دکتر تقی طریحی

دکتر تقی طریحی استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر تقی طریحی

Dr. Taki Tiraihi

استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر ضد پوپتوز دپرنیل در نورونهای حسی گانگلیون ریشه پشتی نخاع رت بعد از قطع عصب سیاتیک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 60، شماره: 1
2 اثر عصاره هیدروالکلی گل گیاه بابونه بر تکثیر و مهار آپوپتوز سلول های بنیادی عصبی در شرایط آسیب اکسیداتیو (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 16، شماره: 4
3 Cinnamaldehyde and eugenol change the expression folds of AKT۱ and DKC۱ genes and decrease the telomere length of human adipose-derived stem cells (hASCs): An experimental and in silico study (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 20، شماره: 3
4 Delayed Synaptic Changes in Axotomized Spinal Motoneurons of Newborn Rats Associated with Progressive Neuronal Loss: Immunohistochemical,Ultrastructural, and Quantitative Study (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 1، شماره: 4
5 Differential gene expression by lithium chloride induction of adipose-derived stem cells into neural phenotype cells (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 23، شماره: 4
6 Human wild-type superoxide dismutase ۱ gene delivery to rat bone marrow stromal cells: its importance and potential future trends (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 21، شماره: 7
7 Improvement of Spinal Cord Injury in Rat Model via Transplantation of Neural Stem Cells Derived From Bone Marrow (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان دوره: 23، شماره: 4
8 Temporal Correlation of Bax Expression and Axotomy-Induced Motoneuronal Apoptosis in Adult Rats: A Morphometric, Ultrastructural and Immunohistochemical Study (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 3، شماره: 2
9 The effects of cinnamaldehyde and eugenol on human adipose-derived mesenchymal stem cells viability, growth and differentiation: a cheminformatics and in vitro study (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی ابن سینا دوره: 6، شماره: 6
10 The Effects of Pentoxifylline on Mouse Epididymal Sperm Parameters, Fertilization and Cleavage Rates after Short Time Preservation (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 2، شماره: 2
11 Time Course of Axotomy-induced Changes in Synaptophysin Pattern and Synaptic Reaction of Spinal Motoneurons in Adult Rat (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 2، شماره: 3
12 بررسی اثر دپرنیل بر تمایز سلول های استرومایی به سلول های عصبی تولید کننده دوپامین در موش صحرایی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 12، شماره: 3
13 بررسی اثر لیتیوم کلراید در القای سلول های استرومایی مغز استخوان به سلول هایی با فنوتیپ عصبی (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 15، شماره: 6
14 بررسی بیان نشانگرهای شبه نورواپیتلیالی، شبه نورونی و شبه گابا ارژیکی در سلول های القاشده استرومایی مغز استخوان با استفاده از القاکننده های مناسب (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 20، شماره: 4
15 تراسفکشن پایدار سلول های استرومایی مغز استخوان توسط وکتورpSecTag۲/HygroA-CNTF به منظور استفاده در درمان ضایعات نخاعی (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 22، شماره: 1
16 کاهش فعالیت میکروگلیا و ماکروفاژها بعد از تجوز سیتمیک والپروئیک اسید به عنوان یک مهار کننده دی استیلاسیون هیستونی (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 5، شماره: 3
17 همکشتی سلول های شبه الیگودندروسیتی مشتق از نوروسفر و نورون های حرکتی مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی در تولید میلین (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 23، شماره: 1
مقالات کنفرانسی