دکتر محمود احمدی

دکتر محمود احمدی دانشیار  گروه جغرافیای طبیعی ،دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

دکتر محمود احمدی

Dr. Mahmoud Ahmadi

دانشیار گروه جغرافیای طبیعی ،دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.