دکتر مسعود الهی

دکتر مسعود الهی عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد قزوین

دکتر مسعود الهی

Dr. Masoud Elahi

عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد قزوین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analyzing the role of spatial planning in neighborhoods in order to maintain and strengthen urban identity Case study: Historical neighborhoods and new neighborhoods (Mulla Sadra neighborhood) in Qazvin (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 12، شماره: 1
2 Development of a regeneration model based on neo-urbanism with an emphasis on the socio-cultural dimension in run-down urban neighborhoods (Case study: District ۷ of Isfahan) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 12، شماره: 3
3 The Morphology of Qom; The Study on Spatial Configuration Changes of the City (1956-2021) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 6، شماره: 1
4 بازشناسی رابطه فضاهای شهری و حرکت های اجتماعی با تمرکز بر شهرهای قاهره، صنعا و منامه (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 50، شماره: 1
5 تحلیل فضایی تاب آوری کالبدی الگوهای محلات به کمک تکنیک موران (نمونه موردی: محلات زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 4، شماره: 3
6 تحلیلی بر تاب آوری کالبدی مساکن اجتماعی در برابر زلزله با استفاده از تکنیک موران ( نمونه موردی محله ی پونک زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 11، شماره: 3
7 تدوین شاخص های ارتقای کیفی محور گردشگری دریاچه مهارلو بر اساس الگوی بیوفیلیک؛ متناسب با ساختار شهر (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری فرهنگ دوره: 3، شماره: 11
8 تفرجگاه شهری و تحقق حیات مدنی (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 2، شماره: 7
9 نگرش تحلیلی بر تحقق پارادایم ایرانی شهر عدالت محور در طرح توسعه ی شهری فرحزاد تهران (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 16، شماره: 62
10 واکاوی اثرات مولفه های حق به شهر در خام شهرهای غرب استان مازندران (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 20، شماره: 4
11 واکاوی تاثیر پارادایم عدالت شهری در کاهش نابرابری های محیطی (مطالعه موردی: فرحزاد تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 8، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازطراحی پارکهای شهری بر اساس ترجیحات بصری زنان مطالعه موردی : پارک آزادگان شهر دورود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری- شهر: " از معماری زیست مبنا تا آرمانشهر"
2 بازطراحی فضاهای شهری بافت تاریخی با توجه به الگوهای رفتاری استفاده کنندگان از فضا(نمونه موردی: محور امام خمینی و محدوده پیرامونی آن) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی معماری-شهر: از معماری بومی تا شهرسازی معاصر
3 بازطراحی فضای غرب پارک ملت قزوین با رویکرد پیاده مداری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها
4 بررسی محدودیت های زنان برای حضور در فضاهای شهری با رویکرد شهر سالم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری- شهر: " از معماری زیست مبنا تا آرمانشهر"
5 برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری در شهرستان رشت به منظور ارتقاء شاخص های توسعه یافتگی با استفاده از مدل ترکیبی SWOT-QSPM (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی شهرسازی، عمران ، معماری و محیط زیست موناکو
6 تجسد حس تعلق در طراحی فضاهای شهری (بررسی سازوکار مولفه حس تعلق در شهر، نمونه موردی: محله نوروزیان، شهر قزوین) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها
7 تحلیل ابعاد و ارائه راهبردهای توسعه اکوتوریسم شهری در لبه اکولوژیک با تکنیک SWOT؛ مورد پژوهی تپه مسگرآباد در جنوب شرقی تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری- شهر: " از معماری زیست مبنا تا آرمانشهر"
8 توسعه پایدار در شهرسازی: فرم شهر، انرژی جمعی و آینده برون کربن (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
9 ساختمانهای هوشمند راهی به سوی توسعه پایدار در شهرهای هوشمند (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
10 طراحی محور گردشگری روستایی به منظور ارتقاء سطح توسعه یافتگی میان مناطق کمتر توسعه یافته با تکیه بر برپایی بازارهای هفتگی در شهرهای مجاور نمونه موردی: روستاهای واقع درلشت نشاء , کوچصفهان, خمام, خشکبیجار و لولمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری
11 کاربست اصول کشاورزی شهری در حفظ و احیای باغستان های سنتی قزوین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری- شهر: " از معماری زیست مبنا تا آرمانشهر"
12 مراکز محله ای در مناطق مسکونی شهرهای حاشیه زاگرس (نمونه موردی: مرکز محله رزکیان شهر مهاباد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی سکونتگاههای سنتی زاگرس
13 مطالعه تطبیقی راسته های تجاری پیاده و مجتمع های تجاری نوین از منظر حضورپذیری(مورد مطالعه بازار انقلاب و مجتمع تجاری نیکامال کرج) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران
14 نوسازی بافت فرسوده با بهرهگیری از اصول توسعه درون زا مطالعه موردی: محله جی شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری