دکتر غلامرضا شعبانی بهار

دکتر غلامرضا شعبانی بهار استاد گروه مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر غلامرضا شعبانی بهار

Dr. Gholamreza Shabani Bahar

استاد گروه مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر معماری سازمانی بر مدیریت عملکرد با نقش میانجی چابکی سازمانی ادارات تربیت بدنی دانشگاه های علوم پزشکی کشور (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 8، شماره: 2
2 ارائه مدلی برای مدیریت بازنشستگی ورزشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 9، شماره: 1
3 ارتباط بین چرخه های شناختی و حسی مطرح شده در نظریه بیوریتم با عملکرد ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 2، شماره: 3
4 ارتباط بین سبک رهبری با اثربخشی گروهی مربیان از دیدگاه دانشجویان شرکت کننده در اولین المپیاد ورزشی ملی دانشجویان (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 3، شماره: 11
5 ارزیابی عملکرد پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال 1377-1387 (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 20
6 Evaluation of organizational health in the Ministry of youth affairs and sports of Iran based on Hoy and Feldman model (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 2، شماره: 1
7 Evaluation of organizational health in the Ministry of youth affairs and sports of Iran based on Hoy and Feldman model (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 4، شماره: 5
8 بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی برتفکر راهبردی درفدراسیون های منتخب ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 15، شماره: 32
9 بررسی رابطه عزت نفس و توسعه سازمانی با رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 3، شماره: 1
10 بررسی سهم نسبی سلامت سازمانی بر کیفیت زندگی کارکنان ادارات تربیت بدنی و هییت های ورزشی استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 14
11 بررسی و مقایسه نقش ورزش همگانی و قهرمانی در تقویت اعتماد ملی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 12، شماره: 21
12 پایش راهبردهای مقابله ای جهت تعدیل چالش های استراتژیک ناشی از همه گیری کووید-۱۹ در فدراسیون های ورزشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 9، شماره: 25
13 تحلیل راهبردی درونی و بیرونی (SWOT Analysis) اداره کل تربیت بدنی استان همدان (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 13
14 تحلیلی بر کارآمدی آموزش عالی در مسئله اشتغال جوانان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 13، شماره: 24
15 تدوین مدل ساختاری وفاداری مشتریان در خدمات ورزشی بر اساس بازاریابی رابطه مند (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 13، شماره: 44
16 تدوین مدل عملکرد شغلی براساس فضیلت سازمانی در بین کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 17، شماره: 42
17 تصویرپردازی آینده علوم ورزشی از منظر جوانان تحصیل کرده کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه آینده پژوهی ایران دوره: 7، شماره: 2
18 تعیین رابطه بین مدیریت مربی گرا و عملکرد کارکنان وزارت ورزش و جوانان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 14، شماره: 27
19 تعیین مولفه های محتوای بالندگی حرفه ای اعضای هیئت علمی دانشکده های تربیت بدنی کشور و سنجش برازش آن: نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش دوره: 3، شماره: 1
20 رابطه بین تدریس خلاقانه و کیفیت تدریس معلمان تربیت بدنی متوسطه اول (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی علوم ورزشی و ارتقاء سلامت دوره: 1، شماره: 1
21 رابطه بین ورزش و حفظ هویت فرهنگی دانشجویان ورزشکار (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 1، شماره: 3
22 سنجش نگرش مدیران ورزشی و غیر ورزشی در پیش بینی افزایش وفاق اجتماعی با محوریت ورزش قهرمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 13، شماره: 26
23 شناخت راهبردی وضعیت موجود ووشو در ایران و ارائه استراتژی، برنامه ها و راهکارهای توسعه آن بر اساس مدل SWOT (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 13، شماره: 25
24 شناسایی عوامل علی، زمینه ای و مداخله گر اثرگذار بر مدیریت استعداد فوتبال ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 10، شماره: 1
25 شناسایی عوامل موثر (علی، مداخله گر و زمینه ای) بر توسعه ورزش هندبال ایران با رهیافت داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 14، شماره: 46
26 شناسایی عوامل موثر بر توسعه ورزش قهرمانی هندبال به روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 22، شماره: 59
27 شناسایی عوامل موثر مدیریت استعداد در ورزش هندبال ایران با رهیافت داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 22، شماره: 59
28 شناسایی مولفه های موثر بر مدل معماری منابع انسانی داوطلب در برگزاری رویدادهای ورزش دانشگاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 9، شماره: 1
29 طراحی الگوی تلفیقی فرایند توانمندسازی، سیستم مدیریت استعداد و قابلیت هوشمند ی سازمانی با استفاده از مدل سازی ساختاری- تفسیری در اداره های کل ورزش وجوانان کشور (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 58
30 طراحی مدل شرکت های ورزشی دانش بنیان پایدار در ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 13، شماره: 66
31 علل ناکامی نظریه های پیری شناسی اجتماعی در تبیین بازنشستگی ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک دوره: 2، شماره: 5
32 کاربرد مدل تحلیل مسیردرتبیین شاخص های موثربرموفقیت ورزشی تیم های ایران دررویدادهای بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 15، شماره: 31
33 کاوش عوامل زمینه ای و مداخله گر توسعه کارآفرینی نظام آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 21، شماره: 58
34 مقاله پژوهشی: الگوی راهبردی برنامهریزی اداره امور ورزش بر اساس گفتمان امام و رهبری، قانون اساسی، تجارب جمهوری اسلامی و تجارب موفق بشری (دریافت مقاله) مطالعات دفاعی استراتژیک دوره: 18، شماره: 80
35 مکان گزینی اماکن ورزشی با استفاده از مدل های پیوسته و گسسته فضایی مبتنی بر ترکیب دو مدل AHP و TOPSIS (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 13
36 منافع نهادینه سازی تفکر استراتژیک در فدراسیون های ورزشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 11، شماره: 1
37 نقش آموزشهای دانشگاهی در توسعه بهره وری کارکنان وزارت ورزش و جوانان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 5، شماره: 2
38 واکاوی پدیده سقف شیشه ای، شرایط زمینه ای و مداخله گر در مدیریت ورزش زنان ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 21، شماره: 56
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Comparison of the difference between in sports justice between male and female athletes national teams (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
2 Determining the level of sports justice and its dimensions in athletes of national teams (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
3 Investigating the relationship between sports justice and sports commitment with the hopes of national team athletes (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
4 برآورد میزان تحلیل رفتگی شغلی از وضعیت شادمانی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان همدان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
5 بررسی ارتباط بین سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی منابع انئانی اداره کل ورزش و جوانان و هیئت های ورزشی با کیفیت برگزاری رویدادهای ورزشی در استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و فدراسیون ها با تاکید بر فدراسیون ورزش سه گانه
6 بررسی مشکلات مشارکت در ورزش همگانی (مطالعه موردی استان تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و فدراسیون ها با تاکید بر فدراسیون ورزش سه گانه
7 بررسی موانع و مشکلات موجود درمراکز استعدادیابی ،ازدیدگاه مسئولین هیئت های ورزشی استان همدان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
8 بررسی وضعیت شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM در فدراسیون های ورزشی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
9 بررسی هوش چند گانه با رفتار شهروندی سازمانی و رفتار سیاسی مدیران هیئت های ورزشی استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و فدراسیون ها با تاکید بر فدراسیون ورزش سه گانه
10 بیوریتم (سیکل جسمانی) و عملکرد ورزشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مطالعات کاربردی در علوم ورزشی
11 تاثیر گذراندن درس تربیت بدنی ( 1) بر انگیزش پیشرفت دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و فدراسیون ها با تاکید بر فدراسیون ورزش سه گانه
12 تدوین مدل اندازه گیری هویت سازمانی فدراسیونهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های نوین روانشناسی در ورزش و مدیریت
13 رابطه بین فن آوری اطلاعات با اثربخشی بازاریابی ورزشی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
14 رابطه بین کیفیت زندگی کاری با بهره وری کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان همدان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مطالعات کاربردی در علوم ورزشی
15 رابطه بین هوش معنوی با خودکارآمدی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان
16 رابطه محیط مدیریت ارتباط با مشتری با هویت تیمی هواداران باشگاه های حرفه ای فوتبال (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
17 راهکارهای توسعه خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ا یران با استفاده از مدل swot و ارایه الگوی پیشنهادی (دریافت مقاله) همایش ملی خصوصی سازی در ایران
18 مقایسه دیدگاه مدیران ورزشی و مدیران شرکتها در خصوص عوامل انگیزاننده حمایت ورزشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مطالعات کاربردی در علوم ورزشی