دکتر مسعود طبری کوچکسرائی

دکتر مسعود طبری کوچکسرائی استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مسعود طبری کوچکسرائی

Dr. Masoud Tabari Kouchaksarae

استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 "مقاله کوتاه" اثر بلوغ بذر و تیمار شکست خواب در بهبود جوانه زنی بذر درخت نمدار (rubra subsp. caucasica form angulata Tilia) (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 7، شماره: 13
2 اثر آماده سازی هورمونی بر جوانه زنی و رشد اولیه بذر کاج الداریکا (Pinus eldarica) در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 27، شماره: 1
3 اثر افزودن پرلیت در خاک بر برخی ویژگی‎های رشد و فیزیولوژی نهال های بلندمازو (Quercus castaneifolia C.A.M.) تحت تنش کم‎آبی (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 14، شماره: 55
4 اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر اندام زایی گونه زالزالک ایروانی (Crataegus pseudoheterophylla Pojark.) در کشت درون شیشه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 5، شماره: 17
5 اثر تیمارهای هیدروپرایمینگ، هالوپرایمینگ و آب جوش روی صفات جوانهزنی بذر اقاقیا (.Robinia pesudoacasia L) (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 2، شماره: 3
6 اثر عوامل فیزیوگرافی روی تنوع گونه های گیاهی جنگل های غرب بجنورد (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 22، شماره: 4
7 اثر نانوذرات سیلیکا (SiO2 NPs) روی صفات رویشی و فیزیولوژیکی نهال زالزالک (Crataegus aronia L.) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 23، شماره: 1
8 اثر هالوپرایمینگ روی شکست خواب و بهبود مولفه های جوانه زنی بذر ارغوان (Cercis siliquastrum L.) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 21، شماره: 2
9 اثرات تلقیح ریزوباکتریایی محرک رشد گیاهی بر برخی ویژگی‌های جوانه‌زنی و بنیه بذر استبرق (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 2، شماره: 1
10 اثرعامل محیطی سایه بر روند رشد ارتفاعی و مرگ و میرنهال های سرو نقره ای (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 33، شماره: 43
11 ارزیابی تحمل به شرایط غرقابی نهال های دوساله ون (Fraxinus excelsior L.) (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 11، شماره: 41
12 امکان سنجی بهبود اقلیم و خاک از طریق توسعه فضای سبز در یک منطقه خشک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 15، شماره: 4
13 پاسخ فیزیولوژیک نهال مورد (Myrtus communis L.) به تلقیح با میکروارگانیسم‌ها در شرایط تنش کم‌آبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 7، شماره: 2
14 پاسخ های فیزیولوژیک نهال های پده (Populus euphratica) تحت تاثیر تنش غرقابی با آب های شیرین و شور (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 21، شماره: 1
15 تاثیر پیش تیمار بذر با اسید سالیسیلیک بر صفات جوانه زنی کاج تهران (Pinus eldarica Medw.) در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 23، شماره: 1
16 تاثیر تیمارهای ایندول بوتیریک اسید و تلقیح قارچ بر ریشه زایی و صفات رویشی قلمه نیمه خشبی فندق جنگلی (Corylus avellana L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 9، شماره: 18
17 تأثیر تنش سرما بر زنده‌مانی و تبادلات گازی نهال زیتون (Olea europaea L.) (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 14، شماره: 56
18 تغییرات مرفو-فیزیولوژی نهال های محلب (Prunus mahaleb L.) تحت تاثیر نانوذرات سیلیکون(SiO2 NPs) (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 29، شماره: 2
19 خواص تغذیه ای خاک و برگ درختان کاج تهران آبیاری شده با فاضلاب شهری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 16، شماره: 5
20 رابطه میان تنوع گیاهی و مشخصات خاک رویشگاه جنگلی ارغوان در زاگرس شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 10، شماره: 1
21 ریزازدیادی گونه Crataegus pseudoheterophylla Pojark. در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 21، شماره: 3
22 کارایی تلقیح ریزوباکتری Pseudomonus putida 169بر بهبود برخی صفات رویشی نهال‌ استبرق (Calotropis procera Ait.) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 3، شماره: 2
23 مقایسه زیتوده ریزریشه، جمعیت کرم های خاکی و نماتدهای خاکزی در خاک سطحی توده های طبیعی و دست کاشت جنگلی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 3
24 نقش دانش بومی در اشتغال، درآمد افراد محلی و حفاظت از جنگل های هیرکانی از دیدگاه ساکنین منطقه واز، شهرستان نور (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 9، شماره: 17
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اسید جیببرلیک و چینه سرمایی بر شکست خواب بذر فندق (.COryluS aVellana L) در جنگل های ارسباران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
2 اثر بیوچار روی زنده مانی و رشد نهال سرخدار در شرایط مختلف روشنایی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی وسومین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعی
3 اثر تغذیه دارواش (Viscum album) بر کمیت و کیفیت شیر گاو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
4 ارزیابی توان تولید گونه راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky) با استفاده از مدل جنگل تصادفی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
5 ارزیابی رشد و تولید چوب صنوبر دلتوئیدس Populus deltoides 69/55 و ارتباط آن با شرایط رویشگاه در مرکز مازندران (مطالعه موردی: طرح جنگلداری شیرکلا – اهلم) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
6 ارزیابی و مقایسه توان تولید گونه راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky) با استفاده از مدل های رگرسیون خطی و درخت طبقه بندی و رگرسیون (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل
7 برخی صفات رویشی و فیزیولوژی نهال های زالزالک (Crataegus aronia L.) تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل
8 بررسی اثر تیمار پتاسیم نیترات (Buxus hyrcana Pojark) و لایه پردازی گرم و سرد بر روی جوانه زنی بذر شمشاد خزری (Buxus hyrcana Pojark) (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
9 بررسی اثر تیمارهای آب اکسیزنه (H2O2) ، آب گرم و استراتیفه سرد بر رویجوانهزنی گونه شمشاد( خزری Buxus hyrcana Pojark) (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
10 پاسخ زنده مالی و رشد نهال های Populus nigra 63/135 به غلظت های مختلف سرب (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
11 پاسخ زنده مانی و رشد نهال کاج سیاه به کم آبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
12 پاسخ صفات فیزیولوژی نهال های سرو نقره ای و کاج سیاه به زغال زیستی در شرایط آبیاری و دیم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
13 پاسخ های فیزیولوژی نهال های سرو شیراز تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
14 تاثیر زغال زیستی بر زنده مانی و رشد نهال های تحت خشکی سرو نقره ای و کاج سیاه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
15 تأثیر کود آلی بر بیوماس اندامهای هوایی چهار گونه سوزنی برگ سرونقره ای ، زربین ، کاج حلب و کاج بروسیا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
16 تغییرات فیزیولوژی در نهال Populus euramericana 561.41تحتتاثیر غلظتهای مختلف سرب در خاک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
17 مطالعه تکنیک هالوپرایمینگ روی جوانه زنی بذر کاج الدار Pinus eldarica Medw درشرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه
18 مقایسه تحمل به خشکی نهالهای بلوط ایرانی و صنوبر در نهالستان بام خرم آباد (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
19 مقایسه تنوع گونهای گیاهان علفی در جنگلکاریهای پهن برگ و سوزنی برگ (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل