیاهی متعلق به خانواده Didymellaceae براساس تجزیه و تحلیل چند ژنی و ریخت شناختی در استان های آذربایجان شرقی و غربی (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 54، شماره: 2
30 شناسایی ریخت شناختی و مولکولی Elsinoë punicae، عامل بیماری اسکب انار در استان های گلستان و مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 54، شماره: 2
31 شناسایی ریخت شناختی و مولکولی عوامل قارچی همراه با پوسیدگی میوه زیتون در استان زنجان (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 2، شماره: 1
32 شناسایی ریخت شناختی و مولکولی قارچ های اندوفیت سرشاخه و شاخه ی درختان بلوط در جنگل های ارسباران (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 8، شماره: 1
33 شناسایی ریخت شناختی و مولکولی و آزمون بیماری زایی گونه های سپتوریا دخیل در بیماری لکه برگی گونه های جنس Populusدر استان های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل* (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 51، شماره: 3
34 شناسایی عوامل قارچی مرتبط با بیماری های تنه درختان بادام در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 4، شماره: 1
35 شناسایی عوامل قارچی همراه با بیماری لکه برگی درختان صنوبر populus در استان آذربایجانشرقی و بخشی از استان های آذربایجان غربی و اردبیل (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 5، شماره: 2
36 شناسایی قارچ های مرتبط با بیماری شانکر و سرخشکیدگی درختان نارون در کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 8، شماره: 3
37 شناسایی قارچ های همراه با بیماری های تنه درختان میوه هسته دار در استان های آذربایجان شرقی و غربی (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 2، شماره: 2
38 شناسایی گونه های آسپرژیلوس سیاه همراه انگور و کشمش در نواحی جنوبی استان های آذربایجان شرقی و غربی (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 3، شماره: 1
39 شناسایی گونه های Monilinia مرتبط با پوسیدگی قهوه ای درختان میوه ی هسته دار در استان آذربایجان غربی بر اساس ویژگی های ریخت شناختی و مولکولی (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 5، شماره: 1
40 شناسایی گونه های Pyrenophora، Bipolaris، Curvularia و Exserohilum مرتبط با بیماری های لکه برگی جو در استان آذربایجان شرقی با استفاده از داده های ریخت شناختی و مولکولی (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 11، شماره: 1
41 شناسایی گونه های تریکودرمای اندوفیت درختان بلوط در جنگل های ارسباران با استفاده از معیارهای ریخت شناختی و مولکولی (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 6، شماره: 3
42 شناسایی و بررسی بیماری زایی جدایه های Cytospora مرتبط با بیماری شانکر و سرخشکیدگی انار در استان های آذربایجان شرقی و گلستان (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 10، شماره: 1
43 شناسایی و بررسی بیماریزایی گونه های فورازیوم همراه ریشه چغندرقند در منطقه کرج (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 16، شماره: 2
44 شناسایی و بررسی بیماریزایی گونه های قارچی همراه با بیماری لکه برگی .Cucumis sativus L خیار در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 6، شماره: 1
45 شیوع گونه های Penicillium روی انگور و کشمش در استان های آذربایجان شرقی، غربی و قزوین (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 6، شماره: 1
46 کنترل زیستی بیماری سوختگی فوزاریومی سنبله ی گندم با استفاده از استرین های تجاری و محلی تریکودرما، جداسازی شده از ریزوسفر گیاه گندم (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 8، شماره: 2
47 مطالعه اثرات غلظت های مختلف عناصر مس، منگنز و نیکل در رشد و اسپورزایی برخی از گونه های جنس Trichoderma (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 2
48 وقوع بیماری لکه برگی سرکوسپورایی خربزه در استان گیلان و شناسایی عوامل مرتبط براساس روش های مولکولی و ریخت شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 56، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی روابط فیلوژنتیکی جدایه های Absidia بر اساس نشانگر ITS (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
2 بررسی موقعیت تاکسونومیک Bipolaris oryzae بر پایه آنالیزژنهای ریبوزومی (ITS) و ژن کد کننده پروتئین EF1-α (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
3 بیماری زوال بلوط و اهمیت آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
4 تعیین (IC(50 برخی قارچ های جداسازی شده از خاک های آلوده ی معدن انگوران زنجان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
5 تنوع زیستی مخمرهای اپیفیت حبه های انگور در برخی از مناطق منتخب انگورخیز شمال غرب ایران (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
6 تنوع و جمعیت قارچ های اندوفیت در برگ مرکبات (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
7 زوال درختان بلوط در منطقه رویشی زاگرس تهدیدی برای جنگل های ارسباران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
8 شناسایی گونه های قارچی مرتبط با بیماریهای لکه برگی جو در مزارع جو استان آذربایجان شرقی با استفاده از مفهوم تلفیقی گونه (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران