دکتر مسعود طبری کوچکسرایی

دکتر مسعود طبری کوچکسرایی استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مسعود طبری کوچکسرایی

Dr. Masoud Tabari Kouchaksarae

استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 "مقاله کوتاه" اثر بلوغ بذر و تیمار شکست خواب در بهبود جوانه زنی بذر درخت نمدار (rubra subsp. caucasica form angulata Tilia) (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 7، شماره: 13
2 اثر آماده سازی هورمونی بر جوانه زنی و رشد اولیه بذر کاج الداریکا (Pinus eldarica) در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 27، شماره: 1
3 اثر افزودن پرلیت در خاک بر برخی ویژگی‎های رشد و فیزیولوژی نهال های بلندمازو (Quercus castaneifolia C.A.M.) تحت تنش کم‎آبی (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 14، شماره: 55
4 اثر بافت خاک بر رشد و تولید صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoides Bartr. ex Marsh. ۷۷/۵۱) در اراضی جلگه ای نور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 25، شماره: 3
5 اثر باکتری های محرک رشد بر صفات رویشی و عناصر تغذیه ای نونهال های فندق (Corylus avellana) در نهالستان فندقلوی اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 25، شماره: 1
6 اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر اندام زایی گونه زالزالک ایروانی (Crataegus pseudoheterophylla Pojark.) در کشت درون شیشه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 5، شماره: 17
7 اثر تیمارهای ایندول بوتیریک اسید، باکتریایی و قارچی بر ریشه زایی قلمه های زالزالک ایروانی (Crataegus pseudoheterophylla Pojark.) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 24، شماره: 2
8 اثر تیمارهای خراش دهی بر جوانه زنی بذر لیلکی (.Gleditsia caspica Desf) (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 12، شماره: 3
9 اثر تیمارهای هیدروپرایمینگ، هالوپرایمینگ و آب جوش روی صفات جوانهزنی بذر اقاقیا (.Robinia pesudoacasia L) (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 2، شماره: 3
10 اثر جنگل کاری های خالص و آمیخته نوئل روی برخی مشخصه های فیزیکی و شیمیایی خاک (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 12، شماره: 1
11 اثر عوامل فیزیوگرافی روی تنوع گونه های گیاهی جنگل های غرب بجنورد (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 22، شماره: 4
12 اثر گردوغبار بر پاسخ های مورفوفیزیولوژیک نهال زبان گنجشک (Fraxinus rotundifolia Mill.) (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 11، شماره: 3
13 اثر لایه گذاری گرم، اسید جیبرلیک و آب اکسیژنه بر جوانه زنی بذر کیکم قفقازی (Acer monspessulanum subsp. ibericum M.B.) (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 8، شماره: 1
14 اثر مبدا بذر و تیمارهای شیمیایی بر صفات جوانه زنی بذر نیم رس نمدار (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 10، شماره: 3
15 اثر نانوذرات سیلیکا (SiO2 NPs) روی صفات رویشی و فیزیولوژیکی نهال زالزالک (Crataegus aronia L.) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 23، شماره: 1
16 اثر هالوپرایمینگ روی شکست خواب و بهبود مولفه های جوانه زنی بذر ارغوان (Cercis siliquastrum L.) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 21، شماره: 2
17 اثرات تلقیح ریزوباکتریایی محرک رشد گیاهی بر برخی ویژگی‌های جوانه‌زنی و بنیه بذر استبرق (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 2، شماره: 1
18 اثرعامل محیطی سایه بر روند رشد ارتفاعی و مرگ و میرنهال های سرو نقره ای (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 33، شماره: 43
19 ارزیابی تحمل به شرایط غرقابی نهال های دوساله ون (Fraxinus excelsior L.) (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 11، شماره: 41
20 امکان سنجی بهبود اقلیم و خاک از طریق توسعه فضای سبز در یک منطقه خشک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 15، شماره: 4
21 اهمیت متغیرهای اقلیمی، توپوگرافی و خاک در پراکنش سرخدار و اولویت بندی رویشگاه های مطلوب برای حفاظت و احیا در جنگل های خزری (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 11، شماره: 4
22 بهبود جوانه زنی بذر زالزالک ایروانی و تعیین ترکیبات شیمیایی موجود در میوه و بذر (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 7، شماره: 3
23 پاسخ زنده مانی و رشد نهال‎ های پده (olive. Populus euphratica) به تنش غرقابی- شوری (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 4، شماره: 7
24 پاسخ شاخص های رشد نهال ارغوان معمولی (Cercis siliquastrum L.) به سطوح مختلف آبیاری (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 8، شماره: 4
25 پاسخ فیزیولوژیک نهال مورد (Myrtus communis L.) به تلقیح با میکروارگانیسم‌ها در شرایط تنش کم‌آبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 7، شماره: 2
26 پاسخ‎ های رویشی و فیزیولوژیکی نهال‎ های نر و ماده صنوبر تبریزی (Populus nigra L.) به تنش کادمیوم (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 11، شماره: 22
27 پاسخ های فیزیولوژیک نهال های پده (Populus euphratica) تحت تاثیر تنش غرقابی با آب های شیرین و شور (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 21، شماره: 1
28 تاثیر پیش تیمار بذر با اسید سالیسیلیک بر صفات جوانه زنی کاج تهران (Pinus eldarica Medw.) در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 23، شماره: 1
29 تاثیر تیمارهای ایندول بوتیریک اسید و تلقیح قارچ بر ریشه زایی و صفات رویشی قلمه نیمه خشبی فندق جنگلی (Corylus avellana L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 9، شماره: 18
30 تأثیر تنش سرما بر زنده‌مانی و تبادلات گازی نهال زیتون (Olea europaea L.) (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 14، شماره: 56
31 تحمل صنوبر اورامریکن (Populus euramericana ۵۶۱/۴۱) به غلظتهای مختلف سرب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 24، شماره: 3
32 تغییرات صفات ریختی و فیزیولوژیکی نهال های استبرق (Calotropis procera) در شرایط تنش آبی (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 4، شماره: 7
33 تغییرات مرفو-فیزیولوژی نهال های محلب (Prunus mahaleb L.) تحت تاثیر نانوذرات سیلیکون(SiO2 NPs) (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 29، شماره: 2
34 جوانه زنی، رشد و شاخص کیفیت نهال ون (Fraxinus excelsior L.) در بذر نارس و رسیده (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 13، شماره: 1
35 خواص تغذیه ای خاک و برگ درختان کاج تهران آبیاری شده با فاضلاب شهری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 16، شماره: 5
36 رابطه میان تنوع گیاهی و مشخصات خاک رویشگاه جنگلی ارغوان در زاگرس شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 10، شماره: 1
37 ریزازدیادی گونه Crataegus pseudoheterophylla Pojark. در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 21، شماره: 3
38 شناسایی گونه های درختی پلت و ممرز با استفاده از مشخصه های هندسی و آماری به دست آمده از داده های لیدار هوایی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 23، شماره: 2
39 کارایی تلقیح ریزوباکتری Pseudomonus putida 169بر بهبود برخی صفات رویشی نهال‌ استبرق (Calotropis procera Ait.) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 3، شماره: 2
40 متغیرهای محیطی موثر در استقرار قارچ خوراکی زرد کیجا (Cantharellus alborufescens) در جنگل جلگه ای نور (مازندران) (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 12، شماره: 1
41 مقایسه زیتوده ریزریشه، جمعیت کرم های خاکی و نماتدهای خاکزی در خاک سطحی توده های طبیعی و دست کاشت جنگلی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 3
42 مقایسه کمی و کیفی چهار توده صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoides Bartr. ex Marsh) در استان های گیلان و مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 26، شماره: 3
43 نقش دانش بومی در اشتغال، درآمد افراد محلی و حفاظت از جنگل های هیرکانی از دیدگاه ساکنین منطقه واز، شهرستان نور (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 9، شماره: 17
44 نقش زغال زیستی در بهبود زنده مانی، رشد و صفات فیزیولوژی نهال های دست کاشت دیم سرو نقره ای، در یک منطقه نیم خشک کوهستانی (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 16، شماره: 1
45 ویژگی های رویشی و فیزیولوژی نهالهای محلب (Prunus mahaleb L.) و زالزالک زرد (Crataegus aronia L.) تحت تنش کم آبی (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 8، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اسید جیببرلیک و چینه سرمایی بر شکست خواب بذر فندق (.COryluS aVellana L) در جنگل های ارسباران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
2 اثر بیوچار روی زنده مانی و رشد نهال سرخدار در شرایط مختلف روشنایی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی وسومین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعی
3 اثر تغذیه دارواش (Viscum album) بر کمیت و کیفیت شیر گاو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
4 اثر تنش خشکی بر صفات تبادلات گازی نهال سرخدار (Taxus baccata L.) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به همراه پنجمین همایش ملی جنگل ایران
5 اثر تنش غرقاب روی شاخص کیفی نهال های یکساله لیلکی Gleditsia capsica Desf (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
6 ارزیابی توان تولید گونه راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky) با استفاده از مدل جنگل تصادفی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
7 ارزیابی رشد و تولید چوب صنوبر دلتوئیدس Populus deltoides 69/55 و ارتباط آن با شرایط رویشگاه در مرکز مازندران (مطالعه موردی: طرح جنگلداری شیرکلا – اهلم) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
8 ارزیابی و مقایسه توان تولید گونه راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky) با استفاده از مدل های رگرسیون خطی و درخت طبقه بندی و رگرسیون (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل
9 برخی صفات رویشی و فیزیولوژی نهال های زالزالک (Crataegus aronia L.) تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل
10 بررسی اثر تیمار پتاسیم نیترات (Buxus hyrcana Pojark) و لایه پردازی گرم و سرد بر روی جوانه زنی بذر شمشاد خزری (Buxus hyrcana Pojark) (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
11 بررسی اثر تیمارهای آب اکسیزنه (H2O2) ، آب گرم و استراتیفه سرد بر رویجوانهزنی گونه شمشاد( خزری Buxus hyrcana Pojark) (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
12 پاسخ زنده مالی و رشد نهال های Populus nigra 63/135 به غلظت های مختلف سرب (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
13 پاسخ زنده مانی و رشد نهال کاج سیاه به کم آبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
14 پاسخ صفات فیزیولوژی نهال های سرو نقره ای و کاج سیاه به زغال زیستی در شرایط آبیاری و دیم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
15 پاسخ های فیزیولوژی نهال های سرو شیراز تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
16 تاثیر تنش خشکی و زغال زیستی بر رنگدانه های فتوسنتزی کاج سیاه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
17 تاثیر زغال زیستی بر زنده مانی و رشد نهال های تحت خشکی سرو نقره ای و کاج سیاه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
18 تأثیر کود آلی بر بیوماس اندامهای هوایی چهار گونه سوزنی برگ سرونقره ای ، زربین ، کاج حلب و کاج بروسیا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
19 تغییرات فیزیولوژی در نهال Populus euramericana 561.41تحتتاثیر غلظتهای مختلف سرب در خاک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
20 زنده مانی و مولفه های روابط آبی در نهال سرخدار تحت تاثیر تنش کم آبی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
21 مطالعه تکنیک هالوپرایمینگ روی جوانه زنی بذر کاج الدار Pinus eldarica Medw درشرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه
22 مقایسه تحمل به خشکی نهالهای بلوط ایرانی و صنوبر در نهالستان بام خرم آباد (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
23 مقایسه تنوع گونهای گیاهان علفی در جنگلکاریهای پهن برگ و سوزنی برگ (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل