دکتر یوسف درویشی

دکتر یوسف درویشی استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور

دکتر یوسف درویشی

Dr. Yousef Darvishi

استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.