دکتر محمود احمدی

دکتر محمود احمدی دانشیار  گروه جغرافیای طبیعی ،دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

دکتر محمود احمدی

Dr. Mahmoud Ahmadi

دانشیار گروه جغرافیای طبیعی ،دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار ترکیبات بیوفیزیکی در شکل گیری جزایر حرارتی شهری (مطالعه موردی شهر مشهد) (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 8، شماره: 3
2 آسیب شناسی آب وهوایی پل های عابر پیاده در کلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 18، شماره: 67
3 آشکارسازی تغییر اقلیم با استفاده از شاخص های حدی بارش در خراسان بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 6، شماره: 3
4 آشکارسازی تغییرات زمانی-مکانی پوشش گیاهی کلان شهر تهران و اقمار در ارتباط با دمای سطحی زمین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 17، شماره: 4
5 آشکارسازی تغییرات کاربری و بررسی تاثیر آن بر دامنه های دمایی در منطقه یک شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 13، شماره: 2
6 ارزیابی آهنگ رفتارزمانی - مکانی بارش دو دهه اخیر در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 48، شماره: 3
7 ارزیابی پهنه های بارشی با استفاده داده های ماهواره TRMM در استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 3، شماره: 3
8 ارزیابی تاثیرات تنش های گرمایی در کشت ذرت (مطالعه موردی استان قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 9، شماره: 3
9 ارزیابی روند فصلی شاخص هواویز (AI) ایران مبتنی بر داده های ماهواره ای Nimbus ۷، Earth Probe، و Aura (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 52، شماره: 1
10 ارزیابی فصلی شاخص های جوی آتش سوزی (FWI) جنگل در نواحی رویشی ایران با کاربست برونداد همادی ECMWF-ERA۵ (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 49، شماره: 3
11 ارزیابی مدل های CMIP۵ در ناهنجاری فصلی فشار )تراز سطح دریا( ایران مبتنی بر روش ریزگردانی دینامیکی CORDEX تحت سناریوهای واداشت تابشی RCPs (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 9، شماره: 4
12 ارزیابی مدل های رگرسیون کلی و رگرسیون موزون جغرافیایی در مدلسازی مکانی رطوبت خاک، مطالعه موردی: استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 48، شماره: 3
13 Spatiotemporal Variations of Total Cloud Cover and Cloud Optical Thickness in Iran (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 44، شماره: 4
14 بالاترین بارش محتمل۲۴ ساعته و تاثیر آن در مخاطرات هیدرولوژیکی منطقه جنوب غرب خزر (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 2
15 برآورد رواناب با استفاده از مدل IHACRES بر اساس داده های ماهواره ای CHIRPS و مدل های CMIP۵ (مطالعه موردی: حوضه آبخیز گرگانرود-منطقه آق قلا) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 3
16 برآورد کیفیت و آشکارسازی تغییرات پهنه های جنگلی با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعة موردی: شهرستان رستم، فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 6، شماره: 3
17 برآورد و تحلیل زمانی آسایش اقلیمی شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 11، شماره: 33
18 بررسی پراکنش فصلی و روند بی هنجاری دمای سطح زمین روز و شب ایران با استفاده از داده های سنجنده MODIS (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 53، شماره: 3
19 بررسی تغییرات درجه حرارت وبارش ایستگاه بندرعباس با روش من - کندال (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 11، شماره: 22
20 بررسی تغییرات لکه های داغ شهر تهران و اقمار براساس نوع کاربری اراضی و نقش آن در مخاطرات حرارتی شهری (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 8، شماره: 2
21 بررسی تغییرات مکانی رطوبت خاک پس از بارش های سنگین بهاره، استان فارس (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 10، شماره: 4
22 بررسی جزایر حرارتی تبریز با رویکرد زیست پذیری شهری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 11، شماره: 3
23 بررسی دمای سطح زمین و روند آن در ایران طی فصل زمستان مبتنی برونداد پروژه CORDEX (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 13، شماره: 4
24 بررسی روند تغییرات خط ساحلی با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، مطالعه موردی : ساحل شهرستان بندر دیر، خلیج فارس (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 25، شماره: 3
25 بررسی شرایط همدید موثر بر روزهای آلوده به دی اکسید گوگرد در شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 7، شماره: 24
26 بررسی نقش شاخص های پوشش گیاهی و مولفه های جغرافیایی مکان بر عمق نوری هواویزهای فصلی ایران (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 45، شماره: 1
27 پایش آماری پدیده ی گرد و غبار در استان خوزستان بارویکرد ساعتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 21، شماره: 60
28 پایش جزایر حرارتی شهری با رویکرد تکاملی فرکتال ویژه (FNEA) (مطالعه موردی: کلان شهر تهران) (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 11، شماره: 1
29 پایش روند دمای ماهیانه ایران مبتنی بر برونداد پایگاه داده مرکز پیش بینی میان مدت هواسپهر اروپایی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 17، شماره: 60
30 پایش روند دورنمای فرین‌های سرد ایران مبتنی بر برونداد مدل دینامیکی EH5OM (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 7، شماره: 4
31 پیش بینی تغییرات تقویم زراعی جو دیم (Hordeum vulgare L.) در سال های 2030-2011 استان لرستان با استفاده از مدل های ریز مقیاس کننده LARS-WGو گردش عمومی HadCM3 (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
32 تاثیر ارتفاع لایه مرزی در توفان های گردوغبار جنوب غرب ایران (مطالعه موردی 21 تا 24 فوریه 2016) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 8، شماره: 19
33 تاثیرات هیدروپلیتیک هورالعظیم بر آسیب های محیط زیستی ایران و عراق (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 21، شماره: 77
34 تحلیل آماری دماهای یخبندان با رویکرد مدیریت ریسک یخبندان های جاده ای در استان های لرستان و چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 1، شماره: 2
35 تحلیل آماری روزهای یخبندان تهران طی دوره ۵۶ سالهبهمنظور آشکارسازی نوسانات آب و هوایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 11، شماره: 1
36 تحلیل آماری و پیش بینی دمای ماهانه ایستگاه سینوپتیک سنندج با کاربرد مدل SARIMA (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک دوره: 3، شماره: 1
37 تحلیل تغییرات زمانی – مکانی شاخص کمبود آب در استان خوزستان در یک دهه گذشته (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 54، شماره: 3
38 تحلیل دهه ای_فضایی خشک سالی های ایران جهت پشتیبانی فرآیندهای تصمیم گیری محیطی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 6
39 تحلیل روابط ابرناکی شبانه و رخداد شب های گرم در ایران مرکزی (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 7، شماره: 2
40 تحلیل زمانی مکانی سالانه توفانهای تندری استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 8، شماره: 28
41 تحلیل شاخص های حدی دما درآشکارسازی تغییر اقلیم خراسان بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 13، شماره: 45
42 تحلیل فضایی کیفیت هوای شهر تهران با تاکید بر ذرات معلق (PM۱۰ و PM۲.۵) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 11، شماره: 32
43 تحلیل همدیدی سیل ویرانگر تیرماه سال۱۳۹۴ شمال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 9، شماره: 34
44 ترازیابی زبانه های پرفشار سیبری هنگام رخداد سرماهای بحرانی در ایران مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 7، شماره: 2
45 تعیین آستانه دمایی موج گرما طی دوره گرم سال بر اساس شاخص‌های جهانی در مناطق مختلف کشور (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 7، شماره: 2
46 تعیین عوامل مؤثر در پتانسیل سیل خیزی حوزه آبخیز دره شهر بر اساس مناطق همگن هیدرولوژیک (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 3، شماره: 8
47 تغییرات زمانی- مکانی الگوهای حرارتی و کاربری شهر شیراز با استفاده از داده های سنجنده TM&ETM+ (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 4، شماره: 4
48 تغییرات زمانی-مکانی آتش سوزی نواحی رویشی ایران مبتنی بر برونداد سنجنده MODIS (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 12، شماره: 36
49 تغییرپذیری بلند مدت ذرات معلق (PM۲.۵) شهر تبریز با استفاده از داده های سنجش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 52، شماره: 3
50 تغییرپذیری پوشش برف طی دوره سرد سال در ایران بر اساس داده های سنجنده MODIS (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 14، شماره: 1
51 توزیع زمانی-مکانی ذرات معلق (PM۲.۵) با رویکرد محیط زیست در غرب و جنوب ایران بر مبنای سنجنده های SeaWifs، MISR و MODIS (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 45، شماره: 3
52 خشکسالی و ارتباط آن با رطوبت خاک (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 11، شماره: 38
53 سنجش میزان برخورداری از فضای سبز در مناطق شهری استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 8، شماره: 29
54 شبیه سازی آستانه دمایی موج گرما طی دوره گرم سال در ایران براساس سناریوهایRCP در بازه زمانی (۲۰۱۶ -۲۰۴۵) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 10، شماره: 3
55 شبیه سازی اثرات تغییر اقلیم بر یخبندان-های زاهدان با استفاده از مدل های سه بعدی گردش عمومی جو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 5، شماره: 4
56 شناخت عوامل موثر بر پراکنش و رخداد فروچاله ها در منطقه ی گازورخانی کرمانشاه با استفاده از رگرسیون لجستیک (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 12، شماره: 36
57 شناسایی جزایر حرارتی شهری مبتنی بر رویکرد زیست محیطی، مطالعه موردی(کلان شهر اصفهان) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 28، شماره: 3
58 شناسایی و تحلیل دماهای فرین پایین فراگیر منطقه شمال غرب ایران با استفاده از روش NTD (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 2، شماره: 2
59 کارایی مدل HadGEM۲-ES در ارزیابی نابهنجاری فصلی دمای ایران تحت سناریوهای واداشت تابشی (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 45، شماره: 3
60 مدل سازی درجه روز گرمایش و سرمایش در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 8، شماره: 2
61 مدل سازی دگرگونی آب و هوایی به منظور آشکارسازی دوره های خشکسالی دریاچه نئور مبتنی بر رویکردهای دیرینه شناسی وپیش نگری آینده (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 4، شماره: 1
62 مدل سازی روند بارش در منطقه غرب آسیا تحت واداشت دگرگونی های آب و هوایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 9، شماره: 3
63 مسیریابی کامل و تحلیل سینوپتیک یک نمونه مطالعاتی از سامانه های منجر به بارش های سنگین بیش از ۵۰ میلیمتر در جنوب ایران (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 5، شماره: 3
64 مقایسه ی عملکرد مدل های LARS و RegCM4 در شبیه سازی و پس پردازش داده های سالانه دما و بارش خراسان بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 25، شماره: 98
65 نقش حرکات بالا سوی هوا در شدیدترین تگرگ های شمال باختری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 3، شماره: 1
66 نقش سنجش از دور در تعیین محدوده آسایش حرارتی در مناطق شهرداری شیراز (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 3، شماره: 10
67 واکاوی تغییرات مکانی هسته های جزایر حرارتی شهر ارومیه از سال (1392 تا 1395) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 1، شماره: 2
68 واکاوی دمای روزهنگام سطح زمین ایران مبتنی بر برون داد سنجندهMODIS (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 16، شماره: 1
69 واکاوی روند تغییرات و الگوی فضایی ابرناکی سالانه و فصلی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 7، شماره: 15
70 واکاوی ساختار دمای ایران مبتنی بر برون داد پایگاه داده مرکز پیش بینی میان مدت هواسپهر اروپایی (ECMWF) نسخه ERA Interim (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 50، شماره: 2
71 واکاوی عناصر هواشناسی ایستگاههای شمال شرق کشور، بهعنوان نمایهای از تغییر اقلیم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 13، شماره: 1
72 واکاوی وردایی زمانی- مکانی ارتفاع لایه مرزی ایران مبتنی بر برونداد پایگاه داده مرکز پیش بینی میان مدت هواسپهر اروپایی (ECMWF) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 17، شماره: 54
73 وردایی زمانی- مکانی و نقطه تغییر شاخص جذب هواویز (AAI) ایران مبتنی بر برونداد سنجنده های TOMS و OMI (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 45، شماره: 3
74 وردایی فصلی ابرهای مایع در گستره ایران مبتنی بر داده های سنجنده MODIS ماهواره TERRA (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 29، شماره: 113
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آثار ترکیبات بیوفیزیکی سطح زمین وتاثیرات آنها بر دمای سطح زمین (مطالعه موردی: شهرستان ایذه) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
2 آشکار سازی اثرات تغییر اقلیم از طریق دمای هوا بر پدیده ریزگرد بر اساس سناریوهای واداشت تابشی RCP (مطالعه موردی: منطقه غرب ایران، استان ایلام) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گرد و غبار
3 آشکار سازی تغییر اقلیم شهر قزوین با استفاده از سری دنباله دار من-کندال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
4 آشکارسازی اثرات تغییر اقلیم بر روزهای بارش سنگین و فوق سنگین ایران در پهنه های کلان مقیاس آب و هوایی مبتنی بر برونداد مدل GFDL-ESM (دریافت مقاله) همایش بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها،سازگاری و تعدیل
5 آشکارسازی تغییر اقلیم با استفاده از شاخص های حدی دما و بارش در استان همدان (دریافت مقاله) همایش بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها،سازگاری و تعدیل
6 آشکارسازی تغییر اقلیم براساس تجزیه وتحلیل شاخص های حدی دما در دوره سرد خرم آباد (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
7 آشکارسازی روند و نقطه تغییر گردوغبار با استفاده از شاخص جذب هواویز (AAI) در پهنه-های کلان آب و هوایی ایران مبتنی بر برونداد داده های سنجش از دور (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
8 آینده پژوهی خشکسالی شهر مشهد، و اثر آن بر منابع آب های زیرزمینی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
9 اثر تغییر اقلیم بر شهرهای ساحلی وبررسی وقایع و شاخصهای حدی اقلیمی شهر توریستی و بندری نوشهر با استفاده از نرم افزار RClimDex (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس
10 ارزیابی ارتباط نمایه های همدید بر دوره های ترسالی و خشکسالی استان کرمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
11 ارزیابی روند شاخص جذب هواویز (AAI) فصلی ایران مبتنی بر داده های ماهواره ای Nimbus 7، Earth Probe و EOS Aura (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا
12 ارزیابی شاخص های زیست اقلیمی در برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
13 ارزیابی عمق نوری هواویزهای (AOD550nm) فصلی ایران مبتنی بر برونداد مدل پایشگر ترکیبات هواسپهری و آب وهوایی (MACC) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گرد و غبار
14 ارزیابی و پیش نگری فرین های آستانه ای دما و بارش در ناحیه سردسیری ایران مبتنی بر داده های مدل HadGEM2-ES تحت سناریوهای RCPs (دریافت مقاله) همایش بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها،سازگاری و تعدیل
15 ارزیابی و پیش نگری فرین های آستانه ای دمای کرمانشاه مبتنی بر داده مدل های CMIP5 تحت سناریوهای (RCPs) (دریافت مقاله) همایش بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها،سازگاری و تعدیل
16 ارزیابی و پیشنگری فرین های دمایی کرمانشاه مبتنی بر مدل های CMIP5 تحت سناریوهای RCP (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
17 ارزیابی وضعیت اقلیم معماری قروه با استفاده از شاخص الگی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
18 اعتبار سنجی دادههای بارشی ماهواره TRMM بر اساس دادههای زمین مبنا در استان فارس (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
19 انتقال آب به حوضه داخلی ایران، فرصتی برای احیاء گردشکری با رویکرد دگرگونی آب و هوایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بیابان لوت با رویکرد گردشگری
20 بحران آب، تغییرات اقلیمی و مدیریت آن در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
21 بررسی تغییر اقلیم براساس شاخص های حدی دمای بروجرد در دوره سرد سال (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
22 بررسی تغییرات فصلی آتش سوزی جنگل در پهنه رویشی ارسباران (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
23 بررسی رابط ارتفاع ابر با رخداد بارش سنگین در استان فارس (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
24 بررسی سلامت پوشش گیاهی از طریق شاخص NVHI در کلانشهر تهران (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
25 بررسی معماری همساز با اقلیم شهر گنبد کاووس با استفاده از شاخص گیونی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
26 پایش تأثیر تغییرات میزان بارش بر شاخص پوشش گیاهی درحوضه آبریز سروستان (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
27 پایش تغییرات زمانی سطح پوشش برف ایران با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS
28 پایش تغییرات کاربری در شهر شیراز با استفاده از تصاویر ماهوارهای بمنظور مدیریت وبرنامه ریزی جمعیتی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
29 پایش فصلی روند عمق نوری هواویزها (AOD550nm) در ایران مبتنی بر الگوریتم Deep Blue سنجنده MODIS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
30 پایش و پیش نگری دامنه تغییرات شبانه روزی دما DTR در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
31 پایش و پیش نگری دمای فصلی ایران مبتنی بر برونداد مدل CSIRO-MK3.6 با استفاده از روش های ریزگردانی دینامیکی CORDEX و RegCM4 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
32 پیش آگاهی تغییرات دما در ایستگاه اردبیل با استفاده از برونداد مدلهای اقلیمی CMIP۶ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
33 تاثیر خشکسالی در امنیت مرزی منطقه سیستان طی سالهای 1998 الی2010 (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
34 تحلیل آسایش اقلیمی شهر قروه با استفاده از شاخص پن واردن طی دوره آماری 1991_2010 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
35 تحلیل روزهای گرم کلان شهر تهران و نقش مدیریت اقلیم شهری در کاهش تنش های گرمایی (دریافت مقاله) اولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران
36 تحلیل و ارزیابی شرایط آسایش انسانی در شهرستان سقز با استفاده از شاخص های زیست اقلیمی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
37 تحلیل و بررسی همدید طوفان گرد و غبار در استان اصفهان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
38 تحلیل همدید موج گرم 5 تا 11 اسفند ماه 1831 در نیمه غربی کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
39 ترورسیم آبی بحرانی نو در جهان؛ مطالعه موردی: سوریه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلتیکی جهان اسلام
40 تعیین تقویم زمانی مناسه ترای گردشگری درقروه تا استفاده از شاخص دمای مؤثر استاندارد set (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
41 تعیین محدوده آسایش حرارتی در مناطق شهرداری شیراز (دریافت مقاله) همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
42 تغییر آب و هوا و اهمیت آن در امنیت منطقه غرب آسیا (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
43 تغییر اقلیم و تاثیر آن بر جنگل های مانگرو سواحل خلیج فارس(مطالعه موردی : جزیره قشم ) (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
44 تغییر اقلیم و تاثیر آن بر ناهنجاری های بارش در ایران(مطالعه موردی: استان هرمزگان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روز آینده، شهر آینده
45 توفان های ریزگرد دریای خزر، چالشی جدید در حوزه بحران های شهری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
46 رصد شاخص های دمایی مشهد بمنظور آشکار سازی تغییرات اقلیمی در دهه آینده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
47 کارایی پوشش گیاهی در دگرگونی زمانی-مکانی کیفیت هوای کلانشهر تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
48 کاهش شدت جزیره حرارتی شهر قزوین از طریق تحلیل رابطه بینLST و NDVI باتوجه به نوع LULC (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
49 گرمایش جهانی و بحران آب در کشورهای غرب آسیا (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
50 مدل سازی تغییرات آب وهوایی به آشکارسازی خشک سالی فصلی دریاچه نیور با رویکرد گذشته، حال و آینده (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کواترنری با شعار( شناخت محیطی، آینده در امتداد گذشته)
51 مدلسازی و پیش بینی منابع آب شرب مبتنی بر نمایه های تغییر اقلیم (مطالعه موردی 12 کشور اسلامی غرب آسیا) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
52 مطالعه الگوهای همدید روزهای آلوده به دی اکسید گوگرد به روش تحلیل خوشه ای در شهر شیراز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
53 مقایسه میزان دقت مدلهای واریوگرام روش زمین آمار کریجینگ در تخمین پراکنش مکانی بارش سالانه حوزه آبریز کالشور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
54 منشایابی طوفان های گردوغبار شمال شرق کشور(مطالعه موردی مهر ماه 1396 مشهد مقدس) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گرد و غبار
55 نقش اقلیم در پهنه بندی محصولات استراتژیک ایران با تاکید بر الزامات برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
56 نقش اقلیم در توسعه کشت گیاه پنبه در استان گلستان و اهمیت آن در برنامه پنجم توسعه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
57 نقش دما بر رشد و توسعه گیاه پنبه و نحوه مدیریت و بهره برداری از آن دراستان گلستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی، مدیریت محیط
58 واکاوی آماری - همدید گرمترین ها و سردترین های روزانه طی سالهای 2000 تا 2009 در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
59 واکاوی تغییرات دما در شهر شیراز (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
60 واکاوی روند رخداد گرد و غبار در جنوب ایران با استفاده از روش های ناپارامتریک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
61 واکاوی روند رخداد گرد و غبار در جنوب ایران با استفاده از روشهای ناپارامتریک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
62 واکاوی ساختار جو در زمان رخداد شدیدترین خشکسالی شهرستان اهواز طی دوره آماری 2015-1996 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین