دکتر عباسعلی گائینی

دکتر عباسعلی گائینی استاد گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

دکتر عباسعلی گائینی

Dr. Abbass Ali Gaeini

استاد گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر 12هفته تمرین ترکیبی بر ادیپونکتین و اینترلوکین شش پلاسمای زنان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 8، شماره: 30
2 اثر ۴ هفته فعالیت ورزشی صبحگاهی و مصرف چای سبز بر شاخص های چاقی در مردان چاق (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 13، شماره: 42
3 اثر ۸ هفته تمرین مقاومتی بر اضطراب، افسردگی، استرس و خستگی عمومی ناشی از ابتلا به کووید-۱۹ در زنان تمرین نکرده (دریافت مقاله) کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی دوره: 8، شماره: 9
4 اثر تمرین مقاومتی بر غلظت سرمی RBP-۴ و شاخص مقاومت انسولینی در موش های صحرایی نر دیابتی نوع۲ (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 9، شماره: 2
5 اثر تمرین ورزشی تناوبی خیلی شدید بر آدیپوسایتوکاین واسپین و شاخص مقاومت انسولین مردان جوان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 8، شماره: 23
6 اثر تمرین هوازی بر استرادیول پلاسما و بیان miR-206 و 5 موشهای مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 7، شماره: 4
7 اثر تمرین هوازی بر بیان let-7a microRNA و IL-6 بافت تومور موش های مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 7، شماره: 3
8 اثر تمرین هوازی بر بیان ژنهایLin28B ،Nf-kB ، میکروlet-7a RNA و سطوح اینترلوکین-6 بافت تومور موش های مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 7، شماره: 27
9 اثر مداخله ورزش بر عوامل درگیر بر بیان ژن عوامل تحریکی و مهاری رگ زایی به دنبال ایسکمی ریپرفیوژن مجدد عضله قلب (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 19، شماره: 3
10 اثر مصرف مکمل آهن بر شاخص های ذخایر آهن بدن زنان ورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 3، شماره: 11
11 اثر هشت هفته تمرین هوازی بر بیان ژن های BcL2 و miR-15 و پروتیین BcL2 بافت تومور موش های مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 8، شماره: 32
12 اثر یک دوره تمرین تناوبی خیلی شدید بر بیان ژن برخی عوامل عضله زایی در عضله اسکلتی موش های صحرایی (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 11، شماره: 2
13 ارتباط بین فعالیت آنزیم پارااکسوناز/ آریل استراز با سطوح لیپیدی سرم (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 12، شماره: 3
14 Changes of Plasma Visfatin and Insulin Resistance in Overweight and Obese Non-athlete Adolescents following an Eight- Week-Endurance Rope Training (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 22، شماره: 94
15 Low-Intensity Interval Training Increased Gene Expression of Sca-۱ in Rats with Myocardial Infarction (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 25، شماره: 113
16 Relationship between athlete’s men cortisol with leukocytosis and Neutrophils numbers after exercise in cold, warm and normal temperatures conditions (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 1، شماره: 4
17 The Effect of ۸ Weeks of High Intensity Interval Training on Mir-۲۹ Gene Family Expression and Cardiac Hypertrophy of Healthy Male Rats (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 23، شماره: 99
18 بررسی تاثیر تمرینات سرعتی متناوب روی تغییرات لپتین ولیپو پروتیین HDL دانشجویان پسر غیر ورزشکار دانشگاه تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 1، شماره: 1
19 بررسی تاثیر تمرینات قدرتی، تعادلی و ترکیبی (قدرتی و تعادلی) بر تعادل پویای نوجوانان پسر ورزشکار (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 9، شماره: 1
20 بررسی تغییرات عوامل خطر متابولیکی قلبی عروقی متعاقب هشت هفته تمرینات استقامتی، مقاومتی و ترکیبی در کودکان چاق غیر فعال هشت تا 12 سال (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 9، شماره: 36
21 بررسی تغییرات وزن، مقاومت انسولین، حداکثر اکسیژن مصرفی و برخی عامل های فیزیولوژیک نوجوانان نسبتاچاق در پاسخ به یک دوره تمرین استقامتی (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی ورزشی و آمادگی جسمانی دوره: 1، شماره: 2
22 بررسی ویژگی های آمادگی‎ جسمانی و ترکیب بدنی بازیکنان بزرگسال تیم ملی هاکی داخل سالن ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 8، شماره: 1
23 پاسخ فیزیولوژیکی استرس اکسیداتیو به ریکاوری آب سرد به دنبال فعالیت سرعتی شدید در مردان تمرین کرده (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 13، شماره: 4
24 پاسخ های التهابی کودکان کوتاه قد مبتلا به ادیوپاتی به ۲ هفته بی فعالیتی پس از یک دوره فعالیت بدنی (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 9، شماره: 1
25 پاسخ های التهابی کودکان کوتاه قد مبتلا به ادیوپاتی به ۲ هفته بی فعالیتی پس از یک دوره فعالیت بدنی (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 9، شماره: 1
26 پایش آثار درازمدت مصرف استروییدهای آنابولیک-آندروژنیک روی برخی از شاخص های قلبی- عروقیاندام پروران پیشکسوت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 4، شماره: 7
27 تاثیر ۱۲ هفته تمرین پیلاتس بر مقادیر Hs-CRP و نیمرخ لیپیدی زنان میانسال (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 6، شماره: 15
28 تاثیر 12 هفته تمرین تناوبی خیلی شدید بر بیان پروتئین‌ PGC-1α, SIRT1 ERRα, در رت‌های سالمند (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 5، شماره: 2
29 تاثیر 3 ماه پیاده روی منظم بر برخی شاخص های گلیسمیک و فشار خون زنان دیابتی نوع 2 (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 17، شماره: 2
30 تاثیر 6 هفته مکمل سازی کوئرستین بر بیان برخی شاخص‌ های آنژیوژنزی بافت تومور در موش‌ های ماده مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 13، شماره: 3
31 تاثیر ۸ هفته تمرین هوازی بر بیان ژن Apaf-۱ و کاسپاز ۳ در موش های مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 9، شماره: 18
32 تاثیر تکرار فعالیت های سرعتی و غوطه وری در آب سرد بر برخی عوامل التهابی خستگی در مردان فعال (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 7، شماره: 14
33 تاثیر تمرین استقامتی بر بیان ژن GAP-43 و CAP-1 در بافت مخچه موش های صحرایی نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 7، شماره: 14
34 تاثیر تمرین استقامتی بر مقادیر پلاسمایی AGRP و NPY در رت های نژاد ویستار (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 24، شماره: 6
35 تاثیر تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن های miR-1 و miR133-a در رت های مبتلا به آنفارکتوس میوکارد (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 10، شماره: 37
36 تاثیر تمرین تناوبی هوازی بر سطوح پلاسمایی نیتریک اکساید، عملکرد سلولهای اندوتلیال عروقی و پیامدهای ثانویه در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 2، شماره: 3
37 تاثیر تمرین مقاومتی بر مقادیر سرمی پروتئین های فرآیند ضد پیری و جوان سازی در مردان سالمند (دریافت مقاله) مجله سالمندشناسی دوره: 5، شماره: 3
38 تاثیر تمرین مقاومتی و مکمل عصاره شکلات تلخ بر سطوح پلاسمایی مایوژنین سالمندان (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 10، شماره: 20
39 تاثیر تمرین ویبریشن(WBV)بر آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی دختران دانشجوی ورزشکار و غیر ورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 2، شماره: 1
40 تاثیر تمرین های هوازی بر پروتیین واکنشی C باحساسیت بالا در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه با شاخص های توده بدنی متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری قلب و عروق دوره: 1، شماره: 4
41 تاثیر تمرین هوازی بر بیان پروتئین های Spred-۱،Raf۱ و VEGF بافت قلب در موشهای صحرایی (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 25، شماره: 6
42 تاثیر تمرین هوازی تداومی و بیتمرینی بر پارامترهای ساختاری و عملکردی بطن چپ مردان سالم (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 3، شماره: 12
43 تاثیر تمرین هوازی فزآینده بر مقادیر آپلین و شاخص های التهابی زنان چاق (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 6، شماره: 12
44 تاثیر تمرینات ترکیبی بر برخی آدییوکاینها و شاخص حساسیت انسولینی در دختران دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 3، شماره: 5
45 تاثیر تمرینات مقاومتی و مصرف مکمل عصاره شکلات تلخ بر میزان مقادیر عامل میوژنیک ۵ پلاسمایی و قدرت عضلانی سالمندان (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 25، شماره: 2
46 تاثیر چهار هفته تمرین ویژه فوتبال بر عوامل آمادگی هوازی و آسیب عضلانی بازیکنان فوتبال مرد باشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 1، شماره: 1
47 تاثیر ساعات روز بر پاسخ شاخص های ایمنی مخاطی شناگران مرد جوان نخبه به یک نوبت فعالیت تناوبی شنا (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 5، شماره: 18
48 تاثیر سه روز متوالی و غیرمتوالی دوی 1600 متر بر گلبول های سفید تام خون دختران فعال 22 18 سال (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 1، شماره: 1
49 تاثیر شش هفته تمرین تناوبی خیلی شدید بر عوامل منتخب آنژیوژنز قلبی در رت-های مبتلا به آنفارکتوس میوکارد (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 11، شماره: 42
50 تاثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید بر مقادیر بیان ژن MMP-۹، eNOS و نسبت VEGF به COL-۱۸ در رت های مبتلا به آنفارکتوس میوکارد (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 13، شماره: 1
51 تاثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید شنا و مکمل رزوراترول بر میزان SIRT۳در بافت بطن چپ قلب موش های صحرایی پیر (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 15، شماره: 3
52 تاثیر شناوری در آب سرد پس از فعالیت ورزشی اسنتریک پاسخ های رشدی، التهابی و آسیب عضلانی عضله اسکلتیFHL موش های صحرایی (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 7، شماره: 2
53 تاثیر مصرف کوتاه مدت HMB بر تغییرات LDH و CRP ناشی از یک جلسه فعالیت ورزشی مقاومتی شدید در دانشجویان پسر غیر ورزشکار (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 5، شماره: 10
54 تاثیر مصرف کوتاه مدت سیترولین مالات بر نیتریک اکساید، لاکتات و شاخص‌های گردش خونی آسیب عضلانی در مردان سالم تمرین کرده (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 7، شماره: 1
55 تاثیر مصرف کوتاه مدت مکمل بی کربنات سدیم بر عملکرد بیهوازی و پاسخ لاکتات مردان سالم تمرین کرده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حرکتی و رفتاری دوره: 3، شماره: 3
56 تاثیر مصرف مکمل کربوهیدرات همراه با فعالیت ورزشی ترکیبی بر میزان زیر رده های لنفوسیت T در زنان غیر فعال (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 4، شماره: 10
57 تاثیر مکمل گیری کوتاه مدت اسپیرولینا بر برخی شاخص های استرس اکسایشی دوچرخه سواران استقامتی نخبه (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 19، شماره: 3
58 تاثیر مکمل زعفران همراه با تمرین مقاومتی بر مقادیر سرمی لپتین، ترکیب بدنی و قدرت عضلانی در مردان جوان غیر ورزشکار (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 25، شماره: 4
59 تاثیر هشت هفته تمرین استقامتی بر استخوان های فمور و تیبیای رت های نر ویستار: پارامترهای بیومکانیکی و شاخص های ژیومتری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 8، شماره: 19
60 تاثیر هشت هفته مکمل یاری ویتامین Dو فعالیت ورزشی هوازی بر مقادیر پروتئین سیرتوئین-۱ و نشانگرهای فشار اکسایشی بافت میوکارد موش های صحرایی نر میانسال (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 16، شماره: 1
61 تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی هوازی تداومی و تناوبی بر پاسخ (HSP(72 کورتیزول و کراتین کیناز خون (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 20، شماره: 3
62 تاثیر یک دوره تمرین تناوبی خیلی شدید بر کلاژن – ۱ و TGF-β۱ و عملکرد قلبی عضله قلب موش صحرایی پس از ایسکمی- ریپرفیوژن (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 26، شماره: 2
63 تأثیر تمرین هوازی بر میزان بیان mir126 عضله قلبی در رت های دیابتی و سالم (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 5، شماره: 1
64 تدوین و به روز رسانی هنجارآمادگی جسمانی مرتبط با سلامت در زنان ۱۸-۶۰ سال شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 15، شماره: 58
65 تعیین پایایی، روایی و هنجاریابی آزمون دراز و نشست ۳۰ ثانیه ای برای دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تربیت بدنی و سلامت دانش آموزی دوره: 1، شماره: 1
66 تغییرات بیان ژن فاکتور رشد شبه انسولینی ۱ ((IGF-I در عضله دوقلوی موش های نر صحرایی نژاد ویستار پس از یک دوره تمرین تناوبی خیلی شدید (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 25، شماره: 5
67 تغییرات شاخص های عملکردی و متابولیسمی ویژه خستگی در پاسخ به یک دوره تمرین هوازی شدید در بازیکنان فوتبال (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 5، شماره: 20
68 تغییرات نسبت لاکتات به پیروات و توان بی هوازی پس از یک دوره تمرین تناوبی در بازیکنان فوتبال (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 7، شماره: 14
69 تفاوت سنجی بیان ژن میوستاتین در عضلات کند و تند انقباض موش های صحرایی نر پس از ۸ هفته تمرین تناوبی خیلی شدید (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 9، شماره: 1
70 خواب و آمادگی رزم؛ مروری بر مطالعات (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 22، شماره: 4
71 مقایسه اثر هشت هفته تمرینات سرعتی و استقامتی شنا بر مقادیر تری هالومتان پلاسمای شناگران زن (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 4، شماره: 14
72 مقایسه تاثیر ۶ هفته تمرین هوازی و تمرین تناوبی خیلی شدید بر بیان uPA و uPARدر بافت تومور موش های ماده مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 31، شماره: 5
73 مقایسه تاثیر دو برنامه تمرین ورزشی هوازی و تناوبی خیلی شدید بر بیان ژن های گالکتین-۱ و گالکتین-۳ در بافت تومور موش های ماده balb-c مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 16، شماره: 3
74 مقایسه تاثیر دو شیوه تمرین هوازی تداومی و تناوبی و بی تمرینی بر سازگاری های عضله قلب (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 3، شماره: 2
75 مقایسه تاثیر شش هفته فعالیت ورزشی هوازی، مقاومتی و ترکیبی بر مقادیر پلاسمایی نسبت TNF-α/ IL-۱۰ و شاخص مقاومت به انسولین در رت های نر ویستار دیابتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 10، شماره: 22
76 مقایسه تاثیر فعالیت ورزشی استقامتی و مقاومتی در هوای سرد بر بیان پروتئین PPARy بافت چربی و پروتئین FNDC۵ بافت عضلانی در موش های چاق دیابتی (دریافت مقاله) کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی دوره: 5، شماره: 2
77 مقایسه تاثیر فعالیت ورزشی هوازی تداومی و تناوبی منتخب بر ضربان قلب بازیافتبیماران با پیوند عروق کرونر (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 3، شماره: 2
78 مقایسه تاثیر مصرف مکمل عصاره شکلات تلخ با هشت هفته تمرین مقاومتی بر میزان پلاسمایی فولیستاتین در سالمندان (دریافت مقاله) مجله سالمندشناسی دوره: 2، شماره: 4
79 مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین استقامتی صبح و شب هنگام بر بیان ژن برخی عوامل بایوژنز میتوکندریایی قلب موش های نر مبتلا به دیابت.. (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش دوره: 11، شماره: 1
80 مقایسه دو برنامه تمرین هوازی تداومی و تناوبی بر میزان هایپرتروفی مرضی درون گرا و عملکرد قلبی بیماران پس از عمل جراحی پیوند شریان کرونر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 5، شماره: 9
81 مقایسه دو شیوه تمرینی تداومی و تناوبی هوازی بر hs-CRP و چربی های خون به عنوان عوامل پیش گویی کننده بیماری های قلبی-عروقی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 3، شماره: 4
82 مقایسه هشت هفته تمرین ترکیبی و هوازی بر ظرفیت عملکردی، ترکیب بدن و قدرت بیماران قلبی پس از عمل بای پس شریان کرونر (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری قلب و عروق دوره: 2، شماره: 1
83 مقایسه هشت هفته تمرینات تداومی و تناوبی بر دستگاه PRO-BNP/CORIN در بیماران شریان کرونر قلبی پس از عمل جراحی CABG (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 9، شماره: 33
84 مقایسه ی تاثیر چهار هفته غذای پرچرب، کاهش حجم تمرین و بی تمرینی در پی شش هفته تمرین ورزشی بر عوامل برادی کاردی ناشی از ورزش در رت های ماده (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 33، شماره: 227
85 مقایسه یک دوره تمرین تناوبی خیلی شدید و تداومی بر پروتئین SIRT۳ و دفاع ضد اکسایشی عضله دوقولوی رت های ماده سالمند (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 14، شماره: 55
86 نقش جنسیت در سطح فاکتور رشد اندوتلیال عروقی سرم و پاسخ آن به فعالیت ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 12، شماره: 40
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی آسیب های چشمی در کشتی گیران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
2 بررسی اثر مکمل گیری کوتاه مدت گلوتامین بر VO2max و ضربان قلب در دوره بازیافت پس از یک فعالیت بیشینه در پسران ورزشکار (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
3 بررسی ارتباط بین استعدادیابی و اندازه های انتروپومتریکی در پرتاب دیسک دانش اموزان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
4 بررسی تغییرات سرمی اینترلوکین 18 و لاکتات خون فوتبالیست های نوجوان متعاقب بازی در زمین های کوچک در شرایط دمایی گرم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
5 پروتئین شوک گرمایی فاکتوری برای استعدادیابی رشته های استقامتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
6 تاثیر 3 ماه پیاده روی منظم بر برخی شاخص های گلیسمیک دیابتی نوع 2 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دستاوردهای جدید در علوم ورزشی
7 تاثیر 3 ماه پیاده روی منظم بر برخی شاخص های لیپیدی خون زنان دیابتی نوع 2 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دستاوردهای جدید در علوم ورزشی
8 تاثیر 3 ماه پیاده روی منظم بر فشار خون زنان دیابتی نوع 2 استان کرمانشاه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دستاوردهای جدید در علوم ورزشی
9 تاثیر 3 ماه پیاده روی منظم بر کیفیت زندگی زنان دیابتی نوع 2 استان کرمانشاه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دستاوردهای جدید در علوم ورزشی
10 تاثیر 4 هفته فعالیت صبحگاهی به همراه مصرف چای سبز بر ترکیب بدن مردان دارای اضافه وزن و چاق (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
11 تاثیر ۸ هفته تمرین HIIT بر میزان پرخاشگری زنان دیابتی نوع ۲ مبتلا به کبد چرب غیرالکلی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی پژوهش و نوآوری در روانشناسی، با نگاهی ویژه بر درمانهای فراتشخیصی
12 تاثیر استرویید آنابولیک استانوزول همراه با شش هفته تمرین استقامتی بر شاخص های آپوپتوز قلب رت های نرسالم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
13 تاثیر تمرین HIIT بر میزان افسردگی، اضطراب و استرس در زنان دیابتی نوع ۲ مبتلا به کبد چرب غیرالکلی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های روانشناختی کاربردی
14 تاثیر تمرین HIIT بر میزان شادکامی زنان دیابتی نوع ۲ مبتلا به کبد چرب غیرالکلی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های روانشناختی کاربردی
15 تاثیر تمرین تناوبی با شدت بالا بر میزان درد زنان دیابتی نوع ۲ مبتلا به کبد چرب غیرالکلی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی پژوهش و نوآوری در روانشناسی، با نگاهی ویژه بر درمانهای فراتشخیصی
16 تاثیر دو ماه تمرین HIIT بر میزان سلامت عمومی زنان دیابتی نوع ۲ مبتلا به کبد چرب غیرالکلی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی پژوهش و نوآوری در روانشناسی، با نگاهی ویژه بر درمانهای فراتشخیصی
17 تاثیر دو ماه تمرین هوازی تناوبی با شدت بالا بر میزان اضطراب زنان دیابتی نوع ۲ مبتلا به کبد چرب غیرالکلی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی پژوهش و نوآوری در روانشناسی، با نگاهی ویژه بر درمانهای فراتشخیصی
18 تاثیر دوماه تمرین هوازی با شدت بالا بر خودپنداره بدنی زنان دیابتی نوع ۲ مبتلا به NAFLD (دریافت مقاله) سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی پژوهش و نوآوری در روانشناسی، با نگاهی ویژه بر درمانهای فراتشخیصی
19 تاثیر شانزده هفته تمرین استقامتی بر پروتئین وابسته به اگوتی (AGRP) پلاسمای رت های نر ویستار (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
20 تاثیر شش هفته بازی فوتبال در زمین های کوچک در برخی شاخص های وابسته به سلامت مردان میان سال (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
21 تاثیر شش هفته تمرین تناوبی خیلی شدید بر مقادیر VEGF و گیرنده آن(Flt-1 )در رتهای مبتلا به آنفارکتوس میوکارد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی قلب و ورزش
22 تاثیر شش هفته تمرینات قدرتی بر تعادل پویای نوجوانان پسر ورزشکار (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
23 تاثیر محدودیت های کووید - ۱۹ بر سلامت روا ن (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
24 تاثیر مصرف کوتاه مدت HMB بر برخی مارکرهای آسیب عضلانی ناشی از یک جلسه فعالیت ورزشی مقاومتی شدید در دانشجویان پسر غیر ورزشکار (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
25 تاثیر مصرف کوتاه مدت مکمل بی کربنات سدیم بر عملکرد بی هوازی و پاسخ لاکتات مردان سالم تمرین کرده (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
26 تاثیر مصرف کوتاه مدت یک نوشیدنی ورزشی حاوی تورین، گلوکورنولاکتون، کافئین و کربوهیدرات برعملکرد ورزشی دانشجویان ورزشکار (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
27 تأثیر 9 هفته برنامه تمرین هوازی و مصرف مکمل مولتی ویتامین بر بیومارکرهای التهابی خطر قلبی- عروقی در زنان چاق غیر ورزشکار (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
28 تأثیر تمرین استقامتی بر میزان بیان پروتئین VEGF بافت قلبی در موش های صحرایی سالم (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
29 تأثیر یک برنامه تمرینات ترکیبی منتخب بر چابکی، شاخص توده بدن و درصد چربی بازیکنان نونهال دختر نخبه بدمینتون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
30 تأثیر یک جلسه فعالیت هوازی و مصرف مکمل گلوتامین بر پاسخ HSP72 در مردان ورزشکار جوان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
31 تجزیه و تحلیل بار خارجی وارده بر بسکتبالیست های نخبه مرد در کوارترهای مختلف یک مسابقه بسکتبال (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
32 تعامل شش هفته تمرین استقامتی و القای استروئید آنابولیک-آندروژنیک استانوزولول بر مقادیر دسنوترین بافت آدیپوز، CD36 و Beta-HAD عضله اسکلتی رتهای نر سالم (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
33 رابطه Hsp، ک ورتیزول و کراتین کیناز خون پس از یک فعالیت تناوبی در پسران ورزشکار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
34 ضربان قلب استراحتی و عوامل خطر بیماری قلبی - عروقی بیماران دیابتی نوع 2 مبتلا به کبد چرب غیرالکلی: مقایسه دو ماه فعالیت ورزشی هوازی تناوبی، تداومی و ترکیبی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تازه های علوم ورزشی و سلامت
35 کاربرد انتالپی هوا به عنوان شاخصی برای ارزیابی استرس گرمایی در محیط های کاری فضای باز (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
36 کیفیت زندگی زنان دیابتی نوع ۲ مبتلا به کبد چرب غیرالکلی شهر کرمانشاه: تاثیر تمرین HIIT (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های روانشناختی کاربردی
37 مقایسه 2 ماه تمرین هوازی تناوبی، تداومی و ترکیبی بر هورمون IGF1 و PO2 بیماران دیابتی نوع 2 مبتلا به NAFLD (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تازه های علوم ورزشی و سلامت
38 مقایسه 8 هفته تأثیر فعالیت ورزشی هوازی تناوبی، تداومی و ترکیبی بر شاخص گلیسمیک، انسولین و ترکیب بدنی بیماران دیابتی نوع 2 مبتلا به NAFLD (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تازه های علوم ورزشی و سلامت
39 مقایسه اثر یک جلسه فعالیت ورزشی حاد بر برخی شاخص های التهابی و ایمنی بیماریهای قلبی –عروقی پسران چاق و معمولی نابالغ (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
40 مقایسه تاثیر خوردن نسبت های گوناگون مخلوط کربوهیدراتی-پروتئینی پیش از تمرین بر عملکرد ورزشکاران کراسفیت در دو پروتکل تمرینی متفاوت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
41 مقایسه تأثیر فعالیت ورزشی در شرایط محیطی سرد، گرم و طبیعی بر شمار تام لکوسیت ها و پلاکت های خون ورزشکاران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران